Програма по Периферни устройства е предназначена за професията код 523050Дата25.07.2016
Размер133.86 Kb.
#6642
ТипПрограма


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка


УтвърденА със Заповед № РД 09-1335/29.08.2012 г.


Учебен предметПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА

Професионално направление:


код 523 ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА,


КОМУНИКАЦИОННА И

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Професия:код 523050 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Специалност:код 5230501 КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

код 5230502 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

София, 2012 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по Периферни устройства е предназначена за професията код 523050 Техник на компютърни системи, специалности код 5230501 Компютърна техника и технологии и код 5230502 Компютърни мрежи, от професионално направление Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника.

Програмата е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия Техник на компютърни системи.

Съдържанието на предмета дава възможност на учениците да получат основни знания и умения за работа с различни периферни устройства: монитори; мултимедийни проектори; принтери; плотери; скенери; устройства за записване, синтезиране и възпроизвеждане на звук; за заснемане на неподвижни изображения (фотографиране) и видео; модеми и факс-модеми.

Учебното съдържание е структурирано в 4 раздела:

- Разделът Видеохардуер включва знания за предназначението и типовете видеоадаптери, интегрирането на видеоадаптера в чипсета на дънната платка и в процесора, основните функционални компоненти на видеокартата – видеопроцесор, видеопамет, ROM-BIOS, DAC. Разглеждат се интерфейсите на видеоадаптерите, 3D ускоряването и съвместната работа на 2 и повече видеокарти. Описват се предназначението и характеристиките и се прави класификация на мониторите. Разглеждат се устройството и принципа на действие на мониторите с електронно-лъчева тръба и видовете развивки. Разглеждат се устройството и принципът на действие на плоските монитори – LCD, плазмени, сензорни и новите технологии и принципи при мониторите. Дават се знания за предназначението, видовете, устройството, принципа на работа, интерфейсите, основните характеристики и функционалните възможности на мултимедийните проектори.

- Разделът Принтери и плотери включва знания за предназначението, видовете, характеристиките и интерфейсите на принтерите. Разглеждат се устройството и принципът на действие на най-разпространените типове принтери: матрични; мастиленоструйни, лазерни. Описват се предназначението, приложението, принципът на действие и интерфейсът на плотерите.

- Разделът Периферни устройства за звук и създаване на цифрови изображения обхваща същността и файловите формати на цифровия звук, цифровите изображения и цифровото видео и различните периферни устройства за работа с тях. Дават се знания за предназначението, видовете, устройството, принципа на работа, интерфейсите, основните характеристики и функционалните възможности на звуковата карта, периферните устройства за работа със звук, скенерите, цифровите фотоапарати и цифровите видеокамери.

- Разделът Модеми включва знания за същността и предназначението на модемите, техните характеристики и възможности, устройство и интерфейси. Разглеждат се видовете модеми и утвърдените международни стандарти за модеми. Дават се знания и се формират умения за работа с факс-модеми и факс-сървъри.

Обучението по предмета Периферни устройства надгражда, разширява и допълва знанията по учебните предмети Въведение в РС, Аналогова схемотехника, Цифрова схемотехника, Дънни платки за РС и Компютърни мрежи от задължителната професионална подготовка. То е в пряка взаимовръзка с предметите Запомнящи устройства, Асемблиране на РС, Диагностика и ремонт, Комплексна практика по специалността, изучавани в ХІІ клас, и има връзка с всички предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка.

Обучението по предмета предразполага към изграждане на умения за изследване, критично мислене и решаване на проблеми, способства за по-пълноценното разгръщане на познавателния потенциал на учениците и за по-ефективно постигане на целите на обучението. Развиват се умения у учениците да използват съвременните ИКТ средства като се учат да събират, оценяват, синтезират и представят информация от различни източници, както и да прилагат усвоените знания, използвайки стратегии за решаване на проблеми. Създава навици у учениците за самостоятелна работа и работа в екип. Изгражда качества като прецизност, комбинативност, оригиналност, съобразителност, умения за вземане на решения.

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА

Обучението по предмет Периферни устройства има за цел учениците да придобият професионални знания за предназначението, видовете, характеристиките, устройството, принципа на действие, интерфейсите и приложението на най-широко използваните периферни устройства на компютърната система. За постигането на основната цел на обучението е необходимо да бъдат реализирани следните подцели: • усвояване на основните понятия за изучаваните периферни устройства;

 • придобиване на знания за предназначението, видовете, характеристиките, устройството и принципа на работа на изучаваните периферни устройства;

 • придобиване на знания за международните стандарти за модеми;

 • придобиване на знания и умения за работа със стандартните интерфейси и начина за свързване на периферните устройства към компютъра, за конфигуриране и настройка;

 • придобиване на знания и умения за използване на изучаваните периферни устройства;

 • придобиване на умения за избиране на периферно устройство с подходящи характеристики в зависимост от зададен кръг от задачи;

 • самостоятелна познавателно-творческа работа с компютърна литература и електронни комуникации; нагласа за следене на новостите в областта на периферните устройства; ползване на чужди езици по професията;

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ.

Общият брой часове за обучение по учебния предмет Периферни устройства и разпределението им по учебни години и срокове са записани в учебния план на професия Техник на компютърни системи, специалности Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи.
Специалност

XI клас

Общо


І срок

ІІ срок

Компютърна техника и технологии (КТТ)

18 с. х 2 ч.

18 с. х 2 ч.

72

Компютърни мрежи (КМ)

18 с. х 3 ч.

0

54


IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел е записан броят на часовете и темите.

За постигане целите на обучение учителят определя броя на часовете за всяка тема в рамките на общия брой часове за раздела, като ги разпределя на часове за нови знания, упражнения, обобщение и систематизация и оценяване.

Учебните часове, които са предвидени по учебния план и са над посочените в учебната програма, се разпределят по преценка на учителя.
Наименование на разделите

Брой часове

КТТ

КМ

Въведение

1

1

Раздел І. Видеохардуер

27

20

Раздел ІІ. Принтери и плотери


10

8

Раздел ІІІ. Периферни устройства за звук и създаване на цифрови изображения


20

14

Раздел ІV. Модеми


10

7

Резерв

4

4

Общо

72

54

Наименование на разделите и темите

Бр. ч.

КТТ

КМ
Въведение

1

1

I.

Видеохардуер

27

20Предназначение и типове на видеоадаптерите. Интегриране в чипсета на дънната платка и в процесора.

Блокова схема. Видеопамет. Видеопроцесор. DAC.

Интерфейси на видеоадаптерите: системен (PCI, AGP, PCI Express); дисплеен (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort); телевизионен (S-видео, композитен, DVI, HDMI, DisplayPort).

3D ускоряване. Съвместна работа на 2 и повече видеокарти - технологии Nvidia SLI и ATI CrossFire/ AMD CrossFireX.

Предназначение, класификация и характеристики на мониторите (дисплеите).

Устройство и принцип на действие на мониторите с електронно-лъчева тръба. Видове развивки.

Блокова схема на мониторите с електронно-лъчева тръба.

 • видеоусилвател

 • блок за хоризонтално отклонение – ТХО.

 • блок за вертикално отклонение

 • блок захранване

Устройство и принцип на действие на LCD мониторите.

Устройство и принцип на действие на плазмените монитори.

Устройство и принцип на действие на сензорните монитори (Touch Screen).

Нови технологии и принципи на действие при мониторите:

 • светодиодни дисплеи (LED);

 • монитори с органични светодиоди (OLED);

 • LCD монитори, адресиран с плазма (PALCD);

 • монитори с полева емисия (FED);

 • монитори с полимери, излъчващи светлина (LEP).

Мултимедийни проектори:

 • Предназначение, видове, екрани;

 • характеристики и функционални възможности;

 • устройство и принцип на действие, интерфейси;

 • свързване към компютър, настройки.ІІ.

Принтери и плотери

10

8Предназначение и класификация на принтерите. Характеристики. Интерфейси.

Матрични принтери. Устройство, принцип на действие и видове.

Мастиленоструйни принтери. Устройство, принцип на действие и видове.

Лазерни принтери. Устройство, принцип на действие и видове. Цветни лазерни принтери.

Плотери. Предназначение, принципи на действие и видове. Интерфейси.IІІ.

Периферни устройства за звук и създаване на цифрови изображения

20

14Периферни звукови устройства:

 • цифров звук, аналогово-цифрово и цифрово-аналогово преобразуване на звука, формати за цифров звук;

 • звукова карта;

 • периферни устройства за запис и възпроизвеждане на звук.

Скенери:

 • същност на цифровото изображение, предназначение и класификация на скенерите, характеристики, интерфейси;

 • устройство и принцип на действие.

Комбинирани периферни устройства – принтер, скенер, факс, копирна машина.

Предназначение на цифровите фотоапарати (digital cameras). Видове цифрови фотоапарати. Характеристики и функционални възможности.

Устройство и принцип на действие на цифровите фотоапарати. CCD и CMOS сензори. Памети. Батерии.

Предназначение на цифровите видеокамери (camcorders). Видове. Характеристики и функционални възможности.

Устройство и принцип на действие на цифровите видеокамери. Памети. Батерии.

Уеб камери (webcams). Предназначение, характеристики и принцип на действие.

Интерфейси и кабели за цифрови фотоапарати и видеокамери – USB, IEEE 1394, HDMI, безжични интерфейси. Файлови формати.IV.

Модеми

10

7Предназначение и устройство на модемите. Модемна технология. Интерфейси за модеми.

Класификация и характеристики на модемите:

 • според вида на синхронизацията;

 • според типа на модулацията;

 • според типа на връзката и типа на линията;

 • според поддържаните режими на обмен;

 • според конструктивното изпълнение.`

Международни стандарти ITU (CCITT) и MNP.

Свързване и настройка на модем. Софтуерни пакети за модемни комуникации.

Факс-модеми. Факс-сървъри.


Общо:

72

54


V . ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на обучението учениците трябвада знаят:

 • предназначението, видовете и характеристиките на изучаваните периферни устройства;

 • устройството и принципа на работа на изучаваните периферни устройства;

 • видовете интерфейси, техните особености и характеристики;

 • начина за свързване и конфигуриране на периферните устройства;

да могат:

 • да разпознават изучаваните периферни устройства и интерфейси;

 • да определят характеристиките на зададено периферно устройство;

 • да избират периферно устройство с подходящи характеристики в зависимост от зададен кръг от задачи;

 • да работят със справочна литература и документацията на конкретно периферно устройство; да ползват чужди езици по професията;

 • да следят, анализират и обобщават техническите новости в производството на периферни устройства.

VI. ЛИТЕРАТУРА

 1. Ганчев, И. Компютърни мрежи и комуникации. Пловдив, ИМН-Пловдив,1999.

 2. Дембовски, Клаус. Сервизен справочник – Том 1,2,3,4, С., Техника, 2000.

 3. Иванова, Л. Въведение в РС 9 клас, С., Фондация за европейско образование и професионална квалификация, 2012.

 4. Компютърни мрежи MSCE – комплект за самообучение на Microsoft. С., Софтпрес, 2001.

 5. Минаси, Марк. Компютърна енциклопедия. С., Софтпрес, 1999.

 6. Мюлер, С. Компютърна Енциклопедия 14-то издание. СофтПрес, С., 2002.

 7. Прес, Бари. Компютърна библия I, II част. С., АлексСофт, 1998.

 8. Рош, Уин. Компютърна библия. Компютър Таймс ЕООД, C., 1995.

 9. Mueller, Scott Upgrading and Repairing Pcs, 17th Edition. Que. 2006.

 10. Mueller, Scott Upgrading and Repairing Pcs, 19th Edition. Que. 2009.

 11. Mueller, Scott Upgrading and Repairing Pcs, 20th Edition. Que. 2012.

Електронни информационни източници:

 1. http://bg.wikipedia.org

 2. http://en.wikipedia.org

 3. http://www.hardware.bg/

 4. http://www.howstuffworks.com

VIІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

1. инж. Красимир Дойчев - ПГМЕ „М. В. Ломоносов”, гр. Добрич2. инж. Людмила Иванова – СПГЕ “Джон Атанасов”, гр. СофияКаталог: UProgrami
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по предмета Процесори и памети за рс
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница