Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“страница1/4
Дата24.10.2018
Размер0.55 Mb.
  1   2   3   4
ПРОГРАМНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

ПО НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5–6 г.)

Блок 1. „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК“ Блок 2. „ЛИТЕРАТУРА“
1

2

4

5

6


МЕСЕЦ
ТЕМА


ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


ДАТА


ЗАБЕЛЕЖКА


Тематична

седмична зона
Наименование на педагогически ситуации в сутрешния режим
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ,

формирани в педагогическата ситуация


По план


Промени и др.Входяща диагностика –

Септември

3

Входяща диагностика

Проследяване постиженията на децата – (ППД)


Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 4 – 5

Свързана реч

Речник


Граматически правилна реч

Звукова култура на речтаНазовава някои роднински връзки в своето семейство.

Назовава имената на възрастните в детската градина.

Разбира инструкции.

Дава обикновени обяснения за своите действия.

Участва в диалог.

Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение).

Назовава правилно предмети, лица, явления, събития.

Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи, местоимения).

Говори за лични събития в миналото и в бъдещето.

Съставя въпросителни изречения.

Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо.
Септември

4

Входяща диагностика

Проследяване постиженията на децата – (ППД)


Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 6 – 7

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведениеВъзприема гатанки, римушки, стихотворения, приказки.

Определя ролята на героите от познати литературни произведения.

Задава въпроси, свързани с художествен текст.

Изразява отношението си към постъпките на даден герой.

Казва наизуст стихчета, гатанки, римушки и преразказва по дадени опори кратка приказка.

Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения.

Октомври
Есенни капки

1

Блок 1. Тема 1.

Ана пита, а Явор отговаря

(разговор)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 8


Свързана реч
Речник
Граматически правилна реч
Звукова култура на речта

Знания: Активно участва в разговор по картината. Слухово възприема образец на кратка весела историйка по картината.

Умения: Разпознава изображения и назовава техни външни признаци (цвят, форма, големина).

Възприема начин за построяване на сложно съчинено изречение със съюза а.

Играе със звука А и неговата буква.

Отношения: Изявява свое отношение към обект, като ползва междуметие със звука а.
Блок 2. Тема 1.

Златокоса есен

Ран Босилек

(възприемане на стихотворение)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 9

Христоматия…, с. 24Възприемане на литературно произведение
Пресъздаване на литературно произведение

Знания: Слуша и съпреживява основното чувство в художествен прочит на стихотворението Златокоса есен от Ран Босилек. Умения: Запомня и назовава заглавието на стихотворението, имената на автора, характерни названия и словосъчетания от текста (златокоса, засмяна, гиздава, благодатни; дарува, кичи, обсипва, краси; дар, премяна, пурпур; гиздава премяна, благодатни дъждове).

Отношения: Съпреживява и пресъздава основното чувство, като използва изрази от текста за (дар дарува; обсипва ги със злато).Октомври
Есенни ята


2

Блок 1. Тема 2.

Ъглена от Ъглен

(представяне)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 10

Свързана реч

Речник
Граматически правилна реч

Звукова култура на речта


Знания: Участва в разговор за запознаване. Възприема образец на кратък разказ за външния вид и качествата на връстник със заглавие „Лесно ли е да си намериш приятел?“.

Умения: Съчинява и представя кратък разказ за свой приятел.

Разбира и употребява думите приятел, приятелство.

Участва в игри за съгласуване по род и число на прилагателно и съществително име.

Слухово възприема в игри звука Ъ и проявява любопитство за уточняване на мястото му в дума.Отношения: Използва речев етикет за любезно представяне при запознаване. Разпознава и назовава емоционални и волеви със­тояния (внимателен, загрижен, тъжен, плах, неуверен, отзивчива, грижовна...).Блок 2. Тема 2.

Есенна приказка

Ангел Каралийчев (преразказване)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 11

Христоматия…, с. 29Възприемане на литературно произведение

Речник
Пресъздаване на литературно произведениеЗнания: Възприема приказката, съпреживява и се интересува от силни емоционални състояния (обич, мъка). Опознава нравствени правила.

Умения: Употребява художествени изрази (кехлибарени гроздове, белия камък, каменни сълзи, славеев език).

Осмисля и имитира действия по художествени названия (лежи, лежеше, подскокна, зарадва се, пръпна, литна).Отношения: Създава игра за пресъздаване и разпознаване на силни емоционални състояния.Октомври
Листопад

Есенни приказки

3

Блок 1. Тема 3.

Едно елече, две елечета

(описание)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 12

Свързана реч
Речник
Граматически правилна реч

Звукова култура на речтаЗнания: Разглежда рисунки на две елечета, установява и словесно описва сходствата и различията между тях.

Умения: Различава и назовава частите на дреха. Опознава названията на своите дрехи и обяснява предназначението им.

Ползва образци за съгласуване по род и число съществително и прилагателно име.

Слухово долавя звука Е в дума и участва в игри за определяне на мястото му сред нейните звукове (в началото, в средата, в края на думата).

Отношения: Ползва междуметия със звука Е (Е!, еее! Ех!) за изразяване на свое емоционално отношение.
Блок 2. Тема 3.

Есен настъпи

Константин Константинов

(възприемане на разказ)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 13

Христоматия…, с. 29Възприемане на литературно произведение
Речник
Пресъздаване на литературно произведение

Знания: Възприема разказа и проявява интерес към съдържанието му. Събеседва по любим епизод от него.

Умения: Разглежда илюстрации и разпознава последователните моменти в разказа.

Осмисля названия от художествения текст (посърнала, гласовитите).Отношения: Разпознава и разсъждава за емоционалните състояния на героите от разказа (доплака му се, домъчня му). Изказва окуражаване (Не се бой!).Октомври
Цветни есенни градини

4

Блок 1. Тема 4.

Искаме си играчките

(Сравняване на играчки. Съчиняване на разказ по две играчки)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 14


Свързана реч

Речник


Граматически правилна реч

Звукова култура на речта
Знания: Сравнява две играчки и съчинява разговор между тях.

Умения: Участва в игри и задава въпроси за уточняване и назо­ваване на посоки (срещу, пред, зад, отпред, отзад, горе, долу, отгоре, отдолу).

Участва в игри за построяване на сложно съчинено изречение със съюза и.

Опознава гласния звук И, като спазва договорените правила за произнасяне (без глас, със силен глас, кратко, продължително).

Отношения: Използва междуметия със звука И за изразяване на емоционални състояния. Уважава и изслушва събеседника си.
Блок 2. Тема 4.

Жълти листа

Атанас Цанков (театрализирана игра)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 15

Христоматия…, с. 26Възприемане на литературно произведение
Речник
Пресъздаване на литературно произведение

Знания: Възприема стихотворението и съпреживява ведрото, жизнерадостно настроение в него.

Умения: Долавя и запомня римувани думи (рони, бонбони; мед, билет; вятър, театър).

Интересува се от художествени думи и словосъчетания (рони, кани, капки мед, есенният вятър). Разглежда илюстрация по темата. Припомня си познати литературни произведения и се договаря с връстници за театрализирана игра-загадка.Отношения: Изразява отношение към емоционалните състояния на героите; пресъздава емоционално състояние.Ноември
Есенно плодородие

1

Блок 1. Тема 5.

Обичам облаците (съчиняване на приказка по опорни думи)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 16

Свързана реч

Речник
Граматически правилна реч


Звукова култура на речта

Знания: Възприема образец на приказка със заглавие Разговорливото облаче. Съчинява кратка приказка, като включва договорените опорни думи (облаче, лети, обичам, плодородие, есен).

Умения: Разпознава и назовава цветовете (жълт, оранжев, червен).

Съгласува съществително с прилагателно име по род и число (вкусен орех, вкусни орехи; красив кон, красиви коне; розово огледало, розови огледала; ярко слънце).

Разширява представата си за гласен звук в игри с О.

Отношения: Опознава и прилага начини за изразяване на емо­ционални състояния чрез междуметия от един и същ гласен звук.
Блок 2. Тема 5.

Оттука почва обичта

Христо Радевски

(възприемане на стихотворение)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 17

Христоматия…, с. 7Възприемане на литературно произведение

Речник
Пресъздаване на литературно произведениеЗнания: Възприема стихотворението и съпреживява силната обич към родното място. Участва в литературни игри с израза оттука почва

Умения: Участва в беседа за определяне на основното чувство в стихотворението и думите, с които поетът го изразява.

Запомня и осмисля художествени изрази (дом рожден, ореха зелен, малката люшкалка…).Отношения: Употребява умалителни имена от текста за изразяване на обич към родното място (сестриче, стаичката, косичките, креватче, братче).Ноември
Есенни тревоги

2

Блок 1. Тема 6.

Уча се успешно

(споделяне на успех)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 18

Свързана реч
Речник

Граматически правилна реч


Звукова култура на речта

Знания: Опознава успеха в дейностите (игрова, учебна, трудова). Възприема разказа на учител за споделен спомен за успех.

Умения: Узнава начини за разпознаване и назоваване на интересна дейност (Учи се да танцува. Учи се да смята. Учи се да рисува.).

Разбира смисъла на думи с обобщаваща функция; припомня си и изговаря частни названия (твори – рисува, съчинява, рецитира, танцува, пее, свири и др.).

Разширява опита си за съгласуване на прилагателно и съществително име (жълт лимон, кисел лимон, червени чушки, червени пиперки, люти чушки, горчиво кафе, горещо кафе…). Играе със звука у; изразява вкусови усещания и изказва емоционални състояния. Съчинява песнички с гласните звукове.

Отношения: Изпитва радост при споделяне на личен успех и проявява желание за словесно изразяване на удовлетвореност от постижение.
Блок 2. Тема 6.

Дядо и внуче

По Ангел Каралийчев

(възприемане на приказка и преразказване)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 19

Христоматия…, с. 110 – 111Възприемане на литературно произведение
Речник
Пресъздаване на литературно произведение

Знания: Знае битови приказки. Възприема с интерес приказката и запомня заглавието, имената на автора. Разграничава последователните епизоди в приказката и се интересува от поуката.

Умения: Задава въпроси за непознати думи. Участва в игри за осмисляне на непознати думи и изрази от текста.

Усвоява начини за преразказване на приказка. Съчинява въпроси-загадки по приказката (Чии очи се насълзиха? Кой дълбае копаня? Кой е чистичък?).Отношения: Изразява обич към членовете на своето семейство, като употребява подходящи възклицания.Ноември
Празникът на моето семейство

3

Блок 1. Тема 7.

Моето име

(съчиняване на звукова загадка)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 20

Свързана реч

Речник
Граматически правилна реч

Звукова култура на речта


Знания: Обогатява знанията си за трите имена на човека (соб­ствено, бащино, фамилно); съчинява звукова загадка за собствено име.

Умения: Назовава собственото, бащиното и фамилното си име; задава въпроси за имената на роднини и връстници.

Играе с главните части в кратко просто изречение. Построява прости разширени изречения.

Опознава градивната функциите на звуковете (градивна, сричкообразуваща функция на гласния звук в дума.

Отношения: Гордее се, че знае и правилно изговаря своето име (собствено, бащино, фамилно име).
Блок 2. Тема 7.

Аз съм българче

Иван Вазов

(възприемане на стихотворение)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 21

Възприемане на литературно произведение

Речник
Пресъздаване на литературно произведениеЗнания: Слуша с интерес стихотворението, запомня заглавието, имената на автора и характерното за художествения образ на щастливото българско дете.

Умения: Художествено изговаря думи и изрази от текста по словесни схеми.

Овладява умения за изказване и изразяване на гордост към българската си принадлежност.Отношения: Подбира и произнася думи за изказване на своята силна обич към родината (любя, тача и милея).Ноември
Пътешествия наблизо и далеч

4

Блок 1. Тема 8.

Нашите намерения

(договаряне за съвместна дейност)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 22

Свързана реч

Речник
Граматически правилна реч


Звукова култура на речта


Знания: Участва в разговор за договарянето. Възприема образец на разказ със заглавие „Нашите намерения“, включващ договаряне между връстници.

Умения: Осмисля и употребява названията: договаряне, намерения, любима дейност.

Построява сложно съчинено изречение със съюзна връзка но по идея от две картинки. Обогатява опита си за уточняване на действия в бъдещето.

Разпознава и назовава изображения, като следи за правилния изговор на звука Н.

Отношения: Долавя и изразява промяна в ситуацията на общуване, като употребява съюзна връзка но в сложно съчинено изречение.
Блок 2. Тема 8.

Лакомите мишлета

Радой Киров

(възприемане и прераз­казване на приказка)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 23

Христоматия…, с. 31Възприемане на литературно произведение
Речник
Пресъздаване на литературно произведение

Знания: Слуша художествен прочит на приказката. Узнава заглавието, имената на автора, героите. Уточнява последователността на епизодите по илюстрации.

Умения: Умее да събеседва за героите и техните постъпки. Задава въпроси за непознати думи (кратунка, бостан, късмет, пролука). Разбира сравнението изтъня като лист.

Имитира действия по думи и изрази от текста (видя и помириса, близна, гризна, хока). Съчинява литературни загадки за героите и тяхното отношение към кратунката.Отношения: Изразява личното си отношение към постъпките на героите; разсъждава над поуката от приказката („който лакомията си не възпира, изяжда и свойта квартира“).Декември
В очакване на зимата

1

Блок 1. Тема 9.

Ледени милувки

(разговор за споделяне на опит)
Моливко – играя и зная. Български език и литература, III група, с. 24

Свързана реч

Речник
Граматически правилна реч

Звукова култура на речта


Знания: Разбира изискването за припомняне на преживяване; възприема образец за споделяне на опит с включване на диалог.

Умения: Разпознава и назовава действие; проследява неговото осъществяване, забелязва и изговаря дума за резултата

Съставя въпросително изречение с частицата ЛИ по словесна схема.

Слухово възприема и правилно изговаря звук Л изолирано и в думи; определя и отбелязва мястото на звука Л върху звуков модел на дума

Отношения: Забелязва несъответствие в изображение и изказва мисъл за него (Подходяща ли е сламената шапка за зимата?).
Каталог: docs -> 2018 -> distributions
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично годишно разпределение по образователно направление музика за трета подготвителна възрастова група (5–6 г.)
2018 -> Доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие през 2017г
distributions -> Програмна система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“
2018 -> Националното изложение „Фестивал вино и храна” Варна 2018 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница