Решение по дело t 167/08 Microsoft Corp./КомисияДата16.05.2017
Размер56.93 Kb.
ТипРешение


Служба „Преса и информация“

Общ съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 89/12

Люксембург, 27 юни 2012 г.Решение по дело T 167/08

Microsoft Corp./Комисия

Общият съд потвърждава по същество решението на Комисията за налагане на периодична имуществена санкция на Microsoft, тъй като то не е позволило на конкурентите си достъп до информацията, свързана с оперативната съвместимост, при разумни условия

Общият съд обаче намалява размера на периодичната имуществена санкция от 899 на 860 млн. EUR, тъй като взема предвид факта, че Комисията е разрешила на Microsoft да въведе ограничения относно разпространението на продукти „open source“ до 17 септември 2007 г.

На 24 март 2004 г. Комисията приема решение1, с което установява, че Microsoft е злоупотребило с господстващото си положение чрез две различни форми на поведение и вследствие на това налага на Microsoft глоба в размер над 497 млн. EUR.

Първото санкционирано поведение, което единствено е относимо в конкретния случай, се състои в отказа на Microsoft да оповести на конкурентите си в периода октомври 1998 г. — 24 март 2004 г. някои видове „информация, свързана с оперативната съвместимост“ и да разреши използването им за развитието и разпространението на конкурентни на неговите продукти на пазара на операционните системи за сървъри на работни групи. Като корективна мярка Комисията разпорежда на Microsoft да предостави достъп до тази информация и да разреши използването ѝ при разумни и недискриминационни условия. За улеснение на Комисията при надзора дали Microsoft се съобразява с решението, се предвижда да се определи независимо лице, натоварено с надзорни функции, чието възнаграждение се поема от Microsoft и което разполага с правомощия за достъп, независимо от Комисията, до поддръжката, информацията, документите, помещенията и служителите на Microsoft, както и до „изходния код“ на съответните продукти на Microsoft.

След приемането на решението от 2004 г. Комисията и Microsoft започват диалог с цел да създадат механизъм за оповестяване на информацията, свързана с оперативната съвместимост. Тъй като счита, че Microsoft не е представило пълната информация, свързана с оперативната съвместимост в срока, определен от решението от 2004 г., и че ставките на заплащане, поискани от Microsoft за предоставяне на достъп до тази информация, не са разумни, Комисията приема множество решения, с които му налага периодични имуществени санкции.

С решение от 12 юли 2006 г.2 Комисията налага периодична имуществена санкция в размер на 280,5 млн. EUR, тъй като счита, че Microsoft не се е съобразило с решението от 2004 г. за периода 16 декември 2005 г. — 20 юни 2006 г.

С решение от 17 септември 2007 г.3 Общият съд потвърждава по същество решението от 2004 г. Той обаче частично отменя члена от решението относно независимото лице, натоварено с надзорни функции.

С решение от 27 февруари 2008 г.4 на Microsoft е наложена нова периодична имуществена санкция в размер на 899 млн. EUR за периода 21 юни 2006 г. — 21 октомври 2007 г. поради съображението, че ставките на заплащане, предложени от Microsoft за предоставяне на достъп до информацията, свързана с оперативната съвместимост, не са разумни.

Microsoft иска от Общия съд да отмени това решение или при условията на евентуалност да отмени или да намали размера на периодичната имуществена санкция.

С днешното си решение Общият съд потвърждава по същество решението на Комисията и отхвърля всички изтъкнати от Microsoft доводи за отмяна. Общият съд счита на първо място, че предвид принципите за оценка, изготвени от Microsoft и Комисията, Microsoft е можело да прецени дали ставките на заплащане, които иска до 21 октомври 2007 г. за предоставяне на достъп до информацията, свързана с оперативната съвместимост, са разумни по смисъла на решението от 2004 г.

На второ място Общият съд смята, че критерият — взет предвид от Комисията при преценката на разумния характер на ставките на заплащане, поискани от Microsoft — свързан с иновативността на разглежданите технологии, е от естество да укаже дали посочените ставки отразяват по-скоро собствената стойност на дадена технология отколкото стратегическата ѝ стойност, тоест стойността, която произтича единствено от възможността за оперативна съвместимост с операционните системи на Microsoft.

Трето, в този контекст Комисията има право да преценява иновативността на тези технологии с оглед на съставните им части, а именно новост и изобретателска стъпка, като се има предвид, че Microsoft не е изтъкнало, че е немислимо изобретателската стъпка на разглежданите технологии да се преценява в контекст, различен от този по предоставяне на патент. В рамките на настоящото дело да се прецени иновативността на технологиите, предмет на обжалваното решение, с оглед на новостта и на изобретателската стъпка не води до заличаване по принцип на стойността на правата на интелектуална собственост, търговската тайна или друга поверителна информация, нито пък на още по-силно основание води до налагане на тази иновативност като условие продукт или информация да бъдат обхванати от подобно право или да представлява търговска тайна по принцип. Подобен подход има за цел единствено да не се допусне Microsoft да получи заплащане, което отразява стратегическата стойност на информацията, свързана с оперативната съвместимост, което е забранено от решението от 2004 г.

Освен това Общият съд счита, че Microsoft не успява да обори преценката на Комисията, според която 166 от 173 технологии от обхвата на информацията, свързана с оперативната съвместимост, не са иновативни.

Общият съд обаче счита, че е необходимо да се преразгледа размера на периодичната имуществена санкция, за да се вземе предвид писмо на Комисията от 1 юни 2005 г. В това писмо Комисията приема, че Microsoft може да ограничи разпространението на продукти, разработени от неговите конкуренти „open source“ въз основа на информацията, свързана с оперативната съвместимост, която не е обхваната от патент и не е иновативна, до постановяването на решение на Общия съд по дело T 201/04, а именно 17 септември 2007 г. Всъщност дори обжалваното решение да се мотивира от неразумния характер на ставките на заплащане, предложени от Microsoft, а не от отказа да се предостави достъп до информацията, свързана с оперативната съвместимост, обстоятелството, че Комисията е приела с оглед на висящия съдебен процес Microsoft да прилага през даден период практика, която може да запази в сила положение, което е трябвало да бъдат премахнато с решението от 2004 г., би могло да се вземе предвид при определянето на тежестта на санкционираното поведение, а оттам и при определянето на размера на периодичната имуществена санкция.

В този контекст, с оглед на съдържанието на преписката, Общият съд счита, че предоставената с писмото от 1 юни 2005 г. възможност би довела само до второстепенна част от последиците, породени от санкционираното поведение, така че размерът на наложената на Microsoft периодична имуществена санкция трябва да се определи на 860 млн. EUR.

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в срок от два месеца, считано от съобщаването му.
ЗАБЕЛЕЖКА: Жалбата за отмяна цели да бъдат отменени актове на институциите на Съюза, които противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските институции и частноправните субекти могат да сезират Съда или Общия съд с жалба за отмяна. Ако жалбата е основателна, актът се отменя. Съответната институция трябва да отстрани евентуалната празнота в правото, създадена с отмяната на акта.Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Общия съд.

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708

Кадри от обявяването на решението са достъпни на „Europe by Satellite“(+32) 2 2964106


1 Решение 2007/53/ЕО относно процедура за прилагане на член 82 [ЕО] и на член 54 от Споразумението за ЕИП, образувана срещу Microsoft Corp. (дело COMP/C 3/37.792 — Microsoft) (OВ 2007, L 32, стр. 23).

2 Решение C (2005) 4420 окончателен (дело COMP/C 3/37.792 — Microsoft) (OВ C 138, 2008 г., стр. 10).

3 Решение на Общия съд от 17 септември 2007 г. по дело Microsoft/Комисия (T-201/04), вж. също CP №° 63/07.

4 Решение C (2008) 764 окончателен за определяне на окончателния размер на периодичните санкционни плащания, наложени на [Microsoft] с Решение C (2005) 4420 окончателен (дело COMP/C 3/37.792 — Microsoft) (OВ C 166, 2009 г., стр. 20).

www.curia.europa.eu

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница