Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доходстраница1/6
Дата23.07.2016
Размер464.74 Kb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6


Междинен финансов отчет


Химимпорт АД
30 юни 2009 г.


Съдържание
Страница

Междинен отчет за финансовото състояние

2

Междинен отчет за всеобхватния доход

4

Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)

5

Междинен отчет за промените в собствения капитал

6

Пояснения към междинния финансов отчет

8Междинен отчет за финансовото състояние
Пояснение

30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008000 лв

000 лв

000 лв
Активи

Нетекущи Активи

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

4

20 841

28 964

20 095

Инвестиционни имоти
1 057

1 130

1 096

Инвестиции в дъщерни дружества
400 946

388 693

391 454

Инвестиции в асоциирани предприятия
24 730

45 670

60 348

Нематериални активи

5

602

123

602

Дългосрочни финансови активи
1 332

1 245

1 332

Дългосрочни вземания от свързани лица

10

163 650

81 052

157 634

Дългосрочни вземания
48 026

13 495

6 462

Отсрочени данъчни активи

 

6

-

6661 190

560 372

639 029
Текущи активи

Материални запаси
83

143

88

Краткосрочни финансови активи
7 513

5 394

5 389

Предоставени заеми
131 387

113 062

121 279

Търговски вземания
70 403

3 460

70 073

Вземания от свързани лица

10

65 112

34 476

57 914

Други вземания
27 501

24 028

18 851

Парични средства
308 307

85 653

101 840

 

 

610 306

266 216

375 434

 

 


Общо активи

 

1 271 496

826 588

1 014 463Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 30 юли 2009 г.
Междинен отчет за финансовото състояние
Пояснение

30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008000 лв

000 лв

000 лв
Капитал

Акционерен капитал

6

239 646

150 000

150 000

Премиен резерв
256 398

232 343

232 343

Други резерви
6 734

6 735

6 734

Натрупана печалба
234 719

148 708

148 708

Текущ финансов резултат
46 516

43 346

86 011

Общо капитал

 

784 013

581 132

623 796Пасиви

Нетекущи пасиви

Дългосрочни задължения за дивиденти
69 128

-

-

Дългосрочни задължения към свързани лица

10

274 123

177 295

292 439

Задължения по финансов лизинг

 

1 354

2 699

1 993344 605

179 994

294 432
Текущи пасиви

Краткосрочни задължения за дивиденти
16 185

-

-

Краткосрочни банкови заеми

7

2 920

3 636

2 920

Краткосрочни други заеми

7

48 606

4 332

41 190

Търговски задължения
6 568

7 846

8 245

Задължения по финансов лизинг
1 658

1 488

1 800

Краткосрочни задължения към свързани лица

10

47 520

40 752

26 637

Данъчни задължения
11 015

1 948

6 486

Задължения към персонала и осигурителни институции
113

61

93

Други задължения
8 293

5 399

8 864

 

 

142 878

65 462

96 235

 

 


Общо пасиви

 

487 483

245 456

390 667
Общо капитал и пасиви

 

1 271 496

826 588

1 014 463

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________

Дата: 30 юли 2009 г.
Междинен отчет за всеобхватния доход

за периода, приключващ на 30 юни 2009 г.


Пояснение

30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008000 лв

000 лв

000 лв
Положителни разлики от операции с финансови инструменти
35 892

36 121

36 099

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти

 

(9)

(1 109)

(1 109)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
35 883

35 012

34 990
Приходи от лихви
18 804

10 582

18 550

Разходи за лихви

 

(7 588)

(2 132)

(9 023)

Нетни приходи за лихви
11 216

8 450

9 527
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
-

578

110

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

 

(347)

(16)

(255)

Нетен резултат от промяна на валутни курсове
(347)

562

(145)
Други финансови (разходи)/ приходи
(62)

592

305
Приходи от оперативна дейност
6 675

3 883

37 268

Печалба от продажба на нетекущи активи
-

-

18 714

Разходи за оперативна дейност

 

(2 314)

(3 325)

(8 179)

Нетен резултат от оперативна дейност
4 361

558

47 803
Печалба за периода преди данъци

 

51 051

45 174

92 480
Разходи за данъци(4 535)

(1 828)

(6 469)

Нетна печалба за периода

 

46 516

43 346

86 011
Разходи за дивиденти
(589)

-

-

Намалена нетна печалба за периода
45 927

43 346

86 011
Друг всеобхватен доход

Дарение
-

(99)

(100)

Общо всеобхватен доход
-

(99)

(100)
Доход на акция

9

0.3062

0.2890

0.5734

Доход на акция с намалена стойност

9

0.2982

-

-

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________
Дата: 30 юли 2009 г.Междинен отчет за паричните потоци

за периода, приключващ на 30 юни 2009 г.

30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008000 лв

000 лв

000 лв

Оперативна дейност

Постъпления от краткосрочни заеми
48 360

33 781

126 745

Плащания по краткосрочни заеми
(55 377)

(24 332)

(132 615)

Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи
5 511

37 717

37 717

Придобиване на краткосрочни финансови активи
-

-

(98 631)

Постъпления от клиенти
11 967

4 493

10 754

Плащания към доставчици
(4 102)

(6 760)

(13 644)

Постъпления от лихви
2 448

-

85

Плащания към персонал и осигурителни институции
(431)

(385)

(838)

Платени данъци
-

(454)

(454)

Нетен паричен поток от оперативна дейност
8 376

44 060

(70 881)

Инвестиционна дейност

Придобиване на дълготрайни активи
(13 492)

(8 260)

(8 896)

Постъпления от продажба на участия в асоциирани дружества
34 905

-

-

Постъпления от продажба на дългосрочни финансови активи активи
-

16 326

16 326

Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества
-

(27 636)

(29 220)

Предоставени заеми
(5 844)

(9 022)

(72 926)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
15 569

(28 592)

(94 716)

Финансова дейност

Постъпления от емитиран капитал
199 015

-
Получени дългосрочни заеми
60 166

18 497

214 996

Плащания по получени дългосрочни и банкови заеми
(68 813)

(39 682)

(37 283)

Плащания по финансов лизинг
(753)

(1 178)

(2 000)

Плащания на лихви
(6 747)

(860)

(986)

Нетен паричен поток от финансова дейност
182 868

(23 223)

174 727

Нетно увеличение/(намаление) на парични средства
206 467

(7 192)

8 995

Парични средства в началото на периода
101 840

92 845

92 845

(Загуба)/, печалба от валутна преоценка на парични средства
(346)

563

(135)

Парични средства в края на периода
308 307

85 653

101 840

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________
Дата: 30 юли 2009 г.Междинен отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 30 юни 2009 г.Всички суми са в ’000 лв.

Акционерен капитал

Премиeн резерв

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо капиталСалдо към 1 януари 2009

150 000

232 343

6 734

234 719

623 796

Нетна печалба за периода

-

-

-

46 516

46 516

Общо приходи и разходи, признати към 30 юни 2009

-

-

-

46 516

46 516Увеличение на капитала/за прив. акции

89 646

24 055

-

-

113 701

 
Салдо към 30 юни 2009

239 646

256 398

6 734

281 235

784 013Всички суми са в ’000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо капитал

 
Салдо към 1 януари 2008

150 000

232 343

6 834

148 708

537 885Нетна печалба за периода

-

-

-

43 346

43 346

Друг всеобхватен доход
Дарения

-

-

(99)

-

(99)

Общо всеобхватен доход

-

-

(99)

43 346

43 247

 
Салдо към 30 юни 2008

150 000

232 343

6 735

192 054

581 132
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________

Дата: 30 юли 2009 г.
Пояснения към междинния финансов отчет


Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница