Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатстваДата25.07.2016
Размер199.83 Kb.
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по околната среда и водите

На основание чл. 71, ал. 1 от ПОДНС внасяме нечетените на второ гласуване в пленарна зала текстове от законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства №802-01-43, внесен от Министерски съвет на 19.05.2008 г. и приет на първо гласуване на 06.06.2008 г., гледани в Пленарна зала на 24.07.2008 г.


З А К О Нза изменение и допълнение на Закона за подземните богатства

(Обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г. и бр. 55 от 2007 г.)


Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
§ 2. В чл. 3 ал. 2 се отменя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.
§ 4. В чл. 5 т. 4 се отменя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се отменя.

2. В ал. 5 след думите “по смисъла на чл. 1, ал. 1, т. 2” се добавя “и 3 и чл. 5а”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.
§ 8. Член 10 се отменя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
§ 9. Наименованието на глава четвърта се изменя така:

„Глава четвърта

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.
§ 10. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:

„(1) Геоложка информация е съвкупността от всички сведения и данни, получени в процеса на геоложките изследвания, търсенето и/или проучването и добива на подземни богатства, която подлежи на предаване, приемане, обработка и съхранение.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.
§ 11. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. (1) Титулярите на разрешение за търсене и/или проучване, концесионерите и изпълнителите на обществени поръчки за геоложки изследвания са длъжни да:

1. водят пълна и подробна документация за геоложките изследвания и другите дейности по предоставените разрешения или концесии и да я представят за проверка в съответствие с условията на сключените договори;

2. отчитат резултатите от геоложките проучвания и другите дейности по предоставените разрешения или концесии чрез междинни отчети и окончателен доклад;

3. предоставят на министъра на околната среда и водите придобития веществен материал след приключване на геоложките изследвания, свързани с него;

4. събират, идентифицират, съхраняват и документират минералното разнообразие в предоставените им площи и обекти;

5. водят и съхраняват документация за дейностите по управление на минните отпадъци и съоръжението за минни отпадъци до закриването му и да я представят за проверка на компетентния орган, когато действат като оператори на съоръжения за минни отпадъци.

(2) Резултатите от геоложките изследвания, търсещо-проучвателните и концесионните дейности, тяхното интерпретиране и оценката на постигнатите цели се отразяват в геоложки доклади.

(3) Изискванията към информацията и документацията, получени в резултат на дейностите, извършвани по този закон, се регламентират с акт на Министерския съвет.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.
§ 14. В чл. 17 думата „Министерството” се заменя с „Министърът”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
§ 15. В чл. 18 след думите „единен регистър” се добавя „и специализирана карта”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
§ 19. Член 23 се изменя така:

„Чл. 23. (1) Разрешения за търсене и/или проучване и концесии за добив се предоставят на физически и юридически лица, които удостоверяват, че имат надлежна регистрация като търговец и докажат наличието на необходимите за извършване на съответните дейности управленски и финансови възможности, при условията на чл. 46, ал. 2, т. 5-7.

(2) За дадена площ могат да бъдат предоставени повече от едно разрешение за търсене и/или проучване или концесия за добив, при условие че те се предоставят за различни подземни богатства, дейностите по едното разрешение или концесия няма да пречат за изпълнението на дейностите по другото разрешение или концесия и е получено съгласие от всеки действащ титуляр или концесионер.

(3) Не се откриват процедури по предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване за площи, които покриват изцяло или включват части от площта, в границите на която е установено търговско откритие по чл. 21, ал. 3 и е внесено заявление за регистрирането му, до окончателното приключване на процедурата по регистрирането или до отказа на компетентния орган да регистрира направеното търговско откритие по реда на чл. 21.

(4) Процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и концесии за добив се провеждат в съответствие с принципите за прозрачност, публичност и конкуренция.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 21.
§ 20. В чл. 24, ал. 1 думите „изискванията по чл. 23” се заменят с „изискванията на чл. 23, ал. 1”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 22.
§ 21. В чл. 25, ал. 1 думите „изискванията по чл. 23” се заменят с „изискванията на чл. 23, ал. 1”, а думите „органа по чл. 6, ал. 1 и 2” се заменят с „органа, издал разрешението”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 23.
§ 23. В чл. 27 думите „подземни богатства по чл. 2” се заменят с „подземни богатства по чл. 2, ал. 1 при спазване условията на чл. 4, ал. 1”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 25.
§ 24. В чл. 28 т. 2 се изменя така:

„2. да извършва оценка на находища на подземни богатства, за които е предоставено разрешението, включително и чрез добив за технологични изпитвания, като добитите количества за техноложки проби и за технологични изпитвания, утвърдени с работните проекти, могат да бъдат предмет на продажба при условия и по ред, определени в договора за търсене и/или проучване преди получаване на концесия за добив.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 26.
§ 25. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „обявил и регистрирал” се заменят със „заявил”, а думите „чл. 21, ал. 3” се заменят с „чл. 21, ал. 3 и 5”;.

2. В т. 2 думите „чл. 21, ал. 4” се заменят с „чл. 21, ал. 7”;.

3. В т. 3 след думата „регистрираното” се добавя „търговско”.


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 27.
§ 27. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „подземни богатства” се добавя „по чл. 2, ал. 1 с установени запаси и/или ресурси”.

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) С една концесия могат да бъдат предоставени права за добив на подземни богатства от две или повече групи по чл. 2, ал. 1, когато в границите на едно находище са установени и заведени в Националния баланс запаси и ресурси от различни групи подземни богатства.

(3) В концесията за добив на подземни богатства се включва и необходимата налична инфраструктура като принадлежност на концесията.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 30.
§ 28. Член 34 се изменя така:

„Чл. 34. Концесията за добив предоставя право на концесионера:

1. да придобие право на собственост върху видовете добити подземни богатства, за които е предоставена концесията, в съответствие с условията на сключения договор;

2. да придобие право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка в съответствие с условията на сключения договор;

3. да извършва всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на видовете подземни богатства, за които е предоставена концесията;

4. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 31.
§ 29. В чл. 35, ал. 1, т. 2 думите „в Министерството” се заменят с „на министъра”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 32.
§ 30. Член 37 се изменя така:

„Чл. 37. (1) При предоставяне на концесия се определя концесионна площ, която включва площта, покриваща обекта на концесията (находището или отделни негови участъци) и площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията.

(2) Границите на концесионните площи и на обектите на концесията се нанасят в специализираните карти по чл. 18 и чл. 20, ал. 1, т. 2.

(3) Концесионната площ може да бъде променяна по мотивирано искане на концесионера до компетентния орган по чл. 7, сключил концесионния договор, след съгласуване по чл. 23 и 26 и одобрение от Министерския съвет.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 33.
§ 31. В чл. 38 думите „за търсене и/или проучване и на съответния договор” се заменят с „разрешението и на договора за търсене и/или проучване на подземни богатства”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 34.
§ 32. Член 39 се изменя така:

„Чл. 39. (1) Разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 се предоставят:

1. чрез конкурс;

2. чрез търг;

3. по право на заявител, когато е единствен кандидат, след изтичане на едномесечен срок от публикуване на съобщение за предстоящо предоставяне на разрешение в „Държавен вестник” и на интернет страницата на компетентния орган по чл. 7.

(2) Концесии за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 се предоставят:

1. чрез конкурс;

2. чрез търг;

3. по право на титуляр на разрешение за търсене и/или при условията на чл. 29;

4. по право на дружество по силата на приватизационна сделка.

(3) Разрешение за търсене и/или проучване и концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 3 се предоставят само чрез търг.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 35.
§ 33. Член 41 се изменя така:

„Чл. 41. (1) Предоставените разрешения и концесии се обнародват в "Държавен вестник", публикуват се на интернет страницата на съответния компетентен орган по чл. 7 и се обявяват в общините по местонахождението на обекта заедно със списъка на координатите на граничните точки на площта на разрешението или концесията.

(2) Разрешенията за търсене и/или проучване и решенията за предоставяне на концесии за добив се регистрират в специализираните карти и регистри по чл. 17 и 18 в 7-дневен срок от обнародването им в "Държавен вестник".”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 36.
§ 36. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думата „процедура” се заменя с „производство”.

2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „като срокът за закупуване на конкурсните или тръжните книжа не може да бъде по-кратък от 120 дни и по-дълъг от 180 дни от датата на обнародване на заповедта”.

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) С решението по ал. 3 се оправомощава министър или ръководител на ведомство по чл. 7 за провеждане на конкурс или търг.”

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) Решението по ал. 3 се обнародва в "Държавен вестник", на интернет страницата на Министерския съвет и в Официалния вестник на Европейския съюз.”

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

6. Създава се ал. 7:

„(7) Комисията се състои от нечетен брой членове и включва представители на органите по чл. 7 съобразно тяхната компетентност, на министъра на финансите и на Министерския съвет. Мнозинството от състава на комисията не може да бъде формирано от представители на един орган.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 40.
§ 37. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „по преценка на вносителя” се заличават.

2. В ал. 4 думите „в поне един централен ежедневник” се заменят с „на интернет страницата на Министерския съвет”.

3. Създава се ал. 6:

„(6) Комисията се състои от нечетен брой членове и включва представители на органите по чл. 7 съобразно тяхната компетентност, на министъра на финансите и на Министерския съвет. Мнозинството от състава на комисията не може да бъде формирано от представители на един орган.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 41.
§ 39. Член 50 се изменя така:

„Чл. 50. (1) Министерският съвет:

1. одобрява издаването на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства или за проучване по чл. 49, ал. 2;

2. издава разрешение за търсене и/или проучване или приема решение за предоставяне на концесия на избрания за спечелил конкурса или търга кандидат по чл. 49, ал. 3 и упълномощава министър или ръководител на ведомство, който да сключи договор.

(2) Министерският съвет отказва да приеме актовете по ал. 1 при установяване нарушения на чл. 23, ал. 4 и при наличие на обстоятелствата по чл. 56.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 45.
§ 42. В чл. 62 ал. 3 се изменя така:

„(3) Сумите по чл. 60, ал. 1 постъпват в бюджета на министерството или ведомството, което е предоставило разрешението, и се разходват за покриване на разходите за предоставяне на права за търсене и/или проучване, за финансиране на геоложки проекти и за опазване на земните недра и околната среда, свързани с геологопроучвателната и миннодобивната дейност.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 57.
§ 45. В чл. 65 съюзите „и/или” се заменят с „и”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 59.
§ 46. Член 66 се изменя така:

„Чл. 66. (1) Договорът задължително съдържа:

1. страните по договора;

2. принадлежностите към обекта на концесията;

3. предмета на договора, координатите и размера на предоставената площ;

4. срока на договора и условията за продължаването му;

5. правата и задълженията на страните;

6. работна програма, съответно план за разработка, които съдържат видове, обеми, стойности и срокове на дейностите по предоставеното разрешение или концесия;

7. финансовите условия и реда за извършване на дължимите плащания, както и вида и размера на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;

8. условията и реда за преотстъпване на права и задължения по чл. 25;

9. условията и реда за прекратяване на договора;

10. условията и реда за изготвяне и предоставяне на проекти, отчети, първични данни, счетоводни документи и друга информация;

11. условията, които определят правата върху геоложка и друга информация, добита от титуляря на разрешението или от концесионера по време на дейностите по договора;

12. реда и начина за извършване на дейностите и временното им спиране;

13. условията и реда за инспекции;

14. условията за опазване на земните недра, околната среда, защитените територии, паметниците на културата и безопасността и здравето на работещите;

15. условията и реда за разрешаване на спорове, включително международен арбитраж;

16. условията и реда за действие при възникнали обстоятелства на непреодолима сила;

17. програми за обучение и откриване на нови работни места;

18. допълнителни условия.

(2) Договорът за търсене и/или проучване съдържа и задължението за титуляря на разрешението за освобождаване на части от площта в полза на държавата съгласно изискванията на чл. 32, ал. 3.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 60.
§ 47. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 съюзите „и/или” се заменят с „и”.

2. В ал. 2:

а) създава се нова т. 5:

„5. при констатиран от органите по чл. 90 добив на подземни богатства за техноложки проби и за технологични изследвания и изпитвания по чл. 28, т. 2 в количества над определените в договора;”

б) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7.


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 61.
§ 48. В чл. 68, ал. 1 съюзите „и/или” се заменят с „и”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 62.
§ 50. В чл. 71 думите „Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите” се заменят с „Търговския закон, на Закона за задълженията и договорите и на Закона за концесиите”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 64.
§ 51. Членове 74-76 се изменят така:

„Чл. 74. (1) Регистрирането на откритие на подземни богатства и вписването му в регистъра на откритията на находища на подземни богатства не променя собствеността, предназначението и ползването на недвижимия имот на повърхността на земята.

(2) Недвижимите имоти – държавна собственост, включени в границите на концесионната площ, се предоставят на концесионера като принадлежност на обекта на концесията с решението на Министерския съвет за предоставяне на концесията, а когато имотите са придобити от държавата след сключване на концесионния договор – при условия и по ред, определени в допълнително споразумение към него.

(3) Предоставените разрешения за търсене и/или проучване или концесии за добив дават право на титуляря на разрешението или на концесионера да предприеме самостоятелно съответните правни и фактически действия за постигане на споразумение със собствениците или с титулярите на други вещни права върху недвижимите имоти, включени в концесионната площ, за осигуряване изпълнението на разрешението, съответно на концесията.

(4) Когато споразумението по ал. 3 е за покупко-продажба на земеделска земя, чл. 4а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не се прилага. В тези случаи титулярят на разрешението или концесионерът дължи обезщетение на ползвателя, който има сключен договор за аренда или договор за наем за срок 5 и повече години и е ползвал имота една и повече години.

(5) Когато титулярят на разрешение или концесионерът не може да установи или да издири титулярите на права върху земята или техните адреси, или наследниците на починали собственици, той има право да поиска съдействие от министъра, сключил съответния договор. При поискано съдействие министърът е длъжен да изиска необходимата информация от компетентните държавни или общински органи, които нямат право да откажат предоставянето й.


Чл. 75. (1) Когато концесионерът не постигне споразумение със собствениците или с титулярите на други вещни права върху недвижим имот или част от имот (имот) в границите на концесионната площ, той има право да поиска от министъра, сключил концесионния договор, предприемането на действия по принудително отчуждаване на имота.

(2) В искането по ал. 1 се посочват характеристиката, видът, местонахождението и размерът на имота и данни за собствениците, съответно за титулярите на други вещни права. Към искането се прилагат доказателства, че:

1. имотът е включен в границите на концесионната площ и е необходим или пречи за изпълнение на дейностите по утвърдения цялостен работен проект за добив;

2. концесионерът е предложил на собственика, съответно на титуляря, закупуването на недвижимия имот на цена, не по-ниска от цената, която би била определена по реда на глава трета от Закона за държавната собственост при принудително отчуждаване на имота за държавни нужди;

3. собственикът, съответно титулярят, в едномесечен срок от получаване на предложението мълчаливо или изрично го е отхвърлил.

(3) Кумулативното наличие на обстоятелствата по ал. 2, т. 1-3 представлява държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин и е основание за принудително отчуждаване на имота за държавни нужди.

(4) В едномесечен срок от получаване на искането по ал. 1 министърът, сключил концесионния договор, предприема действия за принудително отчуждаване на имота за държавни нужди по реда на глава трета от Закона за държавната собственост.

(5) Когато имот, включен в границите на концесионната площ, е публична общинска собственост, към искането по ал. 1 се прилагат само доказателствата по ал. 1, т. 1.

(6) Разходите по принудителното отчуждаване са за сметка на концесионера.
Чл. 76. (1) Не е налице държавна нужда и принудително отчуждаване не се допуска, когато концесионният договор е за добив на общоразпространени подземни богатства.

(2) Концесионерът по договор за добив на общоразпространени подземни богатства, който не е постигнал споразумение със собствениците или с титулярите на други вещни права, има право да прекрати едностранно концесионния договор, без да дължи обезщетение на концедента.”


Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 51 и предлага да отпадне.
§ 52. В чл. 78 думите „и/или” се заменят с „и”, а накрая се добавя „и на паметниците на културата”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 65.
§ 55. В чл. 88 се правят следните изменения:

1. Думите „За опазването” се заменят със „За спазване на изискванията по опазването”.

2. Точки 2 и 3 се изменят така:

„2. да разработва и утвърждава след съгласуване с министъра на околната среда и водите икономически обосновани и съобразени с изискванията за опазване на околната среда кондиции за изчисляване на запасите и ресурсите на проучените находища на подземни богатства;

3. да съгласува с министъра на околната среда и водите работните проекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства и работните проекти за техническа ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и миннодобивните обекти;”.

3. В т. 4 думите „първичната им преработка и” се заменят с „за първичната им преработка, както и”.

4. В т. 6 думата „(обогатяване)” се заличава.

5. Точки 7-9 се изменят така:

„7. да документира и съгласува с министъра на околната среда и водите допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;

8. да не разработва находища без заведени в Националния баланс запаси и ресурси от подземни богатства;

9. да рекултивира нарушените терени от търсенето, проучването, добива и първичната преработка на подземните богатства въз основа на проект, съгласуван с министъра на околната среда и водите.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 75.
§ 56. В чл. 89, ал. 1 думата „Министерството” се заменя с „Министърът”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 76.
§ 58. В чл. 96, ал. 1 след думите „изискванията за” се добавя „техническа безопасност и”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 82.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението “Допълнителна разпоредба”.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби”
§ 61. (1) В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон всички притежатели на минни отпадъци привеждат дейността си в съответствие със закона.

(2) Съществуващите съоръжения за минни отпадъци се привеждат в съответствие с изискванията на този закон до 1 май 2012 г.

(3) Разпоредбата на чл. 22з влиза в сила от 1 май 2014 г.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 88.
§ 62. (1) За съоръжения за минни отпадъци, закрити към 1 май 2008 г., разпоредбите на глава осма “Управление на минните отпадъци” от част първа на закона не се прилагат.

(2) Закриването на съоръжения за минни отпадъци, експлоатацията на които е преустановена преди 1 май 2006 г. и което следва да приключи до 31 декември 2010 г., се осъществява по досегашния ред съгласно утвърдените работни проекти за ликвидация и рекултивация.

(3) Изпълнителната агенция по околна среда до 1 май 2012 г. изготвя опис на закритите съоръжения за минни отпадъци, разположени на територията на Република България, включително изоставените съоръжения, които причиняват сериозни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 90.
§ 63. (1) Когато към датата на влизане в сила на този закон има сключен договор за концесия за добив на подземни богатства по отменената ал. 2 на чл. 3, функциите на общинския съвет се прехвърлят на Министерския съвет, а функциите на кмета на община – на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В тези случаи концесионерите запазват правата и задълженията по сключения концесионен договор, освен ако не противоречат на този закон.

(2) Когато към датата на влизане в сила на този закон има предприети действия за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства, освен в случаите по § 4, 4а и 4б от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, процедурата се довършва по реда, определен с този закон. Когато действията са за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по отменената ал. 2 на чл. 3 процедурата се довършва от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Кметовете на общини представят на министъра на регионалното развитие и благоустройството:

1. оригиналните документи за довършване на процедурата в случаите по ал. 2, изречение второ – в 7-дневен срок от влизането в сила на закона;

2. в 3-месечен срок от влизането в сила на закона:

а) актовете за общинска собственост за подземни богатства, съставени на основание § 7, т. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание на отменената ал. 2 на чл. 3;

б) оригиналите на сключените договори за концесия за добив на подземни богатства по отменената ал. 2 на чл. 3, с всички приложения и допълнителни споразумения към тях, както и оригиналите, съдържащи се в досиетата на предоставените концесии.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63 който става § 91.
§ 65. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г. и бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г.) в чл. 63, ал. 1 думите „инертни материали” се заличават.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 93.
§ 66. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г. и бр. 55 и 110 от 2007 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 6, ал. 1 буква „г” се отменя.

2. В глава трета раздел V се отменя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 94.
§ 67. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г.) в чл. 21, ал. 1 думите „или за добив на подземни богатства – публична общинска собственост” се отменят.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 95.
§ 68. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) в чл. 2, ал. 2, т. 2 думите “минерални суровини и при експлоатацията на кариери” се заменят с “подземните богатства”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 96.
§ 69. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г. и бр. 59, 92 и 104 от 2007 г.) в чл. 614 се създава ал. 5:

„(5) В масата на несъстоятелността не се включват средствата по финансовите обезпечения по чл. 22з и чл. 63а, ал. 2 от Закона за подземните богатства.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 97.

Председател на

Комисията по

Околната среда и водите:


Георги Божинов

Каталог: pub -> StenD
StenD -> Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
StenD -> Четиридесето народно събрание комисия по правни въпроси до Деловодството на
StenD -> Доклад за второ гласуване Относно: Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване з а к о н за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване на з а к о н за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
StenD -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я четиридесет и първо народно събрание комисия по културата, гражданското общество и медиите нечетени текстове в пленарна зала в заседание
StenD -> Четиридесето народно събрание временна комисия за промени в изборното законодателство до Деловодството на
StenD -> Закона за генетично модифицирани организми


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница