Азбучен списък на преподавателитестраница4/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Глава 19: Алтернативни подходи към образованието. // Педагогика – втора част: Теория на обучението/Дидактика. София: Типографика ООД, 2005, с. 229-250. В съавт. с Вяра Гюрова.
Интерактивността в учебния процес (или за рибаря, рибките и риболова). София: Европрес, 2006, с. 100-109, 117-136, 224-229. В съавт. с В. Гюрова, В. Божилова, В. Вълканова.
Приключението учебен процес: Ръководство за университетски преподаватели). София: Европрес, 2006, с. 68-83, 119-131, 145-151, 229-239, 264-295. В съавт. с Вяра Гюрова, Ваня Божилова, Силвия Върбанова.

Студии и статии
Интернет или къде се крие мишката?. // Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие. Сборник с доклади от международната конференция “Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие”, 1-3 декември 2000, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Пловдив, 2000, с. 48-51. В съавт. с Вероника Вълканова.
Обучението в информационното общество: КОК и новата образователна среда. // Стратегии на образователната и научната политика (София), 2000, №3, с. 23-30.

Ролята на он-лайн средата за решаване на конфликти. // ПР и конфликти в демократичното общество. София: НиксПринт, 2000, с. 254-274.


Негативни ефекти от компютърно-опосредстваната комуникация. // Интернет – среда за нови технологии в информационното общество. Сборник с доклади от Третата научна конференция с международно участие “Интернет – среда за нови технологии в информационното общество”, 11-14 окт. 2000 г., Велико Търново. Велико Търново, 2000, с. 53-62.
Компютърно-опосредстваните комуникационни умения – елемент от готовността ни за информационното общество. // Образованието и пазарът. Сборник с доклади от Националната научнопрактическа конференция “Образованието и пазарът”, 18-19 май 2000, Пловдив. София: Национален институт по образование, 2000, с. 166-169.
Компютърно-опосредстваната комуникация. // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация. Т. 7. София, 2000, с. 225-243.
Българските вестници в Интернет. // Журналистиката днес и утре. Българо-германски сборник. Т. 3. София: ФЖМК, 2001, с. 111-128.
Он-лайн журналистика. // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация, т. 8, Книга 1 – Нови медии. София, 2001, с. 15-38.
Компютърното обучение – превантивна мярка срещу пристрастяването към компютрите и Интернет. // Педагогическа превенция и корекционна дейност – съдържание и технологични аспекти. Международна конференция на тема “Педагогическа превенция и корекционна дейност – съдържание и технологични аспекти”, Китен (6-11 юли 2001). София, 2001, с. 225-229.
Он-лайн общности в Интернет. // Интернет – среда за нови технологии в информационното общество. Сборник с доклади от Четвъртата научна конференция с международно участие “Интернет – среда за нови технологии в информационното общество, 10-13 октомври 2001, Велико Търново. Велико Търново, 2001, с. 106-113.
Условия за развитие на корпоративния ПР в България. // Обществена комуникация. Пъблик рилейшънс, реклама, медии, 2001, №2(17), с. 12-13.
Принципи за изграждане на корпоративен уеб-сайт. // ПР и нови медии. Сборник с доклади от Четвъртата международна конференция “ПР и нови медии”, София, 2002. София, 2002, с. 120-125.
Образовaтелните медии в помощ на ефективния учебен процес с възрастни. Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. по педагогика. Т. 90-91, 2002, с. 215-237. В съавт. с Вяра Гюрова.
Образованието в българското Интернет пространство. // Образование, 2002, №6, с. 26-27.
Формирането на гражданина на информационното общество в условията на формална и неформална образователна среда. Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. по педагогика. Т. 92, София, 2002, с. 23-47. В съавт. с Вяра Гюрова.
Междукултурна комуникация във виртуалното пространство. // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация. Т. 9. София, 2003.
Тъмната страна на он-лайн комуникацията. // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация. Т. 10. София, 2004, с. 17-25.
Еволюция на човешката комуникация и медиите. // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация. Т. 11, 2004, с. 7-37.
Интерактивната образователна среда в учебния процес с възрастни. // Образование на възрастни в контекста на учене през целия живот. София, 2004, с. 82-86. В съавт. с Вяра Гюрова.
Обучението по он-лайн журналистика – необходимост от нов журналистически профил. // Българската журналистика – 160 години – минало, настояще, бъдеще. София: Авангард Прима, 2005, с. 135-146.
Дигиталните медии. // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация, т. 12, 2005, c. 95-115.
Новите медии − комуникационният скок. // Наука, 2005, №4, с. 60-65.
Блогът – новата форма на публична комуникация в Интернет. // Публична комуникация, глобализация и демокрация. София: ФЖМК при СУ, 2006, с. 187-195.
Социално-технологичната култура на децата като функция на нагласите на педагозите към ИКТ. // Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция. Сборник. София: Веда Словена - ЖГ, 2006, с. 125-129. В съавт. с Вероника Вълканова.
Ние-медията или журналистика на гражданите. // Годишник на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 13. София, 2006, с. 35-47.
Мрежите за общуване в Интернет. // Годишник на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 14, София, 2007, с. 27-51.
Нещо като онлайн общности, нещо като психология на виртуалната комуникация, нещо като нищо на света ;-). // Литературата. София, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2007, Книжка 2, с. 17-27
Журналистическите блогове − нов eтап в “освобождаването” на медийния изказ? (в съавт. със Снежана Попова и Лъчезар Точев). // Годишник на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 15. София, 2008, с. 39-50.
Стратегии и средства за търсене в интернет. // Годишник на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 15. София, 2009.
Изследване на информационната грамотност на българските студенти (в съавторство). // Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 16. София, 2010.
Учене и информационна компетентност. Необходимостта от преподаване на нформационна грамотност във висшето образование (в съавторство). // Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 17. София, 2011.
Колаборативното учене на студентите – образователният потенциал на социалните мрежи (в съавт.). // Ключовите компетенции в образованието – стратегии и практики”, ДИПКУ, Стара Загора, 2011 © CD-ROM ISBN 978-954-691-071-4.

Научнопопулярни статии
Ясна е само посоката на летене. // Медиа свят, януари 2006, с. 12-13.
За чалгата, пошлото и наритването. // Дневник, 22.04.2009
Online: http://dnevnik.bg/analizi/2009/04/21/708383_za_chalgata_poshloto_i_naritvaneto/21.04.2009
“Да бъдеш себе си” по български. // Дневник, 29.05.2009. Online: http://www.dnevnik.bg/analizi/2009/05/28/726712_da_budesh_sebe_si_po_bulgarski/
Чуруликане в мрежата. // Култура, №25 (2553), 03.07.2009. Online: http://www.kultura.bg/article.php?id=15853

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Человек и компьютер – "взаимная любовь"?. // Международный конгресс “Наука и образование на пороге III тысячелетия”, 3-6 октября 2000 г. Минск, 2000, с. 310-311.
Новые учебные дисциплины как средство адаптации к компьютерно-опосредственной коммуникационной среде. // Международная научно-практическая конференция “Адаптация к професональной деятельности как психолого-педагогическая проблема: Методологические основания, пути и способы решения”. Част 3. Барановичи, Беларусь 3-4 мая 2001 г., с. 51-53.
Метаформоза библиотеки. // IX Всероссийская научно-практическая конференция “Духовность, здоровье и творчество в системе мониторинга качества образования”. Казан - Йошкар-Ола: Центр инновационных технологий, 2001, с. 318-319.
Bulgarian newspapers on the World Wide Web.: A special field of communication science in Bulgaria. // Kommunikationswissenschaft und Public Relations in Osteuropa. Media studien 3. Leipziger Universitatsverlag, 2002, 63-76.
Career Advice Needs Survey (Състояние на услугите за професионална реализация на младежите) (научно изследване), SCAS, 2003. В съавт.
Are the Journalist Blogs a New Stage in the “Liberation” of Media Way of Expression?. // La globalisation communicationnelle: enrichissement et menace pour les langues, Gdańsk, du 21 au 23 juin 2007. В съавт. с Snejana Popova, Latchezar Totchev.
Bulgarian University students’ knowledge and skills for information search in the context of information literacy (co-author). – In: Education and Development, Tomorrow People Organization, Bangkok, 2010, pp. 293-313, ISBN 978-86-87043-08-4.
Educational Potential of Social Networking Sites. Exploring the Use of Web 2.0 Technologies by Bulgarian Generation Y (co-author). – International Journal of Multidisciplinary Thought, Vol. 1 (4), 2011, © CD-ROM ISSN 2156-6992, pp. 18-31.
Education Through Collaboration: A Bulgarian Case Study of Cross-Faculty Students’ Training (co-author). – International Journal of Arts and Sciences, Vol. 4 (8), 2011, © CD-ROM ISSN 1944-6934, pp. 157-165.
Learning and Information Competence. The Necessity of Teaching Information Literacy in Higher Education (co-author). – In: Looking at Learning. Higher education. Language. Place. Christian Hofer and Barbara T. Schröttner (Eds.), Germany, Waxmann, 2011, pp. 301-315.

Доклади на национални форуми
Блогът – новата форма на публична комуникация в Интернет. (8-ма международна научна конференция под егидата на UNESCO “Публична комуникация и глобализация: обучение в ценностите на демокрацията” 20-21 май 2005) В: Публична комуникация, глобализация и демокрация, ФЖМК, СУ, 2006, с. 187-195
Социално-технологичната култура на децата като функция на нагласите на педагозите към ИКТ. (в съавт. с В.Вълканова) – В: сб. “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция”. С., Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 125-129. (Доклад на Четвърта Есенна научна конференция на ФНПП, Китен, 18-22.09.2006)
Социални общности в Интернет и междукултурната чувствителност. 10-та юбилейна международна научна конференция под егидата на UNESCO на тема: “Културни различия и комуникация между културите”, София, 18-19 май 2007 г.
Микроблоговете – мобилните социални мрежи. 12-тa международна научна конференция под егидата на UNESCO, на тема: “Kомуникация и цивилизации” София, 16-17 май 2009 г.
Другият наш виртуален живот. Четвърти медиен панаир “Журналисти по теория, журналисти на практика”, ФЖМК, 2009
Новините в мрежовото общество: Иновативни начини за визуализиране на новини. Пети медиен панаир “Професия новинар”, ФЖМК, 29.11-3.12.2010
Колаборативното учене на студентите – образователният потенциал на социалните мрежи (в съавт. с В.Вълканова). Международна научно-практическа конференция „Ключовите компетенции в образованието – стратегии и практики”, ДИПКУ – Тракийски университет, 22– 24 септември 2011 г., Стара Загора. © CD-ROM ISBN 978-954-691-071-4.

Доклади на международни форуми
An International Seminar under EU funded project titled “Reforming the Undergraduate Module of Studies of the Department of Public Relations and Communication of the Technological Educational Institution (TEI) of Western Macedonia”, Kastoria, Greece June 13th 2008
Are the Journalist Blogs a New Stage in the “Liberation” of Media Way of Expression? (Co-authors Snejana Popova, Latchezar Totchev). La globalisation communicationnelle: enrichissement et menace pour les langues, (Gdańsk, du 21 au 23 juin 2007), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk, Poland, 2009, p. 87-93.
Bulgarian University students’ knowledge and skills for information search in the context of information literacy (co-author V.Valkanova). – In: Education and Development, Tomorrow People Organization, Bangkok, 2010, pp. 293-313, ISBN 978-86-87043-08-4. (Доклад на Fifth Annual Education and Development Conference, 5-7 March 2010, Bangkok, Thailand)
Educational Potential of Social Networking Sites. Exploring the Use of Web 2.0 Technologies by Bulgarian Generation Y (co-author V.Valkanova). – International Journal of Multidisciplinary Thought, Vol. 1 (4), 2011, © CD-ROM ISSN 2156-6992, pp. 18:31. (paper on European IJAS semi-annual Conference in Academic Disciplines, organized by International Journal of Arts and Sciences, 29 Nov – 3 Dec 2010, Gottenheim, Germany)
Education Through Collaboration: A Bulgarian Case Study of Cross-Faculty Students’ Training (with co-author V.Valkanova). – International Journal of Arts and Sciences, Vol. 4 (8), 2011, © CD-ROM ISSN 1944-6934, pp. 157-165. (Paper on IJAS American Canadian Conference for Academic Disciplines, organized by International Journal of Arts and Sciences, 23-26 May 2011, Toronto, Canada)
Learning and Information Competence. The Necessity of Teaching Information Literacy in Higher Education (co-author V.Valkanova). – In: Looking at Learning. Higher education. Language. Place. Christian Hofer and Barbara T. Schröttner (Eds.), Graz, Waxmann, 2011, pp. 301-315, ISBN 978-3-8309-2430-2.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.

Рецензент
Рецензент на книгата “Стратегически комуникационен мениджмънт” на Руси Маринов, Сиела, 2005.
Рецензент на книгата “Стратегии, комуникации и управление на знанието (Комуникационен и Knowledge мениджмънт)” на Руси Маринов, НБУ, 2006.
Рецензент на електронната книга “„Интерактивни комуникации – стратегии и знание: Електронно ръководство, НБУ, 2010
Редактор

Редактор на в. Виртуална реалност (2001).


Главен редактор на ФИЦЕ бюлетин (Издание на Сдружението за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България (2001-2006).
Редактор на книгата: Гюрова, Вяра. Културата по правата на детето – шанс и предизвикателство за учителите. ИК Комливес, С., 2002
Редактор на монографията: Вълканова. В. Социализация на деца в технологична среда, Университетско издателство “СУ Св.Кл.Охридски”, С., 2006

Проекти на ФНИ и НИС
Ръководител на Научно-изследователски проект към Фонд научни изследвания при Софийски университет "Св. Кл. Охридски" – “Изследване динамиката на информационната култура в онлайн активностите на студенти от хуманитарни специалности” N 258/2009.
Ръководител на Научно-изследователски проект към Фонд научни изследвания при Софийски университет "Св. Кл. Охридски" – “Проследяване динамиката на информационната грамотност на студенти от хуманитарни специалности и степента им на включеност в онлайн социални мрежи.” N 194 / 2010.
Ръководител на научен проект “Образователният потенциал на социалните мрежи. Изследване употребата на Уеб 2.0 технологиите от Z-поколението в България” (ФЖМК) - научно-изследователски проект по ФНИ на СУ “Св. Кл. Охридски”, 2011.
Участник в научен проект “Колаборативно учене посредством социални мрежи за изграждане на информационна култура у студентите: Пилотен курс за интердисциплинарно обучение” (ФНПП), ФНИ на СУ “Св. Кл. Охридски”. Ръководител доц. д-р В. Вълканова. Научно-изследователски проект по ФНИ на СУ “Св. Кл. Охридски”, 2011.
Проекти по международни програми

International project “Mode Cambrian” – Prof. Shin Mizukoshi, Tokyo University, Japan 2006

International project Eco-Net, EGIDE (France). Partners – France (Université Paris Diderot), Bulgaria (Sofia University), Poland 2006-2007

EU funded project titled “Reforming the Undergraduate Module of Studies of the Department of Public Relations and Communication of the Technological Educational Institution (TEI) of Western Macedonia”, Kastoria, Greece. 2008

Международен проект DOLCETA – Modul 7 “Финансова грамотност” на Европейската мрежа на университетите за продължаващо образование (EUCEN ) на European Association for the Education of Adults (EAEA) с партньор Софийския университет, Факултет по педагогика. Разработване на уеб-базиран модул за потребителско образование, широко дефинирано в договор номер SANCO/2006/B1/008 между Комисията на европейските общности, Генералният директорат за здраве и защита на потребителите (DGSANCO) и EUCEN. 2008-9

Международен проект DOLCETA – Modul 8 “Безопасна храна” на Европейската мрежа на университетите за продължаващо образование (EUCEN ) на European Association for the Education of Adults (EAEA) с партньор Софийския университет, Факултет по педагогика. Разработване на уеб-базиран модул за потребителско образование, широко дефинирано в договор номер SANCO/2006/B1/008 между Комисията на европейските общности, Генералният директорат за здраве и защита на потребителите (DGSANCO) и EUCEN. 2009-10ГЛ. АС. Д-Р ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ

Дисертационен труд
Найденов, Димитър. Кризисни ситуации и медийно поведение: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по Журналистика в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки. София, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по журналистика и масова комуникация. 2012.

Книги (монографии, авторски сборници)
Найденов, Димитър. Кризисни ситуации и медийно поведение. – София, 2012. (под печат)

Съставител
Медиа и реклама: Един учебник по журналистика: Сборник. Състав. Г. Лозанов, В. Димитров, В. Симеонов, Д. Найденов. – София, 2003.

ГЛ. АС. Д-Р ДИЯНА ПЕТКОВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Петкова, Дияна. Балканизацията – другото лице на глобализацията. – София: Кама, 2004.
Петкова, Дияна. Национална идентичност и глобализация. – Пловдив: Компас, 2004.
Petkova, Diana,. National Identities and Images. Bulgarian-Finnish Attitudes and Perceptions. – Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2005. – 118 p. В съавт. с Jaakko Lehtonen.

Съставител
Petkova, Diana & Jaakko Lehtonen (editors). Cultural Identity in an Intercultural Context. – Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, 2005. – 216 p.
Комуникация, спорт и култура. Медии, пъблик рилейшънс и реклама: Сб. доклади от междунар. конф. 2004. Състав., науч. ред. и предг. Минка Златева и Дияна Петкова – София: СУ, 2007. – 360 с.

Студии и статии
Петкова, Дияна. Културните архетипове в рекламата. // Год. СУ „Св. Климент Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация. Т. 8. Кн. 2, 2001, с. 155-162.
Петкова, Дияна. Механизми за изграждане на националните идентичности на Балканите. // Етнокултурен диалог на Балканите. Състав. Донка Александрова. София, 2001, с. 140-150.
Петкова, Дияна. Дискусията за писмеността и религията като реактуализация на проблема за националната идентичност в България. // България – национална и европейска идентичност. Състав. Петко Ганчев. Варна: ВСУ, 2001, с. 77-81.
Петкова, Дияна. Някои аргументи “за” и “против” концепцията за устойчивото развитие в условията на глобализация. // Глобализация и устойчиво развитие. Научен алманах на ВСУ “Черноризец Храбър”, №2. Варна, 2002, с. 186-193.
Петкова, Дияна. Учителят и ролята на националния език в компютърното общество. Българският учител – достойнства и изпитания. // Професионална библиотека, №7. София, 2002, с. 33-46.
Петкова, Дияна. Постмодерният град – глобален или национален?. // Градът – символи, образи, идентичности. Състав. Светлана Христова. София: ЛИК, 2002, с. 62-69.
Петкова, Дияна. Интернет, хомо луденс и пъблик рилейшънс. // Пъблик рилейшънс и новите медии. Състав. Минка Златева и Тодор Петев. София, 2002, с. 81-91.
Петкова, Дияна. Сблъсък или среща на цивилизациите?. // Ислямска заплаха или заплаха за исляма? София: Българско геополитическо дружество, 2003, с. 104-110.
Петкова, Дияна. Етнически предразсъдъци на Балканите и медийно образование. // Медии и пъблик рилейшънс. Проблеми на образованието и практиката. Състав. Тодор Петев и Минка Златева. София: СУ, 2003, с. 94-100.
Петкова, Дияна. Българите-демократи или българо-финландски прочит на статията “В страната на абсолютната демокрация” от Алберт Хамалайнен. // Год. СУ „Св. Климент Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация. Т. 10, 2004 [2003]. В съавт. с Яко Лехтонен).
Петкова, Дияна. Европейската културна идентичност между мита и социалната действителност. // Европейска интеграция и междукултурна комуникация. Състав. Минка Златева, Тодор Петев и Орлин Спасов. София: СУ, 2004, с. 66-73.
Петкова, Дияна. Балканите: сблъсък или среща на цивилизациите?. // Год. СУ „Св. Климент Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация. Т. 9, 2003, [2002], с. 97-118.
Петкова, Дияна. Тенденции в развитието на народопсихиката в условията на глобализация. // Народопсихология и глобализация. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 35-46.
Петкова, Дияна. Културните идентичности в нов прочит. Аспекти на българо-финландската интеркултурна комуникация. // Год. СУ „Св. Климент Охридски”, Фак. Журналистика и масова комуникация. Т. 12 за 2005 г. София, 2006 с. 217-232. В съавт. с Яко Лехтонен.
Петкова, Дияна. Спортът като елемент на културните идентичности. // Комуникация, спорт и култура. Медии, пъблик рилейшънс и реклама: Сб. доклади от междунар. конф. 2004, Състав., науч. ред. и пред. Минка Златева и Дияна Петкова – София: СУ, 2007, с. 56-64

Научни интервюта
Проф. Яко Лехтонен за бъдещето на малките държави в обединена Европа: Интервю. // Ние, 2004, №5, с. 37-38.
Проф. Минчо Драганов за българския характер и модерните измерения на националната идея: Интервю. // Ние, 2004, №1, с. 37.
Повечето кризи на Балканите можеха да бъдат предотвратени: Интервю с проф. Емануела дел Ре. // Ние, 2002, №11-12, с. 25-27.
Лидерът на учителския синдикат Янка Такева за кризата в националното образование и мисията на будителя: Интервю. // Ние, 2002, №10, с. 37-38.
Проф. Александър Тихонов за българо-руските отношения и геополитическите перспективи пред славянския свят: Интервю. // Ние, 2002, №7-8, с. 43-44.
Балканските измерения на глобализацията: Интервю с проф. Осман Инджи и проф. Суди Апак. // Ние, 2002, №7-8, с. 19-21.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Petkova, Diana. Ethnic Prejudices on the Balkans and the Role of Media Education for Their Surmounting. // Media and Public Relations: Issues of Education and Practice, ed. by Todor Petev and Minka Zlateva. Sofia, 2002, p. 87-94.
The Concept of the Balkan South Slavonic Community Revised. // Models of Cultural Policy under the Conditions of Multicultural Society in the Balkans. Ed. by Ljubisha Mitrovic, Dragoljub Dordevic and Dragan Tododrovic. Nis, Serbia: University of Nis, 2004.
The Concept of the Balkan South Slavonic Community Revised: Models of Cultural Policy in Conditions of Multicultural Societies in the Balkans and in the Euro Integration Processes. Nis: University of Nis, 2004, pp. 135-142.
Cultural Identity in a Pluralistic World. // Cultural Identity in an Intercultural Context. Edited by Diana Petkova, Jaakko Lehtonen. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2005, pp. 11-66.
Cultural Identity in People’s Attitudes and Perceptions. // FEEM Papers. April 2006, Milan, Italy, pp. 126-137.
Балканите въобразени. // Savremeni Balkan u kontekstu culture mira / preredio Ljubisa Mitrovic, Universitet u Nisu. Nis, 2006, с. 330-341.
Postmodernism, Territoriality and Identity. // Zinatniskie raksti. Riga: Rigas Stradins universitat, 2006, pp. 28-33.
The Concept of National Identity Revisited. // Aspects of Intercultural Dialogue. Theory. Research. Applications. ed. by Nancy Aalto and Ewald Reuter, Koln: SAXA Verlag, 2006 pp. 255-270.
Postmodernism, Territoriality and Identity. // Globalization in the World and the Problems of the Baltic countries. Riga: Riga Stradins University, 2006, pp. 28-33.
National Images and Intercultural Dialogue in South Eastern Europe. // Journal of Organizational Transformation and Social Change (JOTSC) Intellect, UK, vol. 3: 2, 2006, pp. 135-155.
Cultural Diversity in People’s Attitudes and Perceptions, 2006. Available from: www. papers.ssm.com; www.ebos.com.cy EURODIV paper No 10.06.
National Image and International Public Relations. Euprera Congress New Challenges for Public Relations. // Alicerces. Revista de divulgacao cientifica do Instituto Politecnico de Lisboa, №1 Julho 2007, pp. 171-179. В съавт. с Jaakko Lehtonen.
Culture Shock and Adaptation in a Multhiethnic City. // ERCES Online Journal, vol.1, 2007, Available from: www.erces.com/journal/articles/archives/v01htm

и в PDF format: www.ebos.com.cy/susdiv/uploadfiles/ED2007-047.pdf


National Image and Cross-Cultural Communication. // Asian Communication & Media Studies 2008, pp. 132-147 (издания на английски и китайски).
Culture Shock and its Perception by Sojourners in the USA: an exploratory study. // European Journal of Cross-Cultural Competence and Management, 2009 №1 vol.1, pp. 97-115.
Images of the North from a Distance. // Images of the North. Histories – Identities – Ideas. ed. by Sverrir Jakobson – New York: Rodopi Publishing, Amsterdam & New York, 2009, pp. 159-172.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница