Програма на конференцията 20 май 2015 13: 00 13: 30Дата11.01.2018
Размер95.34 Kb.
ТипПрограма
XIV Национална конференция по химия за

студенти и докторанти

Програма на конференцията

20 май 2015

13:00

13:30

Регистрация, пред 130 аудитория, Факултет по химия и фармация на СУ

13:30

15:00

Откриване с лекция на акад. Христо Цветанов, Институт по полимери БАН, „Полимерни наноносители: структура, механизъм на включване и приложение в медицината”

130 аудитория, Факултет по химия и фармация на СУ


 

 

Заседателна зала на ФХФ, СУ

 

 

Секция Органична химия

15:20

15:40

Иванка Стойчева, Б. Цинцарски, Б. Петрова, Т. Будинова, Н. Петров

Получаване и различни приложения на активни въглени от полимерни отпадъци”15:40

16:00

Мартин Равуцов, Ж. Петкова, М. Стоянова, В. Димитров

Насочено орто-литииране на нафтилсулфонамиди за получаване на дифенилфосфинови производни – приложение в Pd-катализирано алилово заместване”16:00

16:20

Борислав Лазаров, Ст.Йорданова, Ст. Стоянов, Ев.Василева-Тонкова, И. Грабчев

Синтез , спектрални свойства и микробиологична активност на нови Cu(II) и Zn(II) 4-амино-7-нитробензофуразан”16:20

16:40

Яна Николова, Г. Добриков, В. Димитров

Нови запречени хирални аминоалкохоли – сравнително изследване на каталитичната им активност в асиметрични реакции”
16:40

17:00

Кафе-пауза


17:00

17:20

Румен Ляпчев, П. Петров, М. Дангалов, Н. Василев

Имидазо[1,5-a]хинолин-3-илиденови паладиеви комплекси с азотен допълнителен лиганд. Настройка на стерични, електронни и каталитични ефекти. Изследване на електронните свойства на NHC-лигандите”17:20

17:40

Весела Михайлова , Д. Ташева

Синтез на заместени производни на пиролидин-2-карбоксилни киселини”17:40

18:00

Десислава Гергинова, Св.Симова

ЯМР спектроскопия на тризахариди”
 

 

21 май 2015, заседателна зала на ФХФ, СУ

 

 

Секция Изчислителна химия

09:00

09:20

Добромир Калчевски, В. Петров, А. Таджер

Теоретично моделиране на механизма на E/Z фотоизомеризация на 4,2',4'-трихидроксихалкон”09:20

09:40

Росен Монов, М. Миланова, Д. Еленкова, А.Таджер

Тербиеви(III) комплекси с бискумаринови производни”09:40

10:00

Яна Цонева, А. Таджер

Сравнително молекулно-динамично изследване на структурирането на течна вода”10:00

10:20

Фатмегюл Мустан , А. Иванова , Г. Маджарова, С. Чолакова, Н. Денков

Молекулно динамични симулации на агрегация на жлъчни соли”10:20

10:40

Соня Цибранска, А. Иванова, С. Чолакова, Н. Денков

Молекулно-динамични симулации на Есцин на границата вода/вакуум”
10:40

11:00

Кафе-пауза

 

 

 Секция Инженерна химия

11:00

11:20

Дилек Газолу, С. Чолакова, Н. Денков

Основни фактори, влияещи върху размера и полидисперсността на капките в емулсии, получени с ротор-статор хомогенизатор” 11:20

11:40

Надя Политова, С.Цибранска, С. Чолакова, Н. Денков

Кинетика на разкъсване и коалесценция на капки в емулсии от тип вода-в-масло”11:40

12:00

Моника Коваджиева, И. Лесов, С. Чолакова, Н. Денков

Механична здравина на порьозни материали, получени от пени”12:00

12:20

Борислава Дамянова, К. Големанов, С.Чолакова, Н.Денков

Фактори, влияещи върху пенообразуването при ниски концентрации на ПАВ”12:20

12:40

Деница Радева, З. Винаров, С.Чолакова, Н.Денков

Роля на ПАВ за подобряване разтворимостта на хидрофобни лекарствени вещества”
12:40

13:40

Обедна почивка

 

 

 

13:40

14:00

Лилия Винарова, Д. Димитрова, Н. Борисова, С. Чолакова, Н. Денков

Растителните протеини като пеностабилизатори и емулгатори”14:00

14:20

Невена Борисова, Ф. Мустан, К. Големанов, С. Чолакова, Н. Денков,

С. Стоянов, Е. Пилан

Освалдово зреене в пени, стабилизирани със сапонини”


14:20

14:40

Деница Згурева, С. Бойчева

Изследване на повърхностните свойства на зеолити от летяща пепел чрез експериментални изотерми на адсорбция и десорбция”14:40

15:00

Вероника Иванова, Р.Станимирова, П. Кралчевски

Поведение на пяна в контакт с подложки от стъкло и полиетилен терефталат (PET) и изследване на адсорбцията на хидрофобин върху подложките чрез AFM”15:00

15:20

Ваня Пецева, Г. Георгиева, Св. Аначков, П. Кралчевски, Кр. Данов

Произведение на разтворимост на сребърни, калциеви и цинкови карбоксилати при различни температури”
15:20

15:40

Кафе-пауза

 

 

 Секция Фармацевтична химия

15:40

16:00

Биляна Добрева, Д. Желева, В. Балабанова, Р. Гевренова

Биологично активни вещества и антиоксидантен потенциал на растителния вид Portulaca oleracea L. (тученица), сем. Portulacaceae”16:00

16:20

Даниела Иванова, В. Балабанова, Д. Желева, Р. Гевренова,

Л. Антонов

Хемометричен подход за количествено охарактеризиране на Arnicae Flos чрез високо-ефективна течна хроматография (RP-HPLC-UV) и NIR-спектроскопия”


16:20

16:40

Ивалина Трендафилова, А. Сегеди, П. Шестакова, K. Йончева, М. Попова

pH зависимо доставяне на месалазин от обвити с полимери мезопорести силикатни системи”16:40

17:00

Марин Симеонов, Б. Костова, Е. Василева

Взаимнопроникващи полимерни мрежи на поли(акрилова киселина) и полиакриламид като носители за удължено освобождаване на верапамил хидрохлорид”
17:00

17:20

Кафе-пауза


17:20

17:40

Десислава Станишева, М. Герова, О. Петров

Синтез и цитотоксичност на нови 1,5-бензоксазепини с анелиран имидазолонов цикъл”17:40

18:00

Розалина Керемедчиева, И. Свиняров, М. Богданов

Екстракция на галантамин от блатно кокиче чрез водни разтвори на йонни течности”18:00

18:20

Митко Мильовски, И.Свиняров, М. Богданов

Влияние на хидрофилни йонни течности върху тирозиназна активност”18:20

18:40

Иван Свиняров, М. Богданов

Използване на мицеларна екстракция с йонни течности за количествено определяне на сесквитерпенови киселини във Valerianae radix”

 

 

22 май 2015, заседателна зала на ФХФ, СУ

 

 

Секция Аналитична химия

09:00

09:20

Иво Иванов, С. Стойкова, В. Атанасов

Количествено определяне на амфетаминов тип вещества в различни биологични матрици”09:20

09:40

Силвия Стойкова, В. Атанасов, И. Панчева

Тестване на наркотични вещества в орална течност, използвайки техниката „сухо петно“ ”09:40

10:00

Максим Нешев, С. Стойкова, В. Атанасов

Разработване и валидиране на HPLC-DAD-FLD анализ на β-блокери в кръвни проби”10:00

10:20

Ахмед Неджиб, И. Панчева

Синтез, структура и биологична активност на комплексите на монензин с йоните на редкоземните елементи”10:20

10:40

София Александрова, Хр.Чанев, Ст. ГеоргиеваРазработване и валидиране на газово-хроматографски метод за откриване и доказване на парабени в серия козметични продукти”


10:40

11:00

Кафе-пауза


11:00

11:20

Силвия Чакърова, Г. Генчева

Синтез, структура и свойства на платинови комплекси на 2-аминопиридин и4-аминопиридин”

11:20

11:40

Мирела Вражилова, Н. Александров, Г. Генчева

Изследване на процеса на получаване на комплекси от групата на „Платиновите сини””11:40

12:00

Борислава Георгиева, П. Гороломова, Г. Генчева

Определяне на стандартни окислително редукционни потенциали на смесено валентни платинови комплекси”12:00

12:20

Вяра Велчева, Г. Генчева

Изучаване на цитотоксичните отнасяния на комплекси на PtIVс 1,3,5-триамино-1,3,5-тридеокси-cis-инозитол”
12:20

13:20

Обедна почивка
Секция Физикохимия

13:20

13:40

Светлана Христова, А. Живков, Б. АтанасовИзследване на електричните свойства на цитохром С  адсорбиран върху частици монтморилонит”

13:40

14:00

Р. Славчов, Иглика Димитрова, Ц. Иванов

Междуфазово напрежение на повърхности с повърхностен диполен момент”14:00

14:20

Александър Чаначев, П. Георгиев, Ц. Иванова, К. Балашев

Функционализиране на златни наночастици с протеини: охарактеризиране и получаване на Лангмюир-Блоджет филми за биосензорни приложения”


Секция Неорганична химия

14:20

14:40

Мария Калъпсъзова, Е. Жечева, Р. Стоянова

Нестехиометрничи натриеви интеркалационни оксиди: перспективни катодни материали за алкални йонни батерии”14:40

15:00

Христина Стоядинова, З. Златанова - Иванова, Т.Спасов

Синтез и водород-сорбционни свойства на MgNi сплави с различна микроструктура”15:00

15:20

Таня Бояджиева, В. Колева, Р. СтояноваNaMnPO4 като електроден материал за хибридни йонни батерии: получаване и охарактеризиране”


15:20

15:40

Кафе-пауза
Секция Катализ

15:40

16:00

Наско Стаменов, П. Василева, Цв. Илиев

Сребърни наночастици, получени по въглехидратно подпомогнат зелен синтез, и употребата им като обещаващи псевдохомогенни катализатори”16:00

16:20

Радостина Иванова, М. Димитров, Т. ЦончеваСравнение на нанодисперсни  Ce  -  Zr  смесенооксидни катализатори за окисление на етилацетат получени по различни техники”

16:20

16:40

Глория Исса, Т. ЦончеваФормиране на активни центрове в желязо модифициран активен въглен на основата на отпадъчна биомаса”

16:40

17:00

Изабела Генова, Т. ЦончеваИнтегрирана каталитична система за очистване на емисии от NO с продукти от разпадане на метанол върху мед модифициран мезопорест силикат тип KIT-6”

17:00

17:20

Елица Петкучева, Е. Лефтерова, Е. СлавчеваВлияние на подслоя върху каталитичните свойства на магнетронно разпрашен иридиев оксид”

17:20

17:40

Ивета Бошнакова, Ф. Ублеков, Е. СлавчеваKорозионно устойчиви каталитични носители с приложение във Водородните Енергийни системи”


18:00

18:40

Закриване, 130 Аудитория,
Факултет по химия и фармация на СУ

19:00

20:30

Коктейл


Каталог: index.php -> bul -> layout -> set -> print -> content -> download
download -> Рецензия за труда на Ирена Любчова Димова
download -> СВ. Климент охридски българия; 1504 софия
download -> Рецензия относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование
download -> На дисертационния труд
download -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент По професионално направление Филология
download -> Конспект по морфология на съвременния български книжовен език особености на българската морфологична система в контекста на славянските и балканските езици. Основни тенденции в нейния развой в историко-типологически план
download -> Програма за държавен изпит за специалност "стопанско управление"
download -> Аналитично охарактеризиране и фармакологична оценка на наноразмерни системи за пренос на цисплатин


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница