Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКАстраница7/11
Дата11.03.2017
Размер1.74 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Атомно ядро.Радиоактивност.

2.Електронна обвивка

3.Строеж на атома и периодична система

4.Ковалентна химична връзка

5.Йонна химична връзка

6.Валентност и степен на окисление

7.Въглерод

8.Оксиди на въглерода-въглероден оксид и въглероден диоксид

9.Въглеродна киселина и солите и

10.Метан.

11.Структурна теория.

12.Етен

13.Етин


14.Бензен.

15.Етилов алкохол.

16.Глицерол.

17.Фенол.

18.Мравчен алдехид.

19.Ацетон.

20.Оцетна киселина.

21.Ароматни киселини.

22.Мазнини.

23.Сапуни и синтетични миещи вещества.

24.Въглехидрати.Глюкоза

25.Захароза..

26.Незахароподобни въглехидрати.Нишесте и целулоза.

27.Анилин.

28.Аминокиселини.

29.Белтъчни вещества.

30.Полимери.

31.Каучук.

32.Пластмаси.
ІІ. Критерии за оценяване на знанията:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
МУЗИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Фолклорът – един вълшебен синтез.

 2. Фолклорът и професионалните композитори.

 3. Тенденцията „world musik” и съвременният шоубизнес.

 4. Музика и медии.

 5. Музика, стока и мода.

 6. Главни стилове в съвременната популярна музика. Представители.

 7. Основни моменти в развитието на съвременната популярна музика. Представители.

 8. Българската популярна музика през 19 век.

 9. Българската музика и светът.

 10. Изпълнение:

 • българска народна песен – сватбена,лазарска или коледарска;

 • българска хохулярна песен;

песен на чужд език.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта.

Крайната оценка е средноаритметична от двете.ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ
1.Барокът-епоха в европейското изкуство

2.Барокът-изкуство на синтеза

3.”Златният век” на европейската живопис.Италианска и испанска школа

4. ”Златният век” на европейската живопис.Фламанска и Холанска школа

5.Изкуството във Франция през 17-ти и 18-ти век.Рококо

6.Неокласицизъм и романтизъм в изкуството на Европа

7.Европейското изкуство през втората полвина на 19-ти век

8.Европейското изкуство от импресионизма до кубизма

9.Европейски влияния в българското изкуство през 17-ти/18-ти век

10.Българското изкуство в края на 19-ти и началото на 20-ти век

11.Българския художествен живот през 30-те и 40-те години на 20-ти век
Худ.практика

1.Природен пейзаж

2.Фигурална композиция на тема спортно състезание или танц

3.Дизайнът и приложните изкуства.Проект за осветително тяло на модулен принцип

4.Проект за визуална комуникация в ситуация(например спортен празник,дискотека и др.)

5.Рисуване на комиксІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели.

Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно-практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство,които съответсвуват на Държавните образователни изисквания.

Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика.

Оценката по изобразително изкуство е комплексна(съдържа дидактически и естетически показатели).

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

К О Н С П Е К Т

По ФВС-ЗП и ЗИП за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение-9 клас.
1. Изпитни нормативи за установяване на двигателната активност и физическите качества на учениците.

-/Бързина-50 м.гл.бягане.

-/Издръжливост-300/600 м.гл.бягане.

-/Отскокливост -скок от място с два крака.-

-/Гъвкавост-коремни преси/момичета/.

-/Сила горни крайници-хвърляне на тежка плътно топка/момчета/.

2. . Лека атлетика.

-Техника на бягането на къси и дълги разстояния.

-Техника на бягане по разстоянието. Кросово бягане.

-Висок и нисък старт- техника.

-Бягане по разстояние и финиширане.

-Бягане на къси и дълги разстояния.

-Скок дължина.Видове.Заучаване разбега на засилване, отскок

3.Технико-тактически елементи от Баскетболната игра.

-/правила на играта.

-/ловене ,подаване.видове.

-/дрибъл с удобна и неудобна ръка.

-/стрелба-видове.-/изпълнение на наказателни хвърляния.

-/залъгващи движения

4.технико –тактически елементи от Хандбалната игра.

-/правила на играта:-/ ловене и подаване-видов:-/ дрибъл.

-/стрелба –видове:с отскок на дължина:с отскок на височина.

5.Технико-тактически елементи от Волейболната игра -/правила на игра.

-/Видове подаване-с две ръце от горе:с две ръце от долу.

-/Видове начален удар-Долен начален :Горен начален удар.

-/Забиване-блокада след забиване.


І СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА
Изпитът се провежда в две равнопоставени части:

- Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в курса на обучение в училището ( баскетбол, волейбол )

- Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани по таблици диференцирани по пол и възраст по точкова система които се преобразуват в цифрови оценки.

Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, конвертирани в цифрова оценка съгласно приложената таблица.


ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

1 ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ
За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу описаното упражнение за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка.

Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с външната на стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди на партньор и притичва да получи топката след което дриблира и с две крачки стреля в коша, овладява топката и я подава на партньора и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната линия откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на топката в ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира

 • старт

 • движение на играча с топка

 • движение на играча без топка

 • движение на топката

 • дрибъл с крачка за стрелба

 • играч

 • стойка

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ


    • Общ брой точки - 20 точки.

    • За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка;

    • За пропуснат кош се отнемат по 1 точка


ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ
Ученикът взема топката и в среден стоеж подава с двете ръце отдолу на височина най-малко 1 м - три пъти последователно. Без прекъсване на упражнението следва подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с двете ръце отгоре, като топката се отправя напред, но не по-ниско от 2 м на височина. След като направи три подавания на тази височина, изпълнява четвърто по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След упражнението се изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки.
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ


 • Общ брой точки - 20 точки.

 • За всяко успешно подаване се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 точки.

 • За всеки успешен начален удар се дава 1 точка до набиране на 20 точки.

2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:


Момичета 15 г.


Тест точки

Бягане

50 м.


Скок дължина от място

Бягане

300 м.


Изправяне от тилен лег

0

Над 9,2

До 155

Над 83

До 45

1

8,8 – 9,2

156 – 166

77 – 82

46 - 56

2

8,6 – 8,7

167 - 174

74 – 76

57 – 63

3

8,3 – 8,5

175 – 182

70 – 73

64 – 70

4

8,0 – 8,2

183 - 193

65 – 69

71 - 80

5

Под 8,0

Над 193

Под 65

Над 80

Момчета 15 г.
Тест точки

Бягане

50 м.


Скок дължина от място

Бягане

600 м.


Хвърляне на плътна топка 3 кг.

0

Над 8,4

До 184

Над 162

До 470

1

7,8 – 8,4

185 - 198

152 – 161

471 – 542

2

7,5 – 7,7

199 – 208

146 – 151

543 – 590

3

7,2 – 7,4

209 - 218

139 – 145

591 – 638

4

6,9 – 7,1

219 - 232

130 – 138

639 – 710

5

Под 6,9

Над 232

Под 130

Над 710

Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните

(кондиционните) способности по шестобалната система, както следва:
40 т. - отличен 6,00 29 т. - добър 4,34

39 т. - отличен 5,86 28 т. - добър 4,17

38 т. - отличен 5,75 27 т. - добър 4,00

37 т. - отличен 5,62 26 т. - добър 3,83

36 т. - отличен 5,50 25 т. - добър 3,66

35 т. - мн. добър 5,34 24 т. - добър 3,50

34 т. - мн. добър 5,17 23 т. - среден 3,34

33 т. - мн. добър 5,00 22 т. - среден 3,17

32 т. - мн. добър 4,83 21 т. - среден 3,00

31 т. - мн. добър 4,66 под 21 т. - слаб 2,00

30 т. - мн. добър 4,50
Оценка от практически изпит:

Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

Пъргавина


Критерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 1995/1996 г.

Х клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП

Български език


 1. Сфера на научното общуване. Функции на текста в научното общуване

 2. Общуване в сферата на изкуството. Творбите на художествената литература

 3. Функции на научния текст и на художествения текст

 4. Повествованието, описанието и разсъждението в научните и в художествените текстове

 5. Литературнокритическият текст – посредник между читател и творба

 6. Задължителност и избор на езиковите средства в научен текст

 7. Термини за базисни понятия от хуманитарните науки, описващи литературното и

културното развитие

 1. Публично изказване по литературен проблем

 2. Публично изказване по научен проблем

 3. „Езикът” на тялото в реториката

 4. Извличане на съществена информация от текстове

 5. Езикови средства за изграждане на аргументативна верига

 6. Книжовни езикови норми

 7. Създаване на аргументативни текстове


Литература

 1. Ренесанс

 2. Джовани Бокачо. „Декамерон”

 3. Сервантес. „Дон Кихот” – сюжет, композиция, теми и мотиви, образна система

 4. Шекспир. „Хамлет”. Проблеми и герои в трагедията. Ренесансово начало в образа на Хамлет (характеристика на образа)

 5. Класицизъм

 6. Молиер. „Тартюф”. Сюжет, композиция, конфликти. Образна система (образът на Тартюф)

 7. Просвещение

 8. Даниел Дефо. „Робинзон Крузо”. Сюжет и композиция. Образът на Робинзон Крузо – силата на човешкия характер

 9. Романтизъм

 10. Пърси Биш Шели – живот и творчество

 11. Александър Дюма. „Граф Монте Кристо”

 12. Социален реализъм

 13. Балзак. „Дядо Горио”. Сюжет, композиция, образна система

 14. Модернизъм

 15. Пол Верлен –живот и творчество

 16. Българско възраждане

 17. Паисий Хилендарски. „История славянобългарска”. Теми и идеи в творбата. Образът на народа.

 18. Петко Р. Славейков. „Изворът на Белоногата”. Образи. Връзка с фолклорната традиция.

 19. Любен Каравелов. „Българи от саро време”. Тема, идея, сюжет. Светът на старите и светът на младите

 20. Добри Войников. „Криворазбраната цивилизация”БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ
Български език

 1. Идеята за българския език през Възраждането

 2. Отношението на езика в развитието на европейската култура: поглед към езиковите употреби в текстовете на ренесансовата, класицистичната, просвещенската, романтическата, реалистичната литература

 3. Българският език в индоевропейското езиково семейство

 4. Ролята на българския език и на българската книжовност през Средновековието на Балканите и в Източна Европа

 5. Задължителност и свобода на езикови употреби при превод

 6. Реториката като практика на убеждението: прилагане на аргументативни техники; знания и умения за произнасяне на тържествено слово

 7. Основни източници на информация за литературата и за езика/списания, сборници, речници, енциклопедии, предговори, литературно-критически монографии, бази данни и инфирмация от електронни средства за информация, информация чрез азбучни и тематичти показалци/

 8. Принципи на организиране на извлечената от различни информационни източници информация: умения на подчиняване на информацията на комуникативната задача и на темата на текста; водене на записки, конспект, картотека; умения за организация на информацията по тематичен принцип; умения за нормативно оформяне на текста

 9. Създаване на аргументативни текстове


Литература

 1. Данте Алигиери. „Ад”

 2. Уилям Шекспир. „Ромео и Жулиета”

 3. Пиер Корней. „Сид”

 4. Йохан В. Гьоте. „Фауст”

 5. Александър Пушкин. Лирика

 6. Гюстав Флобер. „Мадам Бовари”

 7. Александър Блок. „Дванадесетте”

 8. Софроний Врачански. „Житие и страдание грешнаго Софрония”

 9. Добри Чинтулов. Лирика

 10. Дасил Друмев. „Иванко”II.Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението.

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова култура.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 1 ЧЕ – ЗП
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Grammar in use-Relative pronouns

2.Picking the perfect present

3.Advertisement

4.Culture clip- Queen Victoria

5.Food


6.You are What you Eat

7.Key word transformation

8.The Pros and Cons of eating out

9.Literature corner

10.Writing an assessment report

11.Grammar in use- Conditionals

12.About violent sport

13.Writing a letter to editor

14.Analyzing a model text

15.The News

16.Grammar in use- Future Perfect

17.Robinson Crusoe

18.Writing a formal transactional letter


ІІ. Критерии за проверка и оценка на писмените работи
А. Аудиране: общо 10 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки
Б. Четене с разбиране: общо 12 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки
В. Езикови задачи: общо 22 точки

22 задачи по 1 точка –общо 22 точки

Г. Създаване на писмен текст: общо 16 точки

Критерии: 1. Съдържание, отговарящо на темата / 5 т/

 2. Спазване на зададения обем / 3 т/

 3. Логическа последователност на изложението / 4 т/

 4. Правопис и граматическа коректност / 4 т/

 5. За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 т.

Общият брой точки на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки компонент. Максимален брой точки – 60 точки


Забележка: Всяка правописна и граматична грешка се санкционира с 0.25 т
Приравняване на точките в оценки

0 т. - 20 т. слаб /2.00/

21т - 30т. среден /3.00/

31т – 40т. добър /4.00/

41т – 50 т. мн. добър / 5.00/

51т. – 60т. отличен /6.00/НЕМСКИ ЕЗИКПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница