Трето тримесечие на 2010 г. І. Обявяване на печалбата на дружествотоДата15.01.2018
Размер46.56 Kb.
#47083
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 28 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г., ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА НА “АСТЕРА КОЗМЕТИКС” АД
ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 г.
І. Обявяване на печалбата на дружеството:

Астера Козметикс АД реализира печалба от дейността преди данъци за деветмесечието на 2010 г. в размер на 415 142 лв.II. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 30.09. Арома АД е с над 50 % участие и няма промяна в лицата, упражняващи контрол.

Към 30 септември 2010 г. разпределението на капитала е показано в Таблица №1:

Таблица №1Акционер

Брой акции

Относителен дял от капитала

  1. 1

Лукан Димитров Луканов

262543

15,39 %

  1. 4

АРОМА АД

1269026

74,398 %DIREDAVA CORP

88745

5,20 %

  1. 5

Марийка Димитрова Андреева

85 285

5%

  1. 9

Венцислав Симеонов Стоев

50

0,00293 %

  1. 10

Светослав Георгиев Разводов

7

0.00041 %Елена Найденова Янчева

50

0,00293 %


III. Промяна в състава на управителните органи на дружеството и причини за това .

Общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2010 г., взе решение да освободи от длъжност в качеството й на член на съвета Марийка Димитрова Андреева и избра за член на съвета на директорите Андрей Николаев Премянов.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Съветът на директорите е в състав от трима членове и съгласно приетата промяна, отразена (вписана) надлежно в Търговски регистър към Агенция по вписванията в законноустановения срок включва следните членове:


Дружеството се представлява и управлява от Андрей Николаев Премянов - Изпълнителен директор.

III. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Реализираните нетни приходи от продажби за деветмесечиено на 2010 г. са в размер на 1 494 х.лв. и надвишават с 0,4 % постигнатите такива за деветмесечието на 2009г.

IV. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Предвид променената пазарна ситуация, като ефект от финансовата криза и в стремежа си винаги да е в състояние да задоволи нарастналите изисквания на своите потребители и своевременно да отговаря на техните нужди, фирма Астера Козметикс АД пусна на пазара през първо тримесечие на 2010 г. четка за зъби Астера Bioactiv с изцяло нов дизайн и нова опаковка. Компанията изпълнява също така проект "Нови технически решения за повишаване конкурентноспособността на Астера Козметикс". За реализиране на проекта компанията подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № ТММ-02-17/17.07.2009г. по Операция BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" с ИАНМСП. Вследствие на подписания договор през трето тримесечие на 2010 г. бяха доставени форматни части за блистер машина, което позволява опаковането на четки за зъби в блистер с по-големи размери. Стартира и работата по разработването на опаковки и дизайни за новия размер блистер на съществуващите серии четки за зъби Astera Regular, Astera Activ 3, Time Index, Power White, Excel 6. Основната цел на компанията при реализирането на проекта е да повиши конкурентоспособността на „Астера Козметикс” АД чрез целенасочена инвестиционна програма за модернизиране на производствените технологии в предприятието и обновяване на продуктовото портфолио. Това ще даде възможност не само да се разшири и модернизира дейността на фирмата, чрез въвеждане на ново високотехнологично оборудване, съобразено с европейски стандарти, но и да се разшири портфолиото със съвременни продукти. Наред с това ще се постигне оптимизиране на себестойността на продукцията, като предпоставка за увеличение на ефективността на производството.V. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента и условията и реда за неговото изплащане.

На редовното Общо събрание на акционерите на Астера Козметикс АД, проведено на 30.06.2010 г., не е взето решение за разпределяне на дивиденти.


VI. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Приключване на търговото предлагане

Срокът за приемане на търговото предложение от "Арома" АД до акционерите на "Астера козметикс" АД изтече на 15.07.2010 г. съобразно предвидения в публикуваното предложение ред. Търговото предложение бе прието от 3 физически лица. В резултат на приемане на търговото предложение са придобити 215 478 бр. акции, като общата стойност на сключените сделки е 1 465 250,40 лв. (един милион четиристотин шестдесет и пет хиляди двеста и петдесет лева и четиридесет стотинки). В резултат на приемането на търговото предложение, общият брой на притежаваните от Арома АД акции от капитала на Астера Козметикс АД достигна 1 196 026, представляващи 70,12 % от капитала на Астера Козметикс АД.


През трето тримесечие на 2010 г. не са настъпили други обстоятелства, представляващи важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на “Астера Козметикс” АД, по смисъла на чл. 28 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОРНА АСТЕРА КОЗМЕТИКС АД:
…………………………………

/Андрей Премянов /
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница