Качество на атмосферния въздух мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на риосв-русе като част от нсмос – подсистема „Въздух”страница1/13
Дата22.11.2017
Размер1.68 Mb.
#35186
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
II. АНАЛИЗИ ПО КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ІI.1. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Русе като част от НСМОС – подсистема „Въздух”
Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния слой на атмосферния въздух в региона на РИОСВ-Русе се осъществява от пунктовете за мониторинг на Министерство на околната среда и водите.

На контролирана територия са разположени eдна ДОАС система (диференциална, оптична, автоматична, атомноабсорбционна спектрофотометрия) за контрол качеството на атмосферния въздух, една автоматична измервателна станция (АИС) и мобилна автоматична станция (МАС).

АИС „Възраждане” е разположена в централната част на гр. Русе. ДОАС системата (Пункт „Профсъюзи”) за контрол качеството на атмосферния въздух е разположена в централната част на гр. Силистра.

Във връзка с получени през 2015 г. многобройни сигнали от граждани за наличие на неприятни миризми в различни части на град Русе, в края на м. октомври е обособен допълнителен стационарен пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Същият е разположен на територията на ЦДГ „Детелина” в кв. „Здравец-Изток” и следи освен основните замърсители на атмосферния въздух, така и допълнителни – бензен, тулоен и етилбензен, даващи информация за нивата на органичните замърсители, с потенциален източник – производствата в Източна промишлена зона на град Русе

Фиг. 1 Разположение на АИС „Възраждане” в гр. Русе и стационарен пункт № 2 в ЦДГ „Детелина”, кв. „Здравец – Изток”

Фиг. 2 Разположение на ДОАС „Профсъюзи” в гр. Силистра

2. Качество на атмосферния въздух – състояние и тенденции
В пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, разположени на територията, контролирана от РИОСВ-Русе се измерват следните показатели:

 • АИС „Възраждане”: озон, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, серен диоксид, бензен, фини прахови частици до 10 mm и 2.5 mm и метео параметри;

 • ДОАС система в гр. Силистра – „Профзъюзи” (S1): азотен оксид, озон, азотен диоксид, серен диоксид и фини прахови частици до 10 mm;

 • Мобилна автоматична станция (МАС): серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, озон, фини прахови частици до 10 mm, въглероден оксид и метеорологични параметри.

През 2015 г. пунктовете за мониторинг за качество на атмосферния въздух са работили в нормален режим.

Табл. 1 Регистрирани превишения на замърсители за 2015 г.Замърсител

ФПЧ10

Pb аер.

SO2

NO2

CO

H2S

бензен

NH3

ПАВ

As аер.

Cd аер

Ni

ФПЧ2.5

NO

O3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Общ брой

Пунктове


1. АИС ,,Възраждане”

/гр. Русе/

2. ДОАС ,,Профсъюзи”/гр. Силистра/


2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Брой пунктове

с концентрация над ПС на СЧН или ПДК м.е

1. АИС ,,Възраждане” /гр. Русе/

2. ДОАС ,,Профсъюзи”/гр. Силистра/
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пунктове с концентрация над СГН

1. АИС ,,Възраждане” /гр. Русе/
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

В качеството на основен показател за опасност от замърсяване на въздуха се прилага тегловната концентрация на замърсителя.

Пределно допустима концентрация (ПДК) е максималната концентрация на вредно вещество, която за определен период от време не оказва нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху човека и неговото потомство.

Оценката на степента на замърсяването на атмосферния въздух се извършва чрез определяне на: • Максимална еднократна концентрация (ПДК м.е.) - определя степента на кратковременно въздействие на замърсителя върху организма на човека с продължителност – 30 или 60 минути;

 • Средноденонощната концентрация (ПДК ср. дн.) - показва допустимата степен на замърсяване на въздуха в продължителен период – получава се като средноаритметична величина от единични измервания в продължение на 24 часа;

 • Средногодишната концентрация (ПДК ср. год.) е средната аритметична стойност от средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една година.

 • ПС за СЧН е прагова стойност за средночасова норма за опазване на човешкото здраве за основните атмосферни замърсители (1 час);

 • ПС за СДН е прагова стойност за средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве за основните атмосферни замърсители (24 часа);

По отношение на риска за здравето на хората, законодателството е определило аларменени прагове за нивата на концентрации на дадени атмосферни замърсители, при кратковременна експозиция, налагащи предприемане на спешни мерки:

 • Алармен праг за серен диоксид: 500 μg/m3, измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в не по-малко от 100 km2 или целия район или агломерация;

 • Алармен праг за азотен диоксид: 400 μg/m3, измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в даден цял район или агломерация;

 • Алармен праг за озон: 180 μg/m3, определени като средна стойност за период от един час (средночасова стойност).

На територията, контролирана от РИОСВ – Русе са обособени два РОУКАВ (Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух) – гр. Русе и гр. Силистра.

Фини прахови частици до 10 µ (ФПЧ10) са всички частици, преминаващи през размерно-селективен сепаратор, определен съгласни референтния метод за вземане на проби и измерване нивата на ФПЧ10, с 50 %-на ефективност на задържане при аеродинамичен диаметър на частиите до 10 микрона.

Този показател се контролира в ДОАС системата на гр. Силистра, както в АИС „Възраждане” и МАС. През годината са измерени концентрации, превишаващи праговата стойност (ПС) за средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (СДН). От посочените по-долу графики е видно, че основно превишения се констатират през отоплителния период на годината октомври – март, а през останалите месеци превишенията са единични.


Фиг. 3 Брой месечни превишения на ПДК за ФПЧ10 (50 μg/m3) в АИС и ДОАС система „Профсъюзи” в гр. Силистра са визуализирани в графиките, проследени за периода 2013-2015 г.Фиг. 4 Средногодишната норма за ФПЧ10 (40 μg/m3 ) за АИС „Възраждане” и ДОАС системата в град Силистра е визуализирана в графиката, проследена за периода 2013-2015 г.


От данните, посочени в графиките е видно, че средно годишната норма (СГН) за фини прахови частици 10 мкр. за ДОАС „Профзъюзи” гр. Силистра през последните години е под заложената норма - 40 μg/m3, но се повишава стойността й. Изчислената за АИС „Възраждане” гр. Русе СГН през 2015 г. е по-ниска от предходната 2014 г., но продължава да бъде над нормата. Наблюдава се тенденция към намаляване на СГН и достигане на установената норма.

След включването на новия пункт за мониторинг в кв. „Здравец-Изток” на гр. Русе получените данни за замърсителите показват, че нивата на фини прахови частици са значително по – ниски от тези, измерени в АИС „Въздраждане”.

И за двете общини – Русе и Силистра продължава неизпълнението на изискванията за брой средно дневни превишения по показател ФПЧ10 до 35 пъти годишно, като основно месеците с най-голям брой превишения са зимните, когато основен замърсител се явява битовото отопление и използването на твърди горива – дърва, въглища и др.

Фини прахови частици до 2.5 µg (ФПЧ2.5) са всички частици, преминаващи през размерно-селективен сепаратор, определен съгласно референтния метод за вземане на проби и измерване нивата на ФПЧ2.5, с 50 %-на ефективност на задържане при аеродинамичен диаметър на частиците до 2,5 микрона. Нивата на показателя се измерват от АИС ,,Възраждане”. В Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух за ФПЧ2.5 е заложена намаляваща средно годишна норма (СГН), която за 2015 г. е 25 μg/m3.

Серен диоксид (SO2 ): Нивата на серния диоксид в атмосферния въздух се наблюдават от ДОАС системата в гр. Силистра, както и от автоматичната измервателна станция (АИС „Възраждане”), намираща се на територията на гр. Русе. Средночасовата норма за опазване на човешкото здраве определена в Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, е 350 µg/m3 и не трябва да бъде превишавана повече от 24 пъти в рамките на една календарна година (КГ). Средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве, която има период на осредняване 24 ч е 125 µg/m3 . През цялата 2015 г. не са регистрирани превишения на СЧН и СДН за серен диоксид.


Фиг. 5 Средноденонощните концентрации на SO2 (серен диоксид) измерени от АИС „Възраждане” и ДОАС „Профсъюзи” са изобразени в посочените графики.


Азотен диоксид (NO2 ): Нивата на азотния диоксид в атмосферния въздух се отчитат ДОАС системата и АИС. В наблюдавания период не е регистрирано превишение на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве, която е 200 µg/m3 и не трябва да бъде превишавана повече от 18 пъти в рамките на една календарна година. Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за азотен диоксид е 40 µg/m3. През 2015 г. не са констатирани превишения на средночасовата норма за азотен диоксид, измерена в пунктове АИС „Възраждане” и ДОАС „Профсъюзи”. Средногодишната норма е спазена, като стойностите се запазват постоянни през периода 2013-2015 г.

Озон ( O3 ): Стойностите на озон се контролират в АИС „Възраждане” и ДОАС „Профсъюзи”. Съгласно Директива 2002/3/ЕС за озона е регламентирана краткосрочна целева норма (8 h) за защита на човешкото здраве (КЦН = 120 µg/m3), която не трябва да се превишава в повече от 25 дни на календарна година. В българското законодателство Директива 2002/3/ЕС за озон е транспонирана чрез Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Съгласно нея, КЦН (120 µg/m3) за озон влиза в сила в страната от 01.01.2010 г. През 2015 година на база отчетените данни не са регистрирани превишения на КЦН за озон.

Въглероден оксид (CO): Стойностите на въглероден диоксид се следят в АИС „Възраждане”. Съгласно изискванията на Директива 2006/69/ЕС и Наредба 12/15.07.2010 г., нормата за опазване на човешкото здраве е 10 mg/m3, която е максимална осемчасова средна стойност в рамките на денонощието. Няма регистрирани превишения през годишния период.

Бензен (бензол) (C6 H6): Нивата на бензен се контролират в АИС „Възраждане”. Съгласно Директива 2000/69/ЕС и Наредба 12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух има средногодишна норма за опазване на човешкото здраве – 5µg/m3. Съгласно, чл. 9 от Наредба 12/15.07.2010 г., тя е изразена като средна стойност на концентрацията на този замърсител за последните 12 месеца и се актуализира на всеки 3 месеца, а при възможност и ежемесечно. Не е констатирано превишение на СГН за бензен за 2015 г.

Предприети действия за разработване и одобряване на програми за намаляване нивата на замърсителите и достигане качеството на атмосферния въздух в съответствие с чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Общините Русе и Силистра са разработили Програми за подобряване качеството на атмосферния вуздух, в които въз основа на данните за нивата на следените от автоматичните системи показатели (серни и азтотни оксиди, въглероден оксид и фини прахови частици) са заложени мерки за намаляването им. Същите са актуализирани през 2011 г., като в плановете за действия са заложени краткосрочни и дългосрочни мерки, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици 10 мкр. През 2015 г. нивата на ФПЧ10 остават сравнително високи, особенно през зимния отоплителен сезон. Анализът показва, че превишенията на ФПЧ10 основно се дължат на продължаващото използване на твърди горива за отопление в битовия сектор в комбинация с лошите климатични условия за този период на годината – безветрие, образуване на трайни мъгли. Изпълнението на краткосрочните мерки, заложени в актуализираните общински програми за качество на атмосферния въздух в населените места е отчетено от системите за наблюдение. Основно е работено по почистване и измиване на уличната мрежа в градовете. През 2015 г. във връзка с продължаващото неспазване на изискванията за до 35 пъти годишно превишаване на ПДК за ФПЧ10 на общините е възложено да извършат актуализация на програмите си по чл.27 от ЗЧАВ. В края на 2015 г. Програмата на община Русе е актуализирана и представена са съгласуване в РИОСВ–Русе. В нея, на база резултатите от извършено допълнително моделиране по показател ФПЧ10 на основните източници на тези емисии – промишленост, транспорт и битово отопление са заложени нови краткосрочни и дългосрочни мерки за изпълнение, с крайна цел достигане на установените норми за фини прахови частици 10 мкр.

През 2015 г. е завършен довеждащия газопровод за газифициране на гр. Силистра. Изградена е автоматичната газо-разпределителна станция на града, като е започнало газифицирането на част от обществените обекти. Газифицирането и топлофициране на абонати в град Русе е друга дългосрочна мярка, изпълнението по която, също води до намаляване на замърсяването.
Източници на емисии на територията на РИОСВ - Русе

РИОСВ-Русе контролира около 200 обекта с организирани източници на вредни емисии в атмосферния въздух, на територията на областите - Русе, Разград и Силистра. Други 250 обекта също са под контрол, но при тях се следи спазването на мерките за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (терминали за горива и бензиностанции), както и ограничаване изпускането на озоноразрушаващи газове и флуорирани въглеводородни газове, предизвикващи парников ефект (хладилни и климатични инсталации, топлинни помпи, автоклиматици и др.).

През 2015 г. са проконтролирани 132 фирми от: химическата, дървообработващата, металообработващата, машиностроителната, хранително-вкусовата промишленост, фирми за сервиз и поддръжка на моторни превозни средства, сервизни фирми за поддръжка на хладилни и климатични инсталации и др. Във връзка с промяна в нормативната база, през отчетния период са проверени 13 бензиностанции за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП съгласно изискванията на Наредба № 16/99 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Проверени са 32 оператора, чиято дейност попада в приложение № 4 към чл.117 от Закона за опазване на околната среда, за спазване на условия в издадени КР, по компонент „Атмосферен въздух”.

На основание чл. 24, т. 1 от ЗЧАВ, във връзка с получени сигнали за разпространение на миризми в източната част на град Русе са измерени емисиите на вредни вещества, изпускани от 14 източника на производствената площадка на „Монтюпе” ЕООД и 2 източника на инсталация, собственост на „Лубрика” ООД. При извършените контролни измервания са констатирани превишения по показател „общ органичен въглерод” на две изпускащи устройства в „Монтюпе” ЕООД и по показател „серен диоксид” на едно изпускащо устройство в „Лубрика” ООД, за което са наложени санкции по чл. 69 от ЗООС и са съставени актове за административни нарушения за неспазване на условие „Емисии в атмосферния въздух” от издадените на операторите комплексни разрешителни.

На територията, контролирана от РИОСВ–Русе всички оператори с организирани източници на вредни емисии извършват СПИ/СНИ, съгласно условия в издадени комплексни разрешителни, решения по ОВОС или утвърдени планове за собствен мониторинг.

„Топлофикация-Русе”ЕАД, като собственик на голямо гориво съоръжение „ТЕЦ Русе Изток” изпълнява Прилагащата програма към Директива 2001/80/ЕС, за привеждане на източниците на вредни емисии към общоевропейските норми. Пречиствателните съоръжения-електрофилтри се реконструират, или се преустановява експлоатацията им, съгласно сроковете в издаденото комплексно разрешително. Наблюдава се тенденция за намаляване на годишните прахови емисии и подобряване поддръжката на системата за непрекъснат мониторинг.

През 2015 г. са изготвени две преписки за отмяна, две за налагане и три за намаляване на текущи санкции, за наднормени стойности на измерените емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Съставени са двадесет и четири акта на юридически лица за констатирани нарушения по Закона за чистотата на атмосферния въздух. Най – голям процент са нарушенията на чл. 18, т.1 от ЗАЧВ, във връзка с чл. 31 и чл. 39 от Наредба №6/1999 г. за неизвършване на собствени периодични измервания на организирани източници на вредни емисии в обект и непредставяне на Доклад с резултати от СПИ за периода, определен с плана за собствен мониторинг.


Основни промишлени обекти с неподвижни източници на емисии за трите области.

Област Русе


През 2015г. е извършена инвентаризация на предприятията с източници на вредни емисии на територията на град Русе. Определени са следните зони: Източна промишлена зона, Западна промишлена зона, Индустриален парк – Русе и територията на бившия завод за Тежко машиностроене.

В ЗПЗ са ситуирани производства от химическата, дърво-преработващата, студена обработка на метали, автосервизна и др. дейности.За централната градска част е характерно наличието на голям брой дружества от шивашката промишленост, но функционират и предприятия като „Спарки” АД, „СЕТ” АД и „Найден Киров” АД – наследници на стари производства в град Русе, но производствената дейност е силно ограничена.


В Източна промишлена зона, освен енергийното производство на „Топлофикация Русе” ЕАД са характерни предприятия от химическата, нефтопреработваща, мебелна и др.
Обособеният източно от град Русе Индустриален парк е територия, на която са изградени и функционират предприятия от металообработващата, автомобилната и керамичната индустрия.


Последната зона – територията на бившия завод за Тежко машиностроене е най-емисионно натоварена зона в гр. Русе. За нея са характерни предприятия от нефтопреработващата и химическата промишленост. Голям дял се пада и на дружествата, осъществяващи съхранение и търговия с горива.

В другите общини на областта най-значими обекти са добивът и преработката на нерудни материали, преработката на растителна и животинска продукция и интензивното животновъдство.

Данни за емисиите на инвентаризираните промишлени обекти на територията на град Русе, съгласно зонирането са публикувани на интернет страницата на инспекцията.


Област Разград

В град Разград е съсредоточена най-голяма част от произодството в областта. Градът има обособени промишлени зони: Западна, Южна и Северна (Гарова). Най-значими са предприятията от преработващата промишленост – „Амилум България” ЕАД, „Пилко” ЕООД и „Млин” АД; фармацевтичната – „Биовет” АД и „Балканфарма” АД. В останалите общини на област Разград голям дял имат преработвателните предприятия и интензивното отглеждане на животни, като само в гр. Исперих функционира голям промишлен източник с организирани източници на емисии – „Хан Аспарух” АД.


Област Силистра

От трите области, най-малко емисионно (от промишленост и транспорт) е натоварена област Силистра. Промишлеността е силно ограничена, като производствата с организирани източници на емисии са разположени в Западната промишлена зона – „Фазерлес” АД, „Силома” АД, „Екотрейдметал” ЕООД, „Елика ойл”, „Тукай България” ЕООД и др.

В останалите общини на областта, също както и другите две области, най-голям дял имат преработвателните предприятия от хранително – вкусовата промишленост и интензивното животновъдство.
3. Оценка за качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ – Русе

Данните, постъпващи от автоматичните системи за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време за гр. Русе и гр. Силистра не показват съществена промяна в състоянието на атмосферния въздух, в сравнение с 2014 г. Трайно ниски остават нивата на основните следени замърсители – серни и азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и озон.

Броят на регистрираните превишения по показател ФПЧ(10) от автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух – АИС „Възраждане”, гр. Русе, (над 50 мг/м3) през 2015 г. (79) е по-малък спрямо 2014 г. (94).

Анализът на резултатите за община Силистра не показва съществено подобряване качеството на атмосферния въздух през 2015 спрямо 2014 г. Регистрираните превишения от ДОАС система „Профсъюзи”- гр.Силистра са с 5 повече спрямо предходния отчетен период.

Броят на регистрираните превишения по показател ФПЧ10 за 2015 г. е по-голям, спрямо този за 2014 г. за гр. Силистра с 9 % и по-малък за гр. Русе с 16 %.

Нивата на ФПЧ10, като годишна концентрация за гр. Силистра са под определената норма от 40 мкрг/м3 - 32,56 мкрг/м3, а за гр. Русе годишната концентрация е превишена - 41,29 мкрг/м3. Наблюдава се тенденция на ограничаване замърсяването на въздушния басейн на гр.Силистра.

Горивните инсталации в промишлените обекти, с топлинна мощност под 0,5 MW, както и горивните инсталации в битовия сектор, във фирмени офиси и учреждения имат съществен принос за повишаване нивата на замърсителите през отоплителния сезон. В края на 2015 г., във връзка с повишаване нивата на бензен, отчетен от АИС „Възраждане” в периодите между 19 и 22 часа, експертите на инспекцията анализираха резултатите за определяне на потенциалните източници. Установено е, че повишаването на нивата се дължи на използването на отпадъци от мебелната промишленост за горива в битовия сектор. Извършени са извънредни проверки на всички действащи такива производства на територията на гр. Русе. Дадени са предписания за екологосъобразно третиране на отпадъците от мебелното производство и най-вече на тези съдържащи опасни вещества. След приключване на проверките нивата на бензен силно намаляха.

Продължава започналия преди няколко години процес на газификация в битовия сектор и в промишлени обекти в Областите - Русе и Разград. В гр. Русе и гр. Разград функционират и топлофикационни дружества. В гр. Силистра промишленият и битовият сектор не са топлофицирани и газифицирани. Локалните горивните съоръжения използват твърди и течни горива. През 2014 г. е приключило изграждането на газопровод за град Силистра и е изградена Автоматична газо-разпределителна станция. Предстои газифицирането на града – основно обществени сгради и битови абонати.

От изложеното по-горе, могат да се направят следните заключения за състоянието на атмосферния въздух в региона:


 • Замърсяването на атмосферния въздух се дължи на изгарянето на горива в битовия сектор, вкл. използване на битови и промишлени отпадъци (отработени масла, от мебелната промишленост и др.) и на транспорта при неблагоприятни атмосферни условия: мъгла; безветрие през месеците с отрицателни температури;

 • Промишлената дейност не води до сериозно замърсяване на атмосферния въздух, но сериозен проблем остава изпускането на емисии на интензивни органични съединения от определени производствени дейности, които създават дискомфорт на населението на големите градове – Русе, Разград и Силистра;

● Експлоатацията на реконструираните парогенератори и пречиствателни съоръжения към тях в „Топлофикация-Русе”ЕАД - гр.Русе не води до допълнително натоварване на въздушния басейн на гр.Русе;

 • След завършване на процесите на газификация и топлофикация на гр. Русе и газификация на гр. Силистра, и изпълнение на заложените мерки в актуализираните програми за качество на атмосферния въздух на общини Русе и Силистра се очаква намаляване на замърсяването на атмосферния въздух • с ФПЧ 10 и ФПЧ 2,5 и достигане на нормативно определените нива за тези замърсители.Каталог: images -> riosv
riosv -> През периода 27-28 април 2015 г е извършена контролна проверка за спазване условията в Комплексно разрешително (КР) №327-Н0/2008 г на „Свинекомплекс Юделник оод, с. Юделник, Община Сливо поле
riosv -> Отчет за контролната дейност Обобщен анализ на контролната дейност на риосв-русе за 2013 г
riosv -> Отчет за контролната дейност обобщен анализ на контролната дейност на риосв за 2016 г
riosv -> Възложител Номер на документ Вид документ „мемотрейд”
riosv -> Отчет за контролната дейност обобщен анализ на контролната дейност на риосв за 2015 г
riosv -> Отчет за генерираните отпадъци при производствената дейност, данните, от който съответстват на заверените в риосв русе отчетни книги, съгласно изискванията на Наредба 1
riosv -> Отчет за контролната дейност Обобщен анализ на контролната дейност на риосв-русе за 2014 г
riosv -> Инсталациите, попадащи в обхвата на кр работят на прекъснат режим. Производственият капацитет
riosv -> І. Наименование на административната услуга
riosv -> Издадени разрешителни документи за дейности с очцм по зуо


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница