Решение № г на Изпълнителния Директор на Столичен Автотранспорт еад документациястраница14/22
Дата21.01.2018
Размер4.63 Mb.
ТипРешение
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
г. Подпис и печат: ________________

(дата на подписване)


Образец № 2.4.

УЧАСТНИК:.
Адрес за кореспонденция


предложение за ИЗПЪЛНЕНИЕ
в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 обособени позициии
за Обособена позиция № 4. ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ TEDOM
Уважаеми госпожи и господа,
Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 обособени позициии за Обособена позиция № 4. ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ TEDOM.

Предлагаме да осъществим доставката съгласно нашето предложение за изпълнение на поръчката, което е в пълно съответствие с техническата спецификация по посочената обособена позиция и изискванията на възложителя.

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на посочената обособена позиция.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС,Банковата гаранция, чийто текст следва да бъде предварително съгласуван с Възложителя, ще бъде представена в оригинал и ще бъде със срок на валидност не по-кратък от 30 календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора.
ЗАБЕЛЕЖКА: За доказване съответствието на оферираните изделия с изискванията на Възложителя, участниците следва да изготвят сравнителна таблица съгласно посочения образец.

За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното техническо предложение за обособена позиция № 4. ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ TEDOM:
по ред

За автобус марка

Наименование

Каталожен номер по производетеля на автобуса /агрегата

Конкретно предложение на участника (производите, каталожен № на производителя или описание)

1

TEDOM C12G

Алтернатор

Magneton 180A/28V
2

TEDOM C12G

Амортисьор заден мост

20100
3

TEDOM C12G

Амортисьор преден мост

21987
4

TEDOM C12G

Вал карданен

19466
5

TEDOM C12G

Водна помпа

442110610265
6

TEDOM C12G

Възглавница заден мост

21987
7

TEDOM C12G

Гайка с пръстен комплект

Legris - 0106 15 00
8

TEDOM C12G

Датчик налягане въздух

441044102-0
9

TEDOM C12G

Дебитомер

Bosch 0281 002 421
10

TEDOM C12G

Дроселова клапа VDO Siemens или еквивалент

408-238-528-001Z
11

TEDOM C12G

Инжектор Clean Air Power или еквивалент

SP-014-DI-QD-12
12

TEDOM C12G

Ключ комбиниран

 Valeo 1521.56.100.03
13

TEDOM C12G

Комплект кабели за свещи

16233
14

TEDOM C12G

Компресор

19667
15

TEDOM C12G

Компютър

Adcis ECU L.B.
16

TEDOM C12G

Комутатор

BOSCH - 0 227 100 200
17

TEDOM C12G

Маслен филтър за скорости

22163
18

TEDOM C12G

Педал за газ

VDO Siemens E-GAZ
19

TEDOM C12G

Помпа антифриз

20449
20

TEDOM C12G

Редуктор за газ

AFS Falcon A2004 / A2000
21

TEDOM C12G

Реле регулатор - Magneton или еквивалент
22

TEDOM C12G

Свещи - NGK DCPR9EVX / Denso VXU 22 / Brisk GAS 1BR12S / Bosch XR2CS или еквивалент
23

TEDOM C12G

Тампон за двигател

19426
24

TEDOM C12G

Термостат

442144320065
25

TEDOM C12G

Хидравлична помпа

2 UD-25L.78-00Z
26

TEDOM C12G

Хидромотор за вентилаторна перка

19411
27

TEDOM C12G

Цилиндър сирачен заден

KNORR BS 9520
28

TEDOM C12G

Цилиндър сирачен преден

KNORR BS 3538
1. Поемаме гаранция за фабрично заводски дефекти за обособена позиция № 1 ………………………………………………………….. (минимално 12 месеца).

(посочва се размера на гранцията в месеци)
2. Декларирам, че съм оторизиран представител на производителя на възлите и детайлите с права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България.

Удостоверява се с оторизационно писмо (оригинал или нотариално заверено копие) от фирмата производител на възлите и детайлите издадено на името на участника, удостоверяващо права за представителство и търговия с резервни части на територията на Република България. Когато е на чужд език, да бъде представено и в превод на български език. Срокът на валидност на оторизационното писмо следва да бъде не по-кратък от 18 месеца от датата на подаване на офертата или не по-кратък от срока на действие на договора, за чието сключване се кандидатства.

3. Декларирам, че всички оферирани изделия по обособената позиция са новопроизведени и отговарят на предписаните от завода-производител характеристики по: вид, параметри и други технически характеристики.

4. Приемам, че Възложителят има право при получаване на всяка партида да извършва оглед за външни видими дефекти и при констатиране на такива да откаже получаването. При наличие на посочената хипотеза ще заменя изделията с други, отговарящи на техническите параметри, заложени в Техническата спецификация на Възложителя по обособената позиция, като срока на доставката е предложения в настоящото предложение за изпълнение.

5. Ще доставя изделията, предмет на настоящата обособена позиция в стандартна експортна опаковка, подходяща да предпази същите от повреди по време на транспорта, товарене и разтоварване, съответстваща на вида и начина на транспорт.

6. Франкировка – до обектите на Възложителя, както следва: Автобусно поделение„Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21; Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11; Автобусно поделение „Дружба” гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7.

7.Срок за изпълнение на поръчката – една година от датата на сключване на договора или до достигане на предвидената стойност, което от двете настъпи по-рано.


8. Срок за доставка на съответната партида след получаване на заявката - ………………………………………………………………..……………..( максимум 5 работни дни).

(посочва се предлагания от участника срок за доставка в дни)

9. Срок за отстраняване на рекламации - ………………………………………………………………………………..(максимум 3 работни дни).

(посочва се предлагания от участника срок заотсраняване на рекламации в дни)г. Подпис и печат: ________________

(дата на подписване)

Образец № 2.5.

УЧАСТНИК:.
Адрес за кореспонденция


предложение за ИЗПЪЛНЕНИЕ
в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 обособени позициии
за Обособена позиция № 5. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА
Уважаеми госпожи и господа,
Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 обособени позициии за Обособена позиция № 5. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА.
Предлагаме да осъществим доставката съгласно нашето предложение за изпълнение на поръчката, което е в пълно съответствие с техническата спецификация по посочената обособена позиция и изискванията на възложителя.

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на посочената обособена позиция.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС,

Банковата гаранция, чийто текст следва да бъде предварително съгласуван с Възложителя, ще бъде представена в оригинал и ще бъде със срок на валидност не по-кратък от 30 календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора.
ЗАБЕЛЕЖКА: За доказване съответствието на оферираните изделия с изискванията на Възложителя, участниците следва да изготвят сравнителна таблица съгласно посочения образец.

За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното техническо предложение за обособена позиция № 5. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА:
по ред

За автобус марка

Наименование

Каталожен номер по производетеля на автобуса /агрегата

Конкретно предложение на участника (производите, каталожен № на производителя или описание)

1

Mercedes O305

Челно стъкло ляво, триплекс

A305 671 00 10-ляво
2

Mercedes O305

Челно стъкло дясно, триплекс

A305 671 01 10-дясно
5

Mercedes O345 G

Челно стъкло, триплекс

A671 671 10 10
6

Mercedes O345 G Conecto

Челно стъкло, триплекс

A671 671 22 10
7

Mercedes O345 S/G Conecto

Челно задно стъкло, триплекс

A671 678 08 10
8

Mercedes О345S и О345G

Странично стъкло ъглово дясно

A671 671 03 10
9

Mercedes О345S и О345G

Странично стъкло ъглово ляво

A671 671 02 10
10

Mercedes

Челно стъкло, триплекс

A671 671 27 10
11

Mercedes Conecto LF

Челно задно стъкло, триплекс

A628 678 63 10
12

Mercedes Conecto LF

Челно стъкло, триплекс

A628 671 06 10
13

Mercedes Conecto LF

Челно стъкло, триъгълно, ляво, триплекс

A628 674 65 10
14

Mercedes Conecto LF

Челно стъкло, триъгълно, дясно, триплекс

A628 674 66 10
15

Mercedes Conecto LF

Челно стъкло, горно, триплекс

A628 673 12 16
16

MAN

Челно стъкло ляво, триплекс

83.75101.0353
17

MAN

Челно стъкло дясно, триплекс

83.75101.0351
18

MAN 232/262

Стъкло за врата

83.77201.0004
19

TEDOM C12G

Челно стъкло, триплекс

29426
20

TEDOM C12G

Стъкло за врата дясно

19853
21

TEDOM C12G

Стъкло за врата ляво

19854
22

BMC

Челно стъкло, триплекс

58RS174448


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница