Решение по дело c 32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt и др./Gazdasági VersenyhivatalДата29.08.2016
Размер43.49 Kb.
#7767
ТипРешение


Служба „Преса и информация“

Съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 29/13

Люксембург, 14 март 2013 г.Решение по дело C 32/11

Allianz Hungária Biztosító Zrt. и др./Gazdasági Versenyhivatal

Споразуменията относно цените за ремонт на застраховани автомобили, сключени между застрахователни дружества и сервизи за ремонт, имат антиконкурентна цел и следователно са забранени, ако поради самото си естество увреждат доброто функциониране на нормалната конкуренция

Увреждащият им характер трябва да се прецени спрямо двата засегнати пазара, а именно за автомобилно застраховане и за ремонт на автомобили

Унгарските застрахователи, и по-специално Hungária и Generali-Providencia, договарят веднъж годишно с дистрибуторите на автомобили или с националното сдружение, в което те членуват, условията и цените, приложими за ремонтните услуги, които застрахователят трябва да предостави при настъпване на застрахователно събитие по отношение на застрахован автомобил. Поради това при настъпването на застрахователно събитие сервизите на дистрибуторите могат директно да извършват ремонтите съгласно посочените условията и цени.

В очертания контекст дистрибуторите са двояко обвързани със застрахователите: от една страна, при настъпването на застрахователно събитие те ремонтират застрахованите автомобили за сметка на застрахователите и, от друга страна, действат като техни посредници, предлагайки на клиентите си при продажба или ремонт на автомобили договори за автомобилна застраховка. В споразуменията, сключвани между застрахователите и дистрибуторите, се предвижда, че за ремонта на автомобили, по отношение на които е настъпило застрахователно събитие, дистрибуторите получават увеличена цена в зависимост от броя и дела на реализираните в полза на съответния застраховател застрахователни договори.

Като счита, че разглежданите споразумения имат за цел да ограничат конкуренцията на пазара по отношение на договорите за автомобилно застраховане и на пазара на автомобилните ремонтни услуги, унгарската Комисия за защита на конкуренцията забранява по-нататъшното осъществяване на антиконкурентните действия и налага глоби1 на засегнатите дружества.

Legfelsőbb Bíróság (Върховен съд, Унгария), сезиран в рамките на касационното производство по делото, иска от Съда да установи дали въпросните споразумения имат за своя цел предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията.

В своето решение Съдът припомня най-напред, че споразуменията с такава цел, т.е. споразуменията, които увреждат по самото си естество доброто функциониране на нормалната конкуренция, са забранени, и не е необходимо да се разглеждат последиците, които те имат за конкуренцията.

По-нататък Съдът констатира, че разглежданите споразумения свързват две по принцип самостоятелни дейности, а именно услугата по ремонт на автомобили и дейността като застрахователен брокер на автомобилни застраховки. В тази връзка Съдът подчертава, че макар установяването на подобна връзка да не означава автоматично, че съответното споразумение има за цел да ограничи конкуренцията, тя може все пак да представлява важно обстоятелство при преценката дали по естеството си това споразумение засяга доброто функциониране на нормалната конкуренция. В тази връзка Съдът отбелязва, че макар в случая да става дума за вертикални споразумения — т.е. споразумения, сключвани между предприятия, които не са конкуренти — те все пак могат да имат за цел ограничаването на конкуренцията.

Съдът уточнява също, че в настоящия случай целта на спорните споразумения трябва да се преценява с оглед на двата засегнати пазара. В този смисъл унгарската юрисдикция следва да провери, от една страна, дали с оглед на икономическия и правен контекст, в който те се вписват, спорните вертикални споразумения разкриват достатъчна степен на засягане на конкуренцията на пазара за автомобилни застраховки, позволяваща да се направи извод, че имат за своя цел ограничаването на конкуренцията. Това по-конкретно би могло да се наблюдава, ако отредената в националното право роля на дистрибуторите, действащи като застрахователни посредници или брокери, изисква тяхната самостоятелност спрямо застрахователните дружества. Също така антиконкурентната цел на споразуменията би била доказана и ако има вероятност конкуренцията на пазара на автомобилните застраховки да бъде премахната или сериозно отслабена в резултат от сключването им.От друга страна, за да прецени целта на разглежданите споразумения с оглед на пазара на услуги за ремонта на автомобили, унгарският съд ще трябва да отчете факта, че изглежда тези споразумения са били сключени на базата на „препоръчителните цени“, установени с решения на националното сдружение на официалните дистрибутори на автомобили. Ако този съд приеме, че тези решения са имали за цел да ограничат конкуренцията, уеднаквявайки цените на час за ремонта на автомобили, и че с помощта на спорните вертикални споразумения застрахователните дружества умишлено са утвърдили действието на тези решения, което може да се презюмира в случай, че застрахователното дружество е сключило споразумение директно с това сдружение, незаконосъобразността на решенията би опорочила и споменатите споразумения.ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с подобен въпрос.Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708

11 Унгарската Комисия за защита на конкуренцията налага глоби в размер на 5 319 000 000 HUF на Allianz Hungária (около 18 215 753 EUR), в размер на 1 046 000 000 HUF на Generali-Providencia (около 3 582 191 EUR), в размер на 360 000 000 HUF на националното сдружение на официалните дистрибутори (GÉMOSZ) (около 1 232 876 EUR), в размер на 13 600 000 HUF на Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz kft (около 46 575 EUR) и в размер на 45 000 000 HUF на Paragon-Alkusz Zrt., правоприемник на Magyar Opelkereskedők Bróker kft (около 154 109 EUR).

www.curia.europa.eu

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница