Азбучен списък на преподавателитестраница2/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Syntactic Features in Use of Nonverbal (Paralinguistic) Components as an Aid in Perception of TV Social and Political Programmes. // GrammatismoV sta Balkania: Parousa katastash kai prooptikeV gia to mellon. P. Papoulia-Tzeleph, epimeleia, Ellhnikh Etaireia GlwssaV kai Grammatismou, Aq hna. Патрас, Гърция, 2000, pp. 221-226.
Do we say something new in our e-mails?. // Human and Computer: Verbal Communication and Interaction via Computer. Edited by Tatiana Slama-Cazacu. Editura Europolis: Constanta, 2001, pp. 153-169.
Jokes with nonverbal components: A cross-cultural analysis (co-author K. Petrova). // Litora Psycholinguistica: Сборник в чест на 60-годишнината на Пенка Илиева-Балтова. София: Сема - РШ, 2002, с. 304-313.
Polysemy or homonymy: Nonverbal cases in social and political TV programmes. // Gestures: meaning and use. Edited by Monica Rector, Isabella Poggi and Nadine Trigo. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 2003, pp. 267-271.
Jokes with nonverbal components: A cross-cultural analysis (co-author K. Petrova). // Gestures: meaning and use. Edited by Monica Rector, Isabella Poggi and Nadine Trigo. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 2003, pp. 285-292.
Nonverbal components as a part of physician - patient communication (to register and monitor a disease syndrome). // Psycholinguistics, a Multidisciplinary Science of 2000: What Implications, What Applications? Proceedings of the VI-th International Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL), Caen, France. Editors: Jean Drevillon, Jean Vivier, Agnes Salinas. Universite de Caen - Basse Normandie, 2004, pp. 197-201.
Визуалните ресурси като част от модели на обучението със засилена интерактивност. // IIIth International Conference "The Languages as Means for Education, Research and Professional Realisation, Varna University of Medicine, Department of Foreign Languages and Communication". Varna: Steno Publishing House, 2004, с. 75-78.
Психолингвистический анализ лексической интерференции между болгарским и русским языками (в съавт. с Е. Хаджиева). // Язык, сознание, личность. Коммуникация на русском языке в межкультурной среде. Т. 4. София: Heron Press Ltd., 2007, с. 616-621.
"Нова морфология" на българския език за чужденци. // Mundo Eslavo. Revista Iberoamericana de Culrura y Estudios Eslavos. Granada, Espana: Universidad de Granada, 2008, Num, 7 (2008), pp. 131-144.
Фотографията като визуален ресурс в обучението по чужд език: стереотипни образи. // Преподаването на български език като чужд в славянски и неславянски контекст, Porta Balkanica: Бърно, 2010, pp. 31-38.
Разговорна реч или „стерилен“ книжовен език в обучението по български език като чужд. // Преподаването на български език като чужд в славянски и неславянски контекст, Porta Balkanica: Бърно, 2010, pp. 139-146.
Media Images – Balkan Stereotypes. // The Dialogue with the Other Balkan Dimensions of European Identity/ Comp., Ed. Minka Zlateva.- Sofia: “St. Kliment Ohridski” University Press, 2011, p. 432-444.
Журналистическите интерпретативни текстове като вид общуване. // Преподаването на южнославянските езици в съвременна Европа. Бърно, Чехия, Масариковия университет, 18.-19.04.2011 г. 20 с. (ръкопис)
Nonverbal Feedback Signals in Two TV Genres – an Interview and a Debate: Paper. 10-th International Congress of ISAPL “Challenges of Information Society and Applied Psycholinguistics” - Congress Session Theme Nonverbal components in communication, Moscow, 26-29 June 2013 (in print).
Понятията за стил и регистър – опит за дефиниране и разграничаване // Научна конференция с международно участие „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи” по повод 80-годишнината на проф. Славчо Петков, Благоевград, 9-10 май 2013 г. (под печат)
Опит за типология на медийните регистри (методически аспекти): Доклад. Традиционна международна конференция на тема: „Преподаването на южнославянските езици и литератури в днешна Европа“, при Катедрата по славистика на Философския факултет на Масариковия университет в гр. Бърно, Чехия, 30.05. – 01.06.2013 г. (под печат)

Доклади на национални научни форуми
"Конфитюр".. "Мармалад" (психолингвистичен анализ на вицове с невербални компоненти) (в съавторство с К. Петрова): Доклад. Научна конференция на ФСлФ при СУ “Св. Климент Охридски” “Езикът и литературата – средство за (не)разбирателство”, София, 21-22 май 2001 г.
Вицове с невербални компоненти (в съавторство с К. Петрова): Доклад. Шеста научна конференция с международно участие по проблеми на българската разговорна реч, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 31 май – 1 юни 2001 г.
Речеви стратегии в едно семейство с малко дете: Доклад. Шести национални славистични четения “Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания”, СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, Катедра по славянско езикознание и Катедра по славянски литератури, София, 26-27 април 2002 г.
Разказът на Мариус Куркински: Доклад. Научна конференция на ФСлФ при СУ “Св. Климент Охридски” “Езикът и литературата в епохата на глобализацията”, София, 22-23 май 2002 г.
Обучаващата стратегия за "усвояване" на чужди езици и чужди светове: Доклад. Седма конференция на ФСФ “Как с думи се правят светове”, СУ “Св. Климент Охридски”, София, май 2003.
Стратегическата компетентност в чуждоезиковото обучение: Доклад. Научна конференция “Езиково обучение, езикови стратегии”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Катедра по методика на езиковото и литературното обучение, Велико Търново, 14 май 2004 г.
Неспонтанната реч на спортните коментатори: Доклад. Осма конференция на ФСФ “Политики на различието, езици на близостта”, СУ “Св. Климент Охридски”,1-2 юни 2004 г.
За партитурното описание на мултимодалната комуникация и приложението му при анализа на един вид дискурс: Доклад. Седма национална научна конференция на тема “Проблеми на българската разговорна реч”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 11-12 юни 2004 г.
"Matrix Comparison": латентен семантичен анализ на термини от модели на комуникативната компетентност: Доклад. Научна конференция “Матрицата – властта на подобието” на Факултет по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 18-19 май 2005 г.
Психолингвистиката - (не)осъщественият проект: Доклад на ежегодната конференция на ФСлФ, СУ “Св. Климент Охридски” на тема “Филологическият проект на ХХI век”, София, 17 май 2006 г.
Наречията като маркери на говорещия: Доклад на Юбилейната научна конференция “Отговорността пред езика”, организирана от Катедрата по български език към Факултета за хуманитарни науки при ШУ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 11-12.09.2007 г.
Междуезикови контакти между български и руски език - трансфер и интерференция (в съавт. с Е. Хаджиева): Доклад на традиционната научна конференция на Факултета по славянски филологии на тема: “Диалогът между културите”, София, 21-22 май 2007 г.
Оценяване на есе в електронна среда (наблюдения над програмата за електронно обучение WriteToLearn): Доклад на научната конференция “Електронно обучение в славистиката” (ЕОС), ФСлФ, СУ “Св. Климент Охридски”, 22 – 23 ноември 2007 г.
Разговорна реч или “стерилен” книжовен език в обучението по български език като чужд: Доклад на Деветата конференция на Международното социолингвистическо дружество – София на тема “Агресията на уличния език”, София, 22-23 март 2008 г.
Релацията наречие-вид на глагола – “локално” или “глобално” предизвикателство в обучението по български език като чужд: Доклад на традиционната годишна конференция на Факултета по славянски филологии “Локални светове, глобални предизвикателства”, София, 19-20 май 2008 г.

Стратегии за кооперативност в диалога: Доклад на научната конференция на Катедрата по съвременен български език на Филологическия факултет към Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” “Проблеми на устната комуникация”, Велико Търново, 04.06 – 06.06.2008 г.


Някои наблюдения върху участието на текста в теста: Доклад на конференцията “Тестиране и оценяване – смисъл и практики”, Асоциация по четене, София, 5-6 април 2008 г.
Релацията наречие-съществително име в обучението по български език като чужд: Доклад на Юбилейна научна конференция на ФСлФ при СУ “Св. Климент Охридски” и ИБЕ “Проф. Л. Андрейчин” при БАН, посветена на 150-годишнината от рождението и 50-годишнината от смъртта на акад. Александър Теодоров-Балан “С любов и грижа за езика”, 22-23 октомври 2009 г.
Езиковата картина на българското от близкото минало в учебник по български език за чужденци: Доклад на годишна конференция на Факултета по славянски филологии “Преходи и граници”, София, 18-19 май 2009 г.
Билингвизъм и диглосия на децата от етническите общности в езиковото образование: Доклад регионална среща във Враца, посветена на продължаващото обучение на учители, работещи в мултикултурна среда със значително ромско население, Цикъл Интеркултурно измерение на продължаващото обучение за учители, Проект Продължаващо обучение за учители в България: предизвикателства, тенденции, перспективи, стратегии, Враца, 23.03.2010 г.
Проблеми при пренасянето на части от думи: Доклад на конференция, организирана от Катедрата по български език във Филологическия факултет при ПУ “Паисий Хилендарски”, на тема: „Актуални проблеми на съвременния български правопис“, Пловдив, 26-27 ноември 2010 г.
Медийната езикова вакханалия: Участие в кръглата маса по проблемите на журналистическата и политическата реч, организирана от ФСлФ, СУ в чест на 70-годишнината на проф. Василка Радева, София, 17.05.2010.
„Народният” език в “народната” аптека: Доклад на Десетата конференция по социолингвистика, организирана от Международното социолингвистическо дружество по повод на 70-годишнината на академик Михаил Виденов, на тема “Езикът и социалният опит”, София, 10-11 април 2010 г.
Възгледи за езика на П. Р. Славейков на страниците на сп. „Български книжици” (1858 – 1860): Доклад на Национална научна конференция „Двата крака на един народ са училищата и вестниците (П. Р. Славейков)”, част от Славейковите културни празници, които са част от националния културен календар на Министерство на културата и под патронажа на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, Трявна, 09 юни 2012 г.
Комуникацията между лекар и пациент и ролята на медиите: Лекция. Семинар за журналисти на тема „Пациентът във фокуса на здравеопазването”, гр. Сандански, парк хотел „Пирин”, 15.-17.06.2012 г.
Какво „помни” популярната преса?: Доклад. Традиционна международна научна конференция на ФСлФ на тема: „Езици на паметта в литературния текст”, София, 26-27 април 2013 г.
Доклади на международни научни форуми
Polysemy or homonymy: Nonverbal cases in social and political TV programmes: Доклад. International Conference “Gestures: meaning and use” in University of Porto “Fernando Pessoa”, Porto, Portugal, 1-4 April 2000.
Jokes with nonverbal components: A cross-cultural analysis (co-author K. Petrova): Доклад. International Conference “Gestures: meaning and use” in University of Porto “Fernando Pessoa”, Porto, Portugal, 1-4 April 2000.
Nonverbal components as a part of physician - patient communication (to register and monitor a disease syndrome): Доклад. VI-th International Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL) “Psycholinguistics, a Multidisciplinary Science of 2000: What Implications, What Applications?” in Universite de Caen – Basse Normandie, France, 28.06.–01.07.2000.
Преводачът в телевизионното студио: Доклад. Седма международна конференция по социолингвистика “Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми” в СУ “Св. Климент Охридски”, София, 22-24 септември 2000 г.
Do we say something new in our e-mails?: Доклад. 9th Conference of GRLA/RWCAL “Verbal Communication and Interaction on/via Computer” in University of Bacau, Bacau-Tescani, Romania, 26-29 April 2001. Резюме в сборник с резюмета от конференцията – “9th Conference of GRLA/RWCAL “Verbal Communication and Interaction on/via Computer”, Bacau-Tescani, Romania, p.6.
Академичното есе и чуждестранните студенти - бъдещи дипломати: Доклад. Second International Conference “Languages for Specific Purposes”, Varna University of Medicine, Department of Foreign Languages, Varna, 8-10 June 2001.
Кандидатпрезидентското тяло говори (социолингвистичен поглед към дебатите в "Шоуто на Слави"): Доклад. Международна конференция “Съвременни форми на съществуване на българския език”, посветена на 90-та годишнина от рождението на проф. д-р Стойко Стойков, София, 25-27 октомври 2002 г.
Фотографията и стереотипният публичен/частен образ на Балканите в обучението по чужд език: Доклад. XIII-а международна кръгла маса “Интимни и публични светове на Балканите” в рамките на Зимните балкански срещи, Югозападен университет “Св. Неофит Рилски”, Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации, Благоевград, 26-27 февруари 2004 г.
Езикът на спортните коментари: език на войната или език на поезията: Доклад. VII-а международна научна конференция “Комуникация, спорт и култура: медии, ПР и реклама”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, София, 21-22 май 2004 г.
Визуалните ресурси като част от модели на обучението със засилена интерактивност: Доклад. Third International Conference “Languages as the Means for Education, Research and Professional Development”, 10-12 June 2004, Varna, Bulgaria, Varna University of Medicine, Department of Foreign Languages.
Понятието за демокрация в езиковото съзнание на българина (образователни перспективи): Доклад. Осма международна научна конференция “Публична комуникация и глобализация: обучение в ценностите на демокрацията”, ФЖМК, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 20-21 май 2005 г.
Комуникацията лекар-пациент в общество с протичаща здравна реформа: Доклад. Международна конференция “Бъдещето на здравната политика: от информирано съгласие към информиран избор”, Шератон София Хотел Балкан, организатор Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване, София, 1-2 декември 2005 г.
Психолингвистический анализ лексической интерференции между болгарским и русским языками (в съавт. с Е. Хаджиева): Доклад на ХI КОНГРЕСС МАПРЯЛ «Мир русского слова и русское слово в мире», Варна, Болгария, 17-23 сентября 2007 г. В: Язык, сознание, личность. Коммуникация на русском языке в межкультурной среде. Т. 4. София: Heron Press Ltd., 2007, с. 616-621.
Невербални маркери на междукултурните различия: Доклад на десетата юбилейна международна научна конференция на тема "Културно разнообразие и комуникация между културите", София: ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски", София, 18-19 май 2007 г.
Образи в медиите: стереотипи на Балканите: Доклад на ХI-тата международна научна конференция, организирана от Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” към Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, на тема „Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност ”, София, 14-15 ноември 2008 г.
Отношенията наречие-вид и време на глагола – голямото предизвикателство в обучението по български език като чужд: Доклад на Международната научна конференция на тема “Световната криза и икономическото развитие” с подтема „Езикът и кризата” по повод 90 години от основаването на Икономически университет-Варна, 13 и 14 май 2010 г.
Фотографията като визуален ресурс в обучението по чужд език: стереотипни образи: Доклад на международна работна среща на тема “Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст“, Масариковия университет, Бърно, Чехия, 05 март 2010 г.
Разговорна реч или „стерилен“ книжовен език в обучението по български език като чужд: Изказване на кръгла маса на международна работна среща на тема: “Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст“, Масариковия университет, Бърно, Чехия, 05 март 2010 г.
Предпочитани комбинации на аспектуалните наречия с глаголния вид и време за количествена характеристика на събитията в журналистическите информационни текстове: Доклад на Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии „Събитие и безсмъртие в литературата, езика и философията”, инициирана и организирана от Център за литература и философия, Катедра Теория на литературата, Катедра Българска литература, Катедра Български език, Катедра Кирилометодиевистика, 13-14 май 2011 г.
Сигнали за обратна връзка в два телевизионни жанра – интервю и дискусия: Доклад на IX международна конференция с международно участие „Актуални проблеми на устната комуникация”, 28-29 октомври 2011 г., организирана от Катедрата по съвременен български език към Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Журналистическите интерпретативни текстове като вид общуване: Дистанционно участие с доклад в международната конференция „Преподаването на южнославянските езици в съвременна Европа”, Масариковия университет, Бърно, Чехия, 18.-19.04.2011 г.
Маркери на разговорността в медийния текст: Доклад на Международна научна конференция на тема „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, Икономически университет – Варна, 10-11 май 2012 г.
Тематизиране на възрастта в жълтата преса: Доклад. Единадесета международна конференция на Международното социолингвистическо дружество – София, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков „Езикът във времето и пространството”, София, 26-27 октомври 2012 г.
Устната реч в обучението по български език като роден и като чужд: Изказване. Кръгла маса по международен проект „Книжовен език vs. субстандарт” към програма „Интензивни практики” по „Еразъм” във Велико Търново (15.09. – 26.09.2012 г.) с участието на студенти и преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Св. Климент Охридски”, Университета в Гранада - Испания, Букурещкия университет - Румъния, Краковския университет – Полша.
Представяне на система за записване на устна реч – аудиозаписи и пренасяне в писмена форма: Лекция. Семинар по международен проект „Книжовен език vs. субстандарт” към програма „Интензивни практики” по „Еразъм” във Велико Търново (15.09. – 26.09.2012 г.) с участието на студенти и преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Св. Климент Охридски”, Университета в Гранада - Испания, Букурещкия университет - Румъния, Краковския университет – Полша.
Невербалната комуникация – проблеми и проучвания: Лекция. Семинар по международен проект „Книжовен език vs. субстандарт” към програма „Интензивни практики” по „Еразъм” във Велико Търново (15.09. – 26.09.2012 г.) с участието на студенти и преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Св. Климент Охридски”, Университета в Гранада - Испания, Букурещкия университет - Румъния, Краковския университет – Полша.
Използване на техническите средства при проучването на устната реч: Лекция. Семинар по международен проект „Книжовен език vs. субстандарт” към програма „Интензивни практики” по „Еразъм” във Велико Търново (15.09. – 26.09.2012 г.) с участието на студенти и преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Св. Климент Охридски”, Университета в Гранада - Испания, Букурещкия университет - Румъния, Краковския университет – Полша.
Устна публична реч (политическа и журналистическа реч): Лекция. Семинар по международен проект „Книжовен език vs. субстандарт” към програма „Интензивни практики” по „Еразъм” във Велико Търново (15.09. – 26.09.2012 г.) с участието на студенти и преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Св. Климент Охридски”, Университета в Гранада - Испания, Букурещкия университет - Румъния, Краковския университет – Полша.
Nonverbal Feedback Signals in Two TV Genres – an Interview and a Debate: Paper. 10-th International Congress of ISAPL “Challenges of Information Society and Applied Psycholinguistics” - Congress Session Theme Nonverbal components in communication, Moscow, 26-29 June 2013.
Понятията за стил и регистър – опит за дефиниране и разграничаване: Доклад. Научна конференция с международно участие „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи” по повод 80-годишнината на проф. Славчо Петков, Благоевград, 9-10 май 2013 г.
Опит за типология на медийните регистри (методически аспекти): Доклад. Традиционна международна конференция на тема: „Преподаването на южнославянските езици и литератури в днешна Европа“, при Катедрата по славистика на Философския факултет на Масариковия университет в гр. Бърно, Чехия, 30.05. – 01.06.2013 г.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, на хабилитационни трудове, на дисертационни трудове), научен редактор, участие в научни журита, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Рецензии
Речевите практики в училище (Михаил Виденов. Български език 12. клас. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. София: Везни - 4, 2002.). // Литературен вестник, №15, 16-22.04.2003. (съавтор Й. Ефтимов).
Let’s talk about text: 12. клас и езикът, на който говорим и пишем (съавтор Й. Ефтимов) (Борислав Георгиев, Владимир Игнатов. Български език за 12. клас - задължителна и профилирана подготовка. София: Регалия 6, 2002; Татяна Ангелова, Петя Костадинова, Анета Кичукова. Български език за 12. клас - задължителна подготовка. София: Просвета, 2002; Михаил Виденов. Български език 12. клас. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. София: Везни - 4, 2002.). // Литературен вестник, №15, 16-22.04.2003.
Повече социо, отколкото лингвистика? (Петър Воденичаров. Социолингвистика. София: Сема - РШ, 2003). // Литературен вестник, №36, 12-18.11.2003.
Адмиративно за адмиратива (Красимира Алексова. Адмиративът в съвременния български език. София: Сема - РШ, 2003). // Литературен вестник, №2, 14-20.01.2004. Също: Български език и литература, 2004, №2. Също: LiterNet, 29.06.2004, №6 (55). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/admirativno.htm.
ПР и българското висше образование - начало на сериозната игра (Медии и пъблик рилейшънс: Проблеми на образованието и практиката, съставители и научни редактори: Тодор Петев и Минка Златева. ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски", София, 2003). // Литературен вестник, №4, 28.01-03.02.2004.
Защо да уча български език, след като си го знам?! (Татяна Ангелова. Методика на обучението по български език: Съвременни проблеми. София: Сема - РШ, 2004). // Литературен вестник, №11, 17-23.03.2004. Също: LiterNet, 22.06.2004, №6 (55). Available from: http://www.liternet.bg/publish9/aeftimova/zashto.htm.
Отново за учебниците по български език в горния курс на средното училище (Кирил Димчев и кол. Български език, 9., 10., 11. и 12. клас, София: Булвест 2000, 2002). // Литературен вестник, №17, 28.04-04.05.2004.
Ние и местоименията (Мария Илиева. Българинът в своите местоимения. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004). // Литературен вестник, 11.11.2004.
Десет години ПР в българския университет. // Литературен вестник, №7, 22.02.-28.02.2006.
Рец. за: Юбилейна книга. Първото десетилетие. Връзки с обществеността за демокрация (1995-2005). Състав. Т. Петев, М. Златева, С. Алексиева. София: ПР Туризъм консулт, 2005; Джон Атанасов и новата цивилизация. Състав. М. Златева, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2005.
Урокът по български за утре. // Литературен вестник, №33, 17-23.10.2007. Available from: http://www.slovo.bg/litvestnik/index.php?ar=1408
Рец. за: К. Димчев, А. Петров, И. Комарска, М. Падешка. Учебник по български език за 6. клас. София: Булвест 2000, 2007
Съвременни методически идеи в един учебник по български език. // Образование, №2, март-април 2008, с. 68-72.
Рец. за: К. Димчев, А. Петров, И. Комарска, М. Падешка. Учебник по български език за 6. клас. София: Булвест 2000, 2007
Елегантният баланс между теория и практика, между традиция и съвременност. // LiterNet: Ел. списание, №5 (126), 21.05.2010. Avaliable from: http://liternet.bg/e-zine

Рец. за: К. Димчев. Методика на обучението по български език. Реалности и тенденции. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2010


Бъдещето на методиката?. // Литературен вестник, №17, 12.-18.05.2010, с. 5.

Рец. за: К. Димчев. Методика на обучението по български език. Реалности и тенденции. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2010


Българският език – съвременни интерпретации и практически съвети. // Българска реч, 2010, №1-2, с. 111-114.

Рец. за: М. М. Макарцев, Т. Г. Жерновенкова. Болгарский язык. Справочник по грамматике, Т.1, и Болгарский язык. Справочник по глаголам, Т.2., Москва: Издательство „Живой язык”, 2010, 224 с.


Болгарский язык – современные интерпретации и практические советы. // Acta Linguistica, vol 4, 2010, №2, с. 136-139. Available from: http://journals.slavica.org/index.php/als/article/view/312/416

Рец. за: М.М.Макарцев, Т.Г.Жерновенкова. Болгарский язык. Справочник по грамматике. М.: Живой язык, 2010, 223 с. М.М.Макарцев, Т.Г.Жерновенкова. Болгарский язык. Справочник по глаголам. М.: Живой язык, 2010, 224 с.


Литературата ни пред чужденците. // Литературен вестник, №24, 30.06. – 06.07.2010, с. 5. Available from: http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1106.pdf.

Рец. за: Людмила Иванова, Стоян Буров. Аз говоря български. А ти? (Български език за немскоезични студенти – В2), Пловдив: Летера, 2009, 160 с.


От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици. // Съпоставително езикознание, 2011 (под печат).

Рец. за: Боян Вълчев. От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици, София: Оксиарт, 2009, 311 с.


Аз говоря български. А ти?. // Съпоставително езикознание, ХХХVI, 2011, №3, с. 83-86.

Рец. за: Людмила Иванова, Стоян Буров. Аз говоря български. А ти? (Български език за немскоезични студенти – В2), Пловдив: Летера, 2009, 160 с.


Възрожденската журналистика и възстановяването на българската държавност. // Език и литература, №1-2, 2012, с. 233-234.

Рец. за: Здравка Константинова. Държавност преди държавата. Свръхфункции на българската възрожденска журналистика. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 262 с.


Езиковото образование – откъде идва, накъде отива? (Петров, Ангел. Проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език (5. – 12. клас). София: Булвест 2000, 2012, 263) // Образование (сп.), бр. 5, 2012, с. 140-144.

Също като: За посоките в езиковото образование. (Петров, Ангел. Проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език (5. – 12. клас). София: Булвест 2000, 2012, 263) // Езиков свят (сп.) (под печат)


Българският език в училището (Б. Вълчев. Българският език в училището. София: Съюз на филолозите българисти, 2012. 231 с.) // Български език, Год. LIX, бр. 4, 2012, с. 75-80. ISSN 0005-4283

Също в: Съпоставително езикознание (под печат)


Мостовете към консенсуса в публичната комуникация (Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят (сб.). София: ФЖМК, 2012 , 424 с.) // Годишник на ФЖМК при СУ, Т. 19 (под печат)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница