Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница1/8
Дата22.07.2016
Размер0.81 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8


Междинен консолидиран финансов отчет


Химимпорт АД
30 юни 2009 г.


Съдържание
Страница

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

2

Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход

4

Междинен консолидиран отчет за паричните потоци (пряк метод)

5

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

6

Пояснения към междинния консолидиран финансов отчет

8


Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние
Пояснение

30.06.2009

30.06.2008

31.12.2008000 лв

000 лв

000 лв
Активи

Нетекущи активи

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

5

564 569

485 603

543 578

Инвестиционни имоти
30 230

21 405

20 114

Инвестиции в асоциирани предприятия
101 432

110 579

137 836

Репутация
42 202

17 419

37 527

Други нематериални активи

6

99 670

59 131

113 857

Дългосрочни финансови активи
1 034 968

829 632

930 661

Дългосрочни вземания от свързани лица

12

12 045

10 027

5 895

Отсрочени данъчни активи

 

2 682

2 120

3 1071 887 798

1 535 916

1 792 575
Текущи активи

Материални запаси
41 809

70 890

60 891

Краткосрочни финансови активи
594 192

459 044

465 410

Краткосрочни вземания от свързани лица

12

11 163

53 116

33 407

Търговски вземания
212 946

125 814

181 158

Данъчни вземания
7 497

11 521

10 264

Други вземания
176 236

121 110

125 997

Парични средства
636 175

605 314

519 436

 Текущи активи

 

1 680 018

1 446 809

1 396 563
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба
4 481

2 116

4 493

 

 


Общо активи

 

3 572 297

2 984 841

3 193 631
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 28 Август 2009 г.
Междинен консолидиран отчет за финансовото състояниеПояснение

30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008


000 лв

000 лв

000 лв
Собствен капитал
Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД
Акционерен капитал

7

230 283

150 000

144 139
Премийни резерви
216 084

232 343

192 972
Други резерви
(5 380)

2 476

(9 073)
Финансов резултат от предходни периоди
370 507

243 697

243 769
Нетна печалба за периода
67 563

65 215

128 624
 
879 057

693 731

700 431
Миноритарно участие
192 734

181 421

188 610
Общо собствен капитал
1 071 791

875 152

889 041
Специализирани резерви

 

102 992

81 250

97 701


Пасиви
Нетекущи пасиви
Дългосрочни задължения за дивиденти
66 421

-

-
Дългосрочни финансови задължения

8

705 844

525 514

646 197
Задължения към осигурени лица
99 239

77 435

82 563
Дългосрочни задължения към свързани лица

12

147 449

159 385

168 353
Други дългосрочни задължения
2 592

1 062

1 370
Задължения по финансов лизинг
10 866

13 868

9 109
Отсрочени данъчни пасиви
15 239

12 022

16 589
Провизии за пенсиониране

 

1 632

1 279

1 883


1 049 282

790 565

926 064
Текущи пасиви
Краткосрочни задължения за дивиденти
15 551

-

-
Краткосрочни финансови задължения

8

1 096 169

1 026 403

1 045 307
Търговски задължения
105 886
104 686
Краткосрочни задължения към свързани лица

12

1 158

6 712

39 544
Задължения по финансов лизинг
5 566

6 689

5 491
Данъчни задължения
20 070

7 242

15 410
Задължения към персонала и осигурителни институции
14 187

12 275

15 346
Провизии за пенсии - краткосрочна част
356

510

386
Други задължения
89 289

178 043

54 655
 

 

1 348 232

1 237 874

1 280 825
Общо пасиви

 

2 397 514

2 028 439

2 206 889
Общо капитал и пасиви

 

3 572 297

2 984 841

3 193 631

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________
Дата: 28 август 2009 г.Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход

за периода, приключващ на 30 юни 2009 г.


Пояснение

30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008000 лв

000 лв

000 лв

Положителни разлики от операции с финансови инструменти
77 081

86 830

234 602

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти

 

(31 673)

(59 300)

(171 892)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
45 408

27 530

62 710
Приходи от лихви
79 070

59 853

126 766

Разходи за лихви

 

(43 650)

(27 225)

(65 536)

Нетни приходи за лихви
35 420

32 628

61 230
Приходи от застраховане
193 173

137 078

215 374

Разходи по застраховане

 

(185 207)

(136 685)

(203 968)

Нетен резултат от застраховане
7 966

393

11 406
Административни разходи
(71 451)

(71 488)

(157 738)

Отрицателна репутация
1 175

28 696

27 920

Резултат от инвестиции в асоциирани предприятия
(27)

10

9 922

Други финансови приходи
21 780

22 080

37 282

Доход за разпределяне по осигурителни партиди
(1 380)

7 754

16 919
Приходи от оперативна дейност
294 094

307 645

722 461

Печалба от продажба на нетекущи активи
761

162

13 638

Разходи за оперативна дейност

 

(251 949)

(280 925)

(653 822)

Нетен резултат от оперативна дейност
42 906

26 882

82 277
Печалба за периода преди данъци

 

81 797

74 485

151 928

Разходи за данъци(7 640)

(3 815)

(10 371)

Нетна печалба за периода

 

74 157

70 670

141 557

Друг всеобхватен доход

Дарения
-

(99)

(100)

Друг всеобхватен доход
(663)

(5 014)

(16 779)

Друг всеобхватен доход, нетно от данъци
(663)

(5 113)

(16 879)

Общо всеобхватен доход
73 494

65 557

124 678

Печалба, принадлежаща на:

Акционерите на Химимпорт АД
67 563

65 215

128 624

Миноритарно участие
6 594

5 455

12 933

Общо всеобхватен доход принадлежащ на:

Акционерите на Химимпорт АД
69 370

64 013

115 945

Миноритарно участие
4 124

1 544

8 733лв

лв

лв

Основна нетна печалба на акция

10

0.47

0.44

0.87

Нетна печалба на акция с намалена стойност

10

0.46

0.44

0.87

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________
Дата: 28 август 2009 г.Междинен консолидиран отчет за паричните потоци

за периода, приключващ на 30 юни 2009 г.

30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008000 лв

000 лв

000 лв
Постъпления от краткосрочни заеми

52 865

57 732

137 101
Плащания по краткосрочни заеми

(64 698)

(27 594)

(141 162)
Продажба на текущи финансови активи

118 130

79 357

253 946
Придобиване на текущи финансови активи

(106 857)

(58 669)

(320 119)
Постъпления от клиенти

226 173

421 006

891 383
Плащания на доставчици

(190 330)

(351 879)

(793 722)
Постъпления от осигурени лица

18 558

17 639

35 201
Плащания на осигурени лица

(8 071)

(2 222)

(5 129)
Плащания към персонала и осигурителни институции

(96 940)

(44 432)

(94 339)
Постъпления от банкова дейност

17 324 169

11 512 710

27 129 140
Плащания за банкова дейност

(17 281 958)

(11 602 425)

(27 334 894)
Постъпления от застрахователна дейност

65 466

55 047

127 064
Плащания за застрахователна дейност

(3 225)

(25 784)

(101 915)
Платени данъци върху печалбата

(2 300)

(6 956)

(10 015)
Други постъпления/(плащания)

20 945

(6 679)

6 165
Нетен паричен поток от оперативна дейност

71 927

16 851

(221 295)
Инвестиционна дейност

Нетни плащания за придобиване на дъщерни дружества

(385)

(40 192)

(97 110)
Продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване

8 311

2 646

3 450
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване

(27 738)

(53 679)

(105 925)
Придобиване на нематериални активи

(2 362)

-

(7 200)
Продажба на инвестиционни имоти

13

(147)

(1 055)
Продажба на асоциирани дружества

34 905

16 326

245
Продажба на нетекущи финансови активи

39 848

106 768

166 635
Придобиване на нетекущи финансови активи

(57 707)

(149 342)

(271 271)
Получени лихви

7 773

2 729

11 313
Постъпления по предоставени заеми

8 104

-

191 590
Плащания по предоставени заеми

(13 974)

(26 066)

(186 552)
Други (плащания)/ постъпления

(9 602)

(5 139)

3 513
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

(12 814)

(146 096)

(292 367)
Финансова дейност

Постъпления от емитиран капитал

191 221

-

-
Покупка на собствени акции

-

-

(43 871)
Постъпления от получени заеми

24 590

101 161

537 703
Плащания по получени заеми

(126 990)

(104 030)

(154 834)
Платени лихви

(16 150)

(6 658)

(14 677)
Плащания по финансов лизинг

(1 921)

(3 713)

(6 621)
Други плащания

(12 622)

(1 182)

(31 736)
Нетен паричен поток от финансова дейност

58 128

(14 422)

285 964
(Загуба)/Печалба от валутна преоценка

(502)

112

(1 735)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода

519 436

748 869

748 869
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти

116 739

(143 555)

(229 433)
Пари и парични еквиваленти в края на периода

636 175

605 314

519 436

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________
Дата: 28 август 2009 г.Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 30 юни 2009 г.Всички суми са в ’000 лв.

Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на

Химимпорт АД

Миноритарно участие

Общо капитал

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо

Салдо към 1 януари 2009 г.

144 139

192 972

(9 073)

372 393

700 431

188 610

889 041

Увеличение на акционерния капитал и резервите от продажба на собствени акции, придобити от дъщерни дружества

9

-

-

-

9

-

9

Увеличение на капитала от привилегировани акции

86 135

23 112

-

-

109 247

-

109 247

Транзакции със собствениците

86 144

23 112

-

-

109 256

-

109 256

Печалба за периода до 30 юни 2009 г.

-

-

-

67 563

67 563

6 594

74 157

Друг всеобхватен доход


Други промени в капитала

-

-

3 693

(1 886)

1 807

(2 470)

(663)

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

3 693

65 677

69 370

4 124

73 494

Салдо към 30 юни 2009 г.

230 283

216 084

(5 380)

438 070

879 057

192 734

1 071 791

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________
Дата: 28 август 2009 г.
Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 30 юни 2008 г.Всички суми са в ’000 лв.

Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на

Химимпорт АД

Малцинствено участие

Общо капитал

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо

Салдо към 1 януари 2008 г.

150 000

232 343

3 678

243 697

629 718

179 877

809 595

Печалба за периода до 30 юни 2008 г.

-

-
65 215

65 215

5 455

70 670

Друг всеобхватен доход


Дарения

-

-

(99)

-

(99)

-

(99)

Други промени в капитала

-

-

(1 103)

-

(1 103)

(3 911)

(5 014)

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

(1 202)

65 215

64 013

1 544

65 557

Салдо към 30 юни 2008 г.

150 000

232 343

2 476

308 912

693 731

181 421

875 152Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________

Дата: 28 август 2009 г.


Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 31 Декември 2008 г.Всички суми са в ’000 лв.

Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД

Миноритарно участие

Общо капитал

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо

Салдо към 1 януари 2008 г.

150 000

232 343

3 678

243 697

629 718

179 877

809 595

Увеличение на акционерния капитал и резервите от продажба на собствени акции, придобити от дъщерни дружества

(5 861)

(39 371)

-

-

(45 232)

-

(45 232)

Транзакции със собствениците

(5 861)

(39 371)

-

-

(45 232)

-

(45 232)

Печалба за периода до 31 декември 2008 г.

-

-

-

128 624

128 624

12 933

141 557

Друг всеобхватен доход


Дарения

-

-

(100)

-

(100)

-

(100)

Други промени в капитала

-

-

(12 651)

72

(12 579)

(4 200)

(16 779)

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

(12 751)

128 696

115 945

8 733

124 678

Салдо към 31 декември 2008 г.

144 139

192 972

(9 073)

372 393

700 431

188 610

889 041

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________
Дата: 28 август 2009 г.

Пояснения към междинния консолидиран финансов отчет


Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница