Vii вътрешен ред чл. 21 Организация на дейността по записването и приема на пациентиДата10.02.2018
Размер102.11 Kb.
Извадки от Правилника за вътрешния ред отнасящ се до пациентите:
РАЗДЕЛ VII
ВЪТРЕШЕН РЕД
Чл.21 Организация на дейността по записването и приема на пациенти:

/І/ Записването на пациенти става по следния начин:

 1. Пациентите могат да се записват само по телефон, факс, имейл, GSM, без лично явяване в ЛЗ, като това гарантира равни възможности за достъп до лечебното заведение на болни от цялата страна.

 2. Записването започва на всяко първо работно число от месеца за един месец напред.

3. Когато пациентът е записан за прием, но се откаже от определена дата за постъпване е длъжен да уведоми болницата за отказа не по-късно от 5 дни преди определения ден за постъпване в лечебното заведение. Пациент, който веднъж се е отказал от резервация без да уведоми болницата в посочения срок, няма право на предварителна резервация, а се допуска само резервация в деня на постъпването, в случай че са налице свободни места.

/ІІ/ Приема се осъществява в Косултативно - диагностичен блок чрез консултативен кабинет.

 1. Въз основа прецезиране, основаващо се на критериите за спешност, пациентите се:

а/ приемат незабавно

б/ включващ в „лист на чакащи”, чрез който се планира датата на приема

 1. Се попълва необходимата медицинска документация

 2. Се извършват диагностични и лечебни дейности, включително при спешни състояния

 3. Се извършва пълна или частична санитарна обработка на пациента

/3/ Отказът на пациента да бъде приет в ЛЗ след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа на чакащите или отказът му да бъде включен в него, както и отказът му да продължи започналия престой в ЛЗ се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента.

/4/ Правилата относно действията по ал. 3 се уреждат с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ.

Към пневмофтизиатрични болници за долекуване, продължително ллечение и рехабилитация се насочват болни от цялата страна, преминали остра фаза на активна туберкулоза или с хронични неспецифични белодробни болести за дихателна рехабилитация.
При постъпване за лечение в СБДПЛРПФЗ “Света Петка Българска” ЕООД гр. Велинград, трябва да носите следните ксерокопия или документи:

 1. ЛАК / ако е необходимо издаване на болничен лист /

 2. Рецептурна книжка

 3. Епикриза отнасяща се за белодробно заболяване

 4. Рентгенови снимки / стари /

1.Постъпването на лечение става :Приемането от 01.01.2004г. на пациенти става с талон-направление за хоспитализация на МЗ или на НЗОК. Деца под 18г. не се приемат в болницата. Рехоспитализацията е възможна един месец след изписването Ви от СБДПЛРПФЗ. Предимство за лечение в СБДПЛРПФЗ - Света Петка Българска ЕООД гр. Велинград имат пациенти, които постъпват за първи път на лечение и пациенти , които са лекувани за белодробни заболявания в МБАЛ и СБАЛ, непосредствено преди идването в СБДПЛРПФЗ - Света Петка Българска ЕООД гр. Велинград да се носи епикриза/

1а/ При постъпване на пациенти в СБДПЛРПФЗ, същите внасят депозит – гаранция за предоставения ключ в размер на 3 лв., който при изписване и връщане на ключа се възстановява в пълен размер на пациента.

2а/ За ползване на дистанционно за телевизор, пациентът внася депозит в размер на 15 лв., който подлежи на връщане при предаване на дистанционното.

2. Приемането в стационарен блок става в ПКК. Медицинската сестра в ПКК попълва необходимата документация-паспортна част с дата и час на постъпване и се вписва в дневника за прием на болните.Пациенти по КП , за които СБДПЛРПФЗ - Света Петка Българска ЕООД гр. Велинград няма сключен договор с НЗОК се насочват към други ЛЗ , които имат сключен договор.В.И.З.-паспортна част задължително се вписва адрес и телефон на близки.Медицинската сестра настанява пациента съобразявайки са със здравословното състояние и неговата възраст.Постъпващите пациенти се запознават с ПВР и се подписват в И.З.,че са запознати с него. Издава се фактура за всички услуги.

3. Пациенти, които искат да бъдат освободени от заплащане на потребителска такса следва да представят необходими документи, единствено и само в периода по време на престоя си в СБДПЛРПФЗ - Света Петка Българска ЕООД гр. Велинград

4. В стационарен блок не се приемат болни съгласно Заповед на противопоказания за лечение.

5.Дежурния персонал уведомява постъпващите на лечение по всички интересуващи ги въпроси, относно вътрешния ред, режим и др.

6.Чуждестранни граждани и лица без гражданство,на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България се ползват от медицинска помощ наравно с българските граждани,а всички останали се уреждат с Правилника за приложението на ЗНЗ,чл.27 ал.1 и 2.7. Заплащане на услугите:

-На основание Наредба за изменение и допълнение на Наредба №22 от 1997г.за условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациента.

Д.в. бр.40 от 20.04.2001г., всеки пациент има право и може да бъде настанен в стаи с подобрени битови условия срещу заплащане, съгласно Ценоразпис одобрен от Управителя на СБДПЛРПФЗ - Света Петка Българска ЕООД гр. Велинград, неразделна част от настоящия Правилник.

7а/. -На основание Наредба № 49 / 2010г. и променена в д.в. бр.53 /12.07.2011г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ.

Всеки пациент, който напусне преждевременно ЛЗ ще подпише формуляр за информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болничното заведение и задължително ще бъдат заплатени от пациента проведените до този момент медицински преглед, изследвания, физиотерапевтични процедури и назначени лекарствени средства

8. Лицата ,които в резултат на употреба на алкохол са увредили собственото си здраве или здравето на други лица ,заплащат разходите за лечението в лечебното заведение съобразно ценовата листа.За лицата по т. 10 се съобщава в РПУ.

9. Хоспитализираните пациенти преминават задължително през санпропусника за санитарна обработка-пълна или частична ,ако състоянието им позволява това.

10. Скъпоструващите лични вещи се съхраняват от ст.мед.сестра в съответното отделение срещу личната карта на пациента и подписа на ст.мед.сестра.

11. Лекаря в приемно-консултативния блок при първоначалния преглед на пациента трябва да извърши следното: • изясняване на проблема

 • анамнеза

 • физикално изследване

 • диференциално-диагностичен план

 • определяне необходимостта от допълнителни специализирани изследвания и прегледи

 • определяне на необходимостта на пациента от медицински и сестрински грижи

 • определяне на хранителния режим и функционалните нужди на пациента

 • терапевтичен план

Чл.22 Лечение на болните.
1. Лекаря в КДБ извършва първия преглед след приемането на болния веднага в кабинета си или в стаята на болния, назначава необходимата терапия по основното заболяване , останалите по желание на пациента се заплащат по действащата нормативна уредба.

2. Параклинични изследвания се назначават по преценка на лекуващия лекар по необходимост.

3. Протокол за противопоказания се прави от лекуващия или дежурен лекар

в случай на промяна на състоянието на пациента ,непозволяващо физикално лечение и рехабилитация.

4. Видовете процедури се назначават всеки ден.

5. Визитации в отделенията се извършват всеки ден от мед.сестри и ст.мед.сестра от 8.00ч. Лекарска визитация от ординаторите се извършва всеки ден от 8.30ч. При отсъствие на ординатор лекарската визитация се извършва от Началник отделение.

6. Управителя на болницата извършва при необходимост, обща визитация в отделенията, на която присъстват Началници на отделения, лекари, Главна мед.сестра, ст.мед.сестра и редови сестри.

7. Неотложна медицинска помощ се оказва от дежурен лекар и дежурна мед.сестра. След приключване на дежурството в 7.30ч. дежурния лекар се явява с писмен рапорт при Управителя на болницата.

8. Режима на болните е включен в графика за лечение. Времето от 6.00ч. до 22.00ч.се използва изключително за лечение,хранене и почивка на пациентите.

От 1.10. до 31.05 външните врати – централен и заден вход на ЛЗ се заключват в 22 часа, от 1.06. до 30.09. – 22,30 часа.

Времето от 14.00ч. до 16.00ч. е предназначено за следобедна почивка на болните ,през което време се забранява посещението на външни лица.

9. Времето за посещение е регламентирано:

- В делнични дни от 10.00ч. до 12.00ч.

- В празнични дни от 10 00ч. до 12.00ч. от 16.00ч. до 18.00ч.

10. . Извън лечението пациентите са ангажирани със здравни беседи ,които се провеждат по установен график.

11. Възникнали проблеми от битов характер се решават от Главната мед. сестра на болницата.

12. Преместването на болни от отделение в отделение и от стая в стая става с разрешението на старша медицинска сестра в интерес на болния в зависимост от заболяването му и по обща целесъобразност.

13. По време на визитация сутрин от 8.30ч. до 9.30ч. и вечер от 22.30. до 23.00ч. вратите на болничните стаи да са отключени. Ако е заключена вратата на болничната стая се приема, че пациента отсъства и съгласно ПВР се налага дисциплинарно наказание – намаляване на срока на лечение и изписване на пациента.

14. Лечебното заведение за болнична помощ осигурява непрекъснато 24 часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалисти съгласно разрешението за лечебна дейност, включително и на медицинска помощ при спешни състояния.

15. Забранено е късането на комарници. При увреждане или липсващ инвентар се възстановява от пациента.

16. Забранено е изнасянето на маси и столове от терасата на ІІ ПФО – глоба 50лв.

Чл.23 Организация на дейността при изписването или привеждането на пациентите:
1. Лекуващия лекар информира близките на болния за датата на неговото изписване,като в деня на изписването провежда разговор,касаещ проблемите на пациента-здравни и социални.Болния се изписва след приключване на лечение и в сроковете посочени в ИЗ като среден престой - 12 дни

2. В деня на изписването на пациента от стационара се издава епикриза в три екземпляра: • за пациента, за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано,за история на заболяването,която трябва да съдържа следните реквизити:
 • паспортна част

 • окончателна диагноза

 • придружаващи заболявания

 • анамнеза

 • обективно състояние с локален,соматичен и специализиран статус

 • пара клинични изследвания

 • консултативни прегледи

 • терапевтична схема

 • ход на заболяването

 • настъпили усложнения

 • инвазивни диагностични процедури

 • заключения на етапна епикриза

 • оплаквания при изписването

 • обективно състояние при изписването

 • изход от заболяването

 • становище за периода на временна нетрудоспособност

 • период на уредена временна нетрудоспособност

 • препоръки за хигиенно-охранителен режим след изписването

 • назначено медикаментозно лечение след изписването и препоръки за такова

 • необходимост от контролни прегледи в болницата след изписването

 • препоръки към ОПЛ на пациента

 • нарочена рехоспитализация при необходимост от такава

 • описание на съпровождащите епикризата други документи за служебно ползване

 • описание на приложените към епикризата изследвания

3. Изписания пациент може да бъде насочен към дома, ОПЛ, МЦ след уговорка със съответен специалист, когато лечебно-диагностичния процес е затруднен в рамките на СБДПЛРПФЗ - Света Петка Българска ЕООД гр. Велинград. Консултацията със съответния областен специалист се осъществява по телефона от лекар - специалист като предварително информира Началник отделението.


4. При изписване на бацилоносител се изпраща известие до ХЕИ на чиято територия е настоящия адрес на лицето и копие до семейния лекар.
5. Пациента получава болничен лист за времето на престоя в стационара.
6. Пациента може да бъде насочен към ТЕЛК.
7. При необходимост активно наблюдение или продължаване на лечението в домашни условия това следва изрично да се запише в епикризата.
8. Приема на пациента,лечението на пациента ,изписването на пациента ,привеждането на пациента в друго лечебно заведение да са съобразени със съответните раздели на НРД 2002,касаещи болничната помощ.
9. При наличие на причина за внезапно прекратяване на лечението и престоя в СБДПЛРПФЗ - Света Петка Българска ЕООД гр. Велинград болният е длъжен да представи документ /и/ или доказателство/а/ за основателността на напускането.След представянето им остатъка от сумата се възстановява.Срок за представяне на документите-5 /пет/ дни.

10. При предсрочно напускане на болен без уважителни причини от страна на “ СБДПЛРПФЗ - Света Петка Българска ЕООД гр. Велинград на същия не се връща разликата от стойността на взетите такси.

11. При дисциплинарно изписване на пациент – не се възстановява внесената в касата сума за потребителска такса и / или платени медицински услуги и / или ВИП услуги и други предплатени услуги.

12. При изписване или предсрочно напускане, пациента е длъжен да предаде в пълна изправност ползваното от него имущество. В случай на констатирани повреди болния е длъжен да заплати необходимата сума или подпише необходимия документ за издължаване.

13. Изписването /превеждането/ на пациенти по клинична пътека ХОББ се документира в:


 • лист ИЗ

 • част ІІІ на талон-направление за хоспитализация

 • епикриза

Документи 1, 3, 4 се прикрепят към лист “История на заболяването”.

Чл.24 Организацията по дейностите по предаване на трупа на починал пациент.
1. Трупът на починал пациент в стационара да престоява в болничната стая 2 часа,като се полагат грижи от дежурната сестра за запазване на външния му вид.
2. След изтичане на указания срок трупът се отнася в помещението за покойници.
3. Трупът на починал в стационара пациент подлежи на аутопсия,за която Началникът на съответното отделение уведомява Началника на патоантомичното отделение при МБАЛ Пазарджик.
4. Трупът на починал пациент не подлежи на аутопсия по религиозни причини,ако близките заявят чрез писмена декларация желанието си до Управителя на лечебното заведение,последния декларира съгласието си чрез подписа си.
5. На патоанатомична аутопсия не подлежат пациенти които са съдебно-медицински случаи.Началник отделение на СБДПЛРПФЗ - Света Петка Българска ЕООД гр. Велинград информира Началник РПУ Велинград и Началник отделение по съдебно-медицинска експертиза при МБАЛ АД гр.Пазарджик.
/6/ Лекуващ лекар или дежурен лекар,констатирал смъртта на пациент в стационара попълва “Съобщение за смърт “ в 2 екземпляра,които се изпраща на длъжностното лице по гражданско състояние в Община Велинград.
7. Трупът на починал пациент се съпровожда с епикриза, подписана от лекуващия лекар и Началника на съответното отделение в случаите,че трупът подлежи на аутопсия.
8. Трупът след патоанатомичната аутопсия се предава на близките от лекар в патоанатомично отделение при МБАЛ гр.Пазарджик след представяне на “Акт за смърт”,издаден от съответната община.
Чл.25 Организацията на дейността относно реда за лечение на чуждестранни граждани е регламентирана със заповед № 430 /28.12.2002 г.на основание на Наредбата за лечение на чужденците в Република България.
Чл.26 Пациентите се хранят на три смени през летния сезон и на две смени през зимния сезон.

Чл.27 При приемане задължително е да си носи рецептурната книжка/ако има такава/

/1/ Да носи със себе си амбулаторната си карта – ЛАК

/2/ Да представи амбулаторен лист от ОПЛ

/3/ Да носи последния амбулаторен лист от ПУЛМОЛОГ

/4/ ДА носи задължително епикриза за белодробни заболявания.

/5/ Да носи бележка, че е здравно осигурен./6/ ЗА СЕМЕЙСТВА НЕ СЕ ОСИГУРЯВА СТАЯ, А ЛЕГЛО В ЛЗ.

Чл.26 Абсолютно е забранено тютюнопушенето и употребата на алкохол в ЛЗ, за употреба на такива пациентите се изписват дисциплинарно.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница