Съдържание въведение резюме етно-демографска характеристика на населениетостраница5/5
Дата14.08.2018
Размер0.58 Mb.
1   2   3   4   5

УРБАНИЗАЦИЯ

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ
 • Липса на цифров модел и кадастър на селата

 • Слаба адаптивност на местното население към новите социално-икономически условия

 • голяма безработица в селата в сравнение с общинския център

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • До 2010 г. пълна актуализация на градоустройствените планове на всички селища

 • Развитие на структури подкрепящи бизнеса и предоставящи услуги изнесени в по-големите села

 • Съвместни проекти със съседни общини за подобряване селищната инфраструктура

 • Застаряване и обезлюдяване на селата без училища и ЦДГ

 • Миграция от селата към областния център

 • Миграция към големите градове и от емиграция


ИКОНОМИКАТА

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 • Наличие на преработващи предприятия на територията на общината

 • Свободен човешки ресурс

 • Наличие на туристически ресурси и благоприятни природо-климатични условия от популация на дивеч
 • Лошо състояние на довеждащата инфраструктура

 • Намален капацитет на работа на съществуващите предприятия

 • Загуба на традиционни пазари и свит вътрешен пазар

 • Недостатъчно промоциране възможностите за откриване, изграждане и развитие на бизнес дейности на територията на общината

 • Липса на изградена туристическа инфраструктура

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • Възможност за развитие на нови икономически дейности свързани с преработвателната промишленост

 • Привличане на инвеститорски интерес за стартиране и изпълнение на бизнес начинания

 • Внедряване на нови технологии за разширяване и развитие на местното производство

 • Създаване на нови икономически дейности и услуги свързани с развитието на туризма в общината

 • Въвеждане на добри производствени практики в МСП и прилагане на европейски опит

 • Минимален бюджет за капиталови разходи и поддръжка на съществуващата довеждаща инфраструктура

 • Непоследователна политика при определяне приоритетите за развитие

 • Морално и физически остарели техники и технологии

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 • Наличие на качествена земеделска земя;

 • Увеличаване на обработваемата площ;

 • Високо качество на произведената селскостопанстка продукция и

 • Усъвършенстване в традиционни за региона производства;

 • Добре развито животновъдство

 • Наличие на традиции в поливното земеделие и производството на зеленчуци

 • Филиал на института по животновъдство

 • Наличие на многобройни малки стопанства,

 • Липса на собствени инвестиционен капитал на малки и средни земеделски производители, което забавя адаптацията и прави труден прехода към европейските изисквания;

 • Липса на модерна техника и прилагане на съвременни агротехнически мероприятия в дребните стопанства;

 • Липса на активни сдружния на производители

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • Повишаване броя на пазарно ориентираните земеделски стопанства, покрили фитосанитарните изисквания на ЕС

 • Създаване на нови трайни насаждения с качествен посадъчен материал и конкурентоспособен видов и сортов състав;

 • Създаване на конкурентоспособни животновъдни ферми

 • Изграждане на сдружения на производители и преработватели за по-силни пазарни позиции

 • Комасация на земеделските площи в региона

 • Загуба на пазари вследствие на лошо качество на селскостопанската продукция

 • Липса на маркетингова стратегия и практика за местните селскостопански производители

 • Невъзможност за привличане на активен инвестиционен интерес в селското стопанство


ІІІ. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА МАЛЦИНСТВАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА


 1. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Община Лозница е селищна система с развиващо се селско стопанство и лека промишленост, място със съхранена природна среда, където основната идея на балансираното и устойчиво икономическо развитие е благополучието на отделната личност, живееща в хармония с общността.

Ние приемаме нашите културни, етнически и религиозни различия като букет от ценности.Ние поощряваме духа на приятелство в региона, докато се грижим за еволюцията на нашата общност.

Целта ни е да постигнем една хармонична среда за живеене . Приемайки различията да постигнем в дългосрочен план една трайна икономическа стабилност. Общината наистина да стане дом за нашите деца и внуци.

Структурите на държавно и общинско управление да поощряват дух на активно сътрудничество, което да изгражда обществено доверие, прехвърлящо традиционните политически граници.

НИЕ:

 • гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства;

 • преустановяване на негативните тенденции в здравния им статус;

 • подобряване на жилищните условия;

 • повишаване на конкурентно способността на хората от различен етнически произход на пазара на труда

 • защита от дискриминация и осигуряване на равни условия

 • създаване на условия за съхраняване на културната идентичност на етническите малцинства и развитието й като част от националната култура

Така формулираната визия очертава желаният от всички в общината краен резултат в развитието на общината през следващите 10-15 години.Държавата е отредила на общината роля на ядро в район и населени места, където са необходими мерки за подпомагане изоставянето в социално-икономическото развитие и жизнения стандарт.Общината е приела тази роля и чрез визията си е очертала ясна картина на очакваното бъдеще.Това предполага огромни усилия за мобилизиране на всички свои ресурси и привличане на външни.


2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

2.1. КУЛТУРА

Стратегическа цел 1:

Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция чрез разработване на програми и проекти за културна и социална интеграция на общинско ниво.Стратегическа цел 2:

Създаване на условия за съхраняване на турската, ромската и българомохамеданската културна идентичност и развитието й като част от националната култура.Стратегическа цел 3:

Разширяване и разнообразяване на културните инициативиСтратегическа цел 4:

3.Разкриване на нови библиотеки, интернет-клубове, художествено-творчески групи и състави, курсови и школи.Стратегическа цел 5:

Организиране на фестивали и конкурси за български, родопски, турски и ромски традиции и дейности за опознаване на различните етнокултури.Стратегическа цел 6:

Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие за създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство в Общината.

  1. ОБРАЗОВАНИЕ

Стратегическа цел 1:

Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Стратегическа цел 2:

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.Стратегическа цел 3:

Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.

 

Стратегическа цел 4:

Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.


Стратегическа цел 5:

Формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства реализацията на настоящата стратегия.

 

 

Тези общи стратегически цели ще се реализират чрез работа по-специално в следните направления: 

Направление 1: Осигуряване на правни гаранции за реализация на стратегията чрез промени в нормативната уредба.

Направление 2: Повишаване ефективността на управленските структури на образователната система чрез създаване на адекватен организационно-административен механизъм, осигуряващ хоризонтална и вертикална координация в действията между структурите на управление на системата на народната просвета.

Направление 3: Осигуряване на необходимите образователни условия и ресурси за реализиране процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и за развиване на културната им идентичност, включително чрез промени в учебните програми и учебното съдържание.

Направление 4: Подпомагане изграждането на мрежа от средищни училища със съвременно оборудване в общините с малки и разпръснати населени места и гарантиране на качествено образование в тях.

Направление 5: Осигуряване на необходимите педагогически и административни кадри за реализиране на програми по интеркултурно образование, човешки права, принципи и ценности на гражданското общество.

Направление 6: Осигуряване на ефективни финансови механизми за реализация на целите на настоящата стратегия и създаване на специализиран фонд “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Направление 7: Включване на училищните настоятелства и граждански организации при разработването, провеждането и контрола на образователно-интеграционните програми.

Направление 8: Включване на децата и учениците от етническите малцинства в извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

Направление 9: Обхващане на децата и учениците от етническите малцинства, намиращи се в неравностойно положение, в полуинтернатни форми на обучение.

Направление 10: Подпомагане на социално слабите деца и ученици, включително с учебници, учебни помагала и учебни пособия.
Специфични стратегически цели
 - за децата и учениците от ромското малцинство

 


 • Пълноценна интеграция на ромските деца в етнически смесени групи в детски градини и на учениците от ромски произход в класове със смесен етнически състав в училища

 • Подобряване на материално-техническата база на детски градини и училища и подобряване качеството на обучение в тях.

 • Квалификация и преквалификация на учителски кадри за работа в смесени паралелки.

 • Премахване на практиката деца без увреждания да учат в помощни училища.

 • Противодействие срещу проявите на дискриминация в детските градини и в училищата.

 • Създаване на нормативна база и образователни условия за качествено изучаване на майчин ромски език.

 • Подготовка на квалифицирани учители по ромски език.

 • Въвеждане на длъжността "помощник на учителя" в подготвителна група, подготвителен клас и първи клас.

 • Масово ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

 

-за децата и учениците от турското малцинство 

 


 • Подобряване на нормативната база и образователните условия за качествено изучаване на майчин турски език.

 • Квалификация и преквалификация на учители по турски език и подготовка по методика на обучението по майчин турски език във висшите училища.

 • Подготовка и издаване на осъвременени учебници и учебни помагала по турски език.

 • Създаване на необходимата нормативна база и образователни условия за преодоляване на негативните стереотипи и враждебната реч.

 

 

- за децата и учениците от други етнически малцинства

 


 • Подготовка на учебни програми, учебници и учебни помагала;

 • Подготовка и квалификация на учители по майчин език.


2.З. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Стратегическа цел 1:

Намаляване на смъртността и заболеваемостта и преустановяване на негативните тенденции в здравния статус на населението от етническите малцинства


Стратегическа цел 2:

Подобряване на здравната помощ за новородените и децата от предучилищна и училищна възраст.


Стратегическа цел 3:

Подобряване на профилактичните дейности и контрол на здравното състояние на населението от етническата малцинства


Стратегическа цел 4:

Повишаване на здравните знания и информираността на населението от етническите малцинства.Стратегическа цел 5:

Обучение на медиатори в областта на предпазване от най-разпространените сред ромското население заболявания.


Стратегическа цел 6:

Подобряване на достъпа до здравни услуги


Стратегическа цел 7:

Оценяване и наблюдение на здравното състояние на населението от етническите малцинства


Стратегическа цел 8 :

Създаване на лечебни центрове, изграждане на координационни центрове за подобряване на здравното обслужване и оборудване с модерни медицински апарати.


2.4. ЗАЕТОСТ
Стратегическа цел 1:

Създаване на условия за растеж и заетост чрез развитие и повишаване на конкурентно способността на населението от етническите малцинства на пазара на труда.


Стратегическа цел 2:

Професионална преориентация и преквалификация на безработните от етническите малцинства съобразно новите потребности на пазара на труда.


Стратегическа цел 3:

Подкрепа и насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес, прилагане на нови технологии в селското стопанство, строителството, чистотата и др., водещи до намаляване на заетостта


Стратегическа цел 4:

Изготвяне на програми и проекти за икономическо развитие с оглед разкриване на нови работни места за ромското население.


Стратегическа цел 5:
Създаване на бизнес център в кварталите населени от малцинствени групи
2.5.ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Стратегическа цел 1:

Устойчиво подобряване на жилищните условия за населението от етническите малцинства в Общината.


Стратегическа цел 2:

Подобряване на съществуващата и изграждане на нова технически и социална инфраструктура.


Стратегическа цел 3:

Осигуряване на достъп до жилища, отговарящи на стандартите в страната в зависимост от потребностите на населението.

Стратегическа цел 4:

Разработване и внедряване на Национална информационна система за жилищните условия на уязвими етнически малцинства.


Стратегическа цел 5:

Включване на мерки за решаване на жилищните потребности и подобряване на жилищните условия на населението.

  1. ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ


Стратегическа цел 1:    

 Предпазване от и премахването на всяка форма на дискриминация, със съдействието и прякото участие на държавната и общинска власт.


Стратегическа цел 2:   

Предприемане на подходящи мерки за утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство между лицата, принадлежащи към етнически малцинства.


Стратегическа цел 3:

Гарантиране на правото на равенство на етническите малцинства.


Стратегическа цел 4:

Насърчаване на развитието на условия, необходими за лицата, принадлежащи към етническите малцинства, за поддържане и развиване на своята култура, както съхраняване на най-важните елементи на своята идентичност - религия, език, традиции и културно наследство


Стратегическа цел 5:

Предприемане на мерки за интегриране на етническите малцинства и абсолютно премахване на провеждане на политика или дейности, насочени към асимилиране на лица, принадлежащи към малцинствата, и защита на тези лица от всякакво действие, целящо такава асимилация.
Каталог: files -> socialni deinosti
socialni deinosti -> Отчет за изпълнение и реализирани дейности на Стратегия за социално включване на Община Габрово
socialni deinosti -> Увод 4 Глава първа: Анализ на потребностите 5
socialni deinosti -> Стратегия за развитие на социалните услуги в община лозница
socialni deinosti -> Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община габрово глава първа общи положения
socialni deinosti -> Община габрово план за развитие на социалните услуги в


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница