Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месецаДата22.07.2016
Размер108.34 Kb.
#1216АПРИЛ 2005 г. No 5 / 2005
.равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца


.
рекордна междубанкова търговия с депозити в края на месеца


ДЪЛГОВИ ПАЗАРИ


.


.


.
.

1
Иванка Иванчева

(+359 2) 9145 1712
. ПАРИЧЕН ПАЗАР

Паричният пазар между банките в страната през месец април 2005г. е намалил общо обема си до 3761,8 милиона лева, със 17,34 на сто в сравнение с обема на пазара през март на 2005г. Отчетеното намаление се дължи главно на намаление обема на срочните сделки в частта на депозитите, в това число необезпечените депозити с 18,21 на сто и обезпечените депозити с 44,45 на сто, като при репо-сделките има увеличение с 12,01 на сто. Съществен е размерът на увеличение обема на окончателните сделки с 14,12 на сто, както в частта с търгуваните левови емисии ДЦК, така и с валутните ДЦК. Намалението в размера на депозитите е резултат от насочване на ресурсите за плащане на данъци към МФ при годишното разчитане на фирми и клиенти.

Н
рекордна междубанкова търговия с депозити в края на месеца
о в последните дни на месец април активността на банките на междубанковия пазар е увеличена, като в последния ден – 29–то число, обемът на сделките е с рекорден размер – 529,1 млн.лева, с 38,0 на сто по-голям от рекордния ден /31-то число/ на месец март, което е предизвикано от отчитане редица показатели, съгласно изискванията на нормативните документи /наредби и закони/ в дейността на банките. Ликвидността в банковата система и през месец април се регулира ежедневно, като в 16 календарни дни е допуснат недостиг. Среднодневните свръхрезерви за месеца са 16 705 хиляди лева при 46 282 хиляди лева за март.

Всеки месец ликвидността в банковата система се влияе от движението на: паричните потоци чрез държавните ценни книжа (бонове и облигации на Министерството на финансите), като на нетна основа през април със 7 403 млн. лева са увеличени ресурсите в банките, и от преведените за пенсии 300 милиона лева и субсидии за общините.


.


1.1.Междубанков пазар: депозитни и репо-операции

1.1.1.Касов пазар

В обема на паричния междубанков пазар изпълнените сделки за предоставяне на депозити постоянно запазват най-голям дял и през месец април този дял достига до 92,37 на сто, при 94,43 на сто през март. Търговските банки управляват и регулират текущата си ликвидност основно чрез сделките за депозити.


1.1.1.1.Необезпечен пазар

Ежедневно предоставените между участниците на пазара срочни депозити са основно необезпечени и през април са в размер на 3 379,7 милиона лева, 93,83 на сто от общия размер на сделките, като 92,69 на сто (3 132,6 милиона лева) са овърнайт-сделки и спрямо месец март обемът им е намален с 0,11 на сто.


.

Търговските банки, чрез сделките овърнайт, осигуряват допълнителните средства в началото на всеки месец за регулиране на минималните задължителни резерви и по средата за осигуряване средства за плащанията на клиентите. През работните дни на месец април на междубанковия пазар при намалено предлагане на ресурс търсенето e в голям размер, което е довело до увеличение нивото на лихвения процент.


.

Л


Средномесечната стойност на LEONIA, базирана на предоставянето на депозити овърнайт от 14 банки, е 2,03%. Това е и размерът на основния лихвен процент на БНБ от 1 май.
ихвата овърнайт средно за месеца е 2,03 процента годишно и е с 0,08 процента по-висока от средния ОЛП (основен лихвен процент, в сила от първо число на всеки календарен месец, равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА от преходния месец), който за април е 1,95 процента.

1.1.1.2.Обезпечен пазар

Обезпечените срочни сделки за предоставяне на ресурси продължават и през април да имат малък дял на междубанковия пазар – 2,64 процента са депозитите (95,0 милиона лева) при 3,74 процента през март и 3,53 процента репо-сделките (127,1 милиона лева) при 2,56 на сто през март.1.1.2.Пазар на производни (деривати)

Все още не е развит у нас.1.2. Междубанкови окончателни сделки с краткосрочни облигации

На вторичния междубанков пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) през месец април са отчетени окончателни сделки с ДЦК в увеличен размер - с 14,12 на сто от тези през март. Основната част – 82,42 на сто - са с левови емисии със срок над 12 месеца (131,9 милиона лева), при 91,13 на сто (127,8 млн. лв.) през март.

Търговията с облигации, деноминирани в EUR и USD, нарасна до 28,1 млн. лв. – дял 17,58 на сто, - при 8,87 на сто (12,4 млн. лв.) през март и 1,36 на сто (2,7 милиона лева) през месец декември 2004 г.

.


2
Андрей Зарев

(+359 2) 9145 1605
. КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Борсовата търговия с корпоративни облигации продължи слабия спад и възлезе на 18,1 милиона лева месечно (0,9 милиона лева среднодневно), в това число репо-операции за 20 хиляди лева.


.

На световните пазари цените на българските Брейди-облигации останаха равнени с ниво 100 по курса купува. Поевтиняването при еврооблигациите и глобалните облигации спря. Цената на деноминираните в EUR еврооблигации с падеж 2007 г. се задържа над 108%, на деноминираните също в EUR глобални облигации с падеж 2013 г. и на деноминираните в USD глобални облигации с падеж 2015 г. се качи над 124%.


В навечерието на единадесетия (десети борсов) централизиран публичен търг от третата вълнá на масовата приватизация цените на компенсаторните записи и бонове слязоха надолу, а цената на инвестиционните бонове – основния напоследък (наред с преобразуваните от жилищни спестовни влогове жилищни компенсаторни записи) се качи нагоре и при откриването на търга на 11 април цените вече бяха силно сближени: компенсаторките (без преобразуваните от жилищни спестовни влогове жилищни компенсаторни записи, които нямат вторичен пазар) вървяха между 0,65 и 0,68 лева, а инвестиционните бонове – между 0,58 и 0,60 лева. Месечният оборот на пазара на компенсаторни инструменти бе 9,8 милиона лева (0,5 милиона лева среднодневно), в това число репо-операции за 48 хиляди лева. Търгът на приватизационния пазар протече от 11 до 19 април, като само през първите два дена имаше конверсия на непарични инструменти, на обща сума по пазарна стойност (за инвестиционните бонове) и пазарна оценка (за жилищноспестовните компенсаторки) 49 хиляди лева.


.цените на компенсаторките и инвестиционните бонове се сближават


П
.
АЗАРИ НА АКТИВИ


НЕТНИ АКТИВИ:

акции

.


БРУТНИ АКТИВИ:
недвижимости


(индексът е тримесечен).


стоки

.


валута

индекси на база паритет на покупателната способност, изчислен само по 1 стока: BIG MAC

.

.


размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност.
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност
.


1
Андрей Зарев

(+359 2) 9145 1605
. АКЦИИ (НЕТНИ АКТИВИ)


..

П
борсовата търговия се съсредоточава в обичайните сделкималък размер на търга на приватизационния пазар
ри отсъствието на големи единични сделки в обичайната (нормалната) търговия и на значителни блокови сделки месечният оборот на борсовата търговия с акции намаля почти трикратно до 51,6 милиона лева (среднодневно 2,5 милиона лева). За преобладаващи обичайни сделки, обаче, такъв оборот не бе малък. По-значителен бе приносът на сделки с акции на БТК в началото и средата на месеца и на Булгартабак холдинг в края на месеца. Касовите операции на търга на приватизационния пазар възлязоха на 63 хиляди лева.

.

При известна податливост на епизодични вътрешни импулси, цените на акциите като цяло следваха низходящия тренд на тези на водещите капиталови пазари.


.


.
.


цените на пенсионните фондове по-стабилни от тези на акционерните дружества

На 13 април на първичния пазар на БФБ-София се пласираха права върху акции на акционерното дружество със специална инвестиционна цел Фонд за недвижими имоти България за 76,5 хиляди лева.


.
2
Любомир Тонев

(+359 2) 9145 1608

Даниел Янков

(+359 2) 9145 1610
. ВАЛУТЕН ПАЗАР

През април курсът на лева спрямо щатския долар варираше от максимума 1,5268 лева за долар на 5 април, до 1,49563 лева на 22 април. В последните дни преди Великден (1 май) се очерта тенденция на нарастване на курса на долара спрямо лева.


.

.

.

През месеца 2005 г. общият оборот на валутния спот-пазар по данни от търговските банки достигна 4 737,3 млн. евро. Нарастването спрямо предходния месец на настоящата година е с 669,7 млн. евро, а спрямо април на предходната година увеличението на оборота е повече от 2 пъти. Среднодневният оборот на валутния пазар през април 2005 г. нарасна с 40,7 млн. евро спрямо предходният месец и достигна 225,6 млн. евро. Чистият оборот на междубанковия пазар (без БНБ) изразен в евро е 82,1 млн. евро. Разменените долари между търговските банки са били в размер 62 млн. и представляват 58,32 на сто от междубанковата валутна търговия. Преструктурирането на валутния пазар след премахването на действащата комисионна от 0,5 на сто при сделките на централната банка с нейните клиенти по сметка след 7 юни 2004 продължава да влияе осезателно, като увеличава търговията с евро между БНБ и търговските банки и намалява обема на междубанковата валутна търговия (без БНБ)...

.

+2,25%

-2,25%

През април БНБ е изкупила 825 млн. евро и е продала 636 млн. евро на междубанковия пазар, като е увеличила валутните си активи с 190 млн. евро.


.


.


.

Търговията на дребно между банките и крайните клиенти достигна 1 640,5 млн. евро, като купената валута от търговските банки превишава продадената с 79,3 млн. евро.

Финансовите къщи , лицензирани от БНБ за търговия с чуждестранна валута са изкупили валута с равностойност 63,7 млн. евро и са продали за същия период валута с равностойност 61,7 млн. евро.


.
ТЕНДЕНЦИИ

В краткосрочен план се очаква:

- при подържане висока ликвидност в банковата система и увеличаване обема на сделките на междубанковия пазар, нивото на лихвите да се задържи непроменено;

- SOFIX да се бори с нивото 800 пункта, BSE FFBH – нивото 190 пункта, BG40 – с нивото 115 пункта;- стабилизиране цената на долара в левове на нива около 1,51 - 1,54 лева при леко нарастващ оборот на валутния пазар.


Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb download
bnb download -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
bnb download -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
bnb download -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
bnb download -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
bnb download -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
bnb download -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
bnb download -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
bnb download -> Прессъобщение състояние на банковата система към март 2006 г
bnb download -> Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар Рекордни стойности на борсовите индекси индекси
bnb download -> Новата 10-годишна емисия дцк възпроизвежда новия 10-годишен Bund по падеж и купон дългови пазари


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница