Утвърждавам: изп. Директор асарел-медет адДата15.10.2018
Размер161 Kb.
Индекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/4-1“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
Рег.№ 93-00-4639/29.04.2011

УТВЪРЖДАВАМ:

ИЗП. ДИРЕКТОР

АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД

/Д-Р ИНЖ. Л. ЦОЦОРКОВ/

Дата: ......................г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ПЪЛНА ИНЖЕНЕРИНГОВА УСЛУГА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ВКЛЮЧВАЩА ПОДСИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
1.Изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел на услугата.

1.1.Съществуващо положение.

В “Асарел-Медет” АД няма изградени системи за видео наблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъпа, интегрирани в обща система за безопасност (Системата).

Общата площ на предприятието е около 20 х. дка, в планински район, в условията на планински пресечен хълмист релеф. На територията на „Асарел-Медет” АД функционират 7 основни административни сгради, 7 големи и над 10 по-малки обекта (производствени цехове и помещения), разположени по цялата площ. Средно разстояние между обектите от 100 м до 2 000 м. Средна площ на промишлените обекти (помещения) - 1000 кв.м. при средна височина 15-25м. Средни размери на работните помещения в административните сгради - 3х4,5 м; 3х7,5 м; 3х10,5 м.

Налични са подробни архитектурни чертежи на сградите и помещенията.

Работен режим – непрекъснат 24 часов, целогодишен. Сменност на работа – основна схема – трисменен режим на работа в основното производство, редовна смяна – 8 часа, както и двусменен режим по 8 или 12 часа за някои от отдалечените обекти.

Има изградена опорна оптика на 1 Gbps между шест основни административни сгради, както и до важни обекти от промишлената площадка – ЦПТ, нова МБИ, диспечерски пункт над рудника и структурна кабелна система на 100 Mbps в същите сгради.

1.2.Особености.

Проектът се разглежда като единна задача по пълен инженеринг - проектиране, доставка, въвеждане в експлоатация и сервизна поддръжка на интегрирана система за безопасност.

Проектът ще се реализира поетапно за обектите по Приложение №1. На база резултатите от тръжната процедура се сключва рамков договор с избрания изпълнител, който проектира цялата система и реализира първия етап от проекта до края на 2011г. Следващите етапи се изпълняват на възлагателен принцип, по предварително съгласуван линеен график.

1.3.Цел.

Да се изгради съвременна, функционална, надеждна, високотехнологична интегрирана цифрова система за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване, предназначена за охрана, управление, мониторинг и превенция на производствени процеси и човешки ресурси.
2. Обхват на задачата.

2.1.Изпълнителят следва да проектира и изгради интегрираната система за безопасност, като ефективно работеща в температурен диапазон от минус 200С до плюс 400С (-200C ÷ +400C)

2.2.Да се внедри модерна, цифрова система за видеонаблюдение, базирана на перспективна технология за наблюдение в реално време.

2.3.Подсистемата за контрол на достъпа да е от тип контролно-пропускателна и трябва да работи с наличните идентификационни смарт карти, които служителите на фирмата в момента използват за столово хранене. Данните от контролерите към подсистемата за контрол на достъпа да постъпват автоматизирано по интерфейс към интегрирана система „Човешки ресурси” с цел контрол на работното време, извеждане на форма 76 и др.

2.4.Системата за пожароизвестяване да отговаря на законодателно-нормативната уредба на Р България, удостоверено със съответната документация и сертификация, съгласувано с Областна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ – гр. Пазарджик.

2.5.Интегрираната система за безопасност се изгражда на базата на три подсистеми – за видеонаблюдение, за контрол на достъпа и за пожароизвестяване, като се обезпечава необходимия интегритет между тях. Възникване на събитие в някоя от подсистемите задейства съответни сценарии за реакция и действия в останалите подсистеми. Обособяват се един централен диспечерски пункт и няколко спомагателни в по-големите производствени цехове и при централните производствени диспечери. Диспечерските пунктове към Системата се оборудват с подходяща техника (монитори и дигитални видеорекордери) за наблюдение в реално време и за поддръжка на качествен и надежден архив в рамките на минимум 30 календарни дни. Доставя се оборудване от утвърдени световни производители в областта на видеонаблюдението, контрола на достъпа и пожароизвестяването.

2.6.Системата да се интегрира в изградената комуникационна ИТ инфраструктура – оптика, радиомрежа и структурно окабеляване (СКС). За местата с отдалечен достъп или недостатъчен капацитет да се проектира и изгради допълнителна инфраструктура, интегрирана в общата комуникационна структура на компанията.

2.7.Да бъдат удовлетворени изискванията, свързани с охрана и безопасност, оперативен контрол и наблюдение на производствените процеси, лесна обработка и проследяване на данните, бързо и надеждно архивиране и пренасяне на информацията, възможност за дистанционен контрол и т.н.2.8.Системата следва да се проектира така, че да е с ниски разходи за експлоатация, последваща поддръжка и обслужване.
3.Технически изисквания.

3.1.Общи.

 1. Системата и прилежащите и устройства, съоръжения и оборудване следва да бъдат предвидени за експлоатационната среда в „Асарел-Медет” АД (съгласно пожаро-аварийна безопасност, прахо- и влагоустойчивост, работа при лоши атмосферни условия, намалена видимост, ниски и високи температури, работа в агресивна среда и т.н.).

 2. В реално време наблюдаване и контрол на производствени и други обекти и събитията в тях (в т.ч. и във физически трудно достъпните места) от оторизирани лица (диспечери, преки ръководители в производството, специалисти, ръководни кадри, служители по охраната и т.н.) и ефикасна навременна реакция при необходимост, без загуба на работно време. Наблюдението чрез видеокамери позволява да се ръководи и контролира работата на служителите. Видеоизображението да може незабавно да покаже произтичащите в даден момент събития в обекта, да се действа ефективно и да се вземат съответните мерки по отношение контрола на достъп и пожарната безопасност. Системата да позволява в реално време да се оцени адекватно обстановката на обекта, да се намали времето за реакции при екстремна ситуация и да се осигурят бързо целесъобразни мерки за защита на човешките и материални ресурси.

 3. Сигнализация (аларма), в т.ч. и по телефон, SMS или компютърната мрежа за възникнало събитие, в т.ч. и звукова сигнализация за масово оповестяване на персонала при възникване на събитие;

 4. Видеозаписът да позволява да се получи документален материал за събитията с последващ анализ и възможност да се използват като доказателство (идентифициране на личности, определяне на номер на автомобил, проследяване на налични и/или изчезващи предмети и т.н.);

 5. Системата да е изградена на модулен принцип. Да притежава отворена модулна архитектура, по съвременна технология, съгласно най-добрата световна практика и тенденции в тази област.

 6. Разширяване обхвата на системата в рамките на минимум 30% при запазване на инвестициите.

 7. Оптимално съчетание производителност/качество/цена за оборудване, софтуер и обслужване.

 8. Възможност за автоматично рестартиране на системата при опит за неоторизирано ползване или саботаж с изпращане на аларма или изключване при изход.

 9. Системата да е с лесен за настройване и управление интерфейс. Менютата, справките и отчетите да са на български език.

 10. Системата да е съобразена функционално с наличните в „Асарел-Медет” АД операционни системи (Windows XP, Windows Vista, Windows 7) и хардуер (настолни компютри HP, предназначени основно за офис дейности).

 11. Да могат да се извеждат справки и отчети в дълбочина и разрези по специфични изисквания на потребителите (генератор на справки по различни критерии).

 12. Възможност за включване в Системата на ръководен мениджърски персонал, освен упоменатия в Приложение №1, без да е необходимо да се влагат допълнителни инвестиции в софтуер и хардуер.

 13. Да се проектира, достави, изгради и пусне в експлоатация, след провеждане на регламентираните по стандарт измервания, комуникация за отдалечените обекти.

 14. Най-висока степен на защита, криптиране и съхранение на информацията във библиотечен вид, съгласно приетите стандарти.

 15. Най-високо ниво на сигурност и невъзможност за неоторизиран достъп и компрометиране на съхраняваните данни, в това число да предотвратява неправилно ползване на системата от потребителите, което би могло да доведе до фалшиво сработване на аларма.

 16. Обработка на събития в реално време, в т.ч. и задействане на външни устройства.

 17. Запис (архив) на данните за наблюдаваните съоръжения. Поддържане на архив на събитията минимум един календарен месец.

 18. Работа при отпадане на ел. захранване и мрежови комуникации.

 19. Възможност за ъпгрейд за комуникиране с отдалечени мобилни терминали.

 20. Системата да е с ниски разходи за експлоатация, последваща поддръжка и обслужване.

 21. Системата и прилежащите и устройства и съоръжения да бъдат предвидени за експлоатационната среда в „Асарел-Медет” АД (съгласно пожаро-аварийна безопасност, прахо- и влагоустойчивост, работа при лоши атмосферни условия, намалена видимост, ниски температури, в агресивна среда и т.н.).

 22. Достъпът от операторите на Системата да се контролира както на локално ниво, така и отдалечено.

 23. Съвместимост с изискванията на възложителя (гъвкавост и персонифициране). Поддръжка на диференциран потребителски достъп по нива на авторизация

 24. Възможности за изменения и настройки в системата по специфични изисквания на потребителя, без да е необходимо специално препрограмиране.

 25. Възможност за работа нощем и при намалена светлина, в т.ч. и при мъгла /възможност за работа с инфрачервено осветление – подробно описание/.

 26. Системата трябва да осигурява надеждност, гъвкавост и отвореност за нормално функциониране в рамките на минимум 10 години.

 27. Други опции по изисквания на Възложителя, възникнали в процеса на проектиране на Системата.


3.2.Подсистема за Видеонаблюдение

 1. Всички камери трябва да могат да се наблюдават в реално време и едновременно от посочените в Приложение №1 длъжностни лица.

 2. Изисква се непрекъснат мониторинг на наблюдавания терен.

 3. Изисква се възможност за непрекъснат запис или само при детекция за движение в зависимост от избора на възложителя.

 4. Работа по предварително зададени сценарии – за движение, размери и т.н., както и да се подава аларма при отклонение от сценария (звукова, с SMS или по друг начин, и/или комбинация от начини)

 5. Провеждат се предварителни тестове и експерименти с различни модели и видове камери и при различни условия на наблюдение на външните и вътрешни обекти.

 6. Подсистемата се изгражда с цифрови видеокамери. Камерите се избират в зависимост от конкретното предназначение и условията в наблюдавания обект с достатъчна разделителна способност, увеличение, завъртане до 3600 и т.н., с цел получаване на максимално качествено и достоверно изображение.

 7. Използват се максимално възможностите на изградената комуникационна инфраструкрура. Където е необходимо се проектира, доставя и изгражда допълнително нова инфраструктура.

 8. Камерите за външен монтаж трябва да са в комплект с кожух и да са предназначени за работа в условия на:

  1. Висока запрашеност, в т.ч. прах с твърди частици, т.е. да имат и автоматична чистачка, при необходимост

  2. Влага,

  3. Вредни изпарения,

  4. Ниски и високи температури,

  5. Лоши атмосферни условия (заскрежаване, мъгла, гръмотевична активност, много силен вятър), в т.ч. нощем и при намалена светлина (възможност за работа с инфрачервено осветление).

  6. Вандалоустойчиви.

 9. Камерите трябва да гарантират добра видимост в помещения със слаба осветеност. Да имат автоматична пренастройка в зависимост от условията на осветеност, автоматичен баланс на бялото и компенсация на фоново осветление.

 10. Камерите за промишлено видео наблюдение в производствените цехове да са съобразени с възможността да се наблюдават подробности от производствения процес в близък план – наличие на достатъчен зум и на моторизирано движение в хоризонтална и вертикална плоскост. Куполните камери да са високоскоростни.

 11. Камерите трябва да поддържат работа с последни формати на аудио и видео.

 12. Видео наблюдението да се базира на технологиите „Прогресивно сканиране” и „Захранване по мрежата” (Power over Ethernet – PoE).

 13. Камерите трябва да поддържат всички актуални последни версии на комуникационни протоколи.

 14. Внедрява се и управляващ софтуер, като се оферират брой лицензи и съответната схема на лицензионна поддръжка (срокове и стойности). Софтуерът трябва има функционалности за:

  1. Идентификация на достъпа до определени зони.

  2. Поддръжка на Е-map.

  3. Известяване при наличие на подозрителни или изчезнали обекти -

  4. Проследяване на движещи се обекти

  5. Поддръжка на времеви разписания за запис

  6. Разпознаване на човешки лица и автомобилни номера

  7. Известяване и изпращане на сигнал от съответно алармено събитие до GSM телефон, електронна поща или по друг предложен от изпълнителя начин, в реално време до всеки оторизиран администратор и оператор. Сигналите да се маркират по специален начин, така че да се предотврати фалшифициране на записи.

  8. Работа през браузър

  9. Предаване и приемане на сигнала по радио път до служители от радио-СОТ.

  10. Цифрово маркиране на видеоматериала, или друга опция, доказваща при необходимост автентичността на записа

  11. Дистанционно наблюдение и администриране.

  12. Архив на събитията минимум 30 дни.

 15. Внедрява се подходяща система за визуализация на камерите в Центъра за управление и контрол (подходяща видео стена или система от монитори).

 16. Изисква се вградена възможност за запис на звук за камерите, предназначени за работните помещения и коридорите.

 17. Поддръжка на подсистемата за видеонаблюдение от минимално количество оператори.

 18. Минимална консумация на системни ресурси.


3.3.Подсистема за контрол на достъпа

 1. Подсистемата за контрол на достъпа – за хора и автомобили, трябва да работи с наличните идентификационни смарт карти, които служителите на фирмата в момента използват за столово хранене.

 2. На контролните входно-пропускателни пунктове се проектира и внедрява система за контрол на достъпа на хора и автомобили. Разработва се сценарий за контрол на външни посетители.

 3. Достатъчно бърза пропускателна способност, минимум 30-40 човека в минута.

 4. Данните от контролерите към подсистемата за контрол на достъпа трябва да постъпват автоматизирано по интерфейс към интегрирана система „Човешки ресурси” с цел контрол на работното време, графици, форма 76, контрол на автомобилния транспорт и други.

 5. Точна статистика за присъствия, закъснения, командировки, отсъствия, самоотлъчки и др. на всеки служител на базата на предварително дефиниран индивидуален график.

 6. Автоматично преминаване към работа в авариен режим при отпадане на ел. захранване, при различни аварийни и форсмажорни обстоятелства.

 7. Оборудването да е съобразено за работа в условия на:

  1. Висока запрашеност, в т.ч. прах с твърди частици,

  2. Влага,

  3. Вредни изпарения,

  4. Ниски и високи температури,

  5. Лоши атмосферни условия /заскрежаване, мъгла, гръмотевична активност, много силен вятър/

  6. Вандалоустойчиво.

 8. Идентификация, контрол и ограничаване на достъпа до определени зони в рамките на дефинирани времеви интервали.

 9. Автоматично да активира и деактивира даден район според привилегиите на потребителя.

 10. Да не се допуска възможност да се саботира контролирания достъп.

 11. Архив на регистрираните събития и справки за минали периоди.

 12. Неограничен брой потребители и точки на контрол.


3.4.Подсистема за пожароизвестяване.

 1. Проектирането, изграждането и функционирането на подсистемата за пожароизвестяване да отговаря на законодателно-нормативната уредба на Р България, удостоверено със съответната документация и сертификация, съгласувано Областна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ – гр. Пазарджик.

3.5.Други изисквания

 1. На „Асарел-Медет” АД да бъде предоставена пълна документация по администриране, работа и поддръжка на Системата на български език.

 2. Предлаганото решение трябва да е комплексно и пълно, да са включени всички необходими за оптималното функциониране на Системата компоненти, материали, части, консумативи, оборудване, софтуер и т.н. - в комплект, проектиране, монтаж, измерване, настройка, обучение на персонала и т.н.

 3. Въвеждане в експлоатация.

  1. Проектирането, изграждането и въвеждането на системата в експлоатация не трябва да пречи на останалата работа в “Асарел-Медет”АД.

  2. Да се осигури необходимата апаратура за измерване и тестване на параметрите като цяло и поотделно.

  3. Монтажът да се извършва от специализиран екип при пълно спазване на определената от проектанта и от доставчиците технология. След окончателното завършване на монтажа се извършват замервания, след което се издава сертификат за гаранция на Системата.

  4. Поддръжката на Системата да бъде кадрово осигурена и от служители на “Асарел-Медет” АД, преминали курсове по инсталация и поддръжка, обезпечени от фирмата-внедрител.

 4. В офертата да е посочена крайна цена за изграждане на системата, включваща всички необходими разходи за пускане на системата в действие и нейната нормална работа, съгласно изискванията на „Асарел-Медет” АД.

 5. В офертата задължително да е посочена разбивка на всички необходими разходи за изграждане на системата (цени на устройства, възли, елементи, консумативи, софтуер, кабели, труд, командировъчни разходи, проектиране и т.н.) за пускане на системата в действие и нейната нормална работа, съгласно изискванията на „Асарел-Медет” АД:

 6. Посочена разбивка на окабеляването:

-Цена на линеен метър кабел

-Цена на линеен кабелен канал

-Цена на труд за полагане на линеен метър кабел за всяка от подсистемите

-Цена на труд за полагане на линеен кабелен канал за всяка от подсистемите 1. Посочена разбивка на монтаж на камерите:

-Цена за монтаж на мрежова камера за външен монтаж

-Цена за монтаж на мрежова куполна камера за външен монтаж

-Цена за монтаж на камера за вътрешен монтаж

-Цена за монтаж на друга техника спомагаща нормалната работа на камерите 1. Посочена разбивка на монтаж на:

- Цена за монтаж на контролер

- Цена за монтаж на турникет

- Цена за монтаж на насрещник

- Цена за монтаж на четец/клавиатура

- Цена за монтаж на сирена

- Цена за монтаж на външна сирена

- Цена за монтаж на ръчен пожароизвестител

- Цена за монтаж на датчици

- Цена за монтаж на друга техника.


 1. Посочена разбивка на разходите за монтаж на:

- Захранващите блокове

- Безжични устройства

- Разходи за инсталация, настройка и пускане на системата за разпознаване в експлоатация

- Разходи за инсталация, настройка и пускане на подсистемата за видео наблюдение

- Разходи за инсталация, настройка и пускане на подсистемата за контрол на достъпа

- Разходи за инсталация, настройка и пускане на подсистемата за пожароизвестяване

- Разходи за монтаж на друга техника, съпътстваща нормалното функциониране на интегрираната система.


 1. За обектите по Приложение №1, където няма изградена комуникация, да се представи оферта в два варианта:

 1. С изграждане на кабелни връзки;

 2. С изграждане на безжична връзка;

 1. Да се предостави пълно описание на предлаганото оборудване и материали по обекти, съгласно Приложение№1, с посочени техническите параметри и възможности, обособени в Приложения.

За съответното оборудване и материали по обекти, задължително се дава разбивка на предложението по елементи и компоненти с бройки, ед. цени, спецификация, страна производител.

 1. Да се предостави пълно описание на управляващия софтуер, в т.ч. платформа, език на програмиране, съвместимост с операционни системи и бази данни, възможност за изграждане на интерфейс към система за управление на човешките ресурси, разработена Oracle 11g и последващи версии на Oracle с цел съвместяване на функционалността „контрол на работното време” с наличната система.

 2. Изисквания към хардуера – базова конфигурация и възможности за последващо обновяване в рамките на минимум 5 години.

 3. Поддръжката на софтуера, обслужващ системата. Лицензионни такси и схеми. Безплатно обновяване до последна актуална версия, лицензи и др.

 4. Специалисти от „Асарел-Медет” АД да бъдат обучени безплатно от Изпълнителя за работа със системата, обслужване, поддръжка и администриране.

 5. Техническа документация, съпътстваща доставката:

  1. Каталог на резервните части и компоненти - 2 /два/ екземпляра на български език;

  2. Техническо описание на доставената техника – 1 екземпляр на български език;

  3. Инструкция за експлоатация и поддръжка на вложената техника - 1 екземпляр на български език;

  4. Ръководство с описание на най – често срещаните грешки и препоръки за тяхното отстраняване – 1 екземпляр на български език;

  5. Пълна документация по администриране, работа и поддръжка на Системата - 1 хартиен носител и 1бр. на CD на български език.


4.Качествени изисквания към услугата.

4.1.Гаранционен срок: минимум 36 месеца. Системата трябва да осигурява надеждност, гъвкавост и отвореност за нормално функциониране в рамките на минимум 10 години.4.2.Гаранционно и след гаранционно обслужване, в това число:

  1. Осигуряване на надежден сервиз и поддръжка – дистанционна и на място при възложителя.

  2. Обслужване по схема 24х7х365. Дистанционно обслужване по телефон или друг вид система. Наличие на „гореща линия” и Trouble Ticket система.

  3. Ефективна схема за гаранционно и следгаранционно сервизно поддържане – да се опишат. Минимални времена на реакция – да се опишат различни видове и схеми по нива/приоритети на обслужване, в т.ч.:

   1. време за явяване на сервизната група след получаване на известие за неизправност – до 3 часа.

   2. срок за възстановяване на нормалните функции на Системата след пристигане на сервизната група – до 3 часа;

   3. срок за възстановяване на повредени блокове и възли – до 5 денонощия. За времето на отстраняване на повредата - безплатно предоставяне на оборотно оборудване.

   4. време за дистанционна реакция – до 30 минути

  1. Адекватна реакция при аварийни и проблемни ситуации, в т.ч. обезпечаване на наличие на услугите в аварийни ситуации.

  2. Обратно изкупуване на технологично остаряло оборудване.

  3. Включване на необходимите по вид спецификации за всички резервни части, възли, консумативи и т.н. компоненти от използваното оборудване - в отделно допълнително приложение, с посочени крайни цени, без ДДС - DDP „Асарел-Медет” АД;

  4. Цена за труд (стойност за 1 сервизен час);

  5. Поддръжка на склад на минимални наличности по ключови позиции от оборудването, с което се гарантира безпроблемно функциониране и поддръжка на системата за период не по-малък от 10 години.

4.3.По-дълъг от 36 месеца гаранционен срок и по-къси времена за реакция от поисканите в т.4.2. са предимство при оценка на кандидата.4.4.Задължително е фирмата оферент да притежава минимум посочените по-долу сертификати за контрол на качеството:

 • ISO 9001

 • ISO 14001


5.Офертни изисквания към услугата:  1. Срок на валидност на офертата – минимум 180 дни.

  2. Офертата се предоставя на хартиен и електронен носител.

  3. Твърда цена за срока на договора в лева и/или в щатски долари едновременно в опция на купувача.

  4. Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обектите, да уточни с възложителя районите и обектите на компанията, подлежащи на включване към Системата и добре да прецени обхвата на изискванията и възможностите за тяхната реална реализация.

  5. Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата.

  6. Представяне на писмени препоръки (референции) от предишни или настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани аналогични услуги за последните 3 години (1.1.2008-31.12.2010г.). Писмените препоръки/референции трябва да са за реализирани проекти за проектиране и изграждане на интегрирани системи за безопасност от същия мащаб за последните три години (1.1.2008-31.12.2010)

  7. Осигуряване, при поискване, на възможност възложителят да се запознае на място с внедрена от кандидата подобна или аналогична система в промишлено предприятие или сходни обекти.

  8. При подготовка на офертата е необходимо да се отговори на всички поставени в запитването изисквания.

  9. Конкурсните документи, подготвени от участниците в конкурса, цялата кореспонденция между възложителя и участниците в конкурса, както и предоставяната пълна екзекутивна документация, в т.ч. инструкции, схеми, описания и т.н. следва да бъдат на български език.

  10. Изискване за доставка – DDP „Асарел”, съгласно „Инкотермс-2000“.

  11. Да се посочат срокове на доставка, монтаж и пускане в експлоатация.

  12. Да се посочат условия на плащане. Без авансови плащания. Максимален срок разсрочено плащане след пускане на Системата в експлоатация. При плащане във валута, плащането на ДДС се извършва в лева по фиксинга на БНБ в деня на фактуриране.

  13. Предоставяне на пълна ценова листа на резервни части, материали и консумативи в USD и лева без ДДС на магнитен носител /CD/ - валидна за 2011 и 2012 година , както и ангажимент, че цените на резервните части, материали и консумативи няма да се променят до края на 2012г., като след 2012 година годишните увеличения ще бъдат лимитирани до максимум 1,5 % годишно. Също така да се покаже начин на предоставяне и периодично обновяване, както и формула за регулиране на цените за 5 и/или 10 години напред.

  14. Описание условията на монтажа на системата от страна на фирмата-изпълнител. Ангажименти на „Асарел-Медет” АД по отношение на монтажа.

  15. Всички изделия предложени в офертата и влагани впоследствие в изграждането и функционирането на Системата трябва да са оригинални, нови, неупотребявани, с гарантиран произход и придружени със сертификат за качество и произход. Да отговарят на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на продукта. Да не са спрени от производство и да са залегнали в бъдещите планове на производителя. Производителят да притежава сертификат за качество по ISO 9001:2000. Приемливи са само сертификати за произход от ЕС, САЩ и Япония.

  16. Като част от комплекта документи при представянето на офертата се изисква и:

 1. Регистрация по ЕИК

 2. Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail

 3. Съдебна регистрация на изпълнителя, съобразно българското законодателство

 4. Удостоверение за актуалното състояние на фирмата. Финансов отчет одитиран от експерт счетоводител за изминалата финансова година.

 5. Изисквания за съдействие от страна на възложителя за изпълнение на услугата.

 6. Декларация, подписана от едноличния търговец, съответно членовете на управителния орган на участника, че участникът:

 • не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

 • не е в процес на ликвидация;

 • не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

 • няма регистрирани данъчни нарушения;

 • не е осъден за банкрут;

 • няма неплатени данъци и такси към държавата;

 • няма задължения към осигурителни фондове

 • ще спазва общо фирмените изисквания на “Асарел-Медет” АД по отношение на конфиденциалност на информацията, до която ще има достъп;


6.Начин и критерии за приемане.

Принцип за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта при максимална удовлетвореност на останалите изисквания, посочени в заданието.Сравнителният анализ на предложенията се извършва на база оценката на:

 • Удовлетвореност на технически изисквания.

 • Качество, стандарти и сертификати, доказващи професионална компетентност и съответствие със стандартите.

 • Цени: комплексна и единични.

 • Гаранции.

 • Франкировка.

 • Условия на плащане.

 • Срок на доставка и изпълнение.

 • Референции /писмени препоръки, доказващи опит на кандидата/ от минимум 3/трима/ други клиенти с подобни услуги извършвани от кандидата за последните 3 години /1.1.2008-31.12.2010г./.

7.Класирането на предложенията се извършва в следната последователност:  1. Оценка на техническата част от предложенията.

В случай, че някой от участниците в проучването не отговаря на изискванията по техническата част и/или не представи в офертата си отговор на която и да е от точките по тази част, то той се декласира, като плика с търговските условия не се отваря.

  1. Класация на кандидатите.

  2. Провеждане на полеви тестове на подсистемите за видеонаблюдение и контрол на достъпа в 5 броя точки, определени от възложителя, разположени в обектите, предмет на заданието и имащи отношение към промишленото видеонаблюдение и видеоконтрола на сигурността. Полевите тестове се провеждат по предварително обявен график в продължение на 5 календарни дни, в реални условия, само с класираните на първите три места кандидати по оценка на техническото предложение.

  3. Оценката на техническата част и проведените тестове приключва с протокол, в който допуснатите до тестване кандидати се класират от първо до трето място.

  4. Оценка на финансовата част на класираните по предишната точка кандидати.

  5. Крайното класиране се извършва в един кръг на база комплексната оценка от техническата част, резултатите от проведените тестове и финансовите параметри на предложението.


8.Други условия

  1. Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Техническо задание. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

  2. В конкурса могат да участват фирми, които са регистрирани по българското законодателство.

  3. Участник не може да бъде юридическо лице, което:

   • е обявено в несъстоятелност

   • се намира в ликвидация

   • е осъдено за банкрут

   • е лишено от правото да упражнява търговска дейност

   • има регистрирани данъчни нарушения

   • има неплатени данъци

   • има задължения към осигурителни фондове

  1. Всеки участник е длъжен да обяви писмено в “Асарел-Медет” АД промените в обстоятелствата по горните условия, настъпили в процеса на провеждане на офертното проучване.

  2. Кандидатът декларира дали ще изпълнява задачата самостоятелно, в съдружие или с подизпълнители.

  3. Ако в процеса на изпълнение на дейностите по проекта кандидатът ще използва съдружие или подизпълнители, то за всеки подизпълнител се изисква да се представи пълен пакет от документи, каквито се изискват и от кандидата по т.5 и т. 8, в т.ч. притежавани сертификати и референции, както и сертификати за контрол на качеството ISO 9001, ISO 14001 и др.

  4. Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет” АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

  5. Кандидатът се задължава да не разгласява по никакъв начин информация за дейността на възложителя, станала му известна по повод извършването на дейностите по настоящето техническо задание. При поискване от страна на възложителя кандидатът подписва Декларация за конфиденциалност.

  6. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, ”Екология” и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

  7. На кандидатите ще бъде осигурен достъп до обектите в рамките на работното време на „Асарел-Медет” АД

  8. Работите ще се извършат без прекъсване и без да се пречи на нормалния трудов процес на служителите на „Асарел-Медет” АД

  9. Количествата на извършените работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение, двустранно между Изпълнителя и Възложителя, съгласно подписан договор.

  10. Остойностяването на изпълнените видове работи ще се извършва по приети твърди единични цени и елементи на ценообразуване и доказани фактически вложени количества.

  11. Крайната цена на целия проект следва да не надвишава предварително оферираната комплексна цена.

  12. Кандидатът представя списък с описание на работната сила – брой и квалификация, която ще се ангажира за изпълнението на задачата.

  13. Брой на работния персонал с постоянно присъствие на обекта.

  14. График на работното време в дневен и месечен разрез.

  15. Офертата да съдържа всички изискуеми документи от тръжната документация.

  16. Имена на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail.

Офертите да се представят, съгласно посочените в Заповед ................./.................. срокове по един от следните начини:

- На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4500 гр. Панагюрище с надпис: ОФЕРТА за изпълнение на задача за проектиране, доставка, изграждане и внедряване на интегрирана система за безопасност в „Асарел-Медет“ АД, включваща подсистеми за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия !”.

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.


Офертата следва да бъде подадена в голям плик съдържащ запечатани два отделни плика, със следното съдържание:

Запечатан плик №1 с надпис “ДОКУМЕНТИ” (техническа част), съдържащ всички необходими документи, отнасящи се до технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, референции, баланс и отчет за приходи и разходи за последната финансова година. Без ценови условия.

Запечатан плик №2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ ценовите условия по предложението на доставчика и начина на плащане.
Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

Офертите получени след крайния срок за представяне, няма да се разглеждат.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок на подаването им.

Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг в реда, описан по-горе.Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
VІІ. За контакти

Лица за контакти:По технически въпроси:

1.Стоян Шкодрев, р-л отдел „Фирмена сигурност“, тел.: 0357/60286, shkodrev@asarel.com

2.Неда Кузманова, р-л отдел ИТТ, тел.: 0357/60448, neda@asarel.com

По търговски въпроси:

1.Анатолий Бабачев, експерт Доставки, тел.: 0357/60443, babachev@asarel.com

Стр. от
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница