„Развитие на административното обслужване по електронен път”страница1/90
Дата23.02.2017
Размер7.85 Mb.
#15583
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90

Уважаеми дами и господа,


Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Развитие на административното обслужване по електронен път”.

Документацията е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията на настоящата процедура и да подготвите своята оферта за участие в нея, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и документацията.

Вие следва да прегледате и да се съобразите с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Документацията може да бъде получена от деловодството на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в сградата на МТИТС, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” 9, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 ч. в срок от 42 календарни дни включително, считано от деня, следващ датата на изпращане на обявлението в „Държавен вестник”, след представяне на документ за извършено плащане. Плащането може да се извърши в брой чрез касата на МТИТС или по банков път по сметка IBAN:BG42BNBG96613000124801 BIG код на БНБ – BNBGBGSD – лева.

Цената на документацията е в размер на 40,00 лв. с ДДС.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.30 до 17.00 ч. в деловодството на МТИТС, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, в срок от 52 календарни дни включително, считано от деня, следващ датата на изпращане на обявлението в „Държавен вестник”.

Датата на изпращане на обявлението е посочена в самото обявление.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа в 11.00 часа на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на офертите, в сградата на МТИТС, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” 9. Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

За информация и въпроси се обръщайте към г-жа Цветанка Кирилова - началник на отдел ОСИС, дирекция „Електронно управление”, email: tskirilova@mtitc.government.bg, тел. 02/9492165

В тази документация можете да срещнете основни понятия и съкращения, които имат следното значение:BPEL

Business Process Execution Language

BPMN

Business Process Modeling Notation

EPC

Event-driven Process Chains

JDBC

Java Database Connectivity/ Java интерфейс за връзка към бази данни

JEE

Java Enterprise Edition

JMS

Java Message Service/ Java услуга за съобщения

ODBC

Open Database Connectivity

PDF

Portable Document Format

SOA

Service Oriented Architecture/ Архитектура ориентирана към услуги

SOAP

Simple Object Access Protocol/ Прост протокол за достъп до обекти

UDDI

Universal Description, Discovery and Integration

UML

Unified Modelling Language/ Унифициран език за моделиране

XML

Extensible Mark-up Language/ Разширяем език за маркиране

АИС

Административна информационна система

ДА

Държавна администрация

ЕАУ

Електронна административна услуга

ЕПДЕАУ

Единен портал за достъп до ЕАУ

ЕСОЕД

Единна среда за обмен на електронни документи

ИТ

Информационни технологии

КТЦЕП

Контролно-технически център на електронното правителство

МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

СУ ЕСОЕД

Списък на участниците в ЕСОЕД

СУРБД

Системи за управление на релационни бази данни

ТЦЕП

Териториален център на електронното правителство

УРИ

Уникален регистров идентификатор


РЕШЕНИЕ за откриване на процедурата

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАРАЗДЕЛ I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път” (Проекта), осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”, съгласно Договор № К10-31-1 от 7 септември 2010 г., сключен с Управляващия орган по ОПАК.

Целта на проекта е подобряването на административното обслужване за гражданите и бизнеса и повишаването на удовлетвореността на потребителите чрез използване на възможностите на електронното управление.

Специфични цели на проекта са:

1. Усъвършенстване на нормативната уредба с оглед предоставянето на административни услуги по електронен път.

2. Осигуряване на служебно начало при административното обслужване.

3. Усъвършенстване на процесите за предоставяне на електронни административни услуги.

4. Създаване на условия за интегрирано административно обслужване по електронен път.

5. Изграждане на капацитет за прилагането на политиката за електронното управление.

Очакваните резултати от проекта са:

1. Изменена и допълнена нормативна уредба, регламентираща предоставянето на административни услуги по електронен път.

2. Дефинирани и вписани в регистрите на електронното правителство услуги и данни, предоставяни от първичните администратори.

3. Вписани в регистрите на Електронното правителство (ЕП) първични и комплекси е-услуги.

4. Реализирани до 100 административни електронни услуги.

5. Създадена референтна архитектура и стандарти за електронни административни услуги.

6. Популяризирани резултати.

7. 300 обучени служители.

Определени са 9 основни дейности по проекта, сред които – дейности 1, 3, 4 и 5 са свързани с настоящата процедура.Дейност 1 „Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на ЕП” включва:

1. Преглед на нормативната уредба, касаеща предоставянето на административни услуги, и предложения за нейното изменение и допълнение с оглед възможностите за предоставяне на услугите по електронен път и събирането на информация по служебен път (прилагане на принципа за служебното начало);

2. Идентифициране на първичните администратори на данни;

3. Вписване на техните услуги и съответстващи информационни обекти в регистрите на ЕП;

4. Преглед на нормативната уредба, регламентираща електронното управление (Закона за електронното управление (ЗЕУ), наредбите по прилагането му) и анализ на слабите страни от гледна точка на реализацията до момента;

5. Предложение за промени в нормативната уредба с оглед улесняване на практическата реализация на електронни услуги;

6. Дефиниране на регистър на идентичностите и създаване на правна регламентация за неговото функциониране;

7. Предоставяне на правна помощ:

а. При реализацията на реинженеринга на процесите;

б. Промени в нормативни актове (наредби, правилници, инструкции), свързани с реализацията на конкретни услуги;

в. Подготовка на нови вътрешни правила, инструкции, заповеди и др., регламентиращи предоставяне на услуги по електронен път;

г. Оказване на правна помощ на пилотните администрации и др.

Дейност 3 „Реализиране на приоритетни административни услуги” включва:

1. Анализ на настоящото състояние на процесите в администрацията, изготвяне на карти на процесите – вътрешно-административни процеси и връзки с др. администрации и доставчици на услуги;

2. Определяне на необходимите за реализацията на избраните административни услуги вътрешни електронни услуги;

3. Реинженеринг на услугите за реализация;

4. Вписване на информационни обекти и електронни услуги в регистрите;

5. Подготовка на вътрешни правила за специфични дейности за реализираните услуги;

6. Интеграция на Административната информационна система (АИС) със системите на ЕП;

7. Сертификация на АИС;

8. Реализация на определените услуги;

9. Внедряване на определените услуги;

10. Създаване на референтен модел на услугите (по отделни услуги или група услуги);

11. Създаване на комисия за контрол и приемане на изпълнението с участието на външни и вътрешни за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) експерти (до 4 души):

а. Разработване тестови сценарии (приемни тестове) за всички възможни ситуации при предоставянето на всяка конкретна услуга или изискан резултат;

б. Технологична проверка за работоспособност, оперативна съвместимост и информационна сигурност;

в. Проверка за правно съответствие;

г. Изготвяне на доклади;

д. Изготвяне на предложение за приемане или връщане за доработка на работата.

Дейност 4 „Разработване на референтен модел на архитектура за централните администрации и общинските администрации” включва:

1. Анализ на правната рамка, регламентираща услугите и взаимодействията с други администрации и с потребителите в системата на едно централно ведомство и една общинска администрация;

2. Реинженеринг на всички административни процеси в съответната администрация с оглед привеждането им в съответствие със ЗЕУ и създаване на ефективна комуникация;

3. Подготовка на пълен набор от необходимите вътрешни правила, указания, и други вътрешни документи;

4. Разработка на шаблонни помощни софтуерни пакети на централен и общински модел на АИС;

5. Внедряване на шаблонните АИС в системата на централното ведомство и общинската администрация;

6. Сертифициране на АИС в системата на централното ведомство и общинската администрация;

7. Разработване на референтен модел и архитектура на електронните административни услуги за централната и общинската администрация;

8. Разработване на инструкции за използването на референтния модел и архитектурата;

9. Реализиране на избрани услуги по електронен път в системата на централното ведомство и общинската администрация на базата на модела и архитектурата;

10. Разработване на софтуерна система за управление на промяната и управление на риска при преминаване към работа в условията на електронното правителство.

Дейност 5 „Усъвършенстване на портала и доизграждане на системата на електронното правителство във връзка с административно обслужване” включва:

1. Разработване на технически инструмент за многократно използване на вече въведените данни и интегрирането му в портала на ЕП;

2. Разработване на софтуерна система за следене на индикаторите по напредъка на електронното правителство, съобразени с програмата на правителство, политиките по електронно управление на национално и европейско ниво;

3. Разработване на вътрешен портал по въпросите на електронното управление с новини, полезни връзки, документи, форуми и други техники за работа в сътрудничество:

а. Организиране публикуването на информацията – подбор, обобщаване и структуриране на информацията.

б. Разработване на база от знания към вътрешния портал;

в. Създаване на правила за поддържане на информацията;

г. Реализиране на електронни бюлетини с изборно съдържание на база на обновяваното съдържание в портала;

д. Реализиране на софтуерен компонент и съответна административна част за вграждане в уеб сайтове за обратна връзка;

е. Реализация на инструмент за оптимизиране на процеса по подготовка, проверка и вписване на обекти в регистрите за оперативна съвместимост.

Съгласно Проекта, изпълнението на тези 4 дейности се възлага чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Всяка от тези дейности е предмет на отделна обособена позиция от настоящата обществена поръчка с предмет: „Развитие на административното обслужване по електронен път”, както следва:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на ЕП”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Реализиране на приоритетни административни услуги за централната администрация”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Реализиране на приоритетни административни услуги за общинската администрация”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Разработване на референтен модел на архитектура за централните администрации и общинските администрации”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Усъвършенстване на портала и доизграждане на системата на електронното правителство във връзка с административно обслужване”

Всеки участник може да подава оферта само за една обособена позиция.Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница