Програма за задължителна професионална подготовка по учебен модулДата13.09.2016
Размер150.77 Kb.
#9293
ТипПрограма


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

З А П О В Е Д
РД 09 - 973/ 14.09.2006 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен модул Дънни платки за РС за професия код № 523050 Техник на компютърни системи, специалност код № 5230501 Компютърна техника и технологии от професионално направление код № 523 Електроника и автоматизация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2006/2007 година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов - заместник-министър.


ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка


УтвърденА със Заповед РД 09 - 973/ 14.09.2006 г.

Учебен модул: ДЪННИ ПЛАТКИ ЗА РС

Професионално направление:


код № 523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ


Професия:

код № 523050 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Специалност:код № 5230501 КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
София, 2006 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по модул Дънни платки за РС е предназначена за професия Техник на компютърни системи, специалност Компютърна техника и технологии - модулно обучение, професионално направление Електроника и автоматизация .

Съдържанието на модула дава възможност на учениците да получат основни знания за архитектурата на дънните платки, основните компоненти на дънните платки, историческото развитие на дънните платки и разширителните шини, системните ресурси на дънните платки, основни функционални блокове на дънните платки, чипсети на дънните платки и тяхната архитектура. Съдържанието на модула дава възможност на учениците да получат основни умения за: • разпознаване на различни видове дънни платки;

 • разпознаване на отделните компоненти на дънните платки;

 • разпознаване и инсталиране на различни видове процесори;

 • разпознаване и инсталиране на различни видове памети;

 • инсталиране на дънни платки в кутията на системния блок;

 • свързване на флопидисоковото устройство към дънната платка;

 • свързване на твърдия диск и оптични дискове (CD и DVD ) към дънната платка;

 • разпознаване и инсталиране на разширителни карти към дънните платки;

 • разчитане на документацията на дънните платки и настройка на джъмперите;

 • настройка на различните опции в програмата BIOS Setup;

 • диагностициране на компютърната система;

 • тестване на дънната платка, процесора, паметта, твърдия диск и видеокартата;

 • сравняване на тестваната компютърна система с други чрез Benchmark програми;

 • избор на дънна платка по задание.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в три раздела по теория и практика:

- Разделът Архитектура на дънните платки по теория и практика включва знания за различните видове архитектури на дънните платки, технологията на печатните платки, дънни платки IBM PC/XT, дънни платки IBM PC/AT – 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, дънни платки с 64 битови процесори на Intel и AMD, развитието на разширителните шини – ISA (8/16 битова), MCA, EISA, VESA, PCI, AGP, PCI-Express, USB, IEEE 13294. Създава умения за познаване на различните видове дънни платки, познаване на основните компоненти на дънните платки, инсталиране на процесори, памети, разширителни карти и дънни платки, свързване на дискови устройства към дънната платка, свързване на захранващия блок към дънната платка, разчитане на документацията и хардуерни настройки на дънните платки.

- Разделът Системни ресурси на дънната платка по теория и практика включва знания за системните ресурси на дънните платки, Plug and Play системите и разпределянето на системните ресурси в съвременните компютърни системи. Създава умения за Update на BIOS и настройки в програмата BIOS Setup.

- Разделът CHIPSET на дънни платки по теория включва знания за различните видове архитектури на чипсети, чипсети на дънни платки с процесори Pentium, Pentium II/ III, Pentium 4, Athlon XP, чипсети на дънни платки с 64 битови процесори на Intel и AMD.

- Разделът Диагностика и тестване на дънната платка по практика създава умения за използване на различни диагностични, тестващи и Benchmark програми за дънната платка, процесора и паметта. Дава умения за правилен избор на дънна платка по задание, работа в Интернет и познаване на най-големите фирми производителки на дънни платки.

Обучението по модул Дънни платки за РС за професия “Техник на компютърни системи” има затвърждаващ и надграждащ характер и се извършва във взаимовръзка с учебните модули “Въведение в PC”, “Процесори” и “Памети ” от задължителната професионална подготовка. Придобитите знания са базови и имат връзка с всички модули от отрасловата и специфична професионална подготовка.

Формирането на професионалните компетенции по модула е на основата на усвояването на знания и умения, свързани с познаването на основните функционални устройства на компютърната система, на архитектурата на дънната платка и нейните основни компоненти и системни ресурси. Обучението по модул Дънни платки за РС развива умения у учениците да използват съвременните ИКТ – средства като се учат да събират, оценяват, синтезират и представят информация от различни източници, както и да прилагат усвоените знания, използвайки стратегии за решаване на проблеми. Създава навици у учениците за самостоятелна работа и работа в екип. Изгражда качества като прецизност, комбинативност, оригиналност, съобразителност, умения за вземане на решения. Обучението по модула предразполага към изграждане на умения за изследване, критично мислене и решаване на проблеми, способства за по-пълноценното разгръщане на познавателния потенциал на учениците и за по-ефективно постигане на целите на обучението.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МОДУЛА
Обучението по модула има за цел чрез усвояване на учебното съдържание учениците да придобият професионални компетенции за дънните платки, основните им компоненти и системни ресурси.

За постигане на основната цел на обучението е необходимо изпълнението на следните подцели: • придобиване на знания за видовете архитектури на дънните платки;

 • придобиване на знания за технологията на печатните платки и монтажа на компоненти върху тях ;

 • придобиване на знания и умения за познаване на различни видове дънни платки и техните компоненти ;

 • придобиване на знания и умения за разчитане на документацията на дънните платки и хардуерна настройка на дънните платки с наличните джъмпери или превключватели;

 • придобиване на знания за системните ресурси на дънните платки;

 • придобиване на знания и умения за настройки на различните опции в програмата BIOS Setup ;

 • придобиване на знания за различните чипсети на дънните платки и тяхната архитектура;

 • придобиване на умения за диагностика на компютърната система, тестване на дънната платка, процесора и паметта;

 • придобиване на знания за най-големите фирми производителки на дънни платки и ползване на информация от Интернет;

 • придобиване на умения за избор на дънна платка.


ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Общият брой часове за обучение по учебния модул Дънни платки за РС и разпределението им по учебни години и срокове е записано в учебния план на професия Техник на компютърни системи, специалност Компютърна техника и технологии - модулно обучение.

Общият брой часове за модулно обучение по модул Дънни платки за РС се разпределят съобразно разработения от училището в началото на учебната година график за организиране на обучението по модули.ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е подбрано и структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите, съдържащи се в него.

Учебните часове, които са предвидени по учебния план и са над посочените в учебната програма, се разпределят по преценка на учителя.

За постигане целите на обучение учителите могат да определят броя на часовете за отделните теми в рамките на дадения раздел, както и да разпределят тези часове за нови знания, упражнения и оценяване.


ТЕОРИЯ - 54 часа

Раздел I - Архитектура на дънна платка

21 часа

1. Технология на печатни платки. Методи за монтаж на електронни компоненти върху печатната платка
2. Архитектура на дънна платка – шинно ориентирана, едноплаткова архитектура и архитектура с разширителни слотове.
3. Дънна платка на IBM PC/XT. Блокова схема. Функционални компоненти. 8-битова ISA шина.
4. Дънна платка на IBM PC/АT-80286. Блокова схема. Функционални компоненти. 16-битова ISA шина.
5. Сравнителна характеристика между дънни платки IBM PC/XT и IBM PC/АT-80286.
6. Дънна платка на PC с CPU 80386. Разширителни шини MCA и EISA. Сравнителна характеристика между 16-битова ISA шина и 32 битова EISA шина.
7. Дънна платка на PC с CPU 80486. Локални шини. Разширителна шина VESA.
8. Дънна платка на PC с CPU Pentium. Разширителна шина PCI..
9. Дънна платка на PC с CPU Pentium II/III. Графичен порт AGP. Режими на работа.
10. Серийна шина USB. Основни характеристики.
11. Серийна шина IEEE 1394. Основни характеристики.
12. Дънна платка на PC с CPU Pentium 4 и Pentium 4-Extreme Edition. Шина PCI Express. Основни характеристики.
13. Дънни платки с 64 битови процесори на Intel и AMD. Основни характеристики.
Раздел II – Системни ресурси на дънната платка

12 часа

1. Хардуерни прекъсвания – IRQ. Процес на IRQ прекъсване.
2. Контролер на прекъсвания. Блокова схема и принцип на действие.
3. Каскадно свързване на контролерите на прекъсване. Приоритет на прекъсванията. Plug and Play системи.
4. DMA канали. DMA процес и DMA контролери.
5. Адреси на входно-изходните портове и адреси на паметта.
6. Системен таймер. Блокова схема. Основни функции в PC системата.
7. ROM-BIOS на дънната платка. Структура на BIOS. Софтуерни прекъсвания на BIOS. Flash ROM BIOS .
8. RTC/CMOS-RAM(Real Time Clock/CMOS-RAM). Конфигуриране на PC системата при IBM PC/XT, IBM PC/АT-80286, 80386, 80486, Pentium. Програмата BIOS-Setup.
9. Тактови честоти на дънната платка. Кварцов генератор. Генериране на тактови честоти – PLL схеми. Настройки на тактовите честоти.
10. Захранващи напрежения на дънната платка – на процесора, на паметта, на разширителните слотове.
Раздел III – CHIPSET на дънните платки

15 часа

1. Характеристики на ChipSet. Функционални възможности на дънната платка в зависимост от ChipSet. Видове архитектури на чипсета на фирмата Intel. Архитектура Северен-Южен мост (North-South Bridge)
2. Чипсети за PC с CPU Pentium. Чипсети на Intel и други фирми. Блокова схема на дънна платка с Socket 7.
3. Чипсети за PC с CPU Pentium II. Блокова схема на дънна платка с Slot 1.
4. Хъбова архитектура на чипсета на Intel (IHA). Чипсети за PC с CPU Pentium III. Блокова схема на дънна платка с Socket 370.
5. Чипсети за PC с CPU Pentium 4. Блокова схема на дънни платки с Socket 423/478/775.
6. Чипсети за PC с CPU Pentium 4 - Extreme Edition.и PCI – Express.
7. Чипсети за PC с CPU Athlon XP.
8. Чипсети на дънни платки с 64 битови процесори на Intel и AMD. Основни характеристики.
Оценяване теория
Т1 10%– Раздел I , т. 1 – 6

1 час

Т2 10%- Раздел I , т. 7 – 13

1 час

Т3 10%- Раздел II

1 час

Т4 10%- Раздел III

1 часПРАКТИКА – 54 часа


Раздел I - Архитектура на дънна платка

24 часа

1. Дънна платка IBM PC/XT. Основни компоненти. 8-битова ISA шина.
2. Дънна платка IBM PC/АT 80286. Основни компоненти. 16-битова ISA шина.
3. Дънна платка IBM PC/80386, 80486. Основни компоненти. 32-битови MCA и ЕISA шини.
4. Дънна платка IBM PC/80486. Основни компоненти. Локална шина VESA.
5. Дънна платка PC/ Pentium, Pentium II/III, 4. Основни компоненти.

Разширителни шини PCI, AGP, USB, PCI-Express.


6.Форм фактор (Form Factor) на дънната платка. Стандартни размери (XT, АТ, Baby AT, АTX, Mikro ATX, LPX, NLX, BTX).
7. Цокли за процесори. Видове и характеристики.
8. Инсталиране на процесори върху дънната платка. Правила за инсталиране.
9. RAM памет на дънната платка. Слотове за RAM паметта.
10. Инсталиране на RAM памет на дънната платка. Правила за инсталиране.
11. Инсталиране на дънната платка. Правила за инсталиране.
12. Свързване на флопи дисковото устройство, твърдия диск и CD, DVD устройствата към дънната платка.
13. Разширителни карти- видеокарти, модеми, звукови карти, мрежови карти.
14.. Инсталиране на разширителни карти на дънната платка.
15. Захранващ блок. Свързване на захранващия блок към дънната платка. Измерване напрежението на батерията на дънната платка.
16. Документация на дънна платка. Хардуерни настройки на дънната платка (джъмпери и превключватели). Множител на процесора (CPU core ratio).
Раздел II – Системни ресурси на дънната платка

12 часа

1. IRQ прекъсвания и DMA канали – Windows/Device Manager
2. Тестване на BIOS. Update на BIOS.
3. Настройки в BIOS- Setup.
Раздел III- Диагностика и тестване на дънната платка

12 часа

1. Диагностични програми на дънната платка.
2. Диагностични програми на процесора, паметта, твърдия диск, видеокартата.
3. Benchmark програми.
4. Работа в Интернет. Съвременни дънни платки на различни фирми.
5. Избор на дънна платка по задание.
6. Посещение на компютърна фирма.
Оценяване практика :
П1 50% - Раздел I


2 часа

П2 50% - Раздел II, Раздел III


2 часаV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В края на обучението учениците трябва:

да познават:

 • различни архитектури на дънни платки ;

 • различни разширителни шини на дънните платки;

 • основните компоненти на дънните платки;

 • системните ресурси на на дънните платки;

 • основните настройки в програмата BIOS Setup;

 • основните функционални блокове на дънните платки;

 • архитектурата на чипсета на дънните платки;;

 • различни видове чипсети на дънни платки;

 • големите производители на дънни платки.

да могат:

 • да разпознават различните архитектури дънни платки;

 • да идентифицират основните компоненти на дънните платки;

 • да разчитат документацията на дънните платки;

 • да правят хардуерни настройки на дънните платки;

 • да правят настройки в програмата BIOS Setup;

 • да инсталират различни видове процесори ;

 • да инсталират различни видове памети;

 • да инсталират различни видове дънни платки;

 • да свързват дискови устройства към дънната платка;

 • да измерват напрежението на батерията на дънната платка;

 • да правят избор на дънна платка .


VІ. ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ
Оценяването на придобитите от учениците знания и умения се извършва чрез провеждането на теоретични /ТТ/ и практически тестове /ТП/. Всеки тест има определена тежест в крайната оценка.


и вид на теста
Раздели, които обхваща


Продължителност
Тежест в % в крайната оценка
ТТ1

Раздел І. – 1 – 6 т.

1 учебен час

10 %
ТТ2

Раздел І. – 7 – 13 т.

1 учебен час

10 %
ТТ3

Раздел ІІ.

1 учебен час

10 %
ТТ4

Раздел ІІІ.

1 учебен час

10 %
ТП1

Раздел І.

2 учебни часа

30 %
ТП2

Раздел ІІ и ІІІ.

2 учебни часа

30 %


Правила за оценяване:

1. Оценяването се извършва от учителя, провеждащ обучението.

2. Оценката за модула се формира от оценяването на 4 теоретични и 2 практически теста, както е посочено в таблицата.

3. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове. Не се формира крайна оценка за модула без успешно издържани отделни тестове за разделите.

4. Тестовете се считат за издържани, при положение, че ученикът е събрал поне 50 % от максималния брой точки за теста, посочен в таблицата и в конкретната инструкция за теста. 5. Ученик, не успял да събере необходимия брой точки за дадено оценяване, има право на две допълнителни явявания. Ако и след изчерпване на допълнителните явявания на даден тест, ученикът не успее да събере необходимия брой точки, не се оформя крайна оценка за модула в точки, за годишна оценка се вписва “Слаб 2”.

6. Всяко оценяване независимо от неговия вид, трябва да оставя писмен белег.

7. Крайната цифрова оценка по модула се получава като полученият брой точки се трансформира чрез таблицата:


Брой точки

50 – 65

65,1 – 82

82,1 – 92

92,1 – 100

Оценка

Среден (3)

Добър (4)

Мн. добър (5)

Отличен (6)


VІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1. инж. Людмила Иванова – СПГЕ “Джон Атанасов”

2. инж. Славка Бостанджиева – СПГЕ “Джон Атанасов”
Каталог: prof
prof -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
prof -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
prof -> Становище за осъществен предварителен контрол
prof -> Предложение за изпълнение на поръчката
prof -> Simeonovgrad municipality
prof -> Критерий за оценка
prof -> Техническа спецификация
prof -> Опит върху печалбата и загубата 1
prof -> Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница