Резюме състояние на патологията – финансови и правни аспекти, ресурсна обезпеченостДата25.10.2018
Размер31 Kb.
#98425
РЕЗЮМЕ
Състояние на патологията – финансови и правни аспекти, ресурсна обезпеченост

от Д-р Хелия Божилова
През последното десетилетие клиничната патология еволюира от детайлизирана диагнозата до осигуряване на допълнителна информация, свързана с прогнозата, терапията и мениджмънта.
Развитието на медицинските стандарти в условията на глобализация наложи възникването и утвърждаването на медицината на доказателствата (evidence-based medicine/ биомаркери, генна експресия, фармакогеномика, и др) като надежден и научно обоснован подход за обективно оценяване на медицинските дейности с ясни, количествено измерими показатели,a също и ruled-based therapy /прецизна терапия/. Осигуряването на прецизна диагностика ще доведе до прецизно лечение .

Диагностичните тестове са критичните фактори за успеха на персонализираната медицина

Стойността на традиционната патология не е намаляла. Тя вече не е достатъчна.
Изборът на стратегия за развитие на патологията зависи от наличните ресурси (човешки, материални, финансови и т.н.), като определящ за вземането на решение е анализът цена-ефективност, според който в държави с ограничени ресурси трябва да се има предвид определяне на местните нужди и планиране и бюджетиране, съобразно местните изисквания.
Човешки ресурси:

Брой патолози: • Общо 192, от които 10 без специалност, 2 работят като съдебни лекари = 180

 • Обшо в пенсионна възраст – 61

 • Патолози в непенсионна възраст, със специалност – 119

 • 57% са над 50г.възраст

 • Концентрация на патолози в областите с медицински университети – София -39%, Пловдив-12%, Варна-11%, Стара Загора и Плевен – по 6%, в другите области – общо 26%;

 • 118 отделения в ЛЗ за болнична помощ; 88 МДЛ

 • В 29 ЛЗ – по 1 патолог, в останалите – от 2 до 11 патолози в едно ЛЗ


Материални ресурси:

 • В много от патологоанатомичните звена в страната броят и големината на помещенията не отговарят на изискванията и стандартите, апаратурата е стара и амортизирана, което се отразява на качеството на дейността.

 • При раздробяването на много малки отделения се купува ненужна апаратура и се дублира апаратура, което би могло да се избегне с обединението на звената.


Финансови ресурси:

Финансирането на патологоанатомичната дейност е неадекватно и не съответства на разходите, които всяко едно лечебно заведение в страната трябва да отделя за патоморфологична диагностика.Извънболнична мед. помощ:

 • Ниски цени /5,40лв. цитологично и 12,96лв. хистологично изследване/ несъобразени с коефициента на инфлация в страната, нито с коефициента на увеличение на минималната работна заплата, не са отчетени и поскъпването на реактиви, консумативи, време за изготвяне на изследванията, амортизация на апаратура, ток, вода, горива и др. , без диференциация, съобразно броя изследвания за 1 пациент и без предвидени средства за допълнителни изследвания-напр. специални оцветявания, ИХХ и др.; диспропорции спрямо цена за първичен преглед при специалист -15.50лв., цената за едно цитологично или хистологично изследване е крайно несправедлива, неадекватна и недостатъчна.

Болнична медицинска помощ

ИХХ- 2/3 от клиничните пътеки съдържат изисквания за патохистологично изследване и диагноза, и много КП са въведени имунохистохимични изследвания, които са скъпи , трудоемки и абсолютно необходими за определяне на терапията

/ от 1-3 до 10 и повече маркера, на средна цена от около 70 – 80 лв. за маркер. ,не се заплащат от НЗОК/

Не трябва да се забравя и контролната дейност, която осъществяват патологоанатомичните звена / при аутопсионната дейност/


Информационни ресурси:

В някои ЛЗ - компютри с интернет и общоболничен софтуер


Ресурсът време:

За патологоанатомичната дейност времето е много важен ресурс и изисква ефективно управление. То е един от определящите фактори за измерване капацитета на дадено звено.


Стандарти за натовареност – модели:

Икономическият анализ за дадена организация е свързан с потребността от икономически рационално поведение, аргументирано с икономическа оценка на дейността на организацията, за правилно разпределение на ресурсите..


Цели на стандартите за натовареност


 • Да се осигури правилно планиране на ресурсите /и съответно бюджетът/

 • Да се осигури бенчмаркинг за правилно, неексцесивно, практическо и безопасно натоварване

 • Да се редуцират грешките / в резултат на свръхнатоварване/

 • Да се осигури правилно разпределение на работата между патолозите,

 • Да се отчете сложността на случаите, определянето само на броя на препаратите вече не е адекватно.

 • Бенчмаркингът за натовареността трябва да отчете и допълнително време за административни функции и продължително медицинско обучение (1)


Най-добрият индикатор за определяне натовареността на патолога е определяне на обема работа и сложността на случаите.

Къде сме ние?


 • В България на 100 000 жители / се падат - 2,58 от общия брой патолози и 1,56 от патолози в непенсионна възраст /за сравнение в САЩ този показател е 4,43(14)/

 • В България – натовареността варира между 700 и 16 000 блокчета на лекар или между 250 и 5000 пациента на лекар, като тази натовареност не е обвързана със заплащането. Тази съществуваща диспропорция се отнася и за лаборантите.


ПРОБЛЕМИ

 • Дефицит на човешки ресурси – лекари и лаборанти

 • Остаряла материално-техническа база

 • Неправилно разпределение на ресурсите, поради липса на стандарти за натовареност

 • Наличие на много на брой, икономически неефективни звена

 • Дублиране на дейности и апаратура

 • Диспропорции в разпределението на работата между отделните звена

 • Диспропорции в заплащането

 • Необвързване на заплащането с реалния обхват

 • Неадекватен мониторинг и оценка

 • Липса на адекватно ценообразуване и остойностяване на дейността

 • Диспропорции в заплащането на дейността в извънболничната помощ спрямо останалите специалности

 • Липса на реимбурсация от НЗОК в болничната помощ

 • Липса на стандарт по имунохистохимия, молекулярна патология и др.

 • Липса на стандарти за натовареност

 • Остаряла система за качествен контрол

 • Липса на единен софтуер, отчитащ реално показателите за дейността


ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 • Промяна в нормативната база – НРД, ЗЛЗ, ЗОП; отпадане на изискването за наличие специалисти по клинична патология на трудов договор с лечебното заведение ; обединение на патологоанатомичните звена;

 • Разработване на стандарти за натовареност за лекари и лаборанти

 • Осъвременяване на медицински стандарт Клинична патология с с включване на имунохистохимични изследвания (от 20 до 50 маркера, съобразно големината на лабораторията, финансирани от НЗОК)

 • Осъвременяване на системата за качествен контрол

 • Договор с лаборатория от ЕС за качествен контрол на имунохистохимичните изследвания, до изграждане на референтна лаборатория в България.

 • Остойностяване на дейността и адекватно ценообразуване

 • Участие на патолозите в изграждане на нова стратегия за цервикален скрининг, съобразена с локалните икономически и социални фактори, с отчитане на основните епидемиологични показатели и отчитане на ролята на патолога в досега действащата скринингова програма.

 • Изграждане на бази за продължително медицинско обучение

 • Електронно здравеопазване и телепатология

 • Развитие на правилна инвестиционна политика и откриване на възможности за външни инвестиции

 • Инструменти за мониторингОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Повишаване качеството на здравеопазването

 • Редуциране на грешките

 • Правилно разпределение на ресурсите

 • Икономическа ефективност

 • Повишаване на мотивацията


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Патологията е фундаментална медицинска дейност. Съвременната й роля е съществено променена в посока изискванията на evidence-based medicine.Патолозите имат съществена роля в здравеопазването:

 • Имат уникални познания за естеството на болестта

 • Интегратори на познание

 • Осигуряват диагнозата

 • Отговорни за диагностичните тестове, от които зависи терапията

 • Имат контролна роля в здравеопазната система

 • Изследователи / иноватори

 • Клинични консултанти

 • Бизнесмени, практици

 • Развиват утрешната медицина

Каталог: images -> stories -> doc
doc -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
doc -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
doc -> От: мбал рег по ф д. № представлявана от адрес срещу
doc -> Приложение 4 законодателна рамка и стратегически документи в съдебната система I. Закони конституция на Република България
doc -> До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
doc -> Уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
doc -> Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
doc -> Lovech Rock Fest 2016
doc -> Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница