Азбучен списък на преподавателитестраница7/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Член на редколегия
Newmedia21.eu. Член на редакционния съвет. От 2011 г. Available from: http://www.newmedia21.eu/za-nas
Медии и обществени комуникации. Член на редколегията. От 2009 г. Available from:http://media-journal.info/?p=project
Central European Journal of Communication. Official Journal of Polish Communication Association. Член на редколегията. От 2008 г.
Journal of Political Marketing. Haworth Political Press. Член на редколегията. От 2001 г.

Редактор
Съставител и редактор на Бюлетина на Съвета за електронни медии (от ХІ. 2001).
Редактор на сб. “Управление и законодателство в електронните медии”. София, Издателска поредица на Проект “Темпус – Университетски център за продължаващо обучение на журналисти”, Книга трета, 2001. – 184 с.
Редактор на сб. “Гражданското общество и електронните медии.” София, Издателска поредица на Проект “Темпус – Университетски център за продължаващо обучение на журналисти”, Книга първа, 2000. – 103 с.

Проекти по международни програми
Член на Управителния съвет и представител на България в Акция 298 "Участие в широколентовото общество” на програмата COST: International Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research на Европейския Съюз, Брюксел, Белгия. 2005-2010 г.
Член на Управителния съвет и представител на България в Акция Action А 30 “На Изток от Запад: установяване на нова програма за изследвания в областта на медиите в Централна и Източна Европа” на програмата COST: International Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research на Европейския Съюз, Брюксел, Белгия. 2005-2009 г.
Член на Управителния съвет и представител на България в Акция IS0604 “Научни и технолорогични изследвания в икономика, основана на знанията (STRIKE)” на програмата COST: International Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research на Европейския Съюз, Брюксел, Белгия. 2007–2011 г.
Член на Международна изследователска мрежа “Свободата на медиите и плурализма в Европа”. Вилхелмсхавен, Германия. 2007-2010 г.
Ръководител на проект «Стратегии и и ефекти н предизборните кампании за европейски парламент”: Проект, финансиран от НИС на СУ «Св. Климент Охридски». 2009 г.
Член на Управителния съвет и представител на България в Акция IS0906 “Трансформиране на аудиториите, трансформиране на обществата” на програмата COST Program: International Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research на Европейския Съюз, Брюксел, Белгия. 2009-2012 г.
Член на Управителния съвет и представител на България в Акция IS0806 «Истинският европейски гласоподавател: стратегия за анализиране на перспективите на европейската електорална демокрация, включваща Запада, Юга и Изтока на континента» на програмата COST: International Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research на Европейския Съюз, Брюксел, Белгия. От 2009 и понастоящем.
Ръководител на проект «Медийни и комуникационни трансформации в цифровата аудиовизуална среда»: Проект, финансиран от НИС на СУ «Св. Климент Охридски», 2010 г.
Ръководител на проект «Българоезичните медии в съвременната информационна и комункационна среда»: Проект, финансиран от НИС на СУ «Св. Климент Охридски»,2011 г.

Художественотворческа дейност

Автор на 275 броя от ТВ състезание „Минута е много” (2006-2012 г.).


ДОЦ. Д-Р ЛУЛИВЕРА КРЪСТЕВА

Студии и статии
Новите понятия за позволено и непозволено. Опит за анализ на медийните скандали – 2000. Год. СУ "Св. Кл. Охридски". Фак. по журналистика и масова комуникация, т. 8, 2002, с. 99-113.
Интрернет-диалогът между журналисти и ПР-специалисти. // Пъблик рилейшънс и новите медии. София, 2002, с. 187-194.
ПР на мълчанието-нов диктат за професионално поведение?. // Медии и пъблик рилейшънс, проблеми на образованието и практиката. София, 2003, с. 135-143.
Евроинтегриране и симулиране на социална промяна. // Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. София, 2004, с. 327-334.
Имитиране на нови медийни социомодели. Опит за анализ на някои професионални тенденции в периода октомври 2002 - май 2003. Год. СУ "Св. Кл. Охридски". Фак. по журналистика и масова комуникация, т. 10, 2004, с. 25-43.
Медийните табута. // Българската журналистика 160 години минало-настояще-перспективи. София, 2005, с. 122.
Медийната ценностна пирамида. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Сб. с докл.от научна конф. на първия медиен панаир 2006. София, Горекс Прес, 2007, с. 125-134.
Медиен натиск и PR реакции. // Публична комуникация, глобализация и демокрация, издание осъществено по проект, спечелил конкурс на фонд „Научни изследвания” на СУ "Св.Кл.Охридски”. Сб. с докл. от междунар. конф., 2006, с. 340-351.
Феърплеят:медии-спорт. Обединител или разединител на нацията.Деонтологични аспекти и журналиситчески нагласи. // Спорт и етика.Форми за олимпийско възпитание и образование.Сб. с докл. от ХХIV сесия на Българската олимпийска акедемия [2006]НСА прес,София, 2007, с. 53-64.
Спортът: Националният обединител и разединител. // Комуникация, спорт и култура. Сб. с докл. от междунар. конф. София [2004], София, 2007, с. 151-159.
Синдроми на негативизъм в българския медиен образ// Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи,Сб. с докл. от междунар. конф.[2006],София, 2008 с. 277-285.
Бутик и конфекция. Медийните подходи на отразяване. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Сб. с доклади от научна конф. на втория медиен панаир 2007. София, Авангард Прима, 2008, с. 202-208.
Първите европейски избори в България – анализ на пресата. // Деонтология и медии. Международен проект, организиран по линия на програма "Медийно образование за европейско гражданство" - ЕМЕСЕ Коменски 2.1 към Европейската комисия (EMECE Comenius 2.1). Реализация ФЖМК (DVD )2009.
Еврофинансиране по български в огледалото на националната преса. София, 2010.
Културната отвореност и затвореност на българина. София, 2010.
Динамика на културното наследство и медиен резонанс. София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2012. (под печат)
Социалните новини или новини по социални проблеми?. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Сб. с доклади от научна конференция на петия медиен панаир, 2010. София: Авангард Прима, 2011, с.240-247.
Медийна безконфликтност // Журналисти по теория, журналисти на практика: Сб. с доклади от научна конференция на шестия медиен панаир, 2011. София: Авангард Прима, 2012, с. 90-97.
Злато ли е мълчанието на ПР специалистите? // Пъблик рилешйнс, журналистика в глобалния свят. Състав. Соня Алексиева, Наталия Начева, Мария Николова. София: Унив. изд. „Св.Кл. Охридски” 2012, с. 111-126.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
PR of Silence: A New Dictate of Professional Behavior? // Media and Public Relations: Issues of Education and Practice, Sofia: "St. Kliment Ohridski" University Press, 2002. pp 140-147
Bulgarian -Style EU Funding in the Miror of National Press. // Zlateva, Minka (Ed.) Dialog with the Other: Balkan Dimensions of European Identity.Sofia: "St. Kliment Ohridski" University Press, 2011, pp. 381- 389.
Cultual identity and media coverage. The 7th Annual International Scientific Conference „New Dimensions in the Development of Society” 2011, Latvia.
Education in the global society and the media, Journal of US-China Public Administration ISSN 1548-6591, December 2012, Vol. 9, No. 12, pp. 1441-1454.
Rural depopulation, alternative green energy sources and the media, Latvia, 2012 р. 629-632.
The media language of philias and phobias (Язык средств массовой информации: филий и фобий), Tallin University, 2012.
Создание второй реальности со стороны средств массовой информации. Москва: МГУ, 2012.

Доклади на национални научни форуми
Медийните табута:Доклад на научна конференция:Българската журналистика 160 години минало-настояще-перспективи, С. 29-30 окт. 2004
Феърплеят: медии-спорт: Доклад на ХХIV сесия на Българската олимпийска академия “Спорт и етика.Форми за олимпийско възпитание и образование”, 1-6 юни 2006.
Медийната ценностна пирамида: Доклад на конференция „Журналисти по теория, журналисти на практика”, проведена в рамките на Първия Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”,., организирана във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” от Фондация „За ново партньорство в журналистиката”, 11-15 декември 2006.
Бутик и конфекция. Медийните подходи на отразяване:Доклад на конференция „Медийното производство. Бутик или конфекция в медиите”, проведена в рамките на Втория Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, организирана във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” от Фондация „За ново партньорство в журналистиката”, 10-14 декември 2007.
Социалните новини или новини по социални проблеми: Доклад на конференция „Професия: „Новинар” в рамките на Петия Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”,.организирана във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” от Фондация „За ново партньорство в медиите”, 29 ноември-3 декември 2010.
Медийна безконфликтност: Доклад на конференция”Медии, пари, власт” в рамките на Шестия Медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, организирана във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” от Фондация „За ново партньорство в медиите” , 12-16 декември 2011.

Доклади на международни форуми
Интернет диалогът между журналисти и ПР специалисти. Доклад на IV международна научна конференция "Пъблик рилейшънс и новите медии", София, организирана от Катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ ”Св. Кл. Охридски” и Австрийския институт за Източна и Югоизточна Европа. 22-23 май 2001
ПР на мълчанието - нов диктат за професионално поведение? Доклад на V международна научна конференция "Медии и пъблик рилейшънс - проблеми на образованието и практиката”, ораганизатори Катедра на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността", СУ "Св. Кл. Охридски" и Австрийския институт за Източна и Югоизточна Европа, фондация “Фридрих Еберт”, София, 17-18 май 2002.
Евроинтегриране и симулиране на социална промяна. Доклад на VI международна научна конференция “Евроинтеграция и социална промяна: проблеми на интеркултурнaта комуникция, организирана от катедрата на ЮНЕСКО и Австрийския институт за Източна и Югоизточна Европа, София, 16-17 май 2003.
Спортът: националният обединител и разединител Доклад на VII международна научна конференция „Комуникация, спрот и култура: медии, пъблик рилейшънс и реклама”, София, 21-22 май 2004.
Медиен натиск и ПР реакции.Доклад на VІII международна научна конференция “Публична комуникация и глобализация: обучение в ценностите на демокрацията”, София, 20-21 май 2005.
Черният ПР на Балканите в медиите. Доклад на IX международна научна конференция "Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи", София, 20-21 май 2006.
Динамика на културното наследство и медиен резонанс: Доклад на X международна научна конференция “Културни различия и комуникация между културите”, София, 18.19 май 2007.
Първите европейски избори в България - анализ на пресата :Доклад на международна конференция "Деонтология и медии", организиран по линия на програма "Медийно образование за европейско гражданство" - ЕМЕСЕ Коменски 2.1 към Европейската комисия (EMECE Comenius 2.1) 6-7 юли 2007.
Културната отвореност и затвореност на българина Доклад: XI международна научна конференция “Диалогът с другия: Балкански измерения на Европейската идентичност”, организирана от ФЖМК и ЮНЕСКО, София, 14-15 ноември 2008.
Еврофинансиране по български в огледалото на националната преса, Доклад: XII международна научна конференция „Комуникация и цивилизации”, София, 16 -17 май 2009.
Cultural identity and media coverage: Доклад на 7th Annual International Scientific Conference „New Dimensions in the Development of Society”, Development of Society, Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Social Sciences, Jelgava, Latvia, Оctober 6 -7, 2011.
Rural depopulation, alternative green energy sources and the media. Доклад на the 11th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, Faculty of Engineering, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, May 24-25, 2012.
Cultural identity in a globalised world: In Global Living Lab, Symposium NHL International Week, , Leeuwarden, Netherlands, Мarch 19 - 21 2012.
Язык средств массовой информации:филий и фобий: Доклад на Международная научная конференция ”Русский язык в мультикультурном обществе» Tallin, Estonia, 23-26 мая 2012.
Медийный язык, Международная конференция «Язык и человек / Kееl ja inimene», Tartu Ülikool, Tartu, Estonia 12–14 октября 2012.
Создание второй реальности со стороны средств массовой информации: II Международная научная конференция "Стилистика сегодня и завтра: Медиатекст в прагматическом, риторическом и лингвокультурологическом аспектах", Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова, Москва 21-22 ноября 2012.


Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Рецензент и редактор на книги
Рец. на “Комуникация в кризисни ситуации”. Сборник. София, 2002.
Рец. на сборник „Студентите на Софийския университет – някога и сега” на М. Златева, В. Бондиков, С. Тончева, Хр. Дочев, 2009.
Dialog with the Other: Balkan Dimensions of European Identity. Compiler: M. Zlateva, Sofia: "St. Kliment Ohridski" University Press, 2011.
Диалогът с другия: Балкански Измерения на европейскта идентичност. Състав.М. Златева София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2012.

Рецензии за дисертационни трудове
Рец. за дисертационен труд "Изграждане на институционална репутация. Проблеми и информационни ефекти" (за публична защита), шифър и специалност 05.04.10 Журналистика (Връзки с обществеността) на Тодорка Кабакчиева, докторант зачислен в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", катедра "Журналистика и връзки с обществеността"(2009) за присъждане на образователна и научна степен “доктор”.
Рец. за дисертационен труд „(Нови) форми на младежки(те) субкултури в контекста на блог комуникацията” (за вътрешна защита)(2010) на Кристина Пайташева, докторант зачислен в СУ, катедра” История и теория на журналиситката” за присъждане на образователна и научна степен „доктор”
Рец. за дисертационен труд „Климатични промени - ефекти върху икономиката и обществото и тяхното комуникиране” (за публина защита)(2012) шифър и специалност 05.04.10 Журналистика на Ирина Илиева Алексиева, докторант зачислен в СУ, катедра” История и теория на журналиситката” за присъждане на образователна и научна степен „доктор”

Проекти на ФНИ и НИС
Разследваща журналистика и социалната роля на медиите (2009). Ръководител на проект по НИС.
Гражданско общество и медии (2010). Ръководител на проект по НИС.
Демографският срив и медиите (2011). Ръководител на проект по НИС.

Проекти по международни програми
European Communication Research and Education Association - ECREA book series: European Foreign Correspondents publication, Brussels, 2012-2013
Европейски проект по програмата “Коменски” на ЕС с участието на 10 страни-партньори COMENIUS 2.1. EMECE – 226242-CP-1-FR-C2.1 “Медийно образование за европейско гражданство”. Ръководител на проекта за България. 2008 -2009.
ГЛ. АС. ЛЪЧЕЗАР ТОЧЕВ

Студии и статии
Точев, Лъчезар. Продължаващо образование, медии, глобализация. // Проект “ТЕМПУС”, Кн. 5. София, 2002.
Точев, Лъчезар. АЕЦ “Козлодуй” във фокуса на българската преса (за периода октомври 1989 – януари 2004)
Точев, Лъчезар. Новинарският хоризонт на програма "Хоризонт", БНР : Отразяването на обществено значими събития в новинарските емисии. // Год. СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, 2006, т. 12.
Точев, Лъчезар. Парламентарни избори 2005 година. БНР - програма "Хоризонт", Дарик радио и Инфо радио в предизборна ситуация: Съдържание на новинарските емисии, скрити предизборни послания в новините// Год. СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, 2007, т. 13.
Точев, Лъчезар. Журналистическите блогове - нов етап в "освобождаването" на медийния изказ?. // Год. СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, 2008, т. 15. В съавт. с Грета Дерменджиева, Снежана Попова.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Are the journalist blogs a new stage in the liberation of media expression?. // La Globalisation Communicationnelle: Enrichissement et Menace pour les langues. Ed. Kortas Jan, Joanna Jereczek-Lipińska, Gilles Quentel. Gdańsk, Fundacja Razwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. В съавт. с Greta Dermendjieva, Snejana Popova.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИР СТОЙКОВ

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Стойков, Любомир. Световната мода. 1. част: Англия и Франция. – София: От игла до конец, 2000. – 226 с.
Стойков, Любомир. Аламанах на българската мода 2001. – София: От игла до конец, 2001. – 248 с.
Стойков, Любомир. Алманах на българската мода 2002-2003. – София: От игла до конец, 2002.
Стойков, Любомир. Алманах на българската мода 2003-2004 (на бълг. и англ. ез.). – София: От игла до конец, 2003.
Стойков, Любомир. Алманах на българската мода 2004-2005 (на бълг. и англ. ез.). – София: От игла до конец, 2004. – 180 с.
Стойков, Любомир. Световната мода. 2. част: САЩ (на бълг. и англ. ез.). – София: От игла до конец, 2004.
Стойков, Любомир и др. Връзки с обществеността и бизнескомуникация. – София: От игла до конец, 2005. – ХХ, 466 с. В съавт. с В. Пачева.
Стойков, Любомир. Теоретични проблеми на модата. – София: От игла до конец; НХА, 2006. – ХІІІ, 314 с.
Стойков, Любомир. Култура и медии. – София: Авангард Прима, 2006. – 464 с.
Стойков, Любомир. Управление на връзките с обществеността. – София: УНСС; Авангард Прима, 2007. – 356 с.
Стойков, Любомир и др. Връзки с обществеността и бизнескомуникация. – София: От игла до конец, 2007. В съавт. с В. Пачева.
Стойков, Любомир. Алманах на българската мода 2009. – София: От игла до конец, 2008.
Стойков, Любомир. Връзки с обществеността и бизнескомуникация. 3. изд. – София: От игла до конец, 2009. В съавт. с В. Пачева.
Стойков, Любомир. Световната мода. Трета част: Италия. – София: Алма комуникация, 2009. (книга на англ. и на бълг. ез.).
Стойков, Любомир. Култура и медии. 2 изд. – София: Алма комуникация, 2010. – 464 с.
Стойков, Любомир. Ефективна бизнес комуникация. – София: Алма комуникация, 2010. – 372 с.
Стойков, Любомир. Управление на връзките с обществеността. 2 изд. – София: Алма комуникация, 2012. – 354 с.
Стойков, Любомир. Усмивките на модата: Вицове, афоризми и сентенции. – София: Алма комуникация, 2012. – 256 с.
Стойков, Любомир. Facebook комуникация: Виртуални есета и коментари. – София: Алма комуникация, 2012. – 218 с.

Студии и статии
Стойков, Любомир. Пъблик рилейшънс: конфликтни зони в областта на модата. // Медиа & Реклама, април 2000, с. 28–29.
Стойков, Любомир. Мода без цензура. Мода и субкултура – І част. // Мода, 2001, №42, ян., с. 16-19.
Стойков, Любомир. Мода без цензура. Мода и субкултура – ІІ част. // Мода, 2001, №43, февр., с. 19-20.
Стойков, Любомир. Предизвикателството на скандалните модни промоции. // Медиа свят, 2001, февр., с. 14-16.
Стойков, Любомир. Корпоративният имидж: технология и промени. // Приложение на сп. ”Алтернативи” (УНСС), 2002, с. 47-51.
Стойков, Любомир. Управление на медийния имидж: най-често срещаните грешки. // Университетското икономическо образование и социалната реформа: между очакванията и реалностите. Материали от Националната научно-практическа конференция – 21 ноември 2002, с. 53–57.
Стойков, Любомир. Стилът в облеклото е послание за сигурност. Любомир Стойков за корпоративния стил на обличане. // Заедно, 2003, №1, с. 24-25.
Стойков, Любомир. Кирил Чалъков... или привилегията да рисуваш красотата (Kiril Chalakov… or the prevelege to create beauty). // Kiril Chalakov – 10 years of beauty. Album in association with L’Oreal, Paris. S., 2004.
Стойков, Любомир. Облеклото като невербална публична комуникация. Семиотика на политическата външност в надпреварата за столичен кмет. // PR на местни избори 2003 г. Сборник. София: Имагинес, 2004.
Стойков, Любомир. Фокусите на модата или.. как трябва да се обличаме. Предговор. // Уудол, Т., С. Константайн. Какво да не обличаме. Прев. англ. Анита Георгиева. София: ИнфоДАР, 2004, с. 6–7.
Стойков, Любомир. Облеклото като невербална публична комуникация. // Изборни технологии. Местни избори 2003. София: Народна култура, 2004, с. 49–61.
Стойков, Любомир. Българска енциклопедия от А до Я. Второ разширено електронно издание на БАН и книгоиздателска къща “Труд”. София, 2004 (автор на статиите за чуждестранния и българския моден дизайн и за модата в раздела за изкуство).
Стойков, Любомир. Фешън журналистиката: културни и образователни дилеми. // Год. СУ. Фак. по журналистика и масова комуникация, т. 12, 2006.
Стойков, Любомир. Развлекателната функция на медиите в съвременен контекст. // Годишника на СУ “Св. Климент Охридски” – ФЖМК, т. 13, София, 2006.
Стойков, Любомир. Предимството на научната журналистика. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; "Алма комуникация". 2008, №1. Available from: www.media-journal.info
Стойков, Любомир. Медиаморфози на културата. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; "Алма комуникация". 2008, №1. Available from: www.media-journal.info
Стойков, Любомир. Планиране и конструиране на медийния имидж. // Икономически алтернативи, №5, 2008.
Стойков, Любомир. Организация на дейността по връзките с обществеността. // Годишник на Софийския университет “Св Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 13, 2006. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007.

Стойков, Любомир. Звезди на медийната култура. // LiterNet, 16.02.2007, №2 (87). Available from: http://liternet.bg/publish20/l_stoykov/zvezdi.htm


Стойков, Любомир. Организация на пресконференцията: в търсене на надеждни решения. // Икономически алтернативи, №2 (79), 2007.
Стойков, Любомир. Медийното пространство в съвременна България. // Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, т. 15, 2009.
Стойков, Любомир. Интернет като галактика на субкултурите. Интернет като галактика на субкултурите. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на третия Медиен панаир 1-5 декември 2008 г., ФЖМК и СУ „Св. Климент Охридски”. София, 2009, с. 190 – 198.
Стойков, Любомир. Бизнес комуникацията: същност и дефиниции. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; "Алма комуникация". 2009, №3. Available from: www.media-journal.info
Стойков, Любомир. Как да се справим с кризата? Сериозна книга за комуникационния мениджмънт в критична ситуация. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2010, №4. Available from: [ www.media-journal.info ]
Стойков, Любомир. Инфотейнмънт: другото име на медийното развлечение. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2010, №4. Available from:

[ www.media-journal.info ]


Стойков, Любомир. Имидж и лайфстайл: светлини и сенки. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2010, №6. Available from: [ www.media-journal.info ]
Стойков, Любомир. Българският елит днес: между медийните еднодневки и парвенютата. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2010, №7. Available from: [ www.media-journal.info ]
Стойков, Любомир. Постмодернизъм и визуална култура. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2011, №10. Available from: [ www.media-journal.info ]
Стойков, Любомир. Невербална комуникация в действие. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2011, №11. Available from: [ www.media-journal.info]
Стойков, Любомир. Дигиталният PR: техники и форми за онлайн репутация. // Пъблик рилейшънс, журналистика и медии глобалния свят: Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева. СУ „Св. Климент Охридски” и ФЖМК. Състав. и науч. ред. Соня Алексиева, Наталия Начева, Мария Николова. София, 2012, с. 235–249.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница