Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница1/41
Дата24.07.2016
Размер1.63 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


ХИМИМПОРТ АД

Консолидиран финансов отчет

31 декември 2006 г.

Съдържание
Страница

Консолидиран баланс

2

Консолидиран баланс

3

Консолидиран отчет за доходи

4

Консолидиран отчет за паричните потоци

5

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

6

Пояснения към консолидирания финансов отчет

7

Консолидиран баланс


Пояснение

2006

2005000 лв.

000 лв.

Активи


Дълготрайни активи


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

7

201 454

123 340

Инвестиционни имоти

8

10 545

9 304

Репутация

10

11 403

11 904

Нематериални активи

11

6 910

5 639

Инвестиции в асоциирани предприятия

5.2

26 445

25 660

Дългосрочни финансови активи

12

479 185

390 134

Дълг. Вземания от свързани лица
94
Активи по отсрочени данъци

13

412

475736 448

566 456

Краткотрайни активи


Материални запаси

14

27 061

21 951

Краткосрочни финансови активи

15

358 961

231 184

Вземания от свързани предприятия

41.2

6 210

5 566

Търговски вземания

16

74 032

23 254

Други вземания

17

62 210

39 431

Парични средства

18

366 548

230 213

 
895 022

551 599


 

Общо активи
1 631 470

1 118 055
Изготвил: ____________________

Изп.

Директор:____________________

Дата: 29 юни 2007 г.

Консолидиран баланс
Пояснение

2006

2005000 лв.

000 лв.

Собствен капитал


Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД


Акционерен капитал

19.1

130 000

60 000

Невнесен капитал
-

(2 082)

Вноски за увеличаване на капитала
-

58 916

Премии от емисии

19.2

32 925

8 699

Други резерви

19.3

3 199

-

Финансов резултат от предходни периоди
70 617

42 172

Текущ финансов резултат
53 330

27 756290 071

195 461

Малцинствено участие
61 033

40 540

Общо собствен капитал
351 104

236 001

Специализирани резерви

20

38 122

22 944

Пасиви


Дългосрочни пасиви


Задължения към осигурени лица

21

40 061

24 525

Дългосрочни финансови задължения

22

337 667

25 527

Дългосрочни задължения към свързани лица

41.3

7 760

-

Други дългосрочни задължения

23

1 024

5 534

Отсрочени данъчни пасиви

13

1 349

1 825387 861

57 411

Краткосрочни пасиви


Краткосрочни финансови задължения

24

771 569

737 737

Задължения към свързани предприятия

41.4

1 037

1 945

Търговски и други задължения

26

81 777

62 017854 383

801 699

Общо пасиви
1 242 244

860 239

Общо капитал и пасиви
1 631 470

1 118 055
Изготвил: ____________________

Изп.

Директор:____________________

Дата: 29 юни 2007 г.
Консолидиран отчет за доходите

Пояснение

2006

2005000 лв.

000 лв.

Приходи от нефинансова дейност

27

256 182

176 893

Разходи за нефинансова дейност

28

(227 165)

(165 149)

Нетен резултат от нефинансова дейност
29 017

11 744

 


Приходи от застраховане

29

85 475

62 998

Разходи по застраховане

30

(77 790)

(53 298)

Нетен резултат от застраховане
7 685

9 700

 


Приходи от лихви

31

66 938

52 475

Разходи за лихви

32

(32 558)

(26 289)

Нетни приходи от лихви
34 380

26 186

Положителни разлики от операции с финансови инструменти

33

68 893

39 799

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти

34

(31 443)

(19 573)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
37 450

20 226

Административни разходи

35

(76 786)

(55 926)

 


Отрицателна репутация

36

17 119

1 919

Резултат от инвестиции в асоциирани предприятия

5.2

519

562

Други финансови приходи/(разходи)

37

23 638

20 054

Доход за разпределяне по осигурителни партиди

38

(6 034)

(1 435)

Резултат за периода преди данъци
66 988

33 030

Разходи за данъци

39

(6 218)

(3 022)

Нетен резултат за периода
60 770

30 008

Принадлежащ на малцинственото участие
7 440

2 252

Принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД
53 330

27 7562006

2005лв

лв

Доход на акция

40

0.51

0.60

Консолидиран отчет за паричните потоци2006

2005000 лв.

000 лв.

Оперативна дейност


Постъпления от клиенти
274 309

226 564

Плащания на доставчици
(237 487)

(212 114)

Постъпления от осигурени лица
12 725

8 342

Плащания на осигурени лица
(3 242)

(490)

Плащания към персонала и осигурителни институции
(21 814)

(12 395)

Парични потоци от промени във валутните курсове
1 526

(162)

Постъпления от банкова дейност
11 945 090

7 951 980

Плащания за банкова дейност
(11 775 778)

(7 832 882)

Постъпления от застрахователна дейност
52 940

37 580

Плащания за застрахователна дейност
(40 242)

(37 230)

Платени данъци върху печалбата
(2 096)

(2 521)

Други постъпления от оперативна дейност
166 081

183 402

Други плащания за оперативна дейност
(170 989)

(177 074)

Нетен паричен поток от оперативна дейност
201 023

133 000

Инвестиционна дейност


Постъпления от бизнес комбинации
1 705

-

Плащания за бизнес комбинации
(67 837)

(13 848)

Продажба на дълготрайни активи
4 727

2 919

Придобиване на дълготрайни активи
(56 748)

(28 965)

Продажба на финансови инструменти
246 357

58 942

Придобиване на финансови инструменти
(293 297)

(198 401)

Продажба на инвестиционни имоти
-

38 283

Придобиване на инвестиционни имоти
(350)

(46 046)

Получени лихви
132

4 389

Други постъпления от инвестиционна дейност
4 569

948

Други плащания за инвестиционна дейност
(1 013)

(1 001)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
(161 755)

(182 780)

Финансова дейност


Постъпления от емитиран капитал
95 128

23 347

Постъпления от получени заеми
140 746

59 692

Плащания по получени и предоставени заеми
(95 851)

(52 958)

Платени лихви
(10 480)

(2 677)

Други постъпления от финансова дейност
107 630

155 898

Други плащания за финансова дейност
(140 106)

(162 579)

Нетен паричен поток от финансова дейност
97 067

20 723 
Нетно увеличение на паричните средства
136 335

(29 057)

Парични средства в началото на периода
230 213

259 270

Парични средства в края на периода
366 548

230 213


Консолидиран отчет за промените в собствения капитал


Всички суми са в ’000 лв

Основен капитал

Невнесен капитал

Премии от емисия

Вноски за увеличаване на капитала

Други резерви

Финансов резултат

Малцинствено участие

Общо капитал

Салдо към 01 Януари 2005

20 000

-

-

37 916

7 612

43 351

26 591

135 470

Увеличение на капитала

40 000

(2 082)
(37 916)


2

Вноски за увеличаване на капитала
-
58 916


58 916

Нетен резултат за периода
27 756

2 252

30 008

Бизнескомбинации11 697

11 697

Увеличение на резервите

1 179

(1 179)
-

Други промени в капитала

(92)(92)
Салдо към 31 декември 2005

60 000

(2 082)

-

58 916

8 699

69 928

40 540

236 001
Салдо към 1 януари 2006

60 000

(2 082)

-

58 916

8 699

69 928

40 540

236 001

-

Вноски за увеличаване на капитала

58 916

2 082

-

(58 916)

-

-

-

2 082

Публична емисия

11 084

-

32 925

-

-

-

-

44 009

Нетен резултат за периода

-

-

-

-

-

53 330

7 440

60 770

Дарения

-

-

-

-

(470)

-

-

(470)

Други промени в капитала

-

-

-

-

(5 030)

689

13 053

8 712
Салдо към 31 Декември 2006

130 000

-

32 925

-

3 199

123 947

61 033

351 104Пояснения към консолидирания финансов отчет


Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница