Съвет за електронни медии о т ч е т за дейността на съвета за електронни медиистраница1/5
Дата25.07.2016
Размер0.89 Mb.
#6276
  1   2   3   4   5


СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ


О Т Ч Е Т
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2011 г. – 31.12.2011 г.

София, март 2012 г.

І. УВОД

1.1. РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННАТА СРЕДА ПРЕЗ 2011 ГОДИНА, ПРОМЕНИ В ЗАКОНОВАТА БАЗА.
През 2011 година продължава тенденцията за все по-голямо разнообразие на доставчици на радиоуслуги и аудио-визуални услуги. Освен предоставянето на линейни медийни услуги, макар и с по-бавни темпове, се развива и тенденцията за предоставянето на нелинейни медийни услуги. Към 31 декември 2011 година на територията на страната такива услуги, лицензирани или регистрирани съгласно Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), предоставят голям брой електронни медии.
1.1.1. АУДИО УСЛУГИ И ПРОГРАМИ.

В радиосектора за различните сегменти от публиката радиодейност осъществяват 64 доставчика на радиоуслуги, които притежават лицензии и разпространяват програми чрез наземно аналогово радиоразпръскване в 260 населени места.

3 радиопрограми са с национален териториален обхват – “Хоризонт” и “Христо Ботев” на Българското национално радио (БНР) и “Дарик Радио България”.

БНР като национален обществен радиооператор притежава лицении и за програма “Радио България”, и за създаването на регионални програми – “Радио Варна”, “Радио Видин”, “Радио Благоевград”, “Радио Пловдив”, “Радио София”,“Радио Стара Загора”, “Радио Шумен”, “Радио Бургас”.
24 програми са с регионален териториален обхват, а значително по-голям е броят на програмите с местен териториален обхват – 224. В сравнение с 2010 година се наблюдава увеличение на броя на радиопрограмите с местен териториален обхват.
Наред с ефирното разпространение, съществува все още и кабелното разпространение на радиопрограми - 30 доставчика на радиоуслуги са с регистрации за създаване на 32 програми, предназначени за разпространение чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и/или сателит, от тях: 6 програми са с национален обхват, 5 – с регионален, а 21 – с местен.
1.1.2.АУДИОВИЗУАЛНИ УСЛУГИ И ПРОГРАМИ

В телевизионния аналогов ефир аудиовизуални услуги предоставят 3 доставчика на аудио- визуални медийни услуги, които притежават лицензии за създаване на 4 телевизионни програми, с национален обхват, предназначени за разпространение чрез наземно аналогово радиоразпръскване:

Българската национална телевизия – за програма “БНТ 1”;

“БТВ Медиа Груп” ЕАД – за програмите “Б”ТВ и “bTV Action”, (програма “bTV Action” не се разпространява наземно аналогово);

“Нова Броудкастинг Груп” АД – за програма “Нова телевизия”.


Българската национална телевизия като национален обществен телевизионен оператор притежава лицензии и за създаване на пет регионални програми с общо наименование “БНТ 2”. Програма “БНТ2” стартира ефирното си разпространение си през месец октомври 2011 година, а също така от месец декември притежава и регистрация за разпространение по кабел и сателит. В началото на 2012 година, по искане на БНТ, една от лицензиите – за област София град, е прекратена.
1.1.3. НАЗЕМНО ЦИФРОВО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:

20 доставчика на аудио-визуални медийни услуги притежават лицензии за създаване на 33 телевизионни програми, с национален обхват, предназначени за разпространение чрез наземно цифрово радиоразпръскване.

За първи път СЕМ лицензира и един търговски доставчик, който притежава лицензия за създаване на програма с регионален обхват, за цифрово разпространение - лицензия за програма „Ем Ер Джи Вижън (NRG Vision) за област Търговище.
1.1.4. АУДИО-ВИЗУАЛНИ УСЛУГИ – КАБЕЛ И САТЕЛИТ:

121 доставчика на аудиовизуални медийни услуги имат регистрации за създаване на 149 програми за разпространение чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит.

За първи път в историята на регулатора бе регистрирана телевизионна програма на политически субект – програма “АЛФА ТВ” на политическа партия “Атака”.13 са регистрираните чуждестранни програми в Раздел Втори на регистъра, предназначени за кабелно и сателитно разпространение.
1.1.5. НЕЛИНЕЙНИ МЕДИЙНИ УСЛУГИ:
10 доставчика предоставят нелинейни услуги – видео по поръчка (Video-On-Demand) и Плати, за да гледаш (Pay-Per-View).

1.1.5. Съвсем в края на календарната година бяха направени промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), които имат отношение към предприятията по чл. 125в от Закона за радиото и телевизията и към разпространението на програми с международен обхват. С промените в Закон за електронните съобщения от 29 декември 2011 датата на изключване на аналоговото наземно телевизионно радиоразпръскване е планувана за 1 септември 2013 г.

1.2. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ И ПОЛЕТА НА РЕГУЛАЦИЯ НА СЕМ.
Второто полугодие на 2011 година се характеризира с многопластова и интензивна дейност на Съвета за електронни медии в няколко основни направления.
1.2.1. На първо място това е периодът на предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на Република България и на органи на местното самоуправление, и в центъра на вниманието на надзорната дейност през периода бе наблюдението върху медийното поведение по време на двете паралелни предизборни кампании.

Наблюдението се основаваше на правомощията на Съвета за електронни медии съгласно Закона за радиото и телевизията (чл. 33, т.3) за надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги относно отразяването на изборите на държавни органи и органи на местното самоуправление.

Наблюдението имаше за цел да установи съответствието на медийното поведение при отразяване на кампанията с медийното и с изборното законодателство – ЗРТ и Изборния кодекс.. Същевременно то обхвана и спазването на основни професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите на доставчиците на медийни услуги при представянето на политическите субекти и при отчитане на многообразието на мненията. Изисквания, подчертани и в подписания по инициатива на СЕМ на 09.06.2011 г. Предизборен меморандум за отразяването от доставчиците на медийни услуги на предизборната кампания.
Съгласно утвърдения от Съвета план усилено са наблюдавани общо 35 програми – 19 телевизионни и 16 радиопрограми, с различен териториален обххват и специфика. 12 от програмите са на обществените доставчици на медийни услуги - БНТ - 4 програми, а БНР - 8 програми.
Изводите и заключенията на регулатора от наблюдението на предизборното поведение на доставчиците на медийни услуги в периода на предизборната кампания – септември-октомври 2011 година – са в основата на изводите и препоръките от Доклада на наблюдателите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

СЕМ смята, че при запазване на основни разпоредби в Изборния кодекс, медийното отразяване на изборите следва да бъде ясно и подробно регламентирано в Закона за радиото и телевизията. А независимият медиен регулатор да получи правомощия своевременно да предприема мерки по време на кампанията.


1.2.2. Интензивна работа на регулатора по изготвянето на текста на документа Критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата - чл. 32, ал. 5 от ЗРТ, в съответствие с въведеното нова правомощие на СЕМ.

Критериите за оценка на съдържание бяха изработени през широка съгласувателна процедура, и в отлично междуинституционално партньорство с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), както и с представители на Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори (АБРО), на националните обществени доставчици БНР и БНТ, на Асоциацията на телевизионните продуценти (АТП), Националния съвет за саморегулация (НСС), на неправителствени организации, които работят в сферата на закрила на децата.

Съгласно § 8, ал. 1 от ПЗР на ЗРТ Критериите по чл. 32, ал. 5 следваше да се изработят и приемат в срок до 5 месеца от влизането в сила на измененията, а Споразумението по чл. 32, ал. 6 за 2011 година се приема в срок до два месеца от приемането на критериите.

СЕМ прие окончателния текст на Критериите за оценка на съдържание на заседанието си на 25-ти октомври 2011 г., с Решение № 234 / 25.10.2011 г.

Философията на документа се базира на три основни раздела – Общи положения; При участие на деца в предавания, създавави от доставчиците на медийни услуги, с изключение на кинематографични произведения, филми и сериали; и Критерии за оценка на съдържание, което създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.

Това разделение е съобразено с основните предложения в текста на чл. 17а – да не се допуска участие на деца в предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата - Раздел Втори от документа, като така са разписани условията за изпълнението на тази клауза. Третият раздел на документа е с идеята да бъдат опазвани децата от неблагоприятно съдържание – в качеството им на потребители на медийни услуги - през цялото времетраене на програмите.

В законоустановения едномесечен срок Решение № 234 от 25.10.2011 год., чиято неотменна част са Критериите за оценка на съдржание, бе обжалвано пред ВАС, което осуети намеренията на регулатора да изпълни докрай своите задължения относно подписването на Споразуменията между СЕМ, ДАЗД и доставчиците на медийни услуги за 2011-та година.

Съветът за електронни медии информира законодателя за обективната невъзможност да бъде спазен Закона за радиото и телевизията относно подписването на Споразумението по чл. 32, ал. 6 - за 2011 год., а също и на Споразумението за 2012 година, което следва да бъде подписано до 31-ви март 2012 година.


1.2.3. СЕМ продължава основната си дейност по издаването на лицензии и регистрации на нови радио и телевизионни програми, предназначени за разпространение както в мрежи за аналогово, така и за цифрово радиоразпръскване. За периода е постановено решение за издаването на Лицензия за цифрово радиоразпръскване с регионален териториален обхват – за област Търговище.

Обект на неговото постоянно внимание е защитата на авторските и сродните на тях права в програмите на доставчиците на медийни услуги, посредническата роля при решаването на казуси между доставчиците на медийни услуги, предприятията, които разпространяват български и чуждестранни радио и телевизионни програми, и дружествата за колективно управление на права. СЕМ непрекъснато актуализира и работи по създаването, попълването и поддържането на Публичния регистър, в пет основни раздела.

След дългогодишен консултационен процес регулаторът прие актуализиран Списък на събитията с важно обществено значение, както и мерки за защита на достъпа на аудиторията до отразяването им. Списъкът влиза в сила от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и има срок на действие до приемането на следващия. Списъкът и изпратен до ЕК, предстои неговото публикуване.
1.2.4. Съветът за електронни медии осъществява функциите си по надзора, предвидени в Закона за радиото и телевизията, предимно върху лицензираните и регистрирани доставчици в аналогова среда, с акцент върху линейните програми. Предстоящо е разширяването на обхвата на наблюдението в програми в цифрова среда, и на програми и доставчици, които разпространяват в други среди извън аналоговото радиоразпръскване. В това отношение също предстои и разширяване на територията на надзора и върху регистрираните доставчици на нелинейни медийни услуги.

Административнонаказателната дейност на СЕМ за второто полугодие на 2011 година се изразява в докладвани пред СЕМ шестдесет преписки по съставени актове за установяване на административни нарушения, съставени от длъжностните лица. Вследствие на това председателят на СЕМ е издал 25 наказателни постановления, 10 мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателни преписки, 15 предупреждения по чл. 28 б. “а” от Закона за административните нарушения и наказания.ІІ. ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ

2.1. ЛИЦЕНЗИРАНЕ


  • Решения по открити процедури по чл. 116е от ЗРТ (цифрово радиоразпръскване) – 1.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница