Уеб Медия Груп” ад регистрационен документ


Информация за дейността на управителните и на контролните органистраница6/6
Дата23.07.2016
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

2. Информация за дейността на управителните и на контролните органи


а) Текущите договори с членовете на съвета на директорите изтичат на по-късната от двете дати: 08.03.2008 година или датата на годишното общо събрание на акционерите на емитента през 2008 година, което освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите на Дружеството и избира други на тяхно място. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на мандата на членовете на съвета на директорите за още пет години.

б) Не са предвидени компенсации, които членовете на съвета на директорите биха получили при прекратяване на договорите им с Дружеството;3. Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2006 г., изплатени от емитента


На членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството е изплащано определеното от Общото събрание на акционерите месечно възнаграждение в размер на 215 лв. Съгласно договора за управление с Изпълнителния директор изплащаното му възнаграждение е в размер на 600 лв. месечно.

4. Информация за служителите


  • Към 31.12.2006 година дружеството има наети служители на трудов договор – 26 броя. Дружеството използва и услугите на външни висококвалифицирани специалисти – сътрудници.

5. Информация за притежавани акции на емитента


Членовете на Съвета на директорите на дружеството към 31.12.2006 притежават пряко акции от капитала на Дружеството, както следва:

Александър Александров - 5000 бр.

Владислав Александров – 3000 бр.

Стоян Георгиев – 4300 бр.

Дружеството не е предоставяло на членовете на Съвета на директорите опции върху свои ценни книжа.

Не са налице договорености за участие на служителите в капитала на дружеството, включително чрез издаване на акции, опции или други ценни книжа на дружеството.


6. Акционери със значително участие. Сделки със свързани (заинтересувани) лица


 • Данни за акционерите, притежаващи пряко над 5 на сто от акциите с право на глас към 31.12.2006 г.:

„Хирон-91” ЕООД, гр. София, регистрирано по ф.д. 17704/1991 г. на Софийски градски съд, ИН от НДР:2220023241, ЕИК по БУЛСТАТ:040434506, с адрес на управление: гр. София, СО – район „Лозенец”, ул. „Арх. Йордан Миланов” №20 – притежаващо 708 000 (седемстотин и осем хиляди) броя акции с право на глас или общо 49,9% от акциите с право на глас на емитента;

 • АСТРА ФОРС” ЕООД, гр. София, регистрирано по ф.д. № 5319/1995 г. на Софийски градски съд, ЕИК по БУЛСТАТ: 831712879, с адрес на управление: гр. София, СО – район „Витоша”, бул. „Братя Бъкстон” № 40, притежаващо 245 245 (двеста четирдесет и пет хиляди) броя акции с право на глас или общо 17,27 % от акциите с право на глас на емитента.


7. Лица, притежаващи пряк контрол в общото събрание на емитента


Към 31.12.2006 година „Хирон-91” ЕООД, заедно със свързани с него лица, притежава пряк контрол в общото събрание на емитента.

8. Лица, притежаващи непряк контрол в общото събрание на емитента


Към 31.12.2006 г. Александър Владов Александров притежава непряк контрол в общото събрание на емитента на основание пар. 1, т. 12, буква „б” във връзка с т. 13, буква „а” от ЗППЦК в качеството му на Управител на „Хирон-91” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „Вариант АБВ” АД.

9. Информация за сделки със свързани лица


През 2006 г. дружеството е извършвало сделки със свързани лица в резултат, на които към 31 декември вземанията са в размер на 104 000 лева, от които: 53 000 лв. от „Хирон 91” ЕООД, 36 000лв. от „Топспорт медия" АД, 11 000 лв. от „Вариант АБВ” АД, "Развитие индустрия холдинг” АД 3 000 лв. и "Буря" АД 1 000 лева.

Дружеството е получило парично дарение от фондация „Развитие 21” в размер на 1 300 лв.


10. Значително участие на експерти/консултанти, отговорни за изготвянето на регистрационен документа, в капитала на Дружеството


Никой от посочените в този документ експерти или консултанти не притежава значителен брой акции на емитента или на негови дъщерни дружества, няма значителен пряк или непряк икономически интерес в емитента и възнаграждението му не зависи от успеха на публичното предлагане, за което е изготвен този документ.

VІ. Финансова информация1. Финансови отчети

Изготвените от дружеството междинни и годишен финансови отчети са представени на регулаторните органи в определените срокове и са на разположение на инвеститорите в офиса на дружеството.


2. Продажби зад граница

Дружеството има продажби зад граница – абонаменти и реклама.

3. Информация за висящи дела


Към датата на изготвяне на този регистрационен документ Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на емитента, които имат или могат да имат съществено влияние върху финансовото състояние на емитента или неговата рентабилност.

4. Дружествена политика по отношение разпределянето на дивиденти

Годишното отчетно общо събрание на акционерите на Дружеството приема решение за разпределние на неговата печалба при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон. Дружеството не е разпределяло дивиденти.

5. Описание на съществените промени във финансовото и търговското състояние на емитента, настъпили след публикуване на финансов отчет (годишен или междинен)


След представяне на последния междинен отчет от 30 януари 2007 г. стартира нов сайт за обяви vsi4ko.bg и са сключени съществени за дейността на дружеството рекламни договори с Еврофутбол и със Загорка.

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Данни за акционерния капитал на емитента


Към датата на изготвяне на този регистрационен документ:

1.1. Размер на капитала


Размерът на капитала на емитента е 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди) лева.

1.2. Брой акции на емитента


Броят акции на емитента е 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди ).

1.3. Размер на вноските


Всички акции на Дружеството са изцяло изплатени.

1.4. Номинална стойност


Номиналната стойност на акциите е 1 (един) лев;

1.5. Брой акции в обращение


Броят на акциите в обращение в е 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди).
1.6. Непарична вноска

При учредяване на дружеството „Хирон 91” ЕООД е придобило 708 000 броя акции равностойна на направената от него непарична вноска – три уебсайта.


1.7. Притежание на собствени акции


Дружеството не притежава собствени акции.

2. решение за увеличение на капитала на Дружеството

През година не е приемано решение за увеличение на капитала..

Дружеството е учредено с капитал 710 000 лева през 2005 година. Същата година след публично предлагане на акции капиталът е увеличен на 1 420 000 лева.

3. Информация за устава на емитента

3.1. Информация за акциите


Дружеството има издаден само един клас акции.

 • Всяка акция от капитала на Дружеството дава на своя притежател право на 1 (един) глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Акцията дава на своя притежател и право на информация за воденето на дружествените дела, както и други права, изрично посочени в закона или устава на Дружеството.

В случай че общото събрание на акционерите приеме решение за това, печалбата на Дружеството се разпределя като дивидент и при спазване ограниченията на чл. 247а от Търговския закон. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в срок до 3 (три) месеца, считано от края на финансовата година, за която се разпределя дължимия дивидент.

 • Съгласно Устава на Дружеството, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на четиринадесетия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

3.2. Права на миноритарните акционери


 • Акционери, притежаващи не по-малко от 10% (десет процента) от капитала на Дружеството, могат:

  • да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството;

  • да поискат от общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по изрeчение 1 могат да поискат назначаването му от регистърния съд;

 • Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружеството могат:

  • да поискат от Съвета на директорите свикване на общо събрание. В случай че това тяхно искане не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, регистърният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието;

  • да включат нови въпроси в дневния ред на вече свикано общо събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Съгласно Устава на Дружеството, наред с горните правомощия, миноритарните акционери имат и следните права:

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружеството могат:

а) при бездействие на съвета на директорите, което застрашава интересите на Дружеството, да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството;

б) да предявят иск пред регистърния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия съвет на директорите.

в) да искат от общото събрание или от регистърния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

г) в случай, че Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, да предявят иск пред регистърния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на последното от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.

3.3. Свикване на годишно и извънредно общо събрание на акционерите и условия за участие в него

Съгласно действащият устав свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана, обнародвана в „Държавен вестник” и един централен ежедневник като периодът от изпращането на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малък от 30 (тридесет) дни. Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.Общо събрание може да се свика и от акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружеството. Акционери по предходното изречение могат да поискат от Съвета на директорите свикване на общо събрание. В случай че това тяхно искане не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, регистърният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Акционери със същия размер на участието могат и да включат нови въпроси в дневния ред на вече свикано общо събрание на акционерите.

3.4. Липса/наличие на по-рестриктивни разпоредби в устава на Дружеството


 • В действащия устав на дружеството не съществуват разпоредби, които биха довели до забавяне, промяна или предотвратяване на смяна на лицата, упражняващи контрол върху емитента в случай на сливане, придобиване или преструктуриране, касаещо емитента.;

 • Не съществуват разпоредби в действащия устав на дружеството, отнасящи се до промени в капитала, които са по-рестриктивни от условията предвидени в закон.

4. Договорни отношения на емитента


Към датата на изготвяне на този документ дружеството няма сключени договори, които да не са по повод неговата обичайна дейност.

5. Дялови участия на емитента


Дружеството няма (пряко или непряко) дългосрочно участие, балансовата стойност на което възлиза на над 10 на сто от капитала му или друго участие, което може да се отрази значително на оценката на активите и пасивите на емитента, на неговото финансово състояние или печалбата и загубата.

6. Централен ежедневник


Дружеството ще публикува поканите за свикване на общо събрание на акционерите във в-к „Пари”.

7. Допълнителна информация


Допълнителна информация може да бъде получена на следните адреси:

София, СО - район „Витоша”,

бул. „Братя Бъкстон” №40

директор за връзки с инвеститорите: Емил Атанасов

тел. (02) 930 55 61

факс: (02) 955 59 25

e-mail: eatanasov@wmg. bg

С подписите си на последната страница на настоящия актуализиран регистрационен документ Съветът на директорите на „Уеб Медия Груп” АД декларира, че прогнозите са надлежно изготвени на базата на представените предположения и че счетоводството на дружеството е водено в съответствие със счетоводната му политика.

съвет на директорите:

________________________

Александър Александров – председател на съвета

________________________

Владислав Александров – член на съвета

________________________

Стоян Георгиев – член на съвета


страница отПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница