Решение по дело c 391/13p република Гърция/Комисия Съдът потвърждава отнемането от Гърция на повече от 250 милиона евро поради повтарящи се слабости в областта на помощите за маслиново масло и за насажденияДата25.10.2018
Размер50.39 Kb.
ТипРешение

Служба „Преса и информация“

Съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 97/14

Люксембург, 10 юли 2014 г.Решение по дело C 391/13P

Република Гърция/Комисия

Съдът потвърждава отнемането от Гърция на повече от 250 милиона евро поради повтарящи се слабости в областта на помощите за маслиново масло и за насаждения

Гърция не е завършила системата за географска информация за маслиновите насаждения и системата за идентификация на селскостопанските парцели

По силата на правилата за финансиране на общата селскостопанска политика (ОСП)1 Комисията може да изключи от финансиране от страна на Съюза всеки разход, който не е извършен в съответствие с действащите правила. В този случай тя трябва да оцени сумите, които следва да се изключат, в зависимост от естеството и тежестта на нарушението, както и от финансовата вреда, причинена на Съюза.

През 2007 г. инспектори от Комисията провеждат две разследвания в Гърция, които разкриват нередности в проверките, извършвани от националните органи.

Що се отнася на първо място до помощите за маслиново масло, Комисията установява, че системата за географска информация за маслиновите насаждения („ГИС за маслиновите насаждения“), използвана в Гърция за контрол на производствените помощи за маслиново масло, има толкова значителни слабости2, че трябва да се приеме, че не е завършена своевременно за пазарна година 2003/2004 (период, от който насетне декларациите за насаждения е трябвало да се контролират посредством ГИС за маслиновите насаждения). Освен това Комисията отбелязва, че задължението за актуализиране на ГИС за маслиновите насаждения не е било спазено и за пазарна година 2004/2005.

По-нататък, относно директните помощи за насаждения Комисията установява слабости в проверките на място и във функционирането на системата за географска информация и в системата за идентификация на селскостопанските парцели („СИЗП–ГИС“), като тези слабости засягат ключови проверки.

С решение от 15 април 2011 г.3 Комисията прилага към декларираните от Гърция разходи корекции в размер на над 250 милиона евро, а именно:  • 133 315 230,85 EUR за сектора на производство на маслиново масло (пазарни години 2003/2004 и 2004/2005),

  • 3 701 088,51 EUR за разходи извън срока в рамките на изграждането на ГИС за маслиновите насаждения,

  • 122 425 959,66 EUR за директните помощи за полски култури (декларации за 2007 г.).

С решение от 17 май 2013 г.4 Общият съд отхвърля правните основания, на които Гърция се позовава срещу решението на Комисията. Той приема също така, че регламентът от 1999 г. и насоките на Комисията5 съдържат подходяща правна основа, която позволява да се отчете повторяемият характер на слабостите на гръцката ГИС за маслиновите насаждения и да се определи сумата, подлежаща на възстановяване. Общият съд потвърждава, че прилаганата в Гърция система за контрол показва повтарящи се слабости и че тази държава, която е допуснала подобни нарушения, се намира в положение на повторност.

Общият съд констатира също така, че Комисията не е нарушила принципа на пропорционалност. Всъщност Комисията основателно е изключила от финансиране дейностите, приключени след изтичане на срока, тъй като Гърция не е доказала, че тези дейности в действителност са приключени своевременно.

Тогава Гърция подава жалба пред Съда. Тя упреква Общия съд, че е потвърдил корекциите при фиксирана ставка от 15 %, приложени поради повторност, за разходите, направени в сектора на маслиновото масло за пазарна година 2004/2005, както и за разходите, направени за схемата за директни помощи за полските култури по отношение на декларациите за 2007 г.

Със своето решение от днес Съдът констатира, че Гърция в действителност цели да постави под въпрос фактическите преценки на Общия съд, за да установи дали гръцката система на контрол на производството на маслиново масло има повтарящи се слабости и дали са изпълнени условията за увеличаване поради повторност.

Съдът приема, че този вид фактическа оценка не е позволена при обжалване. Той отбелязва впрочем, че Общият съд надлежно е взел предвид съображения и доказателства, представени от Гърция, за да докаже, че системите за контрол са били подобрени и че ГИС за маслиновите насаждения е функционирала по-ефикасно.

Така Съдът потвърждава, че при упражняването на изключителното си правомощие за установяване и преценка на фактите Общият съд правилно е достигнал до извода, че Комисията не е допуснала явна грешка в оценката за повторяемостта на слабостите, и че правилно е увеличила финансовата корекция от 10 % на 15 %. Освен това Общият съд надлежно е приел, че обхватът на корекциите е последица от значителното нарастване на разходите за помощите, свързани с площта, и че този обхват на корекции произтича просто от прилагането на същата ставка на корекция както в миналото за по-големите суми, които Гърция е получила като директни помощи.От своя страна Гърция не е доказала, че Общият съд е нарушил принципа на пропорционалност поради факта на прилагане на ставката на корекция, съдържаща се в насоките6 относно новата ОСП.

Поради това Съдът отхвърля жалбата на Гърция и потвърждава решението на Общия съд, както и решението на Комисията.ЗАБЕЛЕЖКА: Решенията или определенията на Общия съд подлежат на обжалване пред Съда, което се ограничава само до правни въпроси. По принцип обжалването няма суспензивно действие. Ако жалбата е допустима и основателна, Съдът отменя решението на Общия съд. Когато фазата на производството позволява това, Съдът може сам да постанови окончателно решение по делото. В противен случай той връща делото на Общия съд, който е обвързан с решението, постановено от Съда в рамките на обжалването.Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708


1 Регламент (ЕИО) № 729/70 на Съвета от 21 април 1970 година относно финансирането на общата селскостопанска политика (OВ L 94, стp. 13), изменен с Регламент (EО) № 1287/95 на Съвета от 22 май 1995 година (OВ L 125, стp. 1) и Регламент № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 година относно финансирането на общата селскостопанска политика (OВ L 160, стp. 103) (приложим към разходите, направени след 1 януари 2000 г.).

2 За да изгради ГИС за маслиновите насаждения, Гърция комбинира заснемането за пазарна година 1997/1998 и декларациите за култури, попълнени специално за изграждането на ГИС за маслиновите насаждения през пазарна година 2002/2003. Тези декларации обаче не са били предмет на кръстосани проверки с декларациите по старата система, подадени за пазарна година 2002/2003, макар че са били отбелязани значителни отклонения между двата източника на данни.

3 Решение за изпълнение 2011/244/ЕС на Комисията от 15 април 2011 г. за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 102, стp. 33).

4 Решение на Общия съд от 17 май 2013 г., Гърция/Комисия (дело T-294/11).

5 Документ № VI/5330/97 и Известие AGRI/61495/2002.

6 Тези насоки се съдържат в документ № VI/5330/97.

www.curia.europa.eu

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница