Утвърждавам: д-р Йорданка Господиновастраница1/2
Дата28.02.2018
Размер410.34 Kb.
  1   2
УТВЪРЖДАВАМ: .............
Д-р Йорданка Господинова

Директор на ДМСГД-КърджалиДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗА

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ДМСГД-Кърджали

НАСТОЯЩАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СЪДЪРЖА:


 1. Публична покана.

 2. Техническа спецификация № 1- за доставка на лекарствени продукти;

 3. Техническа спецификация № 2-за доставка на медицински консумативи;.

 4. Изисквания за изпълнение на поръчката.

4а. Указания за подготовка на офертата.

 1. Образци на документи.

ОБРАЗЕЦ № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката;

ОБРАЗЕЦ № 2 - Административни сведения за участника;

ОБРАЗЕЦ № 3 – Ценово предложение за доставка на лекарствени продукти /обособена позиция № 1/;

ОБРАЗЕЦ № 3 а -– Ценово предложение за доставка на медицински консумативи./обособена позиция № 2/ОБРАЗЕЦ № 4 Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки;

ОБРАЗЕЦ № 5Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие;

ОБРАЗЕЦ № 6- Декларация съгласие за участие като подизпълнител;

ОБРАЗЕЦ № 7-Декларация по чл.56, ал.1,т.6 от ЗОП;

6.Проект на договор;

7.Критерий за оценка на офертата;
Критерият за оценка е най-ниска цена.

Най-ниска предложена обща цена по спецификациите на участниците, чиито оферти са допуснати за разглеждане за съответните обособени позиции след прието предложение за изпълнение на поръчката.
8. Подаване на офертите.

04.05.2015 год.


Техническа спецификация № 1- за доставка на лекарствени продукти;
Наименование на лекарството

Единична цена без ДДС

 1. Бромхексин –сироп
 1. Панадол - сироп
 1. Терцеф 1 гр.-флакон
 1. Нистатин -таблетки
 1. Аква редестилата –ампули
 1. Фенобарбитал -ампули
 1. Мезим форте –табл.
 1. Мултивитамол – сир.
 1. Витамин „С -табл.
 1. Калиум хлоратум –амп.
 1. Отипакс –капки
 1. Апитонин-капс.
 1. Невробекс-табл.
 1. Бронхолитин –сир.
 1. Бисептол 120мг,480мг- табл.
 1. Глюкоза – 5 %, 10 % -банка
 1. Нурофен – сир.
 1. Фурантрил –табл.
 1. Флуорин –табл.
 1. Неоренал-табл.
 1. Бизакодил –супозитории
 1. Бизакодил –табл.
 1. Лактолоза –сир.
 1. Уростим –табл
 1. Ноотропил –сир.
 1. Натриум хлоратум 0,9% -банка,ампули
 1. Амикацин –амп.
 1. Цилоксан –
 1. Вигантол
 1. Деавит
 1. Гентамицин –амп.
 1. Фолацид-табл.
 1. Калции глюконици –амп.
 1. Азатрил –сир.
 1. Малтофер –капки
 1. Коларгол-капки
 1. Еспумизан Н –капки
 1. Диазепам –табл.
 1. Диазепам –амп.
 1. Цероксим –сир.
 1. Мидокалм-табл.
 1. Тиоридазин –табл.
 1. Халоперидол-табл.
 1. Рисполепт-сир.
 1. Оксикорт-спрей
 1. Хлоргвиналдол –унгв.
 1. Дефламол-унгв.
 1. Паста цинци-унгв.
 1. Пирамем –табл.
 1. Суметролим –сир.
 1. Медоквав-сир.
 1. Рутаскорбин –табл.
 1. Флексотид-спрей
 1. Салбутамол-спрей
 1. Перитол –сир.
 1. Офтолмосептонекс-колир
 1. Паматом –табл.
 1. Винкоцетин –табл.
 1. Биодроксил –сир.
 1. Герикапс
 1. Парацетамол –сир.
 1. Парацетамол –табл.
 1. Депакин –сир.
 1. Ревотрил-табл.
 1. Ефералган супозит.
 1. Ксилометазолин –капки
 1. Стандацилин-сироп
 1. Пеницилин -флакон
 1. Медоцеф –фл. 1,0
 1. Урбазон –амп.
 1. Натриев цитрат –сир.
 1. Курам –сир.
 1. Каптоприл –табл.
 1. Спиронолактон –табл.
 1. Калциум фосфо „С” –табл.
 1. Ксилофарм-капки
 1. Цефроксим
 1. Макситрол –капки
 1. Бивацин –капки
 1. Олинт-капки
 1. Баклофен –табл.
 1. Гентамицин –очен унгв.
 1. Фортум -1,0 флакон
 1. Витамин „В 12”амп.
 1. Ваготил-флакон
 1. Ексодерил-флакон
 1. Тридерм-унгв.
 1. Имуновенин-амп.
 1. Макропен 400 мг.-табл.
 1. Манитол 10% -банка
 1. Аналгин –амп.
 1. Натрий бикарбоници –амп.
 1. Адреналин –амп.
 1. Серум глюкозе –банка
 1. Перитол-сир.
 1. Нош-па –амп.
 1. Тантум верде –спрей
 1. Тусирол –сир.
 1. Мукосептонекс-капки
 1. Лидокаин-унгв.
 1. Новфилин –амп. ,таблетки
 1. Сметка-прахче
 1. Индовазин –унгв.
 1. Зинат –сир.
 1. Оспексин –сир.
 1. Тобрекс-капки
 1. Банеоцин –унгв.
 1. Витамин „В”комплекс-табл.
 1. Мотилиум –табл.
 1. Церукал-табл.
 1. Ацик –крем
 1. Ампицилин –флакон
 1. Оспамокс-сир.
 1. Тетрациклин-унгв.
 1. Абрицев- 1,0 флакон
 1. Тобрадекс-капки
 1. Клотримезол –унгв.
 1. Слабителен шоколад
120. Йодасепт-унгв.,солуцио
121. Тупфери за уши
122. Левкопласт-ролка 5/5
123. Спирт 70%, 90%
124. Кислородна вода
125. Риванол
126. Цитопласт
127. Бинтове
128. Мокри кърпи
129. Тинктура Йоди
130. Термометри за тяло
131. Крем Бебино
132. Крем Бочко
133. Игли
134. Марля-компреси
135. Бътерфлай 25 Ж-игли
136. Топоцин-прах
137. Фуксин
138. ПиоктанинТехническа спецификация № 2-за доставка на медицински консумативи
Наименование на консуматива

Единична цена без ДДС

1.Спринцовки 1сс трисъставни
2. Спринцовки 2сс-без игла
3. Спринцовки 5сс-без игла
4. Спринцовки 10сс-без игла
5. Спринцовки 20сс-без игла
6. Спринцовки 50сс-без игла
7.Игла
8.Инфузионна система
9.Система за перфузия
10.Абокат
11.Нестерилни ръкавици
12.Сонда хранене недоносени деца
13.Сонда ендобронхиална аспирационна
14.Сонда трахиална аспирационна
15.Санпласт 5/5
16.Бътерфлайки
17.Цитопласт 100/6
18. Цитопласт 50/6
19.Биберони
20.Калцуни
21.Маска
22.Апарат за кръвно-комплект
23.Термометър за тяло
24.Памук 0,080 гр.
25.Памук 1 кг.
26.Бинт марлен 5/5
27. Бинт марлен 5/8
28. Бинт марлен 10/10
29.Марлен компрес 5/5 по 100 бр.
30. Марлен компрес 7,5/7,5 по 100 бр.
31.Марля
32.Спирт
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Условия на доставка: По заявка.

2. Място на доставка: - за изписаните в лекарствени табели лекарствени продукти -местонахождението на продавача; за медицински консумативи - ДМСГД - Кърджали.

3. Срок на доставка: до 24 часа след представяне от Възложителя на лекарствена табела за изписани лекарствени продукти и/или заявка за доставка на необходимите медицински консумативи; Доставките на лекарствени продукти да се извършват по образец „Лекарствена табела”, представена от ДМСГД-Кърджали, разделно опаковани, съгласно представената „Лекарствена табела” .

4.Изисквания към изпълнителите:

4.1.Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения;

4.2.Да отговорят на изискванията на чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП, за което следва да представят съответна декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП ;

4.3.Да имат разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна процедура, издадено по реда на ЗЛПХМ;

5. Изисквания за качество на доставяните лекарствени продукти:

5.1.Да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ по отношение на качеството, опаковките и листовките.

Доставят се качествени лекарствени продукти и медицински консумативи, в начален срок на годност, описани по видове и количества в приложени спецификации, а именно:

• Спецификация № 1 за обособена позиция № 1–доставка на лекарствени продукти;

• Спецификация № 2 за обособена позиция № 2 –доставка на медицински консумативи;

6.1.Срок за годност: Не по-малък от 70% /седемдесет процента/ от общия срок на годност към момента на доставката.

Прогнозна стойност без ДДС 27000 лв. за дванадесет месеца.

Прогнозна стойност с ДДС 32400 лв. за дванадесет месеца.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
1.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

2.Офертата трябва да съдържа:

2.1.1.Удостоверение за актуално правно състояние на участника или посочване на единния идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Удостоверение за актуално състояние или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство;

2.1.2. Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна процедура, издадено по реда на ЗЛПХМ.

2.1.3. Декларация, че необходимите количества лекарствени продукти са осигурени за целия срок на договора за обществената поръчка.

2.1.4.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП-образец № 4;

2.1.5. Предложението за изпълнение на поръчката по представения образец № 1 или в свободна форма, като в последния случай предложението трябва да съдържа всички изисквания, посочени в примерното предложение по отношение на:

-срока на отложено плащане;

-срока на доставката;

-срока на валидност на офертата;

-срока за изпълнение;

-срока на остатъчната годност на доставяните лекарствени продукти и медицински консумативи;2.1.6.Ценовите предложения задължително се подписват и изписват върху изготвените по образец:

 • Спецификация № 1 за обособена позиция № 1-доставка на лекарствени продукти-образец № 3;

 • Спецификация № 2 за обособена позиция № 2-доставка на медицински консумативи-образец № 3а;

2.1.7. Декларации:

- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие;-когато е приложима-образец № 5;

- Декларация съгласие за участие като подизпълнител- когато е приложима- образец № 6;

- Декларация по чл.56, ал.1,т.6 от ЗОП- образец № 7;
2.1.8. Административни сведения-образец № 2 ;

2.1.9. Списък на документите на участника;

Образец № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


От ……………………………………………………………………….

със седалище в …………………, община………….……..и адрес на

управление ……………………………………………………………..

ЕИК / БУЛСТАТ……………………………………………………..….

Представлявано от ……………………………………………………..

ЕГН ………………………., в качеството му на ……………………..

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Желая да участвам в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за: доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ДМСГД-Кърджали.
ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1.Срок на отложено плащане, но не по-кратък от 60 календарни дни: ……………………. календарни дни.

2.1.Срок за доставка , но не по-малък от 24 часа: ………….

2.2.Доставките ще извършвам по образец „Лекарствена табела”, представена от ДМСГД-Кърджали, разделно опаковани, съгласно представената „Лекарствена табела”.

3.Срок на годност на доставените продукти:………………….. /не по-малък от 70% седемдесет процента/ от общия срок на годност от момента на доставката.

4.Срок на валидност на офертата, но не по-кратък от 120 /сто и двадесет/ календарни дни от датата на подаването на офертите: ……………. /………../ календарни дни.

/Срокът за валидност на офертата е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти/.

5.Срокът за изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца от сключването на договора за обществена поръчка.

6.Приемам да изпълнявам всички изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие.

7.При изпълнението на поръчката ще се придържам точно към указанията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

8.Декларирам, че съм съгласен с клаузите на проектодоговора, публикуван заедно с условията за участие в процедурата, в случай, че бъде избран за изпълнител на поръчката.

9. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам, при подписването на договора за обществената поръчка, да представя документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:…………………………………

/име, фамилия, длъжност и печат/Образец № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника:

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Седалище и адрес на управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Адрес за контакти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(код., град., община, квартал, улица, бл., ап.)


Телефон: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Е-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЕИК: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4. Лице за контакти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Длъжност: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Телефон: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Банкова сметка

Обслужваща банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Титуляр на сметката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Образец № 3
Спецификация № 1 за обособена позиция № 1-доставка на лекарствени продукти;

/образец за ценово предложение/


Наименование на лекарството

Единична цена без ДДС

 1. Бромхексин –сироп
 1. Панадол - сироп
 1. Терцеф 1 гр.-флакон
 1. Нистатин -таблетки
 1. Аква редестилата –ампули
 1. Фенобарбитал -ампули
 1. Мезим форте –табл.
 1. Мултивитамол – сир.
 1. Витамин „С -табл.
 1. Калиум хлоратум –амп.
 1. Отипакс –капки
 1. Апитонин-капс.
 1. Невробекс-табл.
 1. Бронхолитин –сир.
 1. Бисептол 120мг,480мг- табл.
 1. Глюкоза – 5 %, 10 % -банка
 1. Нурофен – сир.
 1. Фурантрил –табл.
 1. Флуорин –табл.
 1. Неоренал-табл.
 1. Бизакодил –супозитории
 1. Бизакодил –табл.
 1. Лактолоза –сир.
 1. Уростим –табл
 1. Ноотропил –сир.
 1. Натриум хлоратум 0,9% -банка,ампули
 1. Амикацин –амп.
 1. Цилоксан –
 1. Вигантол
 1. Деавит
 1. Гентамицин –амп.
 1. Фолацид-табл.
 1. Калции глюконици –амп.
 1. Азатрил –сир.
 1. Малтофер –капки
 1. Коларгол-капки
 1. Еспумизан Н –капки
 1. иазепам –табл.
 1. Диазепам –амп.
 1. Цероксим –сир.
 1. Мидокалм-табл.
 1. Тиоридазин –табл.
 1. Халоперидол-табл.
 1. Рисполепт-сир.
 1. Оксикорт-спрей
 1. Хлоргвиналдол –унгв.
 1. Дефламол-унгв.
 1. Паста цинци-унгв.
 1. Пирамем –табл.
 1. Суметролим –сир.
 1. Медоквав-сир.
 1. Рутаскорбин –табл.
 1. Флексотид-спрей
 1. Салбутамол-спрей
 1. Перитол –сир.
 1. Офтолмосептонекс-колир
 1. Паматом –табл.
 1. Винкоцетин –табл.
 1. Биодроксил –сир.
 1. Герикапс
 1. Парацетамол –сир.
 1. Парацетамол –табл.
 1. Депакин –сир.
 1. Ревотрил-табл.
 1. Ефералган супозит.
 1. Ксилометазолин –капки
 1. Стандацилин-сироп
 1. Пеницилин -флакон
 1. Медоцеф –фл. 1,0
 1. Урбазон –амп.
 1. Натриев цитрат –сир.
 1. Курам –сир.
 1. Каптоприл –табл.
 1. Спиронолактон –табл.
 1. Калциум фосфо „С” –табл.
 1. Ксилофарм-капки
 1. Цефроксим
 1. Макситрол –капки
 1. Бивацин –капки
 1. Олинт-капки
 1. Баклофен –табл.
 1. Гентамицин –очен унгв.
 1. Фортум -1,0 флакон
 1. Витамин „В 12”амп.
 1. Ваготил-флакон
 1. Ексодерил-флакон
 1. Тридерм-унгв.
 1. Имуновенин-амп.
 1. Макропен 400 мг.-табл.
 1. Манитол 10% -банка
 1. Аналгин –амп.
 1. Натрий бикарбоници –амп.
 1. Адреналин –амп.
 1. Серум глюкозе –банка
 1. Перитол-сир.
 1. Нош-па –амп.
 1. Тантум верде –спрей
 1. Тусирол –сир.
 1. Мукосептонекс-капки
 1. Лидокаин-унгв.
 1. Новфилин –амп. ,таблетки
 1. Сметка-прахче
 1. Индовазин –унгв.
 1. Зинат –сир.
 1. Оспексин –сир.
 1. Тобрекс-капки
 1. Банеоцин –унгв.
 1. Витамин „В”комплекс-табл.
 1. Мотилиум –табл.
 1. Церукал-табл.
 1. Ацик –крем
 1. Ампицилин –флакон
 1. Оспамокс-сир.
 1. Тетрациклин-унгв.
 1. Абрицев- 1,0 флакон
 1. Тобрадекс-капки
 1. Клотримезол –унгв.
 1. Слабителен шоколад
120. Йодасепт-унгв.,солуцио
121. Тупфери за уши
122. Левкопласт-ролка 5/5
123. Спирт 70%, 90%
124. Кислородна вода
125. Риванол
126. Цитопласт
127. Бинтове
128. Мокри кърпи
129. Тинктура Йоди
130. Термометри за тяло
131. Крем Бебино
132. Крем Бочко
133. Игли
134. Марля-компреси
135. Бътерфлай 25 Ж-игли
136. Топоцин-прах
137. Фуксин
138. Пиоктанин

Дата:

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:…………………………………

/име, фамилия, длъжност и печат/

Образец № 3а

Спецификация № 2 за обособена позиция № 2-доставка на медицински консумативи/образец за ценово предложение/


Наименование на консуматива

Единична цена без ДДС

1.Спринцовки 1сс трисъставни
2. Спринцовки 2сс-без игла
3. Спринцовки 5сс-без игла
4. Спринцовки 10сс-без игла
5. Спринцовки 20сс-без игла
6. Спринцовки 50сс-без игла
7.Игла
8.Инфузионна система
9.Система за перфузия
10.Абокат
11.Нестерилни ръкавици
12.Сонда хранене недоносени деца
13.Сонда ендобронхиална аспирационна
14.Сонда трахиална аспирационна
15.Санпласт 5/5
16.Бътерфлайки
17.Цитопласт 100/6
18. Цитопласт 50/6
19.Биберони
20.Калцуни
21.Маска
22.Апарат за кръвно-комплект
23.Термометър за тяло
24.Памук 0,080 гр.
25.Памук 1 кг.
26.Бинт марлен 5/5
27. Бинт марлен 5/8
28. Бинт марлен 10/10
29.Марлен компрес 5/5 по 100 бр.
30. Марлен компрес 7,5/7,5 по 100 бр.
31.Марля
32.Спирт


Дата:

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:…………………………………

/име, фамилия, длъжност и печат/

Образец № 4


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница