Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоцистраница1/3
Дата22.07.2016
Размер368.24 Kb.
ТипОтчет
  1   2   3


ХИМИМПОРТ АД

Междинен консолидиран финансов отчет

30 Юни 2007 г.
Съдържание
Страница

Междинен консолидиран баланс

2

Междинен консолидиран баланс

3

Междинен консолидиран отчет за доходите

4

Междинен консолидиран отчет за паричните потоци

5

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

6

Пояснения към междинния консолидиран финансов отчет

7

Междинен консолидиран баланс

Пояснение

30.6.2007

31.12.2006000 лв.

000 лв.

Активи


Дълготрайни активи


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

4

245 495

201 454

Инвестиционни имоти
11 092

10 545

Репутация
11 462

11 403

Нематериални активи
6 613

6 910

Инвестиции в асоциирани предприятия
24 875

26 445

Дългосрочни финансови активи
648 553

479 185

Дългосрочни вземания св. Лица
94

94

Активи по отсрочени данъци
708

412948 892

736 448

Краткотрайни активи


Материални запаси
40 923

27 061

Краткосрочни финансови активи
297 173

358 971

Вземания от свързани предприятия
40 856

6 210

Търговски вземания
63 098

74 032

Други вземания
78 561

62 210

Парични средства
387 275

366 548

 
907 886

895 032

 


Общо активи
1 856 778

1 631 470
Изготвил: ____________________

Изпълнителен Директор:____________________

Дата: 29.08.2007 г.

Междинен консолидиран баланс
Пояснение

30.6.2007

31.12.2006000 лв.

000 лв.

Собствен капитал


Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД


Акционерен капитал
130 000

130 000

Други резерви
2 822

3 199

Премии от емисии
32 925

32 925

Финансов резултат от предходни периоди
124 788

70 617

Текущ финансов резултат
60 361

53 330

 

 

350 896

290 071

Малцинствено участие

 

74 127

61 033

Общо собствен капитал

 

425 023

351 104

Специализирани резерви
48 107

38 122

Пасиви


Дългосрочни пасиви


Задължения към осигурени лица
53 040

40 061

Дългосрочни финансови задължения
427 427

337 667

Дългосрочни задължения към свързани лица
27 255

7 760

Други дългосрочни задължения
15 641

1 024

Отсрочени данъчни пасиви
1 824

1 349

 

 

525 187

387 861

Краткосрочни пасиви


Краткосрочни финансови задължения
730 359

771 569

Задължения към свързани предприятия
12 440

1 037

Търговски и други задължения
115 662

81 777

 

 

858 461

854 383

Общо пасиви

 

1 383 648

1 242 244

Общо капитал и пасиви

 

1 856 778

1 631 470
Изготвил: ____________________

Изпълнителен Директор:____________________

Дата: 29.08.2007 г.
Междинен консолидиран отчет за доходите
Пояснение

30.6.2007

30.6.2006000 лв.

000 лв.

Приходи от нефинансова дейност
147 932

67 563

Разходи за нефинансова дейност
(127 043)

(60 504)

Нетен резултат от нефинансова дейност
20 889

7 059

Приходи от застраховане
86 026

54 985

Разходи по застраховане
(82 288)

(49 359)

Нетен резултат от застраховане
3 738

5 626

Приходи от лихви
40 363

28 387

Разходи за лихви
(19 205)

(13 827)

Нетни приходи от лихви
21 158

14 560

Положителни разлики от операции с финансови инструменти
86 858

6 851

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти
(25 365)

(5 270)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
61 493

1 581

Административни разходи
(49 292)

(30 685)

Отрицателна репутация
1 899

-

Резултат от инвестиции в асоциирани предприятия
(275)

43

Други финансови приходи/(разходи)
12 229

9 854

Доход за разпределяне по осигурителни партиди
(3 942)

(953)

Резултат за периода преди данъци
67 897

7 085

Разходи за данъци
(3 008)

(2 072)

Нетен резултат за периода
64 889

5 013

Принадлежащ на малцинственото участие
4 528

2 050

Принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД
60 361

2 96330.06.2007

30.06.2006лв.

лв.

Доход на акция

6

0.46

0.03

Изготвил: ____________________

Изпълнителен Директор:___________________

Дата: 29.08.2007 г.
Междинен консолидиран отчет за паричните потоци30.06.07

30.06.06000 лв.

000 лв.

Оперативна дейност


Постъпления от краткосрочни заеми
135 719

91 115

Плащания по краткосрочни заеми
(133 337)

(80 739)

Продажба на финансови инструменти
18 758

7 696

Придобиване на финансови инструменти
(22 210)

(29 015)

Постъпления от клиенти
161 793

60 378

Плащания на доставчици
(107 692)

(69 957)

Постъпления от осигурени лица
11 147

5 404

Плащания на осигурени лица
(1 212)

(703)

Плащания към персонала и осигурителни институции
(13 257)

(4 403)

Парични потоци от промени във валутните курсове
146

324

Постъпления от банкова дейност
147 992

115 916

Плащания за банкова дейност
(136 035)

(118 847)

Постъпления от застрахователна дейност
34 295

23 321

Плащания за застрахователна дейност
(35 032)

(18 378)

Платени данъци върху печалбата
(4 472)

(1 114)

Други постъпления от оперативна дейност
478

333

Други плащания за оперативна дейност

 

(50)

(316)

Нетен паричен поток от оперативна дейност
57 031

(18 985)

Инвестиционна дейност


Постъпления от бизнес комбинации
863

-

Плащания за бизнес комбинации
(255)

-

Продажба на дълготрайни материални активи
41 205

214

Придобиване на дълготрайни материални активи
(40 230)

(4 639)

Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани
(31 950)

(12 569)

Продажба на инвестиционни имоти
568

-

Придобиване на инвестиционни имоти
(2 351)

-

Получени лихви
74

15

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
(32 076)

(16 979)

Финансова дейност


Постъпления от емитиран капитал
-

2 082

Постъпления от получени заеми
-

9 827

Плащания по получени и предоставени заеми
(2 499)

(6 656)

Платени лихви
(596)

(889)

Плащания по финансов лизинг
(1 133)

-

Нетен паричен поток от финансова дейност
(4 228)

4 364

Нетно увеличение на паричните средства
20 727

(31 600)

Парични средства в началото на периода
366 548

259 270

Парични средства в края на периода

 

387 275

227 670

Изготвил: ____________________

Изп.Директор:____________________
Дата: 29.08.2007 г.Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал


Всички суми са в ’000 лв

Основен капитал

Невнесен капитал

Премии от емисия

Вноски за увеличаване на капитала

Други резерви

Финансов резултат

Малцинствено участие

Общо капитал
Салдо към 1 януари 2006

60 000

(2 082)

-

58 916

8 699

69 928

40 540

236 001


Вноски за увеличаване на капитала

58 916

2 082

-

(58 916)

-

-

-

2 082
Нетен резултат за периода

-

-

-

-

-

2 963

2 050

5 013
Дарения

-

-

-

-

(133)

-

-

(133)
Други промени в капитала

-

-

-

-

(1 570)

1 288

1 593

1 311


Салдо към 30 Юни 2006

118 916

-

-

-

6 996

74 179

44 183

244 274


Салдо към 1 януари 2007

130 000

-

32 925

-

3 199

123 947

61 033

351 104


Нетен резултат за периода

-

-

-

-

-

60 361

4 528

64 889
Бизнескомбинации

-

-

-

-

-

-

9 050

9 050
Други промени в капитала

-

-

-

-

(377)

841

(484)

(20)


Салдо към 30 Юни 2007

130 000

-

32 925

-

2 822

185 149

74 127

425 023

Изготвил: ____________________


Изпълнителен Директор:____________________

Дата: 29.08.2007 г.

Пояснения към междинния консолидиран финансов отчет


Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница