Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“страница1/5
Дата21.06.2018
Размер0.65 Mb.
  1   2   3   4   5
ПРОГРАМНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

ПО НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 Г.)

Блок 1. „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК“ Блок 2. „ЛИТЕРАТУРА“

Тематичното годишно разпределение по направление „Български език и литература“ е разработено в два блока: Блок 1. Български език и Блок 2. Литература. В колона 2 на таблицата организираните форми по Български език са записани в съкратен вид (ПСБЕ-1; ПСБЕ-2), а по Литера­тура – (ПСЛ-1, ПСЛ-2). Предвижда се провеждане по три организирани форми на обучение седмично, равностойно разпределени за двата блока.


1

2

4

5

6

МЕСЕЦТЕМА

ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ДАТА

ЗАБЕЛЕЖКА

Тематична

седмична зона
Наименование на педагогически ситуации в сутрешния режим
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ,

формирани в педагогическата ситуация


По план


Промени и др.

15.09.

2
Септември

3

Входяща диагностика – Проследяване постиженията на децата – (ППД)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, IV група, с. 4 – 5


Свързана реч
Речник

Граматически правилна реч


Звукова култура • Назовава държавата, града и улицата, на която живее.

 • Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати те­ми.

 • Проявява култура на речево общуване, като изслушва събе­седника.

 • Описва подробно даден предмет или явление.

 • Назовава правилно качества/характеристики и недостатъци на лица, предмети, явления, събития, като използва опреде­ле­ния.

 • Използва ясен и правилен език за описване на познати съби­тия.

 • Съгласува по род и число прилагателните и съществителните.

 • Използва прости разширени изречения.

 • Разбира разликата между дума и изречение.

 • Произнася правилно думи с фонетични и правоговорни осо­бености.

 • Определя броя на звуковете в думата.

 • Разпознава и назовава информация, поставена на стените (имена, дати).

 • Контролира координацията на ръката и окото.Септември

4

Входяща диагностика –

Проследяване постиженията на децата – (ППД)


Моливко – играя и зная. Български език и литература, IV група, с. 6 – 7


Възприемане на литературно произведение
Пресъздаване на литературно произведение

 • Възприема кратки произведения от художествената литера­тура.

 • Описва според основните моменти в произведението лите­ратурните герои.

 • Разпознава епизод от познато литературно произведение.

 • Изразява отношението си към литературното произведение и към постъпките на героите от него.

 • Изпълнява изразително конкретен художествен текст.

 • Измисля игри по познати литературни произведения.Октомври
Есенни капки

1

Блок 1. Тема 1. Ана и Ърн разговарят (разговор)

ПСБЕ – 1. Моят приятел

ПСБЕ – 2. Искам да се сприятелим

(разговор)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, IV група, с. 8


Свързана реч
Речник
Граматически правилна реч

Звукова култура


Свързана реч
Речник
Граматически правилна реч
Звукова култураЗнания: Участва в разговор по темата: „Ана и Ърн разговарят“. Възприема разказ със заглавие „Интересен разговор“.

Умения: Разбира и употребява думите: разговор, въпрос (пита­не), отговор.

Построява и употребява въпросителни и повествователни изре­чения.

Изговаря и определя мястото на гласните звукове А в думи и ги обозначава с червен цвят върху звукова схема.

Отношения: Разбира указания на учителя за рисуване на непрекъснати линии във въздуха и на хартия. Проявява старание и прецизност.
Знания: Съчинява и устно представя разказ за своите истински приятели, с които опозна­ват звуковете в думите.

Умения: Разбира и използва названията: приятел, приятелка, приятелче, приятелство, сприятеляване.

Изговаря две прости изречения. Възприема образец за построяване на сложно съчинено изречение със съюзна връзка а.

Слухово различава звуковете А, Ъ изолирано и в думи.

Възприема образец за рисуване буквите на звуковете А, Ъ.Отношения: Изразява емоционални състояния с междуметия от звуковете А, Ъ.Блок 2.

Тема 1. Златна есен

ПСЛ – 1. Есента дошла

Владимир Голев

(възприемане на стихо­творение)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, IV група, с. 9

Моливко. Христоматия. Художествени текстове за IV подготвителна група…, с. 18

Възприемане на литературно произведение

Речник

Пресъздаване на литературно произведение


Знания: Слуша с интерес стихотворение и долавя основното чувство в него; запомня заглавието, имената на поета; избира и изказва любими изрази от текста.

Умения: Проявява любознателност към думи на поета (премени, кленове, шарил).

Разглежда илюстрация по произведението и изказва мисли за връзка между слухово възприетото и изобразеното.Отношения: Съпреживява и изразява основното чувство в стихотворението.Октомври
Есенни ята

2

Блок 1. Тема 2. Ема и Иво играят (описание на играчки)

ПСБЕ – 1. Моята играчка
Моливко – играя и зная. Български език и литература, IV група, с. 10


Свързана реч
Речник
Граматически правилна реч
Звукова култура


Знания: Съчинява описание по играчка, като включва звукопод­ражание от гласни звукове.

Умения: Разбира и употребява названията: цвят, форма, голе­мина, предназначение (служи за…).

*Участва в игри за съгласуване на съществително и прилагателно име по род и число по образец на учителя.

*Различава звуковете Е, И и опознава буквите им.

Отношения: Свързва рисунки, образува група и спазва правилата за опазване на зрението. Разпознава и възпроизвежда поза за рисуване на фигури във въздуха и върху хартия.
Блок 2. Тема 2. Щедростта на есента

ПСЛ – 1. Есенен панаир

Виолета Кънчева

(театър на маса)


ПСЛ – 2. Есенно развлечение

(литературна игра)

Моливко – играя и зная. Български език и литература, IV група, с. 11Моливко. Христоматия. Художествени текстове за IV подготвителна група…, с. 19

Възприемане на литературно произведение
Речник

Пресъздаване на литературно произведение

Знания: Наблюдава театър на маса по произведението, запомня заглавието и имената на авторката.

Умения: Разпознава героите от произведението по литературни загадки.

Задава въпроси за непознатите думи и изрази.Отношения: Разпознава и емоционално състояние на герой по илюстрация и изразява свое отношение към него.
Знания: Участва в литературна игра по познати произведения.

Умения: Избира и пресъздава роля от познато литературно произведение.

Отношения: Представя емоционалното състояние на интересен герой от избран епизод.Октомври
Листопад

3

Блок 1. Тема 3. Съобщение от Оля до Уилям

(съчиняване на съобщение)

ПСБЕ – 1. С Моливко рисуваме букви

ПСБЕ – 2. Ще оздравееш бързо, повярвай!

(изразяване на подкрепа)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, IV група, с. 12


Свързана реч
Речник

Граматически правилна реч


Звукова култура

Свързана реч


Речник

Граматически правилна реч


Звукова култура


Знания: Съчинява съобщение, като включва съобщение за новина.

Умения: Ориентира се в пространството и назовава посоката на движение при рисуване буквите на звуковете (дъгичка, наклонена линия; наляво, надясно, напред, назад).

Построява и изказва просто разширено изречение, като раз­бира и отговаря на въпросите: Къде? Кога? Как?. Построява сложно съчинено изречение със съюзна връзка и.

Участва в игри със звуковете О, У.

Отношения: Съчинява весела мелодийка с гласните звукове О, У.
Знания: Съчинява текст за изразяване на внимание и съчувствие към връстник.

Умения: Обогатява речника си с названия за здравословно състояние и настроение (разболях се, чувствам се зле, тъжен съм, сам съм).

Построява и изказва възклицателно изречение. Участва в игри за съгласуване на съществително и прилагателно име по род и число.

Участва в игри със звуковете О, У.

Отношения: Съчинява весела мелодийка с гласните звукове О, У за пресъздаване на настроение.
Блок 2. Тема 3. Игри от миналото

ПСЛ – 1. Сляпа баба

Васил Стоянов

(развлечение с народни игри)

Моливко – играя и зная. Български език и литература, IV група, с. 13Моливко. Христоматия. Художествени текстове за IV подготвителна група…, с. 31

Възприемане на литературно произведение
Речник
Пресъздаване на литературно произведение


Знания: Възприема стихотворението и съпреживява веселото жизнерадостно настроение в народната игра.

Умения: Художествено пресъздава етапите на народната игра „Сляпа баба“, като си служи с думите на поета.

Участва в игри за осмисляне на думи и изрази от текста (кръшното хорце, да гадае).

Разпознава и назовава народни игри („Криеница“, „Гоненица“, „Прескочи кобила“).

Отношения: Съпреживява и пресъздава емоционални и волеви състоя­ния (жизнерадост, изпълнителност, социална чувствителност).
Октомври
Цветни есенни градини

4

Блок 1. Тема 4. Гостуват ни гласните звукове

ПСБЕ – 1. Аз съобщавам (съобщение)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, IV група, с. 14


Свързана реч

Речник


Граматически правилна реч
Звукова култура


Знания: Съчинява разказ, включващ съобщение.

Умения: Разбира и ползва названията: съобщение, адрес, държава, насе­лено място, улица, номер, семейство; собствено, бащино, фамилно име.

Притежава опит за построяване на сложно съчинено из­речение със съюза а. Продължава мисъл след съюзните връзки където и когато.

*Правилно изговаря и определяне мястото на гласните звуко­ве в думи, като ги отбелязва с червен цвят върху звукова схема.

Отношения: Използва речев етикет за изказване на съобщение.
Блок 2. Тема 4. Есенен теа­тър
ПСЛ – 1. Аз, ти, той, тя, то

Лъчезар Станчев

(литературна игра с броилки)


ПСЛ – 2. Мъдрости от миналото

(литературно състезание)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, IV група, с. 15

Моливко. Христоматия. Художествени текстове за IV подготвителна група…, с. 37

Възприемане на литературно произведение

Речник


Пресъздаване на литературно произведение


Знания: Възприема броилка и обогатява опита си за договаряне в игрите.

Умения: Избира любимо стихче и изговаря думи на поета.

Участва в игри за осмисляне на думи и изрази (пъди, летния покой, да се сгрее).Отношения: Използва подходяща интонация при изпълнение на любимо стихче (броилка).
Знания: Разпознава народна игра по художествено описание в броилка.

Умения: Използва броилка за организиране на народна игра.

Отношения: Долавя и пресъздава жизнерадостното настроение в народна игра.Ноември
Есенно плодородие

1

Блок 1. Тема 5. Лесно за разбиране
ПСБЕ – 1. Избрах си роля
(театрали­зирана игра)

ПСБЕ – 2. Търся партньор

(разговор за трудните звукове)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, IV група, с. 16


Свързана реч
Речник

Граматически правилна реч

Звукова култура

Свързана реч


Речник

Граматически правилна реч

Звукова култура


Знания: Избира роля и участва в съчиняване на сценарий за театрали­зирана игра.

Умения: Разбира и употребява названия на професии (професия, театър, гардеробиер, артист, зрител, режисьор, сценарист, драматург, осветител).

Възприема образец за съгласуване по род и число на съществи­телно и числително име при броене на лица в м.р., ед.ч. (един артист – двама артисти, един режисьор – двама режисьо­ри…).

Разбира задачата за извършване на пълен звуков анализ на дума и съставяне на условен цветен звуков модел. Рисува фигури по указания за посока.

Отношения: Възприема образец за изразяване на отношение чрез съществителни нарицателни и умалителни съществителни нарицателни (кон – конче, куче – кученце, коте – котенце).
Знания: Участва в съчиняване на разговор за трудните звукове Р, Л.

Умения: Разбира и употребява названия за устната реч (говоря, слушам, разбирам; мисъл, текст, изречение, дума, сричка, звук).

Възприема образец за съгласуване по род и число на съществи­телно и прилагателно име.

Участва в звукови игри със съгласните Р, Л.

Отношения: Възприема образец за изразяване на отношение към правилен и неправилен изговор на звуковете в думите.
Блок 2. Тема 5. Народните будители

ПСЛ – 1. Учете се, мои птички

Любен Каравелов

(възприемане на стихотво­рение)

Моливко – играя и зная. Български език и литература, IV група, с. 17Моливко. Христоматия. Художествени текстове за IV подготвителна група…, с. 44

Възприемане на литературно произведение

Речник
Пресъздаване на литературно произведение

Знания: Възприема стихотворението и долавя загрижеността и напътствията на поета към децата.

Умения: Слуша и запомня думи и словосъчетания от художест­вения текст.

Слуша, подбира и запомня художествени изрази.

Разсъждава над непознати думи от текста (разум, подлият, да се просветите).

Отношения: Проявява емоционален отклик към загрижеността и напътствията на поета.
Ноември
Есенни тревоги

Диви и домашни животни

2

Блок 1. Тема 6. Мина, ела, ела!

(разказ по картина)

ПСБЕ – 1. Какво ли се е случило?
Моливко – играя и зная. Български език и литература, IV група, с. 18

Свързана реч
Речник
Граматически правилна реч

Звукова култура
Знания: Участва в съчиняване на разказ, включващ предположение.

Умения: Разбира и назовава реално и въображаемо. Различава и назовава възможно и невъзможно.

Продължава мисъл след съюзна връзка но.


Опознава съгласните звукове М, Н.

Отношения: Осмисля и пресъздава заблуда и разочарование.
Блок 2. Тема 6. Приказки любими
ПСЛ – 1. Старите хора

Българска народна приказка

(възприемане на приказка)

ПСЛ – 2. Търсим сладкодумни разказвачи

(литературно състезание)

Моливко – играя и зная. Български език и литература, IV група, с. 19Моливко. Христоматия. Художествени текстове за IV подготвителна група…, с. 56

Възприемане на литературно произведение
Речник

Пресъздаване на литературно произведение
Знания: Възприема приказка; запомня заглавието, автора и последователните епизоди; разсъждава над поуката.

Умения: Разглежда илюстрации по приказката и уточнява последователните епизоди в нея.

Задава въпроси за непознати думи от текста.Отношения: Избира любим епизод от приказката и характеризира героите в него.
Знания: Участва в литературно състезание за излъчване на сладкодумен разказвач; свързва поуките от приказките със своя опит.

Умения: Избира и преразказва любим епизод от приказката.

Отношения: Изразява свое отношение към постъпка на герой.Ноември
Празникът

на моето семейство

Ден на хрис­тиянското семейство

3

Блок 1. Тема 7. Моето семейство

ПСБЕ – 1. Татко, мама, аз и…

(разказ по опит)

ПСБЕ – 2. Моят род

(приказка за моя мил род)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, IV група, с. 20


Свързана реч
Речник

Граматически правилна реч

Звукова култура

Свързана реч


Речник

Граматически правилна реч

Звукова култураЗнания: Съчинява разказ по преживяване на тема: „Един ден в нашето семейство“, като ползва личен опит.

Умения: Разбира и употребява названия на имената и роднин­ските роли в рода (собствено, бащино, фамилно име; майка, баща, син, дъщеря, баба, дядо, внуче, внук, внучка, леля, свако, чичо, стринка, братовчед и др.).

Различава и назовава приключили и неприключили действия в ми­налото.

Уточнява слуховата си представа и изговора на съгласния звук Й в думи и изолирано.

Отношения: Използва думи и фрази за изказване на силна привързаност към членовете на семейството и рода.
Знания: Участва в съчиняване на приказка със заглавие „Приказка за моя мил род“.

Умения: Разширява опита си за броене на лица и развива усет за правилно устно изразяване (един дядо, двама дядовци; една баба, две баби; един братовчед, много братовчеди, един родственик, много родственици …).

Обогатява опита си за назоваване на имената и роднин­ските роли в рода (собствено, бащино, фамилно име; майка, баща, син, дъщеря, баба, дядо, внуче, внук, внучка, леля, свако, чичо, стринка, братовчед и др.).

Участва в игри за подбиране и изказване на глаголни форми в минало свършено и минало несвършено време. Продължава мисъл след съюзна връзка ала.

Обогатява слуховата си представа и разширява уменията си за изговор на съгласния звук Й в думи и изолирано.Отношения: Изказва емоционално отношение към силно желание и реална възможност.Каталог: docs -> 2018 -> distributions
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично годишно разпределение по образователно направление музика за трета подготвителна възрастова група (5–6 г.)
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
2018 -> Доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие през 2017г
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
2018 -> Националното изложение „Фестивал вино и храна” Варна 2018 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница