За условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъцистраница2/3
Дата25.07.2016
Размер0.6 Mb.
1   2   3
§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Инсталация за изгаряне“ е всяко неподвижно или подвижно техническо съоръжение или оборудване, което се използва за термично третиране на отпадъци, със или без оползотворяване на отделената в резултат на изгарянето топлина. Инсталацията за изгаряне включва площадката, на която е разположена, както и намиращите се на площадката пещи за изгаряне на отпадъци; съоръжения за приемане, съхраняване и инсталации за предварителна обработка на отпадъците; системите за захранване с отпадъци, гориво и въздух; котлите; инсталациите за пречистване на отпадъчните газове; инсталации за третиране и съхраняване на остатъците от изгарянето и на отпадъчните води; комини; устройствата и системите за контрол на процесите на изгаряне и за регистриране и наблюдение на условията на изгаряне.

2. „Термично третиране“ включва изгаряне на отпадъците чрез окисляване, както и други термични процеси, като пиролиза, газификация или плазмени процеси, доколкото веществата, получени от тези процеси, се изгарят впоследствие.

3. „Инсталация за съвместно изгаряне“ е всяка неподвижна или подвижна инсталация, чието основно предназначение е производството на енергия или на материални продукти, в която се изгарят отпадъци, с оглед на оползотворяването им като основно или допълнително гориво или с оглед на тяхното обезвреждане. В случай, че основната цел на съвместното изгаряне в дадена инсталация е обезвреждане на отпадъците, а не производство на енергия или материално производство, то инсталацията се счита като „инсталация за изгаряне“ по смисъла на т. 1. Инсталацията за съвместно изгаряне включва площадката, на която е разположена, както и намиращите се на площадката пещи за съвместно изгаряне на отпадъци; съоръжения за приемане, съхраняване и инсталации за предварителна обработка на отпадъците; системите за захранване с отпадъци, гориво и въздух; котлите; инсталациите за пречистване на отпадъчните газове; инсталации за третиране и съхраняване на остатъците от изгарянето и на отпадъчните води; комини; устройствата и системите за контрол на процесите на изгаряне и за регистриране и наблюдение на условията на изгаряне.

4. „Съществуваща инсталация за изгаряне на отпадъци“ означава един от следните видове инсталации за изгаряне на отпадъци:

а) която е въведена в експлоатация преди 28.12.2002 г.;

б) която е получила разрешение за дейности с отпадъци преди 28.12.2002 г., при условие че е била въведена в експлоатация не по-късно от 28.12.2003 г.;

в) за която е подадено заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци до 28.12.2002 г. и инсталацията е въведена в експлоатация не по-късно от 28.12.2004 г .

5. „Нова инсталация за изгаряне“ е всяка инсталация за изгаряне на отпадъци, която не съответства на определението по т. 4.

6. „Компетентни органи“ за прилагане изискванията на наредбата, в т.ч. за своевременното предприемане на необходимите и достатъчни мерки и действия по тяхното налагане, са:

а) изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда – за инсталациите, попадащи в обхвата на приложение № 4 ЗООС;

б) директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите – в случаите по чл. 67, т. 1 ЗУО.

7. „Номинален капацитет“ е сумата на предоставените от производителя и потвърдени от оператора капацитети на всички отделни пещи в рамките на една инсталация за изгаряне или съвместно изгаряне, определен въз основа на топлотворната способност на отпадъците, която се изразява с количеството изгорени отпадъци за един час.

8. „Диоксини и фурани“ са посочените в приложение № 6 полихлорирани дибензо-p-диоксини и дибензофурани.

9. „Отпадъци“ са отпадъците по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

10. „Опасни отпадъци“ са опасните отпадъци по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

11. „Остатъци“ означава всякакъв твърд или течен отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, образуван от инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци.

12. „Биомаса“ е биомасата по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

13. „Смесени битови отпадъци“ са битовите отпадъци по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗУО с изключение на отпадъците, които се събират разделно при източниците им и попадат в подгрупа с код 2001, и с изключение на отпадъците от подгрупа с код 20 02 съгласно списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

14. „Емисия“ е прякото или непрякото изпускане на вещества, вибрации, топлинни лъчения или шумове в атмосферния въздух, водите или почвите от организирани или неорганизирани източници в рамките на дадена инсталация за изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци.

15. „Норма за допустими емисии“ е стойност за маса на дадено вещество съгласно § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на ЗООС.

16. „Средноденонощни норми за допустими емисии (стойности)“ са нормите за допустими емисии, осреднени за период от 24 часа.

17. „Половинчасови норми за допустими емисии (стойности)“ са нормите за допустими емисии, осреднени за период от 30 минути.

18. „Гориво“ означава всяко твърдо, течно или газообразно горивно вещество.

19. „Местно твърдо гориво“ е срещано в естествени условия твърдо гориво, което се добива на местно равнище и изгаря в специално конструирани за това гориво горивни инсталации.

20. „Най-добри налични техники“ е етап в развитието на дейностите и методите за тяхното осъществяване съгласно § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на ЗООС.

21. „Опасни вещества“ означава вещества или смеси по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ, L 353, 31.12.2008 г.).

 22. „Комин“ означава конструкция, включваща една или повече димни тръби, през която преминават отпадни газове, за да бъдат изпуснати във въздуха.

23. „Степен на десулфуризация“ означава съотношението между количеството сяра, което не е изпуснато във въздуха от инсталация за изгаряне или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци за даден период от време, и количеството сяра, съдържащо се в твърдото гориво, което е въведено в камерите на горивната инсталация и е използвано в течение на същия период от време.

§ 2. Когато за изграждането и експлоатацията на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци се изисква издаване на комплексно разрешително, водеща при определяне на производствената дейност е категорията на основната промишлена дейност, определена съгласно приложение № 4 ЗООС.

§ 3. Наредбата въвежда изискванията на член 31, параграф 2, глава IV и приложение VI на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ, L 334/17 от 17 декември 2010 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

§ 5. Наредбата отменя Наредба № 6 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн., ДВ, бр. 78 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.).

§ 6. Указания във връзка с прилагането на наредбата дава министърът на околната среда и водите.

§ 7. Средноденонощна стойност, половинчасова средна стойност и средна стойност за десет минути се определят съгласно инструкция по § 5 от преходните и заключителните разпоредби на ЗЧАВ.

§ 8. Точка 4.1.1 от приложение № 3 за горивни инсталации за съвместно изгаряне се прилага до:

1. 31 декември 2015 г. за горивните инсталации по чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, приета с ПМС № 354 от 2012 г. (ДВ, бр. 2 от 2013 г.);

2. 7 януари 2013 г. за горивните инсталации по чл. 5, ал. 3 от Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации.

§ 9. Точка 4.1.2 от приложение № 3 за горивни инсталации за съвместно изгаряне се прилага след:

1. 1 януари 2016 г. за горивните инсталации по чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации;

2. 7 януари 2013 г. за горивните инсталации по чл. 5, ал. 3 от Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации.

Министър: Юлиян Попов

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

Изисквания към методите и средствата за измерване

1. Измерванията за определяне на емисиите на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и водите трябва да бъдат представителни.

2. Вземането на проби и анализът на всички вредни вещества, включително диоксините и фураните, както и сравнителните измервания, използвани за калибриране на средствата за непрекъснати (автоматични) измервания, трябва да се извършват в съответствие с български стандарти (БДС), въвеждащи европейски стандарти на Европейския комитет по стандартизация (CEN). При липса на стандарти на CEN се прилагат стандарти на Международната организация по стандартизация (ISO), национални или други международни стандарти, гарантиращи получаването на данни с равно­стойно научно качество.

3. Средствата за СНИ и СПИ на вредни вещества в атмосферния въздух трябва да отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31 от 1999 г.).

4. Доверителните интервали на единичните резултати за средноденонощните стойности (при 95 % вероятност) не трябва да надвишават следните процентни части от стойностите на съответните НДЕ:

въглероден оксид:

10 %

серен диоксид:

20 %

азотен диоксид:

20 %

общ прах:

30 %

общ органичен въглерод:

30 %

хлороводород:

40 %

флуороводород:

40 %

Пример към т. 4: При определяне на въглероден оксид съгласно приложение № 2, т. 5.1 средната дневна стойност на НДЕ в отпадъчните газове е 50 mg/Nm3. Десетпроцентната част от тази стойност е равна на 5 mg/Nm3. Следователно доверителните интервали на единичните резултати за средноденонощните стойности при определяне на съдържанието на въглероден оксид (при 95 % вероятност) не трябва да бъдат по-големи от 5 mg/Nm3.

Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1Норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от инсталациите за изгаряне на отпадъци в mg/Nm3

1.Средноденонощни норми за допустими емисии:Таблица 1Вредни вещества

НДЕ, mg/Nm3

1.

Общ прах (прахови частици)

10

2.

Газо- и парообразни органични съединения, изразени като общ органичен въглерод

10

3.

Газо- и парообразни хлорни съединения, изразени като хлороводород

10

4.

Газо- и парообразни флуорни съединения, изразени като флуороводород

1

5.

Серен триоксид и серен диоксид, изразени като серен диоксид

50

6.

 

 Азотен оксид и азотен диоксид, изразени като азотен диоксид, за съществуващи инсталации с номинален капацитет над 6 тона за час или за нови инсталации за изгаряне на отпадъци

200

7.

 


Азотен оксид и азотен диоксид, изразени като азотен диоксид, за съществуващи инсталации с номинален капацитет до 6 т/час

400

2. Средни половинчасови норми за допустими емисии:

Таблица 2

 


Вредни вещества

А

(100 %)


Б

(97 %)


1.

Общ прах (прахови частици)

30

10

2.

Газо- и парообразни органични съединения, изразени като общ органичен въглерод

20

10

3.

Газо- и парообразни хлорни съединения, изразени като хлороводород

60

10

4.

Газо- и парообразни флуорни съединения, изразени като флуороводород

4

2

5.

Серен триоксид и серен диоксид, изразени като серен диоксид

200

50

 


Вредни вещества

А

(100 %)


Б

(97 %)


6.

Азотен оксид и азотен диоксид, изразени като азотен диоксид, за съществуващи инсталации с номинален капацитет над 6 тона за час или за нови инсталации за изгаряне на отпадъци

400

200

3. Средни норми за допустими емисии, за период на пробовземане между 30 минути и 8 часа, на концентрации на тежки метали и техните газообразни и/или парообразни съединения:

Таблица 3Вредни вещества

НДЕ,

mg/Nm31.

Кадмий и неговите съединения, определени като кадмий

общо: 0,05

 


2.

Талий и неговите съединения, определени като талий

3.

Живак и неговите съединения, определени като живак

0,05

4.

Антимон и неговите съединения, определени като антимон

 

 

  

 

  

 

общо: 0,55.

Арсен и неговите съединения, определени като арсен

6.

Олово и неговите съединения, определени като олово

7.

Хром и неговите съединения, определени като хром

8.

Кобалт и неговите съединения, определени като кобалт

9.

Мед и нейните съединения, определени като мед

10.

Манган и неговите съединения, определени като манган

11.

Никел и неговите съединения, определени като никел

12.

Ванадий и неговите съединения, определени като ванадий

3.1. НДЕ от таблица 3 се прилагат също за емисии, съответстващи на тежки метали, и на техните съставки в газообразно и парообразно състояние.

4. Норма за допустими емисии на диоксини и фурани, определени като средна стойност за не по-малко от шестчасов и не по-голям от осемчасов период на вземане на проби:Таблица 4

Вредни вещества

НДЕ, ng/Nm3

Диоксини и фурани

0,1

4.1. Нормата за допустими емисии по т. 4 по-горе се отнася за общата концентрация на диоксини и на фурани, изчислена въз основа на токсичната им еквивалентност съгласно приложение № 6.

5. Норми за допустими емисии на въглероден оксид в отпадъчните газове:

5.1. средноденонощна стойност – 50 mg/Nm3;

5.2. половинчасова средна стойност – 100 mg/Nm3;

5.3 средна стойност за десет минути – 150 mg/Nm3.

Приложение № 3 към чл. 23, ал. 1Норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци

1. Посочената по-долу формула (правило на смесите) трябва да се прилага във всички случаи, когато в таблицата на приложението не е установена специфична обща норма за допустими емисии (С).

2. Нормите за допустими емисии на всяко разглеждано вредно вещество и на въглеродния оксид, съдържащи се в газовете, отделени при съвместното изгаряне на отпадъците, трябва да се изчислява, както следва:

Забележка на редакцията: виж формулата в PDF-а на броя

където:


Vотпадък е обемът на отпадъчните газове, получени единствено в резултат от изгаряне на отпадъците, определен спрямо отпадъците с най-ниска топлотворна способност, от посочените в разрешението или комплексното разрешително по чл. 3, ал. 1, приведен към условията на чл. 45, ал. 1 и 2; ако количеството на отделената при съвместното изгаряне на опасни отпадъци топлина e по-малко от 10 % от общата топлина, отделена от инсталацията, Vотпадък трябва да се изчислява спрямо теоретичното количество на отпадъци, които, ако бъдат изгорени, ще произведат топлина в размер 10 % от общата топлина, отделена от инсталацията;

Сотпадък – НДЕ за съответните вредни вещества и въглероден оксид, които трябва да бъдат спазвани от инсталациите за изгаряне съгласно приложение № 2;

Vпроцес – обемът на отпадъчните газове, получени в резултат на протичащите в инсталацията процеси, включително и в резултат на изгаряне на разрешените горива, които се използват обичайно в инсталацията (без да се отчитат изгаряните отпадъци), определен на базата на кислородно съдържание, към което емисиите следва да се приведат съгласно Наредба № 1 от 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници (ДВ, бр. 64 от 2005 г.); при липса на изисквания за съответния тип инсталация в посочената наредба се използва действителното кислородно съдържание на изгорелите газове, без да са разреждани чрез добавяне на въздух, който не е необходим за процеса; другите условия, към които трябва да бъдат приведени резултатите от измерванията, са посочени в чл. 45, ал. 1;

Спроцес – НДЕ, установена съгласно таблиците за конкретни промишлени сектори и вредни вещества в приложението; при липса в приложението на такива стойности се използват НДЕ за съответните вредни вещества и въглеродния оксид съгласно Наредба № 1 от 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници; при липса на съответни стойности в посочената наредба се използват НДЕ за съответните вредни вещества и въглеродния оксид в отпадъчните газове на инсталациите, установени с разрешението, а при липса на установени в разрешението стойности се използват реалните концентрации;

С – общата НДЕ според таблиците за конкретни промишлени сектори и вредни вещества в приложението; при липса на такива стойности в приложението получените резултати за С заместват НДЕ за съответните вредни вещества и въглеродния оксид, установени с приложение № 2; общото съдържание на кислород, изисквано с чл. 45, ал. 3, което трябва да замени стандартното съдържание по чл. 45, ал. 1, се изчислява въз основа на стандартното съдържание при отчитане на отделните парциални обеми.

Всички НДЕ се изчисляват при температура 273,15 К, налягане 101,3 kРа, след корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчния газ.

3. Специални разпоредби за циментови пещи, прилагащи съвместно изгаряне на отпадъци:

3.1. Определените в точки 3.2 и 3.3 норми за допустими емисии се прилагат като средноденонощни стойности за общ прах, HCl, HF, NOx, SO2 и общ органичен въглерод (в случаите на СНИ), като средни стойности за период на вземане на проби от най-малко 30 минути и най-малко 8 часа за тежки метали и като средни стойности за период на вземане на проби от най-малко 6 часа и най-много 8 часа за диоксини и фурани.

Всички стойности се изразяват в mg/Nm3 (в ng/Nm3 за диоксини и фурани). Половинчасовите средни стойности са необходими само за изчисляването на средноденонощните стойности.

Резултатите от извършените измервания трябва да бъдат отнесени към следните условия: температура 273,15 К, налягане 101,3 kРа, съдържание на кислород 10 %, след корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчния газ.

3.2. Общи норми за допустими емисии (С) в mg/Nm3 (с изключение на стойностите за диоксини и фурани в ng/Nm3) за следните видове замърсяващи вещества:

Вредни вещества

С

Общ прах (прахови частици)

30

HCl

10

HF

1

NОx

500(*)

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr +Со + Cu + Mn + Ni + V

0,5

Диоксини и фурани

0,1

(*) До първи януари 2016 г. компетентният орган по издаване на разрешението по чл. 3, ал. 1 може да разреши освобождаване от нормата за NОx за пещи тип Lepol и дълги ротационни пещи, при условие че разрешението определя общи норми за допустими емисии за NОx от не повече от 800 mg/Nm3.

3.3. Общи норми за допустими емисии (НДЕ) за серен диоксид (SО2) и общ органичен въглерод:Вредни вещества

С

2

50

Общ органичен въглерод

10

3.4. Норми за допустими емисии (НДЕ) за въглероден оксид (СО):

Компетентните органи могат да установяват НДЕ за въглероден оксид.

4. Специални разпоредби за горивните инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.

4.1. Средноденонощни стойности.

За определяне на общата номинална топлинна входяща мощност на горивни инсталации се спазват изискванията на чл. 3 от Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации.

Половинчасовите средни стойности са необходими единствено за изчисляване на средните средноденонощни стойности:

4.1.1. норми за допустими емисии (Спроцес), изразени като средноденонощни НДЕ (mg/Nm3), валидни до датата по § 8 от преходните и заключителните разпоредби:

4.1.1.1. норми за допустими емисии (Спроцес) за твърди горива, с изключение на биомаса изразена в mg/Nm3 (съдържание на О2 – 6 %):Вредни

вещества< 50 MW

50 – 100 MW

100 – 300 MW

> 300 MW

SO2

-

850

200

200

NOx

-

400

200

200

Общ прах (прахови частици)

50

50

30

30

4.1.1.2. норми за допустими емисии (Спроцес) за биомасата, изразен в mg/Nm3 (съдържание на О2 – 6 %):

Вредни

вещества


< 50 MW

50 – 100 MW

100 – 300 MW

> 300 MW

SO2

-

200

200

200

NОx

-

350

300

200

Общ прах (прахови частици)

50

50

30

30

4.1.1.3. норми за допустими емисии (Спроцес) за течни горива в mg/ Nm3 (съдържание на кислород – 3 %):

Вредни

 вещества< 50 MW

50 – 100 MW

100 – 300 MW

> 300 MW

SO2

-

850

400 до 200

(линейно намаление от 100 до 300 MW)200

NОx

-

400

200

200

Общ прах (прахови частици)

50

50

30

30

4.1.2. норми за допустими емисии (Спроцес), изразени като средноденонощни НДЕ (mg/Nm3), валидни след датата по § 9 от преходните и заключителните разпоредби;

4.1.2.1. норми за допустими емисии (Спроцес) за горивни инсталации по чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, с изключение на газови турбини и газови двигатели:

4.1.2.1.1. норми за допустими емисии (Спроцес) за твърди горива, с изключение на биомаса изразена в mg/Nm3 (съдържание на О2 – 6 %):

Вредни

вещества< 50 MW

50 – 100 MW

100 – 300 MW

> 300 MW

SO2

-

400; за торф 300

200

200

NOx

-

300;

за прахообразни лигнитни въглища 400200

200

Общ прах (прахови частици)

50

30

25;

за торф 2020

4.1.2.1.2. норми за допустими емисии (Спроцес) за биомасата, изразен в mg/Nm3 (съдържание на О2 – 6 %):

Вредни

вещества


< 50 MW

50 – 100 MW

100 – 300 MW

> 300 MW

Вредни

вещества


< 50 MW

50 – 100 MW

100 – 300 MW

> 300 MW

SO2

-

200

200

200

NОx

-

300

250

200

Общ прах (прахови частици)

50

30

20

20

4.1.2.1.3. норми за допустими емисии (Спроцес) за течни горива в mg/ Nm3 (съдържание на кислород – 3 %):

Вредни

вещества


< 50 MW

50 – 100 MW

100 – 300 MW

> 300 MW

SO2

-

350

250

200

NОx

-

400

200

150

Общ прах (прахови частици)

50

30

25

20

4.1.2.2. норми за допустими емисии (Спроцес) за горивни инсталации по чл. 5, ал. 3 от Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, с изключение на газови турбини и газови двигатели:

4.1.2.2.1. норми за допустими емисии (Спроцес) за твърди горива, с изключение на биомаса изразена в mg/Nm3 (съдържание на О2 – 6 %):Вредни вещества

< 50 MW

50 – 100
MW

100 – 300
MW

> 300 MW

SO2

-

400;

за торф
300200;

за торф 300, освен при изгаряне в псевдокипящ слой 250150;

при изгаряне в псевдокипящ


слой – циркулиращ или под налягане,
или при изгаряне на торф – при всякакъв псевдокипящ слой: 200

NOx

-

300;

за торф
250200

150;

при изгаряне на прахообразни лигнитни


въглища 200

Общ прах (прахови частици)

50

20

20

10;

за торф 204.1.2.2.2. норми за допустими емисии (Спроцес) за биомасата, изразен в mg/Nm3 (съдържание на О2 – 6 %):

Вредни

вещества


< 50 MW

50 – 100 MW

100 – 300 MW

> 300 MW

SO2

-

200

200

150

NОx

-

250

200

150

Общ

прах


(прахови частици)

50

20

20

20

4.1.2.2.3. норми за допустими емисии (Спроцес) за течни горива в mg/ Nm3 (съдържание на кислород – 3 %):

Вредни

 вещества< 50 MW

50 – 100 MW

100 – 300 MW

> 300 MW

SO2

-

350

200

150

NОx

-

300

150

100

Общ прах (прахови частици)

50

20

20

10

4.1.3. В случай че не могат да спазят НДЕ Спроцес за серен диоксид, определени в т. 4.1.1 и 4.1.2, поради характеристиките на местното твърдо гориво за горивни инсталации, използващи местно твърдо гориво, които съвместно изгарят отпадъци, се прилагат минималните степени на десулфуризация, определени в част 5 от приложение № 1 от Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации в съответствие с правилата за съответствие, предвидени в приложение № 1. В този случай НДЕ Сотпадъци, посочена в точка 2, е равна на 0 mg/Nm3.

4.2. Общи норми за допустими емисии на тежки метали (С).

Общи норми за допустими емисии на тежки метали (С) в mg/ Nm3 (съдържание на О2 – 6 % за твърди горива и 3 % за течни горива).

Всички средни стойности се отнасят за период на пробовземане от най-малко тридесет минути и най-много осем часа:Вредни вещества

С

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

4.3. Общи норми за допустими емисии за диоксини и фурани (С) в ng/Nm3 (съдържание на О2 – 6 % за твърди горива и 3% за течни горива), изразени като средна стойност.

 

Всички средни стойности се отнасят за период на пробовземане от най-малко шест часа и най-много осем часа:Вредни вещества

С

Диоксини и фурани

0,1

5. Специални разпоредби за промишлените сектори, неспоменати в т. 3 или в т. 4, които извършват съвместно изгаряне на отпадъци:

5.1. Общи норми за допустими емисии (С).

Общи норми за допустими емисии на диоксини и фурани (С) в ng/Nm3, изразени като средна стойност. Всички средни стойности се отнасят за период на пробовземане от най-малко шест часа и най-много осем часа:

Вредни вещества

С

Диоксини и фурани

0,1

5.2. Общи норми за допустими емисии на тежки метали (С) в mg/Nm3, изразени като средни стойности. Всички средни стойности се отнасят за период на пробовземане от най-малко тридесет минути и най-много осем часа:

Вредни вещества

С

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Приложение № 4 към чл. 25, ал. 3Каталог: files -> file -> Waste
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
file -> Първа общи положения ч
Waste -> Република българия
Waste -> Република българия
Waste -> Република българия министерство на околната среда и водите
Waste -> Република българия
Waste -> Република българия министерство на околната среда и водите
Waste -> Насоки на националните кореспонденти №1 (изменени)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница