С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлевастраница1/2
Дата23.09.2016
Размер360.81 Kb.
  1   2

С П И С Ъ К

на научните трудове на проф. дсн Дияна светлева

за периода 2007-2012 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

11

1

-

4

6

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

-

-

-

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

-

4

-

6


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст
1. Svetleva, D., D. Dimova, M. Velcheva, P. Crino. – Influence of mutagenic treatments on the callus growth and regeneration by leaf petioles and root explants of the common bean. Agricultural Sci., 2009, 1, 1: 25-32.

2. Kouzmova, K., D. Svetleva. – Reactions of different common bean cultivars towards mutagenic treatments and agrometeorological factors. Climate, ecology, agriculture of Evrazii. International conference in Irkutsk 25-29 May, 2009, p.104-109.

3. Svetleva, D., S. Petkova, U. Vijaranakul. – The effect of trifluralin, potassium nitrate (KNO3) on chromosome aberrations of Phaseolus vulgaris Savi, var. subcompressus (No. 564) during S, G1 and G2-phase of cell cycle. Procedeengs Utah Academy of Sciences, Arts and Letters, Annual Conference, April 10, 2009, Brigham Young University, N. Eldon Tanner Buildingh, Provo, Utan, 1-19.  

4. Dimitrova, M., D. Dimova, D. Svetleva, T. Georgieva, Iv. Popov. – Effectiveness and selectivity of the herbicide diflufenikan in common bean. I International symposium and XVII Scientific conference of agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Hercigovina, March 19 – 22, 2012, Abstract, p. 201.

5. Krastev, Vl., D. Dimova, D. Svetleva, Gr. Pereira, K. Kouzmova, M. Andonova. - Characteristics of common bean mutant lines and cultivars grown under rainfed and irrigated conditions. I International symposium and XVII Scientific conference of agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Hercigovina, March 19 – 22, 2012, Abstract, p. 203.

6. Panayotov, N., M. Dimitrova, L. Krasteva, D. Dimova, D. Svetleva. – Investigation the efficiency and selectivity of some herbicides applied in cape gooseberry (Physalis peruviana L.). I International symposium and XVII Scientific conference of agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Hercigovina, March 19 – 22, 2012, Abstract, p. 251.

7. Dimova, D., L. Krasteva, N. Panayotov, D. Svetleva, M. Dimitrova, T. Georgieva. – Evaluation of yield and stability of perspective winter barley lines. I International symposium and XVII Scientific conference of agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Hercigovina, March 19 – 22, 2012, Abstract, p. 309.

8. Apostolova, E., D. Svetleva, J. Carlier, J. Leitão. – Identification of RAPD Markers Linked to the Fin and P Loci in Phaseolus vulgaris L. Proc. of the IV-th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes 9-12 September, Plovdiv, Bulgaria, 2008, Acta Horticulturae, June 2009, 830, 1: 101-106.

9. Apostolova, E., D. Svetleva. – ISSR Markers Linked to the Two Genes Determining Indeterminate Growth Habit (Fin) and Seeds’ Color (P) in Common Bean. Proc. of the IV-th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes 9-12 September, Plovdiv, Bulgaria, 2008, Acta Horticulturae, June 2009, 830, 1: 107-114.

10. Krasteva, L., E. Apostolova, D. Dimova, D. Svetleva. – Correlation Dependences between Twenty-One Traits of Some Common Bean Genotypes. Proc. of the IV-th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes 9-12 September, Plovdiv, Bulgaria, 2008, Acta Horticulturae, June 2009, 830, 1: 191-197.

11. Panayotov, N., E. Apostolova, D. Dimova, D. Svetleva. – Inheritance of Some Common Bean Genotypes (Phaseolus vulgaris L.) Traits in the Cross A 195 x Kristal 137. of. Proc. of the IV-th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes 9-12 September, Plovdiv, Bulgaria, 2008, Acta Horticulturae, June 2009, 830, 1: 221-227.
II. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

A. Постерни доклади

1. Kouzmova, K., D. Svetleva. – Reactions of different common bean cultivars towards mutagenic treatments and agrometeorological factors. Climate, ecology, agriculture of Evrazii. International conference in Irkutsk 25-29 May, 2009, p.104-109.

2. Svetleva, D., S. Petkova, U. Vijaranakul. – The effect of trifluralin, potassium nitrate (KNO3) on chromosome aberrations of Phaseolus vulgaris Savi, var. subcompressus (No. 564) during S, G1 and G2-phase of cell cycle. Procedeengs Utah Academy of Sciences, Arts and Letters, Annual Conference, April 10, 2009, Brigham Young University, N. Eldon Tanner Buildingh, Provo, Utan, 1-19.  

3. Dimitrova, M., D. Dimova, D. Svetleva, T. Georgieva, Iv. Popov. – Effectiveness and selectivity of the herbicide diflufenikan in common bean. I International symposium and XVII Scientific conference of agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Hercigovina, March 19 – 22, 2012, Abstract, p. 201.

4. Krastev, Vl., D. Dimova, D. Svetleva, Gr. Pereira, K. Kouzmova, M. Andonova. - Characteristics of common bean mutant lines and cultivars grown under rainfed and irrigated conditions. I International symposium and XVII Scientific conference of agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Hercigovina, March 19 – 22, 2012, Abstract, p. 203.

5. Panayotov, N., M. Dimitrova, L. Krasteva, D. Dimova, D. Svetleva. – Investigation the efficiency and selectivity of some herbicides applied in cape gooseberry (Physalis peruviana L.). I International symposium and XVII Scientific conference of agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Hercigovina, March 19 – 22, 2012, Abstract, p. 251.

6. Dimova, D., L. Krasteva, N. Panayotov, D. Svetleva, M. Dimitrova, T. Georgieva. – Evaluation of yield and stability of perspective winter barley lines. I International symposium and XVII Scientific conference of agronomists of Republic of Srpska, Trebinje, Bosnia and Hercigovina, March 19 – 22, 2012, Abstract, p. 309.
III. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

A. Постерни доклади1. Apostolova, E., D. Svetleva, J. Carlier, J. Leitão. – Identification of RAPD Markers Linked to the Fin and P Loci in Phaseolus vulgaris L. Proc. of the IV-th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes 9-12 September, Plovdiv, Bulgaria, 2008, Acta Horticulturae, June 2009, 830, 1: 101-106.

2. Apostolova, E., D. Svetleva. – ISSR Markers Linked to the Two Genes Determining Indeterminate Growth Habit (Fin) and Seeds’ Color (P) in Common Bean. Proc. of the IV-th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes 9-12 September, Plovdiv, Bulgaria, 2008, Acta Horticulturae, June 2009, 830, 1: 107-114.

3. Krasteva, L., E. Apostolova, D. Dimova, D. Svetleva. – Correlation Dependences between Twenty-One Traits of Some Common Bean Genotypes. Proc. of the IV-th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes 9-12 September, Plovdiv, Bulgaria, 2008, Acta Horticulturae, June 2009, 830, 1: 191-197.

4. Panayotov, N., E. Apostolova, D. Dimova, D. Svetleva. – Inheritance of Some Common Bean Genotypes (Phaseolus vulgaris L.) Traits in the Cross A 195 x Kristal 137. of. Proc. of the IV-th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes 9-12 September, Plovdiv, Bulgaria, 2008, Acta Horticulturae, June 2009, 830, 1: 221-227.


С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на проф. дсн Дияна светлева

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

142

6

122

14

I. ЦИТИРАНИ НАУЧНИ ТРУДОВЕ В ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ
На работата
1. Светлева Д. 1983. Действие на гама-радиацията и някои алкилиращи агенти върху Phaseolus vulgaris L. (Savi). Дисертация за присъждане на научната степен “кандидат на биологическите науките”, Пловдив.

1.

(1)

Родригес Ф. 1988. Изследвания върху съвместното използуване на хибридизацията и експерименталния мутагенезис при Рhaseolus vulgaris L. (Savi). Кандидатска дисертация, София.

На работата
2. Petkova S., L. Djondjourov, D. Svetleva. 1983. Determining the parameters of the mitotic cycle in Рhaseolus vulgaris L. (Savi). 1983. – Соmрtes rendus de l’ Academie Bulgare des Sciences, 36, 7: р. 956-961.

2.

(1)

Родригес Ф. 1988. Изследвания върху съвместното използуване на хибридизацията и експерименталния мутагенезис при Рhaseolus vulgaris L. (Savi). Кандидатска дисертация, София.

На работата
3. Делчев И., Д. Светлева. 1984. Честота и спектър на морфологичните мутации, индуцирани от действието на гама-радиация и алкилиращи агенти при Phaseolus vulgaris L. (Savi). Сб. резюмета от I научна конф. по генетика и селекция, Разград, 11-12 ноември, 1983, стр. 28. Н. трудове ВСИ, т. 29, 4, стр. 15-23.

3.

(1)

Родригес Ф. 1988. Изследвания върху съвместното използуване на хибридизацията и експерименталния мутагенезис при Рhaseolus vulgaris L. (Savi). Кандидатска дисертация, София.

На работата


4. Петкова С., Д. Светлева. 1984. Влияние на фазата на митотичния цикъл върху ефекта от действието на гама-радиацията и алкилиращи агенти при Phaseolus vulgaris L. (Savi). Сб. резюмета от I научна конф. по генетика и селекция, Разград, 11-12 ноември, 1983, стр. 28. Н. трудове ВСИ, т. 29, 4, стр. 35-42.

4.

(1)

Родригес Ф. 1988. Изследвания върху съвместното използуване на хибридизацията и експерименталния мутагенезис при Рhaseolus vulgaris L. (Savi). Кандидатска дисертация, София.

На работата
5. Светлева Д., С. Петкова, И. Делчев. 1984. Цитогенетически ефект от самостоятелното и комбинирано действие с различни химични мутагенни фактори и гама-радиация по време на S-фаза от митотичния цикъл на Phaseolus vulgaris L. (Savi). Сб. резюмета на ХII мл. симпозиум с междунар. участие, 19-21 май, 1983, Пловдив. Сборник наградени студентски разработки от II етап на XII преглед на ТНТМ, Пловдив, стр. 7-17.

5.

(1)

Родригес Ф. 1988. Изследвания върху съвместното използуване на хибридизацията и експерименталния мутагенезис при Рhaseolus vulgaris L. (Savi). Кандидатска дисертация, София.

На работата
6. Делчев И., Д. Светлева, 1985. Проучване влиянието на N-нитрозо-N-етилкарбамида и етилметансулфоната върху М1-поколение на Phaseolus vulgaris L. (Savi). Н. трудове ВСИ, т. 30, 4, стр. 63-70.

6.

(1)

Родригес Ф. 1988. Изследвания върху съвместното използуване на хибридизацията и експерименталния мутагенезис при Рhaseolus vulgaris L. (Savi). Кандидатска дисертация, София.

На работата
7. Светлева, Д., 1987. Честота и спектър на хлорофилните мутации, индуцирани от самостоятелното действие на някои алкилиращи агенти при Рhaseolus vulgaris L. (Savi). 1987. - XIІІ Републикански симпозиум на мл. н. раб. и спец. от с.стоп. и хр. промишленост, София, 1987, 1, стр. 252-258.

7.

(1)

Петкова Сп. 1990. Първичен скрининг на еталонни мутагенни фактори от групата на N-нитрозо-N-алкилкарбамидите в растителни еукариотни клетки. Хабилитационен труд за професор.

На работата
8. Димова, Д., Д. Светлева. 1991. Корелационен и path-коефициентен анализ на някои количествени признаци при фасула. Генетика и селекция, 24, 4: стр. 221-224.

8.

(1)

Михова, Г.M. 2000. Архитектоника и продуктивност на фасулевото растение (Phaseolus vulgaris L.) – характеристика на признаците. Докторска дисертация (д-р).

На работата
9. Светлева, Д., Д. Димова, Ил. Делчев. 1991. Наследяване на някои количествени признаци при фасула. Генетика и селекция, 24, 3: стр. 171-176.

9.

(1)

Михова, Г.M. 2000. Архитектоника и продуктивност на фасулевото растение (Phaseolus vulgaris L.) – характеристика на признаците. Докторска дисертация (д-р).

На работата
10. Светлева Д., Д. Димова, И. Делчев. 1991. Наследяване на някои количествени признаци при фасула. Сп. “Генетика и селекция”, 24: 3, стр. 171-176.

10.

(1)

Кръстева, Л.И., 2000. Генофондът на зеления фасул в колекция ЕХ SITU – оценка, идентификация, съхранение и приложение. Докторска дисертация (дсн).

На работата
11. Димова Д., Д. Светлева, И. Лозанов. 1991. Корелационен и path-коефициентен анализ на някои количествени признаци при фасула. Сп. “Генетика и селекция”, 24, 4, стр. 221-225.

11.

(1)

Кръстева, Л.И. 2000. Генофондът на зеления фасул в колекция ЕХ SITU – оценка, идентификация, съхранение и приложение. Докторска дисертация (дсн).

На работата
12. Svetleva, D., A. Aladjadjian. 1996. The effect of helium-neon laser during irradiation of dry bean seeds. Bulg. J. Agricultural Sci., 2, 5: p. 587-593.

12.

(1)

Чолаков, Д.Т. 1998. Комплексно проучване върху ефекта от приложението на хелий-неонов лазер при отглеждане на домати и краставици. Докторска дисертация (дсн).

На работата
13. Кузмова К., Д. Светлева. 2003. Влияние на мутагенното въздействие върху развитието и някои биологични прояви при Phaseolus vulgaris L. в зависимост от агрометеорологичните условия. Международна научна конференция “50 години Лесотехнически университет” – София, 1-2 април, стр. 205-207.

13.

(1)

Атанасова, Д.К., 2005. Генетично подобряване на нахута (Cicer arietinum L.) чрез методите на хибридизацията и експерименталния мутагенез. Докторска дисертация (д-р).

На работата
14. Светлева Д. 2003. Индуциране на генетично разнообразие и създаване на нови сортове фасул (Phaseolus vulgaris L.) чрез въздействие с химични мутагени. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на селскостопанските науки”, Пловдив.

14.

(1)

Дюлгерова Б.К., 2011. Създаване и проучване на генетично разнообразие при ечемика (Hordeum vulgare L.) чрез експериментарен мутагенезис и in vitro култивиране. Докторска дисертация (д-р).

ІI. ЦИТИРАНИ НАУЧНИ ТРУДОВЕ В СТАТИИ НА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ:

На работата
15. Светлева Д. 1983. Действие на гама-радиацията и някои алкилиращи агенти върху Phaseolus vulgaris L. (Savi). Дисертация за присъждане на научната степен “кандидат на биологическите науките”, Пловдив.

15.

(1)

Tomlekova N.B., 2010. Induced Mutagenesis for Crop Improvement in Bulgaria. Plant Mutation Reports, Vol. 2, No. 2, p. 4-27.

На работата
16. Svetleva D., S. Petkova, I. Delchev, 1983. Cytogenetic effect from the individual and combined influence with different chemical mutagenic factors and gamma-radiation during the third phase of the mitotic cycle of Phaseolus vulgaris L. (Savi). Proceedings of the XII Symposium of young scientists, 19-21 May, 1983, 68-69.

16.

(1)

Tomlekova N.B., 2010. Induced Mutagenesis for Crop Improvement in Bulgaria. Plant Mutation Reports, Vol. 2, No. 2, p. 4-27.

На работата
17. Petkova S., L. Djondjurov, D. Svetleva, 1983. Determining parameters of the mitotic cycle in Phaseolus vulgaris L. (Savi), C. r. de l’Acad. Bulgare des sciences, 36:7.

17.

(1)

Tomlekova N.B., 2010. Induced Mutagenesis for Crop Improvement in Bulgaria. Plant Mutation Reports, Vol. 2, No. 2, p. 4-27.

На работата
18. Petkova S., D. Svetleva, 1983. Influence of the phase of mitotic cycle on the effect of gammaradiation and alkilating agents in Phaseolus vulgaris L. (Savi). Proceedings of the First national conference of genetics and selection, Razgrad, 19-21 November, 1983, 28.

18.

(1)

Tomlekova N.B., 2010. Induced Mutagenesis for Crop Improvement in Bulgaria. Plant Mutation Reports, Vol. 2, No. 2, p. 4-27.

На работата19. Delchev I., D. Svetleva, 1983. Frequency and spectrum of morphological mutations induced induced from the action of gamma-radiation and alkilating agents in Phaseolus vulgaris L. (Savi). Proceedings of the First national conference of genetics and selection, Razgrad, 19-21 November, 1983, 28.
19.

(1)

Tomlekova N.B., 2010. Induced Mutagenesis for Crop Improvement in Bulgaria. Plant Mutation Reports, Vol. 2, No. 2, p. 4-27.
На работата20. Димова Д., Д. Светлева, И. Лозанов. 1991. Корелационен и path-коефициентен анализ на някои количествени признаци при фасула. Сп. “Генетика и селекция”, 1991, 24, 4, стр. 221-225.
20.

(1)

Михова, Г. 1998. Архитектоника на фасулевото растение (Phaseolus vulgaris L.) – настояще и бъдеще. Селскостопанска наука, 3: 31-33.
На работата21. Светлева Д. 1991. Ефект от действието на N-нитрозо-N-етилкарбамида при Phaseolus vulgaris (L.) Savi. Генетика и селекция, 24, 1, стр. 21-28.
21.

(1)

Атанасова, Д., М. Михов. 2004. Изследване честотата и спектъра на мутациите, индуцирани от различни мутагенни третирания при нахута (Cicer arietinum L.). Науч. Съобщ. На СУБ, клон Добрич, т. 6 (1): 67-71.
На работата22. Светлева Д., С. Петкова, 1991. Хлорофилни мутанти при Phaseolus vulgaris (L.) Savi. Докладвана на IV Научна конф. с междунар. участие на тема: “Йонизиращата радиация и лазерите в селското стопанство и хранителната промишленост”, 20-23 септември, 1990, МДУ “Фр. Ж. Кюри”, Варна. Генетика и селекция, 24, 3, стр. 183-186.
22.

(1)

Zheljazkov V., T. Stoeva, A. Margina, 1995. Effect of gamma irradiation on some quantitative and qualitative characteristics in mint and cornmint. International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, p. 426.
На работата23. Светлева Д., С. Петкова. 1992. Връзка между промените в М1 и мутабилността в М2-поколение при фасул сорт N 564 след комбинирано въздействие с гама-радиация и N-нитрозо-N-етилкарбамид. Сб. резюмета II научна конф. по генетика и селекция, 13 ноември, 1987, Разград, резюме стр. 35, Сп. “Генетика и селекция”, 25: 3, стр. 254-260.
23.

(1)

Mehandjiev A., G. Kosturkova, M. Mihov, 2001. Enrichment of Pisum sativum gene resources through combined use of physical and chemical mutagens. Israel J. of Plant Sci., 49: 4, p. 279-284.
На работата24. Светлева Д., Д. Димова, В. Ванчева. 1992. Влияние на калиевия нитрат и трефлана по време на S-период от митотичния цикъл на Pisum sativum L. Сп. “Генетика и селекция”, 25: 2, стр. 160-166.
24.

(1)

Ирикова Т., Е. Апостолова, П. Попов. 2003. Мутагенен ефект от инсектицида вазтак 10 ЕК върху Crepis capillaries in vivo. Н. трудове на ПУ, Microbiologia et Cytologia, 39 (6), стр. 17-22.
25.

(2)

Апостолова Е., Т. Ирикова, П. Попов. 2003. Цитотоксично и цитомутагено действие на инсектицида вазтак 10 ЕК върху покълнали семена от Crepis capillaries. Юбилейна н. конф. посветена на 30-годишнината от основаването на Шуменския университет, Сб. н. трудове на ШУ, Природни науки, Биология, стр. 70-76.
На работата25. Svetleva D., A. Aladzadzijan, 1996. The effect of helium-neon laser during irradiation of dry bean seeds. XXV Ann. meeting and Int. Union of Radioecology (IUR) working group soil-to plant transfer ann. meeting, 15-19 September, 1995, Castelnuovo Fogliani (Piacenza), Italy, (sum. p. 131), Bulg. J. Agri. Sci., 2, p. 587-593.
26.

(1)

Cholakov, D., V. Petkova, 2002. Morphological and physiological characteristics of seedlings caused by laser and gamma irradiation of Cucumber seeds. Proc. 2nd Balkan Symp. On Veg. & Potatoes., Eds. Paroussi et al., Acta Hort., 579, p. 285-287.
На работата26. Светлева Д. 2003. Индуциране на генетично разнообразие и създаване на нови сортове фасул (Phaseolus vulgaris L.) чрез въздействие с химични мутагени. Докторска дисертация, Аграрен университет, Пловдив.
27.

(1)

Атанасова, Д., М. Михов. 2004. Изследване честотата и спектъра на мутациите, индуцирани от различни мутагенни третирания при нахута (Cicer arietinum L.). Науч. Съобщ. На СУБ, клон Добрич, т. 6 (1): 67-71.
На работата27. Svetleva, D., K. Kouzmova, 2003. Dependence of some phenological and biological manifestations in M1 and M2 generations of French bean cultivar Tcher Starozagorski from meteorological conditions. Annual Reports of Bean Improvement Cooperative (BIC), Michigan, USA, vol. 46, p. 43-44.
28.

(1)

Petkova V., G. Antonova , V. Nikolova , N. Tomlekova, I. Denev, 2006. Hemijska mutageneza kupusa Brassica oleracea var capitata L., II - efekat etil metan sulfonata na efikasnost fotosinteskog aparata. Selekcija i semenarstvo, 12: 3 - 4, p. 15-19.
ІII. ЦИТИРАНИ НАУЧНИ ТРУДОВЕ В СТАТИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ АВТОРИ:

На работата
28. Dimova, D., Svetleva, D., Lozanov, I., 1991. Correlation and path coefficient analysis of some quantitative characters in French bean. Genetika i Selektsiya, 24 (4): 221-225.

29.

(1)

PEKŞEN E., A. GÜLÜMSER, 2005. BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTIPLERINDE VERIM VE VERIM UNSURLARI ARASINDAKI ILIŞKILER ve PATH ANALIZI. J. of Fac. of Agric., OMU, 20(3):82-87.

На работата
29. Димова Д., Д. Светлева, 1992. Наследяване и корелация на някои количествени признаци при фасула във връзка с повишаване ефективността на отбора. Генетика и селекция, 25, 2, стр. 117-123.

30.

(1)

Habibi G.R., M.R. Bihamta, Study of seed yield and some associate characteristics in pinto bean under reduced irrigation. Pajouhesh & Sazandegi No 74 pp: 34-46.

31.

(2)

Vasic M., 2005. Correlations in Dry Bean Breeding Collection. ANN. REPORT - BEAN IMPROVEMENT COOPERATIVE, - css.msu.edu

На работата
30. Svetleva, D., D. Dimova, V. Vancheva, 1992. Effect of Potassium Nitrate and Treflan Treatment During the S-period of the Mitotic Cycle in Pisum Sativum L. Genet sel 25: 160-166. Chem Codes: Chemical of Concern: TFN Rejection Code: NON-ENGLISH.

32.

(1)

Apendix H - EKOTOX Literature, p. 144.

На работата
31. Dimova, D., D. Svetleva, 1993. Inheritance and correlation of some quantitative characters in french bean in relation to increasing the effectiveness of selection. Plant Breeding Abs. 63: (3) 344.

33.

(1)

Salehy T. Study of plant density in promising red bean lines. На арабски

На работата
32. Ficcadenti N., P. Veronese, D. Svetleva, A. Lai, S. Sestili, M. Schiavi, F. Saccardo, 1993. Induzione di aploidi di melone via partenogenesi in situ finalizzato all’ottenimento di germoplasma resistente alle malatie. Национален симпозиум по генетика, SIGA, XXXVII Convegno Annuale, Orvieto, Italy, 11-14 Octobre, p. 151.

34.

(1)

Induced haploid plants after pollination by irradiated pollen in Cucumis sativus L. J. Shanghai Jiaotong University (Agricultural science), 2005, 23, 2, p. 153-157.

На работата
33. Svetleva D., A. Aladzadzijan, 1996. The effect of helium-neon laser during irradiation of dry bean seeds. XXV Ann. meeting and Int. Union of Radioecology (IUR) working group soil-to plant transfer ann. meeting, 15-19 September, 1995, Castelnuovo Fogliani (Piacenza), Italy, (sum. p. 131), Bulg. J. Agri. Sci., 2, p. 587-593.

35.

(1)

Podleśny, J., A. Podleśna, 2004. Morphological changes and yield of selected species of leguminous plants under the influence of seed treatment with laser light. International Agrophysics, 18, 3, p. 253-260.

На работата
34. Aladjadjian, A. and D. Svetleva. 1997. Influence of magnetron irradiation on common bean. Bulgarian Journal of Agriculture 3: 741-747.

36.

(1)

RAJAGOPAL V., 2009. DISINFESTATION OF STORED GRAIN INSECTS USING MICROWAVE ENERGY. Doctoral thesis, p. 197.

37.

(2)

Esfahani M.S., Z. Maleki, F. R. Najafi, S. Khadivi, INFLUENCE OF MICROWAVED FOOD EATING ON BLOOD OXIDATIVE ALTERATION IN RAT.

38.

(3)

Tylkowska K., M. Turek, R. Blanco Prieto, 2010. HEALTH, GERMINATION AND VIGOUR OF COMMON BEAN SEEDS IN RELATION TO MICROWAVE IRRADIATION. Phytopathologia 55: 5–12.

На работата
35. Mateeva A., D. Svetleva, S. Stratieva, D. Andonov, 1998. Influence of intercropping of maize, onion, garlic and bean on population density of some bean pests. Symp. on crop protection, Gent, Belgium, Med. Fac. Landbouw. Univ. Gent, 1998, p. 507-510.

39.

(1)

Zoubi, S., I.A.l. Weidat. 1998. Activity test of some acaricides on tetranychus urticae in Phaseolus fields in Tafas-Daraa. 47 p.

40.

(2)

Bosch Serra A.d., L. Currah, 2002. Agronomy of Onion. In: Allium crop science: Recent advances (Edited by H.D. Rabinowitch and L. Currah), p. 187-233.

Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> POL -> kat Genetika
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р П. Бацалов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Кунка Кожухарова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо Анастасов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р В. Николов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р васко тодоров герзилов
kat Genetika -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Светла Янчева
kat Genetika -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Невенка Ганушева
kat Genetika -> С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р Красимира Узунова
kat Genetika -> С п и с ъ к на научните трудове на ас биляна Сергеева Иванова за периода 2007-12 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница