Утвърждавам, Директор: Нели Киркова-Костовастраница1/5
Дата09.09.2017
Размер0.62 Mb.
  1   2   3   4   5СОФИЯ


основано през 1896 г.


бул. „Христо Ботев” № 63 тел.: 02/987-43-58

e-mail: kl_ohridski32@abv.bg


Утвърждавам,

Директор:

( Нели Киркова-Костова /


ПЛАНЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
разработен на основание чл. 36 от ЗЗБ и Указание за обучение за действия при бедствия, аварии и катастрофи на МОН от 2002г.

В 32.СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

С ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ГРАД СОФИЯ
РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ
ОБЩИНА СТОЛИЧНА
ОБЛАСТ СОФИЯ – ГРАД
2016 / 2017г.

ЧАСТ ПЪРВА
I. Общи положения.

1. Характеристика на района

Сградата на 32.Средно училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“ се намира на територията на район «Възраждане», Столична община. Районът е разположен в централната част на столицата; релефът му е равнинен.

Характерно за район “Възраждане” е застрояване предимно с административни и жилищни сгради; има наличие на голям процент високи (над 10 етажа) жилищни сгради. Промишлена зона в района е в участъка между улиците:.“Одрин”, “Охридско езеро”, ”Гюешево”, където са разположени производствени предприятия.. Основни обекти – потенциално опасни и производствени на територията са : Шрайбер Фуудс България” ЕООД, “Дарко” ЕАД.

Характеристиката на района изключва възникване на горски пожари. Съгласно вероятната бедствена обстановка, района не попада в заливната зона на язовир Искър.
2. Строителна характеристика на училището
Обща площ /кв.м/

6030


Застроена площ /кв.м/

1500


Незастроена площ /кв.м/

4530


Брой на сградите /секциите/

Корпус № 1, 2, 3

Етажност на всяка от тях

Корпус №1 ( крило „Софроний Врачански” ) – мазе, сутерен, партер, четири етажа;

Корпус № 2 ( крило „Христо Ботев” ) – мазе, партер, четири етажа;

Корпус № 3 ( крило „Агролеспроект” ) – сутерен, два етажа

Степен на пожароопасност ……………………………………………………

Тип строителство съгласно чл.123 от Наредба N5 от 21.05.2001год. - Масивно строителствоПодземни етажи /брой, характеристика/

Корпус № 1 – мазе, абонатна станция

Корпус № 2 – мазе, скривалище

Полуподземни етажи ( сутерен ) /характеристика/

Корпус № 1 – занималня

Корпус № 3 – складове, занималня

Партер

Корпус № 1 – физкултурен салон, съблекални, училищен стол, бюфет, книжарница, зъболекарски кабинет;

Корпус № 2 – 3 учебни стаи, административен кабинет (технически организатор-домакин );

Първи етаж /характеристика/

Корпус № 1 – 6 учебни стаи, физкултурен салон;

Корпус № 2 – 3 учебни стаи, административни стаи;

Корпус № 3 – учебни стаи и кабинети по химия, биология и др.Втори етаж /характеристика/

Корпус № 1 - 6 учебни стаи, учителска стая, администрация

Корпус № 2 – 6 учебни стаи

Корпус № 3 – учебни стаи, учебни кабинети по физика, география, архивТрети етаж /характеристика/

Корпус № 1 - 6 учебни стаи, физкултурен салон, администрация

Корпус № 2 – 6 учебни стаи

Четвърти етаж /характеристика/

Подпокривно пространство /характеристика/

Корпус № 1 – 2 компютърни кабинета; кабинети по музика, изобразително изкуство и ДТИ; учебни стаи, библиотека;

Корпус № 2 – Конферентна зала, кабинет на пед.съветник и училищни психолози, учебна стая.Наличност на:

Колективно средство за защита – скривалище /вместимост - брой хора/

1 брой капацитет – 150 човека

Скривалището се ползва от 32.СУ

Противорадиационно укритие /вместимост - брой хора - не

Противорадиационното укритие се ползва от:

Басейн / размери/ - не

3.Училището е разположено в близост до:

-жп гара - не

-Главен път с интензивно движение - да

-Язовир /заливна зона/ - не

-Речна заливна зона – не

-Други хидротехнически съоръжения – не

-Хвостохранилища – не

-Предприятия с рискови производства - да

/взривоопасни, пожароопасни, произвеждащи или работещи с промишлени отровни вещества, йонизиращи лъчения и др./

-Други опасности - не

-свлачищни терени – не


4. 32.СУ има общо личен състав: 2161, както следва:

 • Ученици - 2020;

 • Учители – 125;

 • Друг персонал – 32.

От тях:

 • първа смяна – 1010 ученици, 63 педагогически персонал, 16 друг персонал;

 • втора смяна – 1010 ученици, 62 педагогически персонал, 16 друг персонал.


II. ЦЕЛИ НА ПЛАНА

1.Да се извърши организация за работа и действия на ръководството, учителите, другия персонал и учениците при възникване на бедствия и аварии, застрашаващи живота и здравето им, след извършване и оценка на обстановката, даденостите и категорията на учениците.

2.Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на бедствия и аварии.

3.Запазване живота и здравето на личния състав на училището.


III. ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА, ОБЩИНАТА, КМЕТСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

1. Земетресение

2. Наводнение

3. Снежни бури, поледици и обледявания

4. Пожар

5. Крупни промишлени аварии

6. Авария в АЕЦ
Възможни бедствия, аварии и катастрофи на територията на Столична община – район “Възраждане”:
На територията на град София могат да възникнат следните бедствия, производствени аварии, причиняващи различни по размер щети и водещи до човешки жертви:


 • Бедствия – земетресения, наводнения, ураганни ветрове, бури и смерчови явления, горски и полски пожари, градушки, снегонавявания и обледявания, огнища на заразни болести и епидемии по хората, животните и растенията, радиационно замърсяване след авария в АЕЦ и при трансграничен пренос на радиоактивни въздушни маси;
 • Аварии – обекти, използващи в производството или съхраняващи промишлени отровни вещества, и при други случаи представляващи заплаха за живота и здравето на населението;
 • Терористични действия.


Прогноза за последствията от най-характерните бедствия, производствени аварии и катастрофи на територията на район “Възраждане”, вследствие характеристиката на района и съгласно вероятната обстановка, се заключават в следното:

1. Земетресения

В сеизмично отношение, съгласно приетото райониране на страната, град София попада в район с интензивност от ІХ-та степен по скалата на Медведев – Шпонхойер – Карник. При възникване на земетресение от такава степен, на територията на район “Възраждане” ще се създаде сложна обстановка: • Като се има предвид застрояването на голяма част от района – старо и несъобразено с антисеизмичните изисквания и сегашното състояние на сградния фонд, част от сградите ще получат пълни и силни разрушения. В други части са възможни средни и слаби разрушения.

 • В част от промишлените обекти разрушенията ще бъдат съпроводени с възникване на пожари, взривове и обгазяване с токсични газове.

 • Сериозни нарушения ще възникнат в енергийната и водоснабдителна системи на града;

 • Функционирането на градския транспорт ще бъде практически невъзможно;

 • Ще се създаде реална предпоставка от възникване на епидемии;

 • Възможност от поява на мародери.

2. Наводнения

На територията на район “Възраждане”, в следствие по-продължителни и обилни валежи или при пролетното топене на снеговете, могат да възникнат наводнения по поречието на река Владайска, протичаща през територията на района.3. Ураганни ветрове, бури и смерчови явления

На територията на град София се създават условия за възникване на ураганни ветрове, бури, смерчови явления и градушки, които нанасят значителни материални щети и представ-ляват реална опасност за населението.4. Горски и полски пожари; масови пожари

Пожарите възникват в лични и обществени сгради, обекти от националното стопанство, горски и полски пожари.

На територията на район “Възраждане” са възможни битови и производствени пожари, които в отделни случаи могат да прераснат в масови. Особено опасна в противопожарно отношение е гъсто застроената градска част, където има реална опасност от възникване на масов пожар.

Пожароопасни предприятия в района са Шрайбер Фуудс България” ЕООД и “Дарко” ЕАД, които при пожар биха създали сложна обстановка и повишаване рисково експлоатационните условия.

5. Радиационна авария в АЕЦ

При нарушаване нормите за безопасна експлоатация и разрушаване на защитните бариери в АЕЦ е възможно възникване на радиационна авария, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни продукти в околната среда.

При неблагоприятни метеорологични условия и неовладяване процесите на изхвърляне на радиоактивни продукти от авариралия реактор е възможно радиоактивно замърсяване на околната среда на територията на общината.

Радиационна обстановка на територията на град София може да се очаква и при възникване на авария в АЕЦ извън страната и последващ пренос на радиоактивни въздушни маси.6. Промишлени аварии, свързани с отделяне на токсични вещества

Най-често срещаните отровни вещества в производствения сектор са: амоняк, хлор, сярна киселина, натриева основа, серни окиси, доменен и коксов газ, пропан-бутан, цианиди, пестициди и други вещества.

На територията на район “Възраждане” са разположени производствени предприятия, работещи с отровни вещества, количествата на същите, макар и да не са особено големи, могат да създадат потенциална опасност.

Потенциална опасност в района съществува във фирми:

“Дарко” ЕАД - използва амоняк /NHз/ в производствения процес; в хладилната инсталация се използва около 950 кг амоняк.

Шрайбер Фуудс България” ЕООД - в хладилната инсталация се използва около 2500 кг амоняк.

При възможната най-тежка авария, могат да изтекат приблизително 3 тона амоняк. Зоната със смъртоносна концентрация на газа е с дължина 100 метра и ширина също до 100 метра. Възможно е да да има замърсяване с натриева основа (около 7000 кг) и азотна киселина (около 3000 кг). Зона на поразяващата концентрация е с дължина до 500 метра и ширина до 100 метра.

В зоната на поразяваща концентрация, при авария в тези обекти могат да попаднат около 2 000 души от населението на района, предимно от ж.к.Сердика, съседните предприятия и 67-мо училище. В зависимост от посоката на вятъра има опасност от разпространение и над ж.ж.Зона Б-5, ж.к.Зона-Б19 и ж.к. Лагера.

През територията на град София и в частност район “Възраждане” преминава голям поток от транспортни средства, превозващи силно токсични вещества, които при катастрофа създават условия за замърсяване на околната среда и са заплаха за живота на населението.

Увеличава се тенденцията на разпиляване на неизвестни по състав и произход материали, представляващи опасност за здравето и живота на населението.

На територията на Столична общината има неустановени по количество и месторазположение невзривени авиационни, артилерийски и стрелкови боеприпаси. Една част от тях са запазили бойните си възможности и представляват смъртоносна опасност при откриването им и при неправилно боравене с тях.

7. Снегонавявания, обледявания и свлачища

Рязката промяна на температурата през зимния сезон довежда до обилни снеговалежи, съпроводени със силен вятър. Образуват се снежни преспи по пътищата, създават се условия за обледяване. Тези природни явления са характерни за територията на цялата община.Снегонавяването възниква обикновено при силен снеговалеж, отрицателни температури на въздуха и скорост на вятъра над 5-6 м/сек. Най-често снегонавявания се образуват през месеците декември, януари и февруари.

В северозападната част на гр.София, където е разположен и район “Възраждане”, преобладава преносът от запад и северозапад и е от порядъка на около 10 куб. м. на линеен метър от фронта.

На територията на гр.София се наблюдава обледяване, изразено с поледица, отлагане на мокър сняг.

Периодът на обледяването обхваща месеците от ноември до март с максимум на случаите през януари. Средната продължителност на обледяването варира между 6 и 24 ч., за високите части на планините - около 36 ч. Максималната продължителност на процеса достига до 7 - 8 денонощия.

На територията на район „Възраждане” не са регистрирани свлачища.

8. Терористични действия

В резултат от засилване на терористичната дейност в международен мащаб е напълно възможно за постигане на определени цели в региона някои терористични организации да планират обекти за терористична дейност и на територията на гр. София. Подходящи за тази цел са летище “София”, централна ж.п. гара и автогара “София”, метрото на града, сградите в които се провеждат международни форуми, обществени сгради и такива с публична значимост, както и в обекти от националното стопанство, съхраняващи или използващи в производството си промишлени отровни вещества. При терористичните действия могат да се използват както взривни вещества, така също и химическо и биологично оръжие.

За извършване на спасителни работи при терористични действия се използват силите и средствата на РС “ПБЗН”, СДВР и на други децентрализирани структури, изпълняващи функциите си на територията на общината.

IV. ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ

1. На територията на района е възможно възникване на различни бедствия, аварии и катастрофи, които ще бъдат съпроводени със значителни човешки жертви и материални щети.

Прогнозата на възможните събития показва, че тяхното проявяване ще доведе до сериозни затруднения в нормалната работа на инфраструктурата в районите на бедствията, ще се нарушат жизнено важни системи за управление и нормално функциониране на националното стопанство. Най-сложна обстановка ще се създаде при разрушително земетресение и авария в атомна електроцентрала.2. За намаляване на загубите и ликвидиране на последствията е необходимо под ръководството на Комисията за защита при бедствия, аварии и катастрофи предварително да се планират и съгласуват мероприятия по защитата на учащите се.

3. Характерът на последствията от вероятните бедствия и аварии изисква готовност за използване на всички налични сили и средства за защита и провеждане на целенасочени предварителни мероприятия за недопускане и намаляване на вредните последствия.

4. Изключително важно значение за успешната защита имат превантивните дейности, които позволяват да се прогнозира както появата или развитието на бедствените явления, така и такива за отстраняване на предпоставките за възникването им.

5. Съвременните действия при извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи налагат създаване на организация, подготовка на органи за ръководство, сили и средства и поддържането им в постоянна готовност.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница