Преодоляване на формирани в семейството модели на агресивно поведение на дететоДата28.02.2018
Размер38.1 Kb.
#59811
СТАНОВИЩЕ

за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “Доктор”, професионално направление “Педагогика”, научна специалност “Теория на възпитанието и дидактика”Тема: “Преодоляване на формирани в семейството модели на агресивно поведение на детето

Автор: Юлия Георгиева Дончева

Научен ръководител: проф. дпн Надежда Витанова
Актуалност на проблематиката и на концепцията на изледването.

Темата на дисертацията е актуална и особено значима в контекста на специфичната за съвременното младо поколение многостранност и противоречивост на личностните поведенчески прояви, предпоставящи важни характеристики на малките социални общности и обществото като цяло. В този смисъл самият избор на темата е едно предизвикателство, тъй като тя дава възможност да се изследват някои “маскирани” и не толкова социално желателни влияния на семейните взаимоотношения и семейното възпитание за децата.

От друга страна твърде значим е фактът, че проблемът за агресивността на детето надхвърля границите на семейството и детските общности и поради това е важно да се проследят началните й прояви в детството и същевременно да се предложат адекватни приоми на работа с детето за превенция или за преодоляване на индивидуално проявяващите се форми на агресивно поведение. Именно в тази посока, която потенциално дава възможност за реализиране на приноси, се разгръща концептуалният план на дисертационното теоретично и експериментално изследване.
Структура на дисертационния труд.

Дисертацията е структурирана в увод; две глави с прилежащите им подчасти; изводи и обобщения; заключение; справка за използваната литература – 163 заглавия на български, руски и английски език; приложения. Обемът на дисертациятар без приложенията, е 229 стандартно оформени страници.Характеристики на съдържанието.

Насочеността на теоретичното изследване дава възможност експеримента да бъде построен върху научно представена теоретична база:  • Разкрива се сензитивната за предучилищна възраст връзка между емоционалното развитие на детето от една страна и от друга – междуличностните му взаимоотношения, вътрешно предпоставени от нивото на развитие на комуникативните умения.

  • Тази сензитивност е видяна в по-широкия план на възрастовото развитие на детето, представено чрез сравнение на психодинамични и когнитивно-поведенчески концепции (З. Фройд, Е. Ериксън, К.Хорни, А. Адлер, Б. Скинър, А.Бандура).

  • Целенасочено, от гледна точка на хипотезите и целта на експерименталното изследване, са анализирани в теоретичен план проявите на агресивното поведение на детето през периодите на детството.

  • Откроен е теоретичният акцент, свързан със специфичната роля на семейството за формиране на детето, чрез провокиране както на доверие и привързаност, така и на потенциала за фрустрираност и агресивност.

Експерименталното изследване е проведено на три етапа – констативен, преобразуващ и оценъчен. Оргинален е подходът на авторката да формира извадката за преобразуващия експеримент, чрез диагностика на голям брой деца от 6 детски градини в 4 града. Приложеният диагностичен метод и инструментариум е подходящо подбран – «включено наблюдение» по зададени в структуриран протокол «единици за наблюдение». Децата, включени в преобразуващия експеримент, са изследвани на входно и изходно ниво на експеримента, чрез подходящия за изследваната проблематика и малко познат у нас Проективен психоаналитичен аперцептивен тест. Анализът на емпиричните резултати по добре подбрани критерии и показатели се базира на богатото им таблично и графично представяне. Преобразуващият експеримент включва 5 модула, осигуряващи целенасочена работа както с агресивните деца, така и с техните родители.

Като цяло в хода на теоретичното и емпиричното изследване авторката демонстрира познаване на подходите за анализ на теоретични и емпирични данни, както и умения за научната им интерпретация.Приноси на дисертационния труд.

С теоретико-методологичен характер е изследователският резултат доказващ, че фрустриращите ситуации в семейството неусетно натрупват агресивна енергия у детето, която се проявява чрез различни форми на поведение извън семейството.

С теоретико-приложен характер е канцептуалната идея, че преодоляването на агресивността в ранна възраст има превантивен ефект спрямо агресивността при зрялата личност.

С ярък практико-приложен характер е оргиналният 5-модулен модел за работа с деца и родители, който осигурява реализиране на връзката «дете-учител-родител» с цел преодоляване на агресивното поведение на деца от предучилищна възраст.Като научен ръководител на Юлия Дончева подчертавам нейното израстване по посока на теоретичната й компетентност и уменията й на целенасочен, прецизен и мотивиран изследовател.
Заключение

Дисертацията на Ю.Дончева се отличава с редица достойнства в теоретичен и експериментално-пролижен план. Авторката постига целите си и представя убедителни резултати в потвърждение на изследователските хипотези. Демонтрира умения за подпор и приложение на диагностични методики. Разкрива подчертаното си авторско отношение както в дисертационния си труд, така и във внушителния брой публикации по темата на дисертацията.

Считам, че дисертационният труд напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника за прилагането му.

Казаното по-горе ми дава основание да предложа на Уважаемото научно жури да присъди на Юлия Георгиева Дончева образователната и научна степен «Доктор» по професионално направление «Педагогика».

1.09.2011 г. Член на научното жури:(проф.дпн Надежда Витанова)

Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница