Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходитестраница1/48
Дата25.07.2016
Размер2.21 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
Консолидиран финансов отчет


Химимпорт АД
31 декември 2008 г.

СъдържаниеСтраница

Годишен доклад за дейността
Консолидиран баланс

2

Консолидиран отчет за доходите

4

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

5

Консолидиран отчет за паричните потоци

7

Пояснения към консолидирания финансов отчет

8Пояснения към консолидирания финансов отчет


1Обща информация

Химимпорт АД е регистрирано като акционерно дружество от Софийски градски съд на 24.01.1990 г. Седалището и адресът на управление на Дружеството са на ул. Стефан Караджа 2 в София.


Дружеството е регистрирано на Българска фондова борса – София на 30 октомври 2006 г.
Химимпорт АД (Групата) включва дружеството-майка и всички дъщерни дружества, посочени в пояснение 5.
Основната дейност на Групата се състои в:

 • Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

 • Финансиране на дружества, в които Групата участва;

 • Банкови услуги, финанси, застраховане и пенсионно осигуряване;

 • Секюритизация на недвижими имоти и вземания;

 • Добив на нефт и газ;

 • Изграждане на мощности в областта на нефтопреработвателната промишленост, производството на биогорива и производство на изделия от каучук;

 • Производство и търговия с петролни и химически продукти;

 • Производство на растителни масла, изкупуване, преработка и търговия със зърнени храни;

 • Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети и самолетни двигатели;

 • Речен и морски транспорт и пристанищна инфраструктура;

 • Търговско представителство и посредничество;

 • Комисионна, спедиционна и складова дейност;

Дружеството-майка се управлява чрез двустепенна система на управление, включваща Надзорен съвет и Управителен съвет.


Членове на Надзорния съвет на дружеството-майка са:

Химимпорт Инвест АД

ЦКБ Груп ЕАД

Марияна Ангелова БаждароваЧленове на Управителния съвет на дружеството-майка са:

Александър Димитров Керезов

Иво Каменов Георгиев

Марин Великов Митев

Никола Пеев Мишев

Миролюб Панчев Иванов

Цветан Цанков Ботев

Дружеството-майка се представлява от изпълнителните директори Иво Каменов и Марин Митев, заедно и поотделно.2Основа за изготвяне на консолидирания финансов отчет


Консолидираният финансов отчет на Групата е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от ЕС.
Консолидираният финансов отчет към 31 декември 2008 г. (включително сравнителната информация към 31 декември 2007 г.) е одобрен и приет от Управителния съвет на 30 април 2009 г.
Финансовият отчет е консолидиран отчет на дружеството. Дружеството е публикувало и индивидуален отчет на 31 март 2009 г.

3Промени в счетоводната политика

3.1Общи положения


Следните нови изменения на стандарти и разяснения са задължителни за първи път за финансовата година, започваща на 1 януари 2008 г., но към момента не се отнасят до дейността на Групата:

 • КРМСФО 11 „МСФО 2 Група и транзакции със собствени акции”

 • КРМСФО 12 „Концесионни договори за предоставяне на услуги”

 • КРМСФО 14 „МСС 19 Ограничение на активите на планове с дефинирани доходи, изисквания за минимални фондове и тяхното взаимодействие”

 • Изменения в МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване” и МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване”, публикувани през октомври 2008 г. Поради изключителните сътресения на световните финансови пазари през третото тримесечие на 2008 г. СМСС позволява на дружествата да прекласифицират финансови активи съгласно измененията ретроспективно от 1 юли 2008 г. Ръководството на Групата анализира счетоводното третиране на финансовите инструменти във връзка с измененията по отношение на консолидираните си финансови отчети.

Други стандарти или разяснения, валидни за отчети, изготвени съобразно изискванията на МСФО, не са влезли в сила през текущата финансова година.


Значителните ефекти в текущия, миналите или бъдещи периоди, произтичащи от прилагането за първи път на гореспоменатите стандарти и разяснения по отношение на представяне, признаване и оценка на сумите, не са възникнали. Сравнителната информация за 2008 г., представена в този консолидиран финансов отчет следователно не се различава от тази, публикувана в консолидирания финансов отчет към 31 декември 2007 г.
Преглед на стандартите и разясненията, приложими задължително за Групата в бъдещи периоди, е представен в Пояснение 3.2.


Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница