Програма информационни технологии при обучението в начална училищна възрастстраница1/3
Дата11.04.2017
Размер411.39 Kb.
  1   2   3
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” БЛАГОЕВГРАД

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

КАТЕДРА „ПЕДАГОГИКА”

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМАИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ


КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА


Област на висше образование:

1. Педагогически науки

Професионално направление:

1.2. Педагогика

Образователно-квалификационна степен:

Магистър

Професионална квалификация:

Магистър-експерт и учител по информационни технологии в началните класовеОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА
Студентите, обучаващи се по тази магистърска програма, усвояват теоретичните основи на използването на новите информационни технологии в практиката на обучение в началните класове. Те се ориентират в общите тенденции на развитие на съвременните информационни технологии, в тяхното влияние върху професионалните компетенции на съвременния учител. Курсът на обучение като цяло в практически план демонстрира значимостта на компютърните технологии в системата на началното образование. В съдържателно отношение се прави обзор на обучаващите компютърни програми, разкриват се концепциите, свързани с проектиране и създаване на електронни учебници и други обучаващи материали, в т.ч. с мултимедиен характер. Предвидено е достатъчно време и за практически упражнения, за самостоятелна творческа работа по създаването на обучаващи материали, както и за оформянето на педагогически масив за ежедневно използване.

Подготовката на магистрите е непосредствено насочена, както към преподаване на задължително-избираемия предмет “Информационни технологии”, така и към приложение на такива технологии при обучението по всички учебни предмети от І до ІV клас.

Завършилите тази магистърска програма придобиват подготовка, която им позволява да работят като учители по “Информационни технологии” и експерти по проблемите на обучението, базирано върху информационните технологии в началните класове. Могат да работят и като консултанти и експерти при създаване на дидактически материали за обучението в началните класовe.

В съответствие с чл. 9, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и „специалист” (ДВ бр. 76 от 6.08.2002 г.) обучението по магистърската програма осигурява: 1. Задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка, свързана с овладяването на знания и умения за приложението на новите информационни технологии при обучението в началните класове:

 • познаване и свободно опериране с понятийно-терминологичния апарат относно интегриране на информационните технологии в системата на началното образование;

 • умения за изготвяне на ежедневни и дългосрочни програми за обучение по информационни технологии и други учебни предмети с компютърна поддръжка на ниво начален етап на основното образование в съответствие с образователните изисквания;

 • умения за планиране и организиране на дейности, свързани с придобиване на съвременни компютърни информационни компетенции;

 • умения за групово и индивидуално обучение на децата чрез използване на електронни образователни ресурси;

 • умения за конструиране и реализиране на интегрирани форми на обучение и възпитание в началните класове с помощта на компютърни (в т.ч. и мултимедийни) програми;

 • креативни умения за подготовка на електронно учебно съдържание, на разнообразни дидактически игри и тестове за оценяване и отчитане напредъка и постиженията на децата при работа с новите информационни технологии;

 • умения за проектиране, разработване и използване при обучението в началните класове на дигитални анимации, изображения, презентации, аудио и видео клипове и интернет приложения чрез мултимедиен софтуер и инструменти;

 • умения за проектиране, разработване и използване в образователния процес в началните класове на бази данни, образователни сайтове и портали;

 • умения за предоставяне на образователни услуги в областта на информационните технологии, за разработване и провеждане на обучителни програми и курсове по информационни технологии в обслужващите звена в системата на народната просвета;

 • умения за подготовка от началните учители на педагогически масиви за ежедневно използване с помощта на новите информационни технологии

 • умения за разработване на образователни информационни продукти в обучението в 1-4 клас (урочно съдържание, наръчници, нагледни материали, онлайн представяния, демонстрации и др.).

 1. Усвояване основите на научноизследователската и научно-приложната дейност:

 • умения самостоятелно да работи с многообразни източници на информация и софтуерни продукти;

 • умения да се ориентира самостоятелно в различните педагогически иновации, свързани с използването на електронни образователни ресурси в началните класове;

 • умения за провеждане на самостоятелни изследвания с приложен характер и използване на информационни технологии;

 • умее да планира технологични нововъведения при обучението в началните класове, както по предмета «Информационни технологии», така и по всички останали учебни предмети, да използва възможностите на вътрешнопредметния, междупредметния и транспредметония синтез;

 • умее да работи с нормативната уредба, регламентираща работата по интегриране на информационните технологии при обучението в началните класове;

 • умее да организира и управлява обучението в началните класове на творческа основа чрез използването на информационни технологии при разработването на конкретното тематично съдържание по предмета, на допълнителни дидактически материали;

 • умее да стимулира и установява социално-интегративен стил на работа в ученическите общности чрез използване на новите информационни технологии, да сътрудничи и оказва всестранна подкрепа на учениците

 1. Условия за образователна мобилност на студентите, в т. ч. за международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения (съдържанието на учебния план, организацията на обучението, въведената кредитна система и система по качество на образованието позволяват подготвяните специалисти да бъдат конкурентноспособни на пазара на работната сила в страната, успешно да работят и да се квалифицират в избраната област и зад граница):

 • владеят английски език за информатици;

 • използват интердисциплинарни интелектуални и практически умения.

 1. 4. Развитие на способности за адаптация в условията на социално-икономически и технологични промени:

 • владее необходимите комуникативни умения, умело разработва и управлява проекти, свързани с приложението на информационните технологии при обучението в началните класове;

 • с помощта на съвременните компютърни системи конструктивно и творчески подхожда при използването на мултимедийни продукти и съвременни интегрирани форми, методи, похвати и техники при обучението в начален етап на основното образование;

 • осъществява трансфер на знания и технологии, на иновативни подходи в образователния процес в началните класове;

 • работи върху професионално-личностното си самоусъвършенстване и квалификация


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
Учебният план и учебните програми на магистърска програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст” са разработени съобразно приетите стандарти в областта на професионалната подготовка на начални учители у нас и отговарят на изискванията на Закона за висшето образование.

Обучението по специалността е с продължителност 1 година (2 семестъра). Учебният план е с общ хорариум 600 ч. и дава общо 60 ЕСТS кредита, разпределени поравно за всеки от двата семестъра в съответствие с държавните изисквания (чл. 44а от Закона за изменение и допълнение на ЗВО – ДВ бр. 48 / 04.06.2004 г. и Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища – ДВ, бр. 89 / 12.10.2004 г.).

В структурно отношение магистърската програма включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Задължителните учебни дисциплини (540 ч. - 54 кредита) гарантират придобиването на задълбочена специализираща подготовка по магистърската програма. Това се постига чрез овладяването на знания и алгоритми за дейност от различни научни области (информационни технологии, компютърни информационни системи, платформи и технологии за електронно обучение и др.) и на знания и умения с интегративен и интердисциплинарен характер (информационни технологии в педагогическите изследвания, компютърни игри и обучение и др). Практическата подготовка на студентите включва съпътстващи лекционните курсове практически упражнения и 30 ч. методическа практика в училище (в началните класове).

Избираемите учебни дисциплини (60 ч. - 6 кредита) са предвидени през І семестър за вариант А и през І и ІІ семестър за вариант Б и осигуряват разширяване и обогатяване, надграждане на специализиращата подготовка на обучаващите се студенти. Чрез тях се допълват и конкретизират знанията и компетентностите, придобити по задължителните учебни предмети. Задължителните и избираемите учебни дисциплини са при съотношение 90:10 % - за вариант А.

Факултативните учебни дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения от различни научни области в съответствие с интересите на студентите.
Студентите се дипломират след полагане на държавен практико-приложен изпит и държавен теоретичен изпит или защита на дипломна работа, за което придобиват 15 кредита.
КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
Студентите, успешно завършили обучението по магистърска програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ в образователно-квалификационна степен „магистър”, придобиват професионална квалификация „магистър – експерт и учител по информационни технологии в началните класове” .

Дипломираните магистри по магистърска програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ имат следните възможности за професионална реализация (съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011 г.):
Код

Наименование

2341
Учители (по информационни технологии) в начален етап на основното образование

2341

5001

Младши учител по информационни технологии, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

2341

5002

Учител по информационни технологии, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

2341

5003

Старши учител по информационни технологии, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

2341

7004

Главен учител по информационни технологии, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

2341

5009

Младши учител по информационни технологии, подготвителен клас

2341

5010

Учител по информационни технологии, подготвителен клас

2341

5011

Старши учител по информационни технологии, подготвителен клас

2341

7012

Главен учител по информационни технологии, подготвителен клас

2351
Специалисти по образователни методи (в областта на информационните технологии)

2351

6001

Учител методик по информационни технологии

2351

6002

Възпитател методик

2356
Други преподаватели по информационни технологии и извънкласни и извънучилищни дейности

2356

5001

Преподавател, информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности

2356

5002

Младши учител, информационни технологии в обслужващи звена в системата на народната просвета

2356

5003

Учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета

2356

5004

Старши учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета

2356

7005

Главен учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359
Други преподаватели, н.д.

2359

5043

Ръководител, компютърен кабинет

2359

5044

Специалист, дистанционно обучение

2513
Разработчици на уеб съдържание и мултимедия

2513

6007

Разработчик, компютърни дидактически игри (за началните класове)

2513

6008

Разработчик, интерактивно съдържание за началните класове

2513

6009

Разработчик, мултимедия (на мултимедийни материали за обучението в началните класове)

2424
Специалисти по обучение и развитие (в областта на информационните технологии)

2424

6001

Експерт, обучение и квалификация

2424

6002

Специалист, обучение и развитие

Завършилите магистърска степен „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ имат възможност: • да специализират в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение;

 • да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен „доктор”.


У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕДАГОГИКА

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 1.2. ПЕДАГОГИКА

СПЕЦИАЛНОСТИ: „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР – ЕКСПЕРТ И УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА И ЗАДОЧНА


Първа година

Първи семестър

ECTS кредити

Втори семестър

ECTS кредити

1. Английски език за информатици

2. Компютърни информационни системи

3. Информационни технологии

4. Компютърни игри и обучение

5. Избираема дисциплина

6. Избираема дисциплина4.5

6.5


7.0

6.0


3.0

3.0


1. Платформи и технологии за

електронно обучение

2. Мултимедийни среди за разработване на дидактически средства

3. Информационните технологии в

педагогическите изследвания

4. Методика на обучението по

информационни технологии в

началните класове

5. Методическа практика в училище

6. Дипломиране3.0
4.0
2.0
5.0

1.0


15.00

Избираеми дисциплини (студентите избират две дисциплина)

Избираеми дисциплини
1. Интегрирано обучение – стратегии и практики

2. Психологически основи на електронно

базираното обучение

3. Съвременни информационни образователни технологии

4. Софтуерни приложения в началния етап

на образование

5. Информационните технологии в

извънкласната дейност

6. Интернет-образователна среда

7. Методика на електронно базирано обучение по български език и литература в

началните класове

8. Методика на електронно базирано обучение по математика в началните класове3.0

3.0
3.0


3.0
3.0
3.0

3.0


3.0


-Общо 30
Общо 30
ОБЩО ЗА 1 УЧЕБНИ ГОДИНИ: 60 КРЕДИТА
АНОТАЦИИ НА УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Английски език за информатици

ECTS кредити: 4,5; І сем. – ИЗ -90 Седмичен хорариум: 2л+0су+1пу

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен - тест

Катедра „Педагогика“

Факултет по педагогика

Лектори:

гл. ас. д-р Милена Димитрова Левунлиева (Катедра “Педагогика”, е-мейл: levunlieva@swu.bg)Анотация: Курсът по английски език за информатици за студентите от магистърската програма „ИТ при обучението в начална училищна възраст” е насочен към усвояване на основни комуникативни умения като способност да се четат и коментират текстове, свързани с информационните технологии и тяхото приложение в обучението. В края на курса студентите овладяват умения да боравят с технически данни, да използват различни форми на комуникация в интернет пространството и да описват компютърния софтуер и хардуер със съответните термини.

Съдържание на учебната дисциплина:

Овладяване на знания за английската езикова система чрез: 1. усъвършенстване на комуникативните умения за общуване в интернет пространството; 2. развитие на способността за разбиране и представяне на технически данни; 3. овладяване на необходимата терминология.Технология на обучението:

Чрез преимуществената употреба на интерактивните методи в рамките на комуникативния подход се търси възможност за овладяване на знанията и компетентнциите, заложени в учебното съдържание. Въз основа на извънаудиторната заетост студентите сами механизират и отработват преподаваните в час езикови конструкции и необходимата лексика. Проверката на домашните задания и семестриалните тестове осигуряват обратна информация за овладените знания.Методическо ръководство:

Основни: Английски език за техническите професии. С. 2002.

Допълнителни: 1. McCarthy, M., F. O’Dell (2005). English Vocabulary in Use (Elementary). OUP: Oxford; 2. Murphy, R. (2007). English Grammar in Use (Elementary), OUP: Oxford; 3. Leech, G. (2003). An A-Z of English Grammar and Usage. Oxford: OUP.

Компютърни информационни системи

ECTS кредити: 6,5 ; ИЗ – 130, І сем., зад. Седмичен хорариум: 2л+0су+3пу

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство: Изучаването на дисциплината изисква студентите да имат знания по бази от данни и обектно-ориентирано програмиране. Желателно е студентите да са изучавали също и курсовете "Програмиране с .NET Framework" и "Програмиране с Object Pascal и Delphi" и/или "Програмиране с Turbo C++".

Катедра „Педагогика“

Факултет по педагогика

Лектори:

Гл.ас. д-р Велин Кралев

Тел. 0878244576

Анотация: Курса запознава студентите с методите за разработване на компютърни информационни системи посредством обектно-ориентирани среди за визуално проектиране и събитийно- ориентирано програмиране. Разглеждат се различни аспекти от проектирането на приложения за бази от данни и използването на различни обекти: набори от данни, обекти от тип „поле”, контроли обвързани с данни и др. Разработват се еднослойни (настолни) приложения за достъп до данни. Изучават се различни технологии за достъп до данни, като: ADO, ADO.NET, dbExpress и др.

Съдържание на учебната дисциплина: проектиране на приложенията за

бази от данни; използване на обекти от тип tdataset; използване на обекти от тип tfield; използване на контроли за данни; работа с технологията bde, ado, dbexpress; използване на клиентски набори от данни; използване на xml в приложения за бази от данни; преглед на технологията ado.net за бази от данни; приложение на ado.net обектитеconnection, command иdatareader; приложение на ado.net обектите dataadapter и dataset; работа с win форми и обвързване на данни


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница