Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)страница1/6
Дата22.07.2016
Размер0.6 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6Химимпорт АД

Консолидиран междинен финансов отчет

31 Декември 2008 г.

Съдържание
Страница

Междинен доклад за дейността
Консолидиран междинен баланс

2

Консолидиран междинен отчет за доходите

4

Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)

5

Консолидиран междинен отчет за промените в собствения капитал

6

Пояснения към консолидирания междинен финансов отчет

7

Консолидиран междинен баланс

 

Пояснение

31.12.2008

31.12.2007

 

 

000 лв.

000 лв.

Активи


Дълготрайни активи


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

5

581 646

434 285

Инвестиционни имоти
31 783

18 136

Инвестиции в асоциирани предприятия
133 367

26 272

Репутация
17 962

10 822

Други нематериални активи

6

73 569

50 069

Дългосрочни финансови активи
961 255

674 587

Дългосрочни вземания свързани лица извън групата
5 895

1 000

Активи по отсрочени данъци
1 824

19301 807 301

1 217 101

Краткотрайни активи


Материални запаси
60 864

71 872

Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба
4 158

-

Краткосрочни финансови активи
498 087

438 884

Краткосрочни вземания от свързани лица извън групата
41 794

35 522

Търговски вземания
184 504

126 977

Други вземания
153 204

107 619

Парични средства
522 402

748 8691 465 013

1 529 743

Общо активи
3 272 314

2 746 844

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________

Дата: 04 Март 2009 г.
Консолидиран междинен баланс


 

Пояснение

31.12.2008

31.12.2007

 

 

000 лв.

000 лв.


Собствен капитал


Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД


Акционерен капитал

7

150 000

150 000

Премийни резерви
232 343

232 343

Други резерви
(3 494)

3 678

Финансов резултат от предходни периоди
243 752

124 587

Текущ финансов резултат
127 729

119 110750 330

629 718

Малцинствено участие
194 102

179 877

Общо собствен капитал
944 432

809 595

Специализирани резерви
97 575

59 608
Пояснение

30.9.2008

31.12.2007

Пасиви


Дългосрочни пасиви


Дългосрочни финансови задължения

8

657 609

915 864

Задължения към осигурени лица
82 563

70 722

Дългосрочни задължения към свързани лица извън групата
168 470

146 709

Провизии за пенсии
1 276

1 152

Други дългосрочни задължения
3 871

16 957

Отсрочени данъчни пасиви
12 041

11 274925 830

1 162 678

Краткосрочни пасиви


Краткосрочни финансови задължения

8

1 107 269

518 613

Краткосрочни задължения към свързани лица извън групата
16 995

1 292

Данъчни задължения
13 861

12 157

Провизии за пенсии - краткосрочна част
538

-

Търговски и други задължения
165 814

182 9011 304 477

714 963

Общо пасиви
2 230 307

1 877 641

Общо капитал и пасиви
3 272 314

2 746 844

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________

Дата: 04 Март 2009 г.
Консолидиран междинен отчет за доходите

за периода, приключващ на 31 Декември 2008 г.

 

Пояснение

31.12.2008

31.12.2007

 

 

000 лв.

000 лв.

Приходи от нефинансова дейност
736 052

520 028

Разходи за нефинансова дейност
(685 519)

(482 350)

Нетен резултат от нефинансова дейност
50 533

37 678

Приходи от застраховане
220 700

135 537

Разходи по застраховане
(210 496)

(123 794)

Нетен резултат от застраховане
10 204

11 743

Приходи от лихви
121 684

93 622

Разходи за лихви
(61 619)

(41 274)

Нетни приходи от лихви
60 065

52 348

Положителни разлики от операции с финансови инструменти
259 664

197 919

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти
(183 278)

(68 536)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
76 386

129 383

Административни разходи
(135 214)

(107 634)

Отрицателна репутация
27 920

4 409

Печалба/(загуба) от инвестиции в асоциирани предприятия
8 308

(203)

Други финансови приходи
38 628

21 255

Доход за разпределяне по осигурителни партиди
16 919

(7 860)

Печалба за периода преди данъци
153 749

141 119

Разходи за данъци

9

(10 564)

(4 829)

Нетна печалба за периода
143 185

136 290

Принадлежаща на малцинственото участие
15 456

17 180

Принадлежаща на акционерите на Химимпорт АД
127 729

119 11031.12.2008

31.12.2007лв

лв

Доход на акция

10

0.85

0.89

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:___________________

Дата: 04 Март 2009 г.
Консолидиран междинен отчет за паричните потоци

за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.

 

31.12.2008

31.12.2007
 

000 лв

000 лв
Оперативна дейност


Постъпления от краткосрочни заеми

140 256

179 821
Плащания по краткосрочни заеми

(155 941)

(106 828)
Продажба на краткосрочни финансови инструменти

311 332

133 608
Придобиване на краткосрочни финансови инструменти

(383 863)

(262 129)
Постъпления от клиенти

842 164

469 344
Плащания на доставчици

(705 012)

(369 904)
Постъпления от осигурени лица

35 199

27 003
Плащания на осигурени лица

(5 020)

(3 322)
Плащания към персонала и осигурителни институции

(93 903)

(67 265)
Постъпления от банкова дейност

27 129 141

19 532 107
Плащания за банкова дейност

(27 334 886)

(19 248 755)
Постъпления от застрахователна дейност

126 657

81 202
Плащания за застрахователна дейност

(93 981)

(76 303)
Платени данъци върху печалбата

(8 128)

(3 088)
Други постъпления /(плащания)

45 127

(37 587)
Нетен паричен поток от оперативна дейност

(150 858)

247 904
Инвестиционна дейност


Нетни (плащания)/постъпления по придобиване на дъщерни дружества

(2 448)

81 630
Продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване

26 776

61 581
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване

(112 818)

(173 768)
Придобиване на нематериални активи

(55 486)

(102)
Придобиване на инвестиционни имоти

5 293

(2 663)
Продажба на асоциирани дружества

(3 657)

-
Продажба на дългосрочни финансови инструменти

175 458

40 984
Придобиване на дългосрочни финансови инструменти

(227 583)

(21 082)
Получени лихви

9 429

8 664
Плащания по предоставени заеми

(79 791)

(90 707)
Други постъпления/(плащания)

2 611

(2 706)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

(262 216)

(98 169)
Финансова дейност


Постъпления от емитиран капитал

-

220 018
Постъпления от получени заеми

480 027

121 264
Плащания по получени заеми

(219 153)

(72 658)
Платени лихви

(12 526)

(3 598)
Плащания по финансов лизинг

(6 301)

(3 001)
Други плащания

(55 265)

(29 439)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

186 782

232 586
Загуба от валутна преоценка на парични средства

(175)

-
Пари и парични еквиваленти в началото на периода

748 869

366 548
Нетно (намаление)/увеличение на пари и парични еквиваленти за периода

(226 467)

382 321
Пари и парични еквиваленти в края на периода

522 402

748 869
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:___________________

Дата: 04 Март 2009 г.
Консолидиран междинен отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.

Всички суми са в ’000 лв.

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределе-на печалба

Малцинстве-но участие

Общо капитал


Салдо към 1 януари 2007

130 000

32 925

3 199

123 947

61 033

351 104


Дарения

-

-

(11)

-

-

(11)

Увеличение на резервите и неразпределената печалба

-

-

490

640

-

1 130

Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 31 Декември 2007

-

-

479

640

-

1 119


Нетна печалба за годината

-

-

-

119 110

17 180

136 290

Общо приходи и разходи, признати към 31 Декември 2007

-

-

479

119 750

17 180

137 409


Публична емисия на акции

20 000

199 418

-

-

-

219 418

Малцинствено участие от бизнескомбинации

-

-

-

-

101 664

101 664


Салдо към 31 Декември 2007

150 000

232 343

3 678

243 697

179 877

809 595


Салдо към 1 януари 2008 г.

150 000

232 343

3 678

243 697

179 877

809 595


Дарения

-

-

(100)

-

-

(100)

(Намаление)/Увеличение на резервите и неразпределената печалба

-

-

(7 072)

55

-

(7 017)

Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 31 Декември 2008

-

-

(7 172)

55

-

(7 117)


Нетна печалба за годината

-

-

-

127 729

15 456

143 185

Общо приходи и разходи, признати към 31 Декември 2008

-

-

(7 172)

127 784

15 456

136 068


Малцинствено участие от бизнескомбинации

-

-

-

-

(1 231)

(1 231)

Салдо към 31 Декември 2008

150 000

232 343

(3 494)

371 481

194 102

944 432Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:______________

Дата: 04 Март 2009г.
Пояснения към консолидирания междинен финансов отчет


Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница