Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата09.02.2017
Размер53.21 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 10/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


1.3 Педагогика на обучението по чужд език

Специалност(и)

<наименование>1


Български и испански езикОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със названието на дисциплината по учебния план>


Корективен курс - граматика

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Факултативен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС ‘бакалавър’

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


1

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


1

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


2

8. Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


гл. ас. Райна Петрова

9. Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите корективния курс задълбочават, систематизират и усъвършенстват знанията си по граматика с оглед употребата и съгласуването на времената в испанския език.

ще могат ...


След завършване на курса студентите ще могат не само да използват адекватно глаголните времена, но също така и да анализират и обясняват тяхната употреба.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Студентите трябва да са овладели предварително изучавания в средното общообразователно училище лексикално-граматически материал по испански език.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът надгражда придобитите познания по испански език в средния курс.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


García Santos, J. F. Español. Curso de perfeccionamiento. Salamanca. 1990.

Kitova, M., E. Vucheva, Curso de gramática aplicada del español (Morfosintaxis). Sofía, Bulvest, 2000.

Кънчев, И. Испански език за всеки. Практическа морфология. София, Колибри, 2000.

Миткова, А., Б. Кючукова-Петринска, Граматика на испанския език. София, Нови знания, 2006.

Миткова, А., Б. Кючукова-Петринска, Помагало по превод от български на испански език. София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2006.

Mitkova, А., B. Kyuchukova-Petrinska, L. Tabakova. Dale más vueltas al español. Sofía, Colibri, 1999.

Moreno García, Concha y Martina Tuts. Curso de perfeccionamiento, Hablar, escribir y pensar en español. Madrid, SGEL, 1991.

Moreno García, C. Curso superior de español. Madrid, SGEL, 1991.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


семинари, самоподготовка

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Текуща оценка

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Испански

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. Райна Петрова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)


Детайлно се разглежда значението и употребата на всички глаголни времена в испанския език и правилата за тяхното съгласуване. Включват се упражнения за практическо усвояване на изучавания материал, упражнения за автоматизиране на структурите и за свободното им прилагане в общуването, а също и създаване на умение да се анализира и обяснява употребата им.

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 09 февруари 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница