Учебна практика по двигатели с вътрешно горенеДата25.10.2018
Размер77 Kb.МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М АЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

по


УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО

ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ


утвърдена със Заповед № РД 09-1138 / 12.07.2005 г.
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

КОРАБИ И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИПРОФЕСИИ: код 525010 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
код 525020 МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА


София, 2005 година


І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

И ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Учебната програма е предназначена за професиите Техник по транспортна техника и Монтьор на транспортна техника от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6 от Закона за професионалното образование и обучение, за които по учебен план се изучава учебният предмет Учебна практика по двигатели с вътрешно горене.

В учебната програма е включено учебно съдържание, с овладяването на което се цели учениците да придобият първоначални практически умения и навици за самостоятелно извършване на идентификацията на детайлите, механизмите, агрегатите и системите в различните видове двигатели с вътрешно горене (ДВГ).

Учениците придобиват професионални компетенции за спазване технологията при извършване на демонтажно-монтажните дейности, дефектацията, ремонта и операциите от техническото обслужване на двигателите с вътрешно горене.

Учебното съдържание в учебната програма е структурирано в три взаимосвързани раздела. Във всеки раздел то е групирано в примерни теми. Учебните часове са определени по раздели. Те са примерни и се разпределеят от учителя в началото на всяка учебна година.

Структурата на учебната програма е подчинена на изискването в началото на обучението да се усвои тази част от учебното съдържание, която служи като база за изясняване на останалата научна информация. Обучението се извършва във взаимовръзка с учебните предмети от културно-образователните области Математика, информатика и информационни технологии, Природни науки и екология и отрасловата и специфична подготовка за професията.

Обучението се провежда чрез практически уроци за нови знания и умения. У учениците се формират навици за прилагане на теоретичните знания чрез развитие на техническо мислене и способност самостоятелно да избират целесъобразни характеристики от справочната литература. Използват се и комплексни упражнения за решаване на практически задачи с неголяма сложност, включващи работа с фирмена литература и каталози.

Едновременно с усвояването на практическите умения учениците придобиват и професионални компетенции за демонтаж, дефектация, ремонт и монтаж чрез изграждане на трайни навици за спазване изискванията за безопасна учебна и работна среда, дисциплинираност и отговорност, и формиране на критерии за качество на извършената работа, като операциите се извършват върху двигатели с вътрешно горене в автотранспортната техника или отделни механизми, агрегати и системи от тях.

Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното съдържание и чрез анализиране на данни за намиране на оптимални решения при възникналите ситуации в изпълнението на определена технологична последователност на конкретните задания.

Голямата по обем, специфична и разнообразна по съдържание практическа подготовка изисква обучението да се провежда в специализирана учебна работилница, оборудвана с разнообразни учебно-технически средства и дидактически материали – чертежи, схеми, фотоси, макети, отделни механизми и системи от двигатели с вътрешно горене в автотранспортната техника, стендове и др. или в автотранспортно предприятие.II. ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ


по ред

РАЗДЕЛ

Брой часове

вариант

144

учебни часа

вариант

162 учебни часа

вариант

180 учебни часа

1.

І. Технически измервания и демонтаж на двигателите с вътрешно горене (ДВГ).

8

8

10

2.

ІІ. Демонтаж, дефектация, ремонт, монтаж и техническо обслужване на механизмите на двигателите с вътрешно горене (ДВГ).

64

64

80

3.

ІІІ. Демонтаж, дефектация, ремонт, монтаж и техническо обслужване на системите и източниците на електрически ток на двигателите с вътрешно горене (ДВГ).

72

90

90
Общо:

144

162

180


ІІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕНАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИ И ТЕМИ


1.

РАЗДЕЛ І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ И ДЕМОНТАЖ

НА ДВИГАТЕЛИТЕ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ (ДВГ)
Тема 1. Запознаване с учебната работилница и работното място.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

Инструктажи. Инструменти в транспортната техника – видове, избор, начин на работа, правила за настройване и отчитане, опазване. Техническа документация.
Тема 2. Измерване на размера и формата на детайлите от двигателите с вътрешно горене (ДВГ).

Измерване на размера на:конусност, овалност;

 • работната хлабина между вътрешна и външна цилиндрична повърхнина –

(цилиндър-бутало), (вал-плъзгащ лагер);

 • хлабините и отклоненията от формата на плоски равнинни детайли, цилиндрични

детайли и зъбни колела.
Тема 3. Демонтаж на ДВГ.

Демонтаж на ДВГ от и на транспортната техника. Почистване и измиване.

Демонтаж на механизмите и системите на ДВГ. Идентифициране на основните механизми, агрегати и системи на ДВГ.
1.

РАЗДЕЛ ІІ. ДЕМОНТАЖ, ДЕФЕКТАЦИЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ И

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ

НА ДВИГАТЕЛИТЕ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ (ДВГ)


Тема 1. Коляно-мотовилков механизъм (КММ).

Демонтаж, дефектация, ремонт и монтаж. Идентифициране на подвижните и неподвижните части. Технология и техника на операциите. Техническо обслужване. Инструменти, приспособления и стендове. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.


Тема 2. Газоразпределителен механизъм (ГРМ).

Демонтаж, дефектация, ремонт и монтаж. Идентифициране на частите. Технология и техника на операциите. Техническо обслужване. Инструменти, приспособления и стендове. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.


Тема 3. Комплексно упражнение.

Работа по индивидуални практически задания.
РАЗДЕЛ ІІІ. ДЕМОНТАЖ, ДЕФЕКТАЦИЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ И

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ

И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК НА

ДВИГАТЕЛИТЕ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ (ДВГ)
Тема 1. Мазилна система.

Демонтаж, дефектация, ремонт и монтаж. Идентифициране на частите. Технология и техника на операциите. Техническо обслужване. Инструменти, приспособления и стендове. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.


Тема 2. Охладителна система.

Демонтаж, дефектация, ремонт и монтаж. Идентифициране на частите. Технология и техника на операциите. Техническо обслужване. Инструменти, приспособления и стендове. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.


Тема 3. Горивна система на бензинов ДВГ.

Демонтаж, дефектация, ремонт и монтаж. Идентифициране на частите. Технология и техника на операциите. Техническо обслужване. Инструменти, приспособления и стендове. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.


Тема 4. Горивна система на дизелов ДВГ.

Демонтаж, дефектация, ремонт и монтаж. Идентифициране на частите. Технология и техника на операциите. Техническо обслужване. Инструменти, приспособления и стендове. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.


1.

Тема 5. Запалителна система.

Демонтаж, дефектация, ремонт и монтаж. Идентифициране на частите. Технология и техника на операциите. Техническо обслужване. Инструменти, приспособления и стендове. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.


Тема 6. Пускова система.

Демонтаж, дефектация, ремонт и монтаж. Идентифициране на частите. Технология и техника на операциите. Техническо обслужване. Инструменти, приспособления и стендове. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.


Тема 7. Източници на ток.

Демонтаж, дефектация, ремонт и монтаж. Идентифициране на частите. Технология и техника на операциите. Техническо обслужване. Инструменти, приспособления и стендове. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.


Тема 8. Комплексно упражнение.

Работа по индивидуални практически задания.


ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В края на обучението учениците трябва
да знаят:


 • основните правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия

на възпитание, обучение и труд;

 • видовете инструменти, приспособления, машини и стендове за демонтаж, дефектация, ремонт, монтаж, центровки и регулировки на двигателите с вътрешно горене;

 • основните технологии и техники при извършване на демонтажно-монтажните операции, дефектацията, ремонта и техническото обслужване на двигателите с вътрешно горене;


да могат да:


 • идентифицират частите на механизмите и системите на двигателите с вътрешно горене в транспортната техника;

 • подбират и работят с различните видове инструменти, приспособления, машини и стендове за демонтаж, дефектация, ремонт, монтаж, центровки и регулировки на двигателите с вътрешно горене;

 • спазват основните технологии и техники при извършване на демонтажно-монтажните операции, дефектацията, ремонта и техническото обслужване на двигателите с вътрешно горене;

 • разчитат технологични схеми, технически чертежи, каталози и друга техническа

документация за двигателите с вътрешно горене;

 • спазват правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.V. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
инж.Росен Киряков – ПТГ, гр.Варна

Борислав Гетов – ПТГ, гр.Варна

инж.Асен Начев – ПТГ, гр.Варна

инж.Христо Христов – ПГТТМ, гр.Казанлък

инж.Диана Чинтулова – ПГТТМ, гр.Казанлък

Иван Тарев – ПГТТМ, гр.Казанлък

НеделчоЗахариев – ПГТ “Гоце Делчев”, гр.Пловдив

Благовест Илинов – ПГТ “Гоце Делчев”, гр.Пловдив

Георги Орманов – ПГТ “Гоце Делчев”, гр.Пловдив

инж.Антония Гаврилова – ПГТ “Макгахан”, гр.София

инж.Бойка Герасимова – ПГТ “Макгахан”, гр.София

Лиляна Маркова – ПГТ “Макгахан”, гр.СофияДимитър Соколов – ПГТ “Макгахан”, гр.София


VІ. ЛИТЕРАТУРА


 1. Димитров, Й. и колектив. Теория и конструкция на АТК. Техника. 1999.

 2. Джонев, Г. Ремонт на МПС. Техника. 1999.

 3. Сестримски, Д. и колектив. Диагностика и техническо обслужване на МПС.

Техника. 2000.

 1. Попов, Н. Двигатели с вътрешно горене. Булвест 2000. 2002.

 2. Агура, К. и колектив. Ръководство по ремонта на МПС. Техника. 1999.

 3. Качаров, Е. и колектив. Двигатели с вътрешно горене. Техника. 1998.

 4. Младенов, Д. и колектив. Устройство на АТК. Техника. 1991.

8. Каталози и наръчници за устройство, диагностика и ремонт на конкретни ДВГ.Каталог: UProgrami
UProgrami -> Програма по Периферни устройства е предназначена за професията код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по предмета Процесори и памети за рс
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница