Новата 10-годишна емисия дцк възпроизвежда новия 10-годишен Bund по падеж и купон дългови пазариДата23.07.2016
Размер105.38 Kb.
#2044ЯНУАРИ 2006 г. No 2 / 2006

.Новата 10-годишна емисия ДЦК възпроизвежда новия 10-годишен Bund по падеж и купонДЪЛГОВИ ПАЗАРИ


.


.

..

.


1
Иванка Иванчева

(+359 2) 9145 1712
. ПАРИЧЕН ПАЗАР

При лек спад (4,42%) спрямо последния месец на 2005 г., междубанковият паричен пазар през месец януари 2006 г. запази високо нивото си и обема на сключените сделки достигна обем от 5 241,4 милиона лева. В сравнение с обема през януари 2005 г., увеличението е от 987,9 милиона лева, или с 23,23 на сто. Този ръст се дължи от увеличение обема на всички видове срочни сделки. В частта на депозитите увеличението е общо с 26,17 на сто, включващо увеличение при необезпечените депозити с 26,09 на сто, при обезпечените депозити с 34,91 на сто, а в частта на репо-сделките е с 54,91 на сто. Обемът на безсрочните окончателни сделки е намален с 60,35 на сто, като през този месец е търгувано с левови и с валутни (в EUR) емисии ДЦК. Увеличеният размер на пазара е резултат от наличието на голям размер на ресурси и поддържане през този месец на високо ниво на ликвидност. При това среднодневните свръхрезерви са достигнали до 76 836 хиляди лева и спрямо среднодневните свръхрезерви през месец януари 2005 г. (68 681 хиляди лева) са увеличени с 11,87 на сто при намаляващ относителен дял в резервите. В 10 календарни дни (в началото на 3-то, в средата 16-то и от 19-то до 25-то число, включително и почивните дни) на месеца, някои свързани с плащания за данъци, е отчетен недостиг на средства (отрицателна стойност на свръхрезерва).


.

В


Отново увеличение на обема последния ден на месеца, но по-малко от декемврийското
последния ден на месец януари активността на банките на междубанковия пазар продължава традицията, създадена от последните десет месеца на предходната година и е увеличена, при което обемът на сделките достигна до размер 588,2 милиона лева, повече от 2 пъти в сравнение с обема на сделките в работните дни на месеца (но с 1/3 по-малко от обема на 30 декември 2005г.).

Всеки месец, от години, ликвидността в банковата система се влияе от движението на паричните потоци чрез държавните ценни книжа (бонове и облигации на Министерството на финансите), като на нетна основа през януари в банките са постъпили 32,2 милиона лева и са увеличили ресурсите в банките. От преводи за пенсии увеличението на ресурсите е с 340 милиона лева, с 45 милиона лева повече от изплатените пенсии през януари 2005 година.


.


1.1.Междубанков пазар: депозитни и репо-операции

1.1.1.Касов пазар

Сделките за предоставяне на депозити постоянно запазват най-голям дял в обема на паричния междубанков пазар и през месец януари този дял е 98,63 на сто, при 95,16 на сто през януари 2005 г. Сделките за депозитите са основният инструмент на търговските банки за управление на текущата им, ежедневна ликвидност.1.1.1.1.Необезпечен пазар

Предоставените между участниците на пазара срочни депозити са основно необезпечени и през януари са в размер на 5 054,2 милиона лева, 97,61 на сто от общия размер на сделките, като 97,05 на сто от тях (4 904,9 милиона лева) са овърнайт-сделки.

Спрямо ноември делът им е намален с 0,24 на сто.


.


Търговските банки, чрез сделките овърнайт, осигуряват допълнителните средства в началото на всеки месец за регулиране на минималните задължителни резерви и по средата - за осигуряване средства за плащанията на клиентите. През работните дни на януари, при предлагане на достатъчен по размер ресурс, сделките на междубанковия пазар са стабилизирали нивото на лихвения процент, повишено като следствие на повишената с решение от 01 декември от Европейската централна банка основна лихва (минималната лихва на поръчките при главната операция на рефинансиране) на 2,25 на сто, в сила от 06 декември 2005 г.


.

Средномесечната стойност през януари на LEONIA, индекс, базиран на необезпеченото предоставяне на депозити овърнайт от 14 банки, се повиши и е 2,25 %. Така размерът на основния лихвен процент на БНБ през февруари 2006 година е 2,25 %.

Лихвата овърнайт средно за месеца е 2,25 процента годишно и е по-висока от нивото на средния ОЛП (основен лихвен процент, в сила от първо число на всеки календарен месец и равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА от преходния месец), който за януари е 2,21 процента.1.1.1.2.Обезпечен пазар

Обезпечените срочни сделки за предоставяне на ресурси продължават да имат малък дял на междубанковия пазар: 1,02 процента са депозитите (52,8 милиона лева) и 1,37 процента са репо-сделките (71,0 милиона лева).1.1.2.Пазар на производни (деривати)

Все още не е развит у нас.


.

1.2. Междубанкови окончателни сделки с облигации

На вторичния междубанков пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) през януари са отчетени окончателни сделки с ДЦК в намален размер, с 60,35 на сто спрямо тези през януари 2005 г. През този месец сделките с левови емисии и със срок над 12 месеца са 95,43 на сто (60,5 милиона лева) от общия размер, с валутни емисии са 4,57 на сто (2,9 милиона лева), съответно при 81,90 на сто и 18,10 на сто през януари 2005 година.


.


2
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704
. КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Българска народна банка, като агент на Министерство на финансите, проведе през януари следните аукциони за пласмент на държавни ценни книжа:

-
10-годишната емисия ДЦК репликира 10-годишния Bund.
На 03.01.2006 г. за първа част от емисия №BG2040006210/04.01.2006 (десетгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 04.01.2016г. в размер на 50 млн. лева и лихвен процент 3,5%. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца. Емисията е ориентирана към 10-годишните германски облигации със същия падеж и купон. Средната годишна доходност при емитиране бе 3,74%.

- На 23.01.2006 г. за първа част от емисия № BG 2030006113/25.01.2006 (петгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 25.01.2011г. в размер на 45 млн. лева и лихвен процент 3,0.%. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца. Средната годишна доходност при емитиране бе 3,38%.

Месечният оборот на борсовата търговия с общински и корпоративни облигации достигна до 48,5 млн.лева (2,2 млн.лева среднодневно), в това число репо-операциите бяха за 0,7 млн.лева.


.На световните пазари цената на деноминираните в EUR български еврооблигации с падеж 2007 г. слезе под 105%, на деноминираните също в EUR глобални облигации с падеж 2013 г. падна до 122%, а деноминираните в USD глобални облигации с падеж 2015 г. поевтиняха до 119%.
На вторичния пазар цената на компенсаторните инструменти надхвърли 0,60 лева. Месечният оборот на компенсаторни инструменти спадна до 6,7 млн. лева (0,3 млн.лева среднодневно).

.


П
.
АЗАРИ НА АКТИВИ

НЕТНИ АКТИВИ:

акции

.

БРУТНИ АКТИВИ:
недвижимости


(индексът е тримесечен).стоки


.валута


индекси на база паритет на покупателната способност, изчислен само по 1 стока: BIG MAC

.


.


размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност.
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност
.


1
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704

. АКЦИИ (НЕТНИ АКТИВИ)


.


.

Сумарният месечен оборот на борсовите сделки с

Месечният оборот на борсовите сделки с акции бе 179,3 млн. лева (среднодневно 8,2 млн. лева). В това число блоковите сделки (и сделките чрез регистрационни агенти) бяха за 12,1 млн. лева, а репо-сделките - за 0,1 млн. лева).

П
.
о-значителни сделки в обичайната търговия имаше с акции на БТК, Пампорово АД - Смолян, Софарма АД - София, ХД Пътища, ТБ Стопанска и инвестиционна банка АД.

Ц
.


еновият тренд на българския пазар бе сходен с тренда на водещите пазари на запазване на общото ниво на цените.

.

.

Б


Продължава регистрацията на дялове в договорни фондове за вторична търговия
ФБ-София АД регистрира през януари за търговия редица емисии дялове в договорни фондове.
На първичния пазар на БФБ-София нямаше пласменти.


.2. ВАЛУТЕН ПАЗАР

П


Любомир Тонев

(+359 2) 9145 1608

Даниел Янков

(+359 2) 9145 1610
рез месеца курсът на лева спрямо щатския долар варираше от 1,59088 лева за долар (25 януари) до 1,64701 лева (3 януари).


.
.

.

През януари 2006 г. общият оборот на валутния спот-пазар по данни от търговските банки достигна 4 307,4 млн. евро. Среднодневният оборот достигна 195,8 млн. евро, а чистият месечен оборот на междубанковия пазар (без БНБ) изразен в евро бе 136,6 милиона. Търговията с щатски долари между банките бе в размер на 68,6 млн. долара и представляваше 41,5 на сто от междубанковата валутна търговия.


.

.

.


.


П
.


рез януари БНБ изкупи от търговските банки 380,9 млн.евро и продаде 510,2 млн. евро, което даде намаление във валутните й активи със 129,3 млн. евро. Размерът на чуждестранна валута, която БНБ продаде на бюджетни организации (равностойна на 452,8 млн.евро), превишаваше купената от тях (равностойна на 3,5 млн. евро) с 449,3 млн. евро.


.

Търговията между търговските банки и крайните клиенти достигна 1 794,5 млн. евро, като размерът на чуждестранната валута, която банките продадоха (равностойна на 951,0 млн. евро) превишаваше купената от тях валута (равностойна на 843,5 млн. евро) с 107,5 млн. евро. В това число търговските банки изкупиха валута от чуждестранни лица с равностойност 53,5 млн. евро и продадоха за същия период валута с равностойност 15,1 млн. евро.

Ф
.
инансовите къщи, лицензирани от БНБ за търговия с чуждестранна валута, изкупиха валута с равностойност 77,0 млн. евро и продадоха валута с равностойност 78,4 млн. евро.


.


.ТЕНДЕНЦИИ

В краткосрочен план се очаква:

- ликвидността в банковата система и през февруари да се поддържа висока, сделките на междубанковия пазар да имат постоянно голям обем, а лихвите да повишат достигнатото високо ниво от януари;

- SOFIX и BG40 да надминат нивата от 875 и 140 съответно;- доларът да се движи на нива от 1,60-1,65 спрямо лева и да намалее дневният и месечният оборот на валутния пазар, вследствие на сезонно намаление на търсенето на потребителски стоки и по-малко работни дни през месец февруари.


Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb download
bnb download -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
bnb download -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
bnb download -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
bnb download -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
bnb download -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
bnb download -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
bnb download -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
bnb download -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
bnb download -> Прессъобщение състояние на банковата система към март 2006 г
bnb download -> Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар Рекордни стойности на борсовите индекси индекси


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница