‹‹Партньорство и приятелство в общия Европейски дом››, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”страница1/12
Дата23.08.2017
Размер1.21 Mb.
#28638
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА РЕКЛАМА В ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2013 Г.

“Този документ е създаден в рамките на проект ‹‹Партньорство и приятелство в общия Европейски дом››, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.” Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мадан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
П Р О Е К Т!

П Л А Н З А Р А З В И Т И Е Н А Т У Р И С Т И Ч Е С К А Т А

Р Е К Л А М А В О Б Щ И Н А М А Д А Н З А П Е Р И О Д А

2 0 1 0 – 2 0 1 3 Г.
ПРОЕКТ: “ПАРТНЬОРСТВО И ПРИЯТЕЛСТВО В ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ”, СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007-2013) С РЕГИСТРАЦИОНЕН № BG161PO001/4.2-01/2008/002;
СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/4.2-01/2008 „ПОДКРЕПА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА НАЙ – ДОБРИ ПРАКТИКИ”;
ПРИОРИТЕТНА ОС: 4. „МЕСТНО РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО”;
ОПЕРАЦИЯ: 4.2. „МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”;
ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР: BG161PO001/4.2-01/2008/002;
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА МАДАН


ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият план е разработен в рамките на проект “Партньорство и приятелство в общия европейски дом” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ с Регистрационен № BG161РО001/4.2-01/2008/002. Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.” Неговата основна цел е набелязването на предимствата и благоприятните възможности на община Мадан не сами по себе си, а с оглед предполагания интерес от страна на потенциални туристи и инвеститори, както и установяване на действителния потенциал за развитие на туризма, чрез разработването на анализ и оценка на актуалното ниво на туристическо развитие и наличните ресурси, в контекста на състоянието на средата (екологична, социална и икономическа), степента на обществена подкрепа и в светлината на актуалните тенденции в туризма на национално ниво.

На тази основа е очертана посока на развитие на отрасъла в рамките на общината, като са предложени съответните (индикативни) мерки.

При разработката като източници на информация освен рамкови документи са използвани Общинския план за развитие на Община Мадан, Стратегия за развитие на Смолян 2005 – 2015 г., Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране (2007 – 2013), Национална стратегическа референтна рамка, Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009- 2013 г. и др., редица документи в областта на туризма.

Документът е в съответствие с основните приоритети на утвърдените стратегически документи на национално, регионално, областно и общинско ниво, с местните природни и културно-исторически дадености, както и с европейските и световните тенденции в развитието на туризма. Планът ще набележи силните и слаби страни в развитието на маркетинга, както и бъдещи инициативи в този важен сектор - рекламиране на туристическия потенциал на община Мадан в национален и международен мащаб. Това от своя страна ще допринесе за осигуряване на своевременна продажба на предлаганите услуги и стоки при определени условия - интересна природна среда, уникалност и атрактивност на културно-историческото нас­ледство и други дадености на община Мадан.
1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА РЕСУРСИТЕ (ПЛОЩ, НАСЕЛЕНИЕ, НАЛИЧИЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ, КУЛТУРНИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ИКОНОМИКА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН.
Общи данни:

Община Мадан, област Смолян попада в Южен централен район за планиране на страната. Географско положение - югоизточни части на Западните Родопи – Жълти дял на Горноарденския район. Граничи с общините Рудозем, Златоград, Неделино, Ардино, Баните и Смолян. Територия - 175 км2. Средна надморска височина - 700 м. Релеф - полупланински и планински с подчертано ерозионно-денудационен характер, с дълбока и гъста речно-долинна мрежа. Общината е богата на рудни и нерудни изкопаеми. Състои се от 44 населени места – един град и 43 села с население 13 651 души (ТСБ към 22.07.2008 г).Обучителни, културни заведения и туристически обекти:

Община Мадан разполага с шест детски заведения, шест основни и две средни общообразователни училища, както и една професионална гимназия. Традициите на фолклора са запазени във всички селищата на общината. В Народните читалища “Иван Вазов” в Мадан, “Н.Й.Вапцаров” в с. Средногорци и “Братан Шукеров” в с. Върбина активно работят групи, които ревностно през годините съхраняват богатството на местния бит и фолклор. В община Мадан функционират още редица културни обекти и обекти за спорт, резвлучуние и отдих, като например:- Общинска градска библиотека - разполага със заемна, читалня и книгохранилище. Книжният фонд наброява над 80 000 тома. И до днес тя е една от най-големите библиотеки в Смолянска област. В нея е разположена и Картинна галерия със 120 картини и 8 скулптури.

- Кристална зала “Родопски кристал” – създадена през 1984 г., тя представлява колекция от уникални минерални и кристални образци, добити от рудниците в община Мадан. В нея се съхраняват 581 експоната. Колекцията е член на международната асоциация на минераложките музеи. Тя е най-голямата забележителност за град Мадан и е включена в световния каталог на минераложките колекции и кристални зали.

- “Музей по минно дело и рудодобив”, в който с много снимков материал и разнообразни експонати е показана историята на развитието на рудодобива от древността до наши дни.

- Плувен басейн с олимпийски размери; Стадион „Батанци” със стандартно футболно игрище, новоремонтирана и оборудвана съблекалня и трибуни; Спортен комплекс с многофункционална зала, която се използува за фитнес, борба, тежка атлетика, волейбол, баскетбол. В спомагателната част са разположени: сауна, съблекални, бани, сервизни помещения. Площта на която са изградени стандартни спортни игрища е 5 дка и включва: игрище за футбол на малки врати, игрище за тенис на корт, комбинирано игрище за баскетбол и волейбол.

- Изградени четири атрактивни екомаршрути, водещи до природните феномени: скални масиви „Гъбата”, „Бабата”, „Рим папа”, „Конската глава”; пещерите „Дупката”, „Малката дупка и „Триъгълната пещера. През 2008 година бе реставрирана и пусната за туристи пещера “Шаренка” – стар тракийски рудник, регистриран в Националния институт за паметниците на културата. Подходящи за туристически посещения на територията на общината са множество воденици, тепавици и занаятчийски ателиета. Всички традиционни производства имат готовност за туристически достъп, както и готов старт на усвоимост за туристически цели. Интересна е малка работилница на ЕТ “Жуко”, която произвежда сувенири от кристали и работилницата на Ясен Абазов, който също се занимава с производство на сувенири от кристални образци, добити в рудниците. За свободното време на туристите, търсещи развлечение и настроение, общината предлага множество обекти за спорт и игри, за настаняване, хранене, развлечение и отдих.Община Мадан е с потенциал за развитие на нов за страната ни туризъм - “минен туризъм”. Днес тенденциите на туристическото търсене са съпътствани от качествени изменения в туристическото предлагане, вследствие на което, като главна качествена тенденция на развитие на туризма се очертава възникването на нови видове. Като особено значими през последните години се проявяват тенденциите, свързани със структурните изменения в туристическото предлагане/търсене, продиктувани по естествен начин от динамиката на развитие и промяна на туристическите потребности, ценности и мотивация. Все по-ясно се наблюдават изменения в стила и маниера на туристическото потребление, изразяващи се главно чрез увеличаване предпочитанията към нови, нетрадиционни дестинации. Всичко това поставя община Мадан в благоприятно положение, предвид даденостите с които тя разполага, откривайки възможността за развитие на нов вид туризъм в общината, който ще бъде единствен по рода си в Република България. Мадан, като туристическо място ще привлече туристите с природните си красоти, културните си ценности, с традициите на своето население, с предлагане на различен нетрадиционен туризъм, давайки му име “минен туризъм” – един диференциран и индивидуализиран туристически продукт. Пазарните тенденции показват, че туристите стават все по – ориентирани и днес те се интересуват от нещо различно, нетрадиционно. Именно това налага туристическата политика и стратегия на община Мадан да се ориентират към развитието на устойчив туризъм, а ключът към планирането им е капацитета на природните и културни ресурси на общината в областта на минния туризъм. В тази връзка в общината се реализираха редица проекти, както по национални, така и по европейски програми. Към настоящия момент се подготвя и проект по Оперативна програма “Регионално развитие”, който е насочен към реализацията на финални дейности. Взаимозаменяемостта е подкрепена с реализирани проекти/дейности до настоящия момент, както следва:

  • По проект “Развитие на минен туризъм в България, прилагайки опита на Франция”, финансиран по Работна програма 2004 на Комуникационната стратегия за присъединяване на РБългария към ЕС, МВнР. Дейностите бяха с насоченост – запознаване с начините на организация, историята на развитието и управлението на собствеността на спрени от експлоатация минни галерии в област Норд Па дьо Кале, Франция, които са трансформирани в туристически обекти. В резултат, бе изготвена и приета Програма за развитие на минен туризъм в община Мадан за периода 2005-2010 г. Със средства отпуснати от МРРБ, бе възложен и изготвен работен проект за І-ви и ІІ-ри етаж на сграда “Бивше разкомандировъчно”, а със средства от общински фонд “Приватизация” през 2007 г. се извърши ремонт на покривната конструкция на сградата.

  • По проект “Тракийските светилища като основа за популяризиране на ТГС културно и историческо наследство в общините Мадан и Керамоти” по Програма ФАР-ТГС, България и Гърция 2004 бе изпълнено обособяване на част от І-ви етаж на сграда “Бивше разкомандировъчно” в Информационна зона с изложени: дървени образци на инструменти за копаене, товарене и транспортиране на руда от древните мини в регион Мадан; образци на пещи за топене на желязо, мостри на глинени древни лампи, използвани в старите рудници в Мадан, както и фолклорни материали, свързани с стария рудодобив. По проекта е реконструирана пещера - рудник от времето на траките, както и изградени 2 туристически маршрута с начало – Информационна зона.

  • По проект “Мадан и Керамоти – зеленина и тюркоазено море” по Програма ФАР-ТГС, България-Гърция 2005 се извърши: обособяване на Център за зелен туризъм и природно обучение на ІІ-ри етаж в сграда “Бивше разкомандировъчно”; изграждане на два атрактивни еко-маршрута; ботаническа градина и други дейности свързани с устойчиво развитие на природата и опазване на биоразнообразието.


Социални заведения и здравеопазване:

Община Мадан винаги е работила в тясно сътрудничество с НПО, представители на бизнеса, други институции от публичния сектор и граждани. Партньорството се основава предимно в осъществяването на съвместни инициативи, насочени към различни целеви групи, като организиране на благотворителни мероприятия; участие в кампании за набиране на средства за извършване на животоспасяващи операции на тежкоболни и неплатежоспособни лица, в това число и деца, както и организиране и провеждане на детски, младежки празници и пр. Общински съвет – град Мадан нееднократно през годините отпуска финансови средства на организации като Съюз на слепите – Мадан, Съюз на инвалидите – Мадан, както и на семейства с тежки социални и здравословни проблеми. През настоящата 2008 г. в град Мадан функционират “Хоспис-Мадан” – обслужващ лица с физически и ментални увреждания, възрастни хора и терминално болни и “Център за социална рехабилитация и интеграция” – обслужващ деца с увреждания до 18-годишна възраст. Предмет на бъдещ проект е в същата сграда, в която са разположени двете социални заведения да се създаде и Център за обществена подкрепа, за който понастоящем се разработва необходимата документация по кандидатстване.

В сферата на здравеопазването съществуват една болница, медицински център и сдружение за здравна помощ. Общинската болница разполага с 100 легла. Създадена през 1952 г. до днешни дни МБАЛ "Проф. д-р К. Чилов" ЕООД-гр. Мадан, осигурява болничната, а до 2000 г. и цялата лечебна помощ в общината. В момента разполага със седем стационарни отделения (Вътрешни болести, Неврологично, Хирургично с травматологичен сектор, Очно отделение, Отделение по уши-нос-гърло, Акушеро-гинекологично и Детско отделения). Изграден е много добър диагностично-консултативен блок с Рентгеново отделение, Клинична лаборатория, Функционална диагностика и Отделение по физиотерапия и рехабилитация. От 01.05.2002 г. функционират новоремонтираните Акушеро-гинекология и Детско отделения. "Медицински център-ІІ" ООД-гр. Мадан осъществява специализирана извънболнична помощ по хирургични болести, ортопедия и травматология, очни болести, кожни заболявания, неврология, вътрешни болести, акушерство и гинекология. Първичната извънболнична медицинска помощ се осъществява от 9 общопрактикуващи лекари. В Общината е регистрирано Сдружение за здравна помощ и взаимопомощ "Авицена", което работи за физическото здраве, психологическата стабилност и растеж, с цел висока лична ефективност на хората от общността.
Икономика:

На база на направения анализ при изготвянето на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 г. на териториално-икономическата характеристика и извеждането на социално-икономическите проблеми, бе изведено, че икономиката на общината все още е силно зависима от състоянието на развиваната дейност основно в областта на рудодобив, машиностроене и химическа промишленост. Предприятията в тези сектори реализират силно занижена продукция, поради промени в търсенето и предлагането на пазара, като към момента те работят с изключително намален капацитет, мощности и пазарна реализация, а някои дори са спрели производствената си дейност. Налице е ниска инвестиционна активност; ограничени финансови ресурси на местния бизнес; слабо търсене на работна ръка; нисък прираст на населението; голяма миграция, нисък жизнен стандарт на населението. Всичко това оформи една тежка социално-икономическа картина и поради тази причина всички решения на местната власт са в посока за институционално и финансово укрепване на частния сектор и за развитие на водещите отрасли на общинската икономика, които имат потенциал за растеж. Такива понастоящем са новосъздадените и разширени производства на кожени и спортни стоки; сладкарски изделия; хлебопроизводство; дървообработване и дървопреработване и др. Усилията на местната власт са насочени към търсенето и прилагането на мерки за реални промени в подхода на местното управление в посока за развитие на конкурентноспособна местна икономика и повишаване на нейната инвестиционна привлекателност, подобряване на качеството на живот в общината и създаване на междуобщинско и трансгранично сътрудничество в редица сфери на развитие. Непрекъснато се търсят форми за реализация на набелязаните приоритети и мерки в общинските стратегически планове и програми за реализация, които са насочени към развитие на социално-икономическия и културен живот в общината.


Туристико - географско положение

Географското положение на Мадан е неблагоприятно за развитие на туризъм – транспортната достъпност е силно ограничена, общината е отдалечена от основните национални туристически пазари. Положителна промяна е възможно при реализацията на транспортен коридор Никопол – Ксанти и отварянето на ГКПП с Гърция на територията на област Смолян.

Близост до утвърдени туристически дестинации. В настоящия момент Мадан не се възприема като туристическа дестинация, но е в близост до утвърдени дестинации със сериозна посещаемост – Смолян и Пампорово. Тази близост е предпоставка за оползотворяване на вече осигурен туристически поток в региона чрез еднодневни посещения на стациониращи туристи или удължаване на престоя им в региона с предлагане на специфичен продукт в община Мадан.
Транспортна система

Пътна мрежа е с ниска категория - липсват пътища първи клас, единственият второкласен път е II-86, на територията на общината има около 190 км пътища, групирани в трети и четвърти клас и местни пътища. Общината стопанисва и поддържа около 90 км четвъртокласни и местни пътища. Третокласните пътища се стопанисват и поддържат от Пътно управление – гр.Смолян. Около 25% от пътищата, които се поддържат от общината са без трайна настилка. Силно пресечения терен и изложението са фактори, които значително увеличават разходите по поддържането и изграждането им. Редовни автобусни линии функционират до Смолян, Пловдив, София и Кърджали. Железопътен транспорт на територията на общината не съществува, най-близкото гражданско ледище е в Пловдив.


Телекомуникации

Развитието на системата и качеството на съобщителните връзки в общината са на относително добро равнище. От общо 44 населени места 41 са телефонизирани. Всички мобилни оператори поддържат покритие, функционират доставчици на Интернет

Водоснабдяване и канализация

В общината има недостиг на питейна вида, като делът на централно водоснабденото население е 70 %. В гр. Мадан и някои от другите селища е изградена канализационна мрежа. На територията на общината вече е изградена пречиствателна станция.


Екология

Общината разполага с модерно депо за депониране на битови отпадъци.

Промишленото замърсяване е локализирано в районите на действащите и закрити рудници и участъци, което е до 20 % от територията на общината. Основен екологичен проблем е ликвидирането на стари замърсявания и последствия от рудодобива. В следствие от него е нарушен водния баланс, на много места са настъпили изменения на земната повърхност - пропадания на земната повърхност под старите минни изработки, при което се образуват пропасти с дълбочина до няколко десетки метра със стръмнина около 900 на откосите. В други райони има терени замърсени с изкопана минна маса предимно от баластра, която в известна степен има и орудяване.
Благоустрояване и планиране

Екологичните проблеми, по отношение на земната ерозия, се проявяват на места и в землищата на селищата, което допълнително затруднява благоустрояването, поддържане на селищния ландшафт и формирането на паркове и зелени площи (за Мадан).

От 44 населени места в общината за 8 има одобрени ЗРП, 2 са с одобрени кадастрални планове, за останалите плановете са или неодобрени, или не съществуват.
Изводи

Местната икономика като структура, традиции и актуално състояние не създава предпоставки за развитието на туризма – секторите, които могат да се обвържат с туризма на клъстърна основа са ограничени, селското стопанство не е развито, преобладава тежката промишленост, съществуват екологични проблеми, нивото на достъпност и общата инфраструктура е относително ниско. Няма образователна институция и обучени кадри за туризма. На фона на високата безработица съществува риск от прекомерни очаквания от туризма.

В този смисъл туризмът е нов бранш за местната икономика и не може да бъде нейна основнa функция. От друга страна негативните характеристики могат да бъдат избегнати или преодоляни, особено при реализацията на планираните от държавата инфраструктурни проекти за региона, ето защо с премерени инвестиции в точно определени видове туризъм би могло да се постигне положителен икономически и социален ефект.
  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница