Заседание на избрано от Научния съвет на ииоз жури. Съдържание на дисертацията Увод 5 Предмет на изследването 7 Теоретичен модел 9


Справка за приносите в дисертациятастраница4/4
Дата28.02.2018
Размер0.59 Mb.
ТипЗаседание
1   2   3   4

Справка за приносите в дисертацията

  1. Формулирана е цялостна теоретична рамка за изследване на значението на социалния пол за стратификацията, която включва микро-, мезо- и макроравнището на обществото. Изборът на индивидуални действия (микронивото) е показан като зависещ от институционалната среда (политиките на държавата) и от културата в българския контекст (макрониво), както и от нормите, споделяни в конкретна общност, чрез проследяване значението на етноса и на професионалните шансове на жените на фирмено равнище (мезониво).

  2. Изборът на съвместяване на две изследователски традиции – на стратификацията и на феминизма, обогатява социологическия подход към изследванията на пола. Тезите на феминизма за пола като социално конструиран и на социологическия-интеракционистки подход за пола, който твори реалност, са приложени в интерпретативната рамка на рационалното действие и на индивидуалните действия-избори. Прилагането на подхода на методологическия индивидуализъм прави видими неравенства между половете, които са невидими в класовата перспектива (Първа глава).

  3. Принос към съществуващото знание е разграничаването на принципите за „равенство на възможностите” и за меритократичност и характеризиране на тяхното значение за намаляване на влиянието на произхода за достъпа до качествено образование и за засилване на зависимостта на възнагражденията от резултатите от труда. Експлицирани са рационални аргументи за по-продължително оставане в училище на децата от семейства без образование. Показано е как минималното увеличение на образованието на родителите допринася за увеличаване на образователните шансове на децата; как дори най-малкото подобряване в нивото на образование повишава шанса за работа с договор в светлата част на икономиката (Трета глава, с.123, с.166).

  4. Принос, който има значение за формулиране на ново знание, е обвързването на теоретично формулирани социални индикатори с установяването на емпирични закономерности-регулярности, показващи значението на пола за стратификацията в национален и в сравнителен европейски контекст. Характеризирано е значението на пола като индивидуална характеристика, на образованието и на социалния произход за позициите, заемани в социалните неравенства на пазара на труда. (Четвърта глава).

  5. Конструирана е концептуалната рамка на „стратегиите за съвместяване на платен и неплатен труд”. Експлицирането на стратегии за съвместяване на платен и неплатен труд служи за обясняване по нов начин на възпроизвеждането на неравенствата между половете на страната на предлагането и на рационалните избори, правени от жените. Това обяснение в дисертацията е разграничено от обяснението, за което също са приведени аргументи, на страната на търсенето на работна сила, при което работодателите не допускат жените до високо ценени статусни позиции, съобразявайки се с традиционно приписване на компетентност в зависимост от пола. (Четвърта глава,с.168).

  6. Изследвани са индивидуалните шансове и бариери в различни жизнени фази. Доказано е по нов начин, че неравенствата в заплащането между мъжете и жените не само се възпроизвеждат, но и нарастват в различните фази на жизнения път дори при едно и също образование. Неравенството в заплащането е най-малко в началото на кариерата, най-голямо в средата на трудовата биография и намалява, но без да достигне началното ниво в късните трудови кариери. Изводите за неравенствата в доходите по пол в зависимост от жизнената фаза не са аргументирани до този момент както в икономическите, така и в социологическите изследвания на пола (Четвърта глава, с. 209).

  7. Дисертацията допринася за разбирането на явлението „множествена изключеност” в социологията, което има приложно значение за превенция на множествената дискриминация в правото. Показани са индивидуалните характеристики, чието акумулиране води до по-малки възможности за избор. Възможностите за избор силно намаляват при акумулиране на повече от една депривираща характеристика, добавена към женския пол и липсата на образование, например възраст и етнос. Депривация се натрупва и в рамките на семейството, в което съпругът също е с ниско образование и споделя по-скоро традициони нагласи за асиметрични отношения между половете (Четвърта глава,с.160).

  8. Дисертацията допринася за включването на България в международния сравнителен контекст на стратификационните изследвания чрез последователното провеждане на връзката между теория и емпирия. Сравнителният анализ на неравенствата по пол в европейска перспектива доказва по нов начин устойчивостта на посткомунистическия модел на обществото по отношение на нагласите към държавата, както и на приноса на пола за позициите в стратификацията и по-голямата близост на България до централноевропейските страни (Четвърта глава с.180, Пета глава, с. 236).


Списък на публикации по темата на дисертацията

Стоилова, Р. 2010. Неравенството на половете в масовата култура. Социологически прочит. Кирова, М., К. Славова(съст.) Роля на пола в медиите и в популярната култура в условията на преход в България, ПОЛИС.

Стоилова, Р., Харалампиев, К. 2010. Джендър неравенства и роля на държавата за тяхното намаляване, Международен сравнителен анализ, в: Тилкиджиев, Николай (съст.) Благополучие и доверие: България в Европа? (Сравнителни анализи по Европейското социално изследване 2006/2009), Изток-Запад, 349-369.

Стоилова, Р. 2010. Социална селективност на образователните резултати в България. Роля на студентските такси и кредити за възпроизводството на социалния произход във висшето образование, Социологически проблеми, 1-2, 2010.

Стоилова, Р. 2009. „Два подхода към oбразователните неравенства, стратификацията и мобилността”, Социологически проблеми, 1-2, 2009 ,188-212.

Стоилова, Р. 2009. Джендър неравенства, в: Петков. Кр. (съст.) Европейска социална политика, Сравнителни социологически анализи, учебник, т.1. Университетско издателство Паисий Хилендарски, 141-177.

Стоилова, Р. 2008. Евроинтеграция и стратификация, в: В. Топалова (съст.) Българското общество и европейската интеграция. Социологически аспекти.София, 82-96.

Стоилова, Р. 2008. Дискриминацията – една подценявана тема. Осигуряването на равни възможности за всички допринася за политическата стабилност и икономическия растеж в обществото, Монд Дипломатик, февруари.

Стоилова, Р. 2006. Глобализация, пост комунистическа трансформация и стратификация, в: Бояджиева, П., Л. Деянова, С. Колева, К. Коев. (съст.) Светове в социологията. В чест на проф. Георги Фотев, Университетско издателство.

Стоилова, Р. 2006. Пътят на жените в: Кирова, М., К. Славова. (съст.) Род. Култура. Идентичности, Център за изследвания и политики за жените, 97-118.На английски език

Hofäcker, D., Stoilova, R, Riebling, J-R. 2011. "The gendered division of paid and unpaid work in different institutional regimes: Comparing West Germany, East Germany and Bulgaria", European Sociological Review , available online at www.esr.oxfordjournals.org, first published online July 14, 2011, Published by Oxford University Press, 1-18.,реферирано чуждестранно списание

Stoilova, R., Riebling, J. and Hofäcker, D. 2011. Division of paid and unpaid work – Patterns of Social Inequality: A comparison of Germany, Bulgaria, France and Hungary. TransEurope Working Paper No. 34, Bamberg: university of Bamberg.

Rumiana Stoilova, Ralitsa Ganeva-Simeonova, Tatiana Kotzeva. 2011. The impact of gender on mid-career labour income: The case of Bulgaria, Transeurope, Working Paper No. 32, Bamberg: university of Bamberg.Stoilova, R. 2010. Wissensmobilität am Beispiel der Berufsgruppe der Programmierer in Bulgarien, TRANS, Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 17. Nr. März 2010, http://www.inst.at/trans/17Nr/8-6/8-6_stoilova17.htm.

Stoilova, R. 2009. Impact of the Reforms of the Welfare State in Bulgaria after 1989 over the Stratification, Solidarity and Integration of Groups at Risk, European Welfare Systems, Klaus Schubert, Simon Hegelich, Ursula Bazant (eds.), London/New York: Routledge, 65-82. реферирано чуждестранно издание

Stoilova, R. 2008. Impact of Gender on the Occupational Group of Software Producers in Bulgaria, in: Stoilova.R. Kirov.V. (Ed.) Changes of Work and Knowledge-Based Society, Sociological Problems, Special Issue, 94-117, реферирано списание.

Stoilova, R., K. Haralampiev. 2009. Stratification in Bulgaria. Measuring the impact of origin, age, gender, and ethnicity on educational attainment and labour market placement, Годишник на Софийски Университет, Философски факултет, Книга Социология, Том 101,89-105. реферирано издание

Stoilova, R, K. Slavova, 2006. Spatial Mobility and Gender Inequality, Sociological problems, Special Issue, Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria, XVI ISA World Congress, p. 190-280. реферирано изданиеStoilova, R. 2005. Ethnische Differenzen unter Frauen am Beispiel Bulgariens, http://www.fu-berlin.de/gpo/kulturelleHegemonie.htm

Liebhart, K., Petö, A., Schiffbänker,A., Stoilova, R. 2003. Familienpolitische Maßnahmen in Österreich, Bulgarien und Ungarn, Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Heft 3, 417-427.Stoilova, R. 2002. Inter- and Intra-Gender Inequalities based on Qualification, in: Domsch, M., Ladwig,D. (Ed.), Gender Equality in East European Countries – Chances and Perspectives of Highly Qualified Women in the Labour market, Hamburg реферирано чуждестранно издание


1 Beck, U. 2008. Risikogesellschaft und der Transnationalisierung sozialer Ungleichheit. In: Berger,Peter,Anja Weiß (Hrsg.) Transnationalisierung sozialer Ungleichheit, Verlag für Sozialwissenschaften,Wiesbaden

2 Бердяев, Н. 2003. Философия на неравенството, Прозорец, С., с.113.


3 Sterbling, A. 2001. Intelektuelle, Eliten, Instituzionenwandel: Untersuchungen zu Rumänien und Südosteuropa, Hamburg: Krämer.

4 Фодор, E. 2002. Феминизация на бедността в шест постсоциалистически страни, в: Селени , И. (съст.) Бедността при посткомунизма, Институт за социални ценности и структури, София,117-139.


5 Blau, P., Duncan, D. 1967. The American Occupational Structure, New York

6 Goldthorpe, J. 2000. On Sociology: Numbers, Narratives, and the Integration of Research and Theory. Oxford University Press, Oxford, p.22.

7 Пак там.

8 Simon, H. A. 1972. Theories of Bounded rationality. Decision and Organization. C. B. McGuire and R. Radner. Amsterdam, North Holland,161-176

 Grunow, D. 2006. Convergence, Persistence and Diversity in Male and Female Careers – Does Context Matter in an Era of Globalization? A Comparison of Gendered Employment Mobility Patterns in West Germany and Denmark, Barbara Budrich Publishers, Leverkusen Opladen


9 Тилкиджиев, Н. 2002. Средна класа и социална стратификация, ЛИК

10 Кабакчиева, П. (2009). Комунистическа идеология, социална структура и социални неравенства в България. В: И. Знеполски (съст.). История на Народна Република България. Режимът и обществото. София: Институт за изследване на близкото минало, CIELA, 438-476.


11 Бурдийо, П. 2002. Мъжкото господство, ЛИК, София,с.34.

12 Gottschall, K. 2000. Soziale Ungleichheit und Geschlecht. Kontinuitäten und Brüche, Sackgassen und Erkenntnispotenziale im deutschen soziologischen Diskurs. Leske&Budrich, Opladen:157

13 Ostner, Ilona, 1998: Soziale Ungleichheit, Ressentiment und Frauenbewegung. Eine unendliche Geschichte? In: Friedrichs, Jürgen, Lepsius, Rainer M., Mayer, Karl Ulrich (Hg.) Die Diagnosefähigkeit der Soziologie, Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Opladen: Westdeutscher Verlag, S.383-403.

14 Kreisky, E. 1996. „Vom patriarchalen Staatsozialismus zur patriarchalen Demokratie. Der politische Systemwechsel in Osteuropa aus der Gender-Perspektive,” in: Kreisky, E. (Hrg.) Vom patriarchalen Staatsozialismus zur patriarchalen Demokratie, Wien.Verlag für Gesellschaftskritik, 7-23, p.18.

15 Бътлър, Дж. 2003. Безпокойствата около родовия пол. Феминизмът и подриването на идентичността. Критика и хуманизъм, София.

16 West, C., D. Zimmerman. 1987. „Doing Gender.” Gender & Society 1 (2): 125-51

17 Елена Стойкова-Доганова. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор”, 2007.

18 Изследване „Студентски нагласи към масовата култура и рекламите”, ръководено от Р.Стоилова и Т.Коцева. 2009. В периода 15 март – 30 март 2009 г. са анкетирани 533 студенти от осем български университета, три частни (НБУ, Бургаски свободен университет, Арт колеж – София) и пет държавни (Минно-геоложки университет, Софийски университет, Полицейска академия, УНСС и Югозападен университет), от които два извънстолични.


19 Вж. Бояджиева, П. 2010. Социалното инженерство. Политики за прием във висшите училища през комунистическия режим в България, Институт за изследване на близкото минало, София.

20 Erikson, R. and Jonsson, J. O. 1996. Explaining class inequality in education: the Swedish test case, in R.Erikson and J.O.Jonsson (eds.) Can education be equalized? The Swedish case in comparative perspective, Stockholm: Westview. Press, pp 1-63.

21 Миленкова, В. Българското училище във фокуса на неравенствата, 2009

22 Източник: ПИЗА 2006

23 Номерацията на таблиците съответства на номерацията в дисертацията.

24 Евростат, последно влизане 23.07.2011.

25 Образование в РБългария, Национален статистически институт, С, 2008,с.106.

26 Coleman, J., S. 1990. Equality and Achievement in Education. Boulder, CO: Westview Press.


27 Емпиричният анализ в тази глава е върху сравнителното европейско изследване „Взаимоотношения между половете и поколенията”(2004). За България са интервюирани 12 000 лица (Прил.1).


28 Fenger, H. J M. 2008. Central and Eastern European Welfare Regimes in Transition. Aleksanteri conference: Helsinki (2008, December 09).

29 Европейско социално изследване (III та и IV та вълна, 2006, 2009).


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница