Ефективна система за видеонаблюдение в железопътната инфраструктурастраница1/11
Дата18.06.2018
Размер0.9 Mb.
#74109
ТипРегламент
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА.


Автор : д-р Васил Костадинов

vas.kostadinov@abv.bgХоноруван преподавател в Академията на Министерство на вътрешните работи и Професионален колеж за охрана и сигурност „Свети Георги Победоносец“

София


2015 г.

ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА. 1


6


Увод. 7

Дефинираните цели за конкурентоспособна и ефективна транспортна система, определят критерий за реализиране на намалението на емисии от парникови газове с 60 %, който изисква: 71. Понятие за системи за видеонаблюдение. 14

1. 1. Исторически аспекти. 14

1. 2. Същност и предназначение на системите за видеонаблюдение. 16

1. 3. Елементи на системата за видеонаблюдение. 19

Определянето на видеонаблюдението като система от отделни елементи със специфични свойства и характеристики, свързани помежду си, изисква маркирането на всяко едно от тези устройства. В най-общ вид елементите от експлоатираните системи за видеонаблюдение съдържат следните елементи в разнообразни конфигурации: 20

1. 4. Обща характеристика на системата за видеонаблюдение. 232. Правна регламентация на системи за видеонаблюдение. 25

2. 1. Правна регламентация в европейското законодателство. 25

Регламент (ЕС) № 53/2010 на Съвета от 14 януари 2010 година за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г., приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС във води, които подлежат на ограничения на улова, и за изменение на регламенти (ЕО) № 1359/ 2008, (ЕО) № 754/2009, (ЕО) № 1226/2009 и (ЕО) № 1287/2009. 26

При използването на квоти при определен вид рибни запаси, държавите-членки могат да разрешат на кораби, които участват в инициативи за напълно документиран риболов, да осъществяват допълнителен улов с общ лимит до 5% от квотата, отпусната на тази държава-членка, при условие че: 27

- корабът използва камери за видеонаблюдение(CCTV), свързани със система от датчици, които записват всички риболовни и преработващи дейности на борда на кораба и други. 27

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. 27

Предмет на директивата е защитата на основните права и свободи на физическите лица и в частност правото им на личен живот при обработването на лични данни. В този смисъл са дадени определения на лични данни и обработване на лични данни. 27

2. 2. Вътрешноправна регламентация на системите за видеонаблюдение. 28

В българското законодателство също отсъства детайлната регламентация на понятията за видеонаблюдение или системи за видеонаблюдение, в самостоятелен правен акт. В тази връзка, в отделни законови и подзаконови нормативни актове, се регламентират обществени отношения свързани с дейности, при осъществяването на които се използват технически системи за сигурност, в частност видеонаблюдение.Изграждането и въвеждането в експлоатация на мрежите за видеонаблюдение се обвързва с разнообразни термини и понятия, съответстващи до голяма степен на предмета на съответния законодателен акт и урежданите от него правоотношения. 28

Закон за електронните съобщения. 28

Законът за електронните съобщения регламентира обществените отношения, свързани с осъществяване на електронни съобщения. 28

Наредба № 8 от 06.08.1993 г. за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал. 35

Вж. раздел III на Наредба № 8 от 06.08.1993 г. за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал. 353. Състояние на системите за видеонаблюдение в железопътния транспорт на Република България. 36

4. Необходимост от изграждане на съвременнен модел за видеонаблюдение в железопътната инфраструктура. 47

5. Заключение. 58

Литература 60

6. Директива 2012/34/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство(OB L 343/32/14.12.2012). 61

7. Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. 61

21. Наредба № 8 от 06.08.1993 г. за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал.(Обн. ДВ. бр. 83 от 30. 09. 1993 г.). 62СЪДЪРЖАНИЕ


ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА. 1


6


Увод. 7

Дефинираните цели за конкурентоспособна и ефективна транспортна система, определят критерий за реализиране на намалението на емисии от парникови газове с 60 %, който изисква: 71. Понятие за системи за видеонаблюдение. 14

1. 1. Исторически аспекти. 14

1. 2. Същност и предназначение на системите за видеонаблюдение. 16

1. 3. Елементи на системата за видеонаблюдение. 19

Определянето на видеонаблюдението като система от отделни елементи със специфични свойства и характеристики, свързани помежду си, изисква маркирането на всяко едно от тези устройства. В най-общ вид елементите от експлоатираните системи за видеонаблюдение съдържат следните елементи в разнообразни конфигурации: 20

1. 4. Обща характеристика на системата за видеонаблюдение. 232. Правна регламентация на системи за видеонаблюдение. 25

2. 1. Правна регламентация в европейското законодателство. 25

Регламент (ЕС) № 53/2010 на Съвета от 14 януари 2010 година за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г., приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС във води, които подлежат на ограничения на улова, и за изменение на регламенти (ЕО) № 1359/ 2008, (ЕО) № 754/2009, (ЕО) № 1226/2009 и (ЕО) № 1287/2009. 26

При използването на квоти при определен вид рибни запаси, държавите-членки могат да разрешат на кораби, които участват в инициативи за напълно документиран риболов, да осъществяват допълнителен улов с общ лимит до 5% от квотата, отпусната на тази държава-членка, при условие че: 27

- корабът използва камери за видеонаблюдение(CCTV), свързани със система от датчици, които записват всички риболовни и преработващи дейности на борда на кораба и други. 27

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. 27

Предмет на директивата е защитата на основните права и свободи на физическите лица и в частност правото им на личен живот при обработването на лични данни. В този смисъл са дадени определения на лични данни и обработване на лични данни. 27

2. 2. Вътрешноправна регламентация на системите за видеонаблюдение. 28

В българското законодателство също отсъства детайлната регламентация на понятията за видеонаблюдение или системи за видеонаблюдение, в самостоятелен правен акт. В тази връзка, в отделни законови и подзаконови нормативни актове, се регламентират обществени отношения свързани с дейности, при осъществяването на които се използват технически системи за сигурност, в частност видеонаблюдение.Изграждането и въвеждането в експлоатация на мрежите за видеонаблюдение се обвързва с разнообразни термини и понятия, съответстващи до голяма степен на предмета на съответния законодателен акт и урежданите от него правоотношения. 28

Закон за електронните съобщения. 28

Законът за електронните съобщения регламентира обществените отношения, свързани с осъществяване на електронни съобщения. 28

Наредба № 8 от 06.08.1993 г. за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал. 35

Вж. раздел III на Наредба № 8 от 06.08.1993 г. за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал. 353. Състояние на системите за видеонаблюдение в железопътния транспорт на Република България. 36

4. Необходимост от изграждане на съвременнен модел за видеонаблюдение в железопътната инфраструктура. 47

5. Заключение. 58

Литература 60

6. Директива 2012/34/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство(OB L 343/32/14.12.2012). 61

7. Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. 61

21. Наредба № 8 от 06.08.1993 г. за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал.(Обн. ДВ. бр. 83 от 30. 09. 1993 г.). 62
Резюме

Съвременните предизвикателства в сферата на сигурността разширяват обхвата на своите проявления, а високите нива на вероятност и влияние на рисковете, продължават да бъдат значим фактор за обектите от железопътната ифнраструктура.

Значимостта на жп инфраструктура за функционирането и развитието на жп транспорт изисква адекватно отношение на държавата и органи й, за гарантиране на нужните нива на сигурност в тях. В тази връзка е изградена и функционира система за физическа защита важен елемент от която са техническите системи за сигурност - в основната си част като видеонаблюдение. За повишаване ефективността от използването й, е целесъобразно утвърждаването и реализирането на единен комплексен модел за финансирането, проектирането, експлоатацията и управлението на системите за видеонаблюдение.

Ключови думи – жп инфраструктура, физическа защита, видеонаблюдение, ефективност, комплексен модел.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница