Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница11/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

Забележкаи 1:

1) Природният газ е естествено образувал се метан, който има максимално със съдържание на инертни и други съставки елементи не повече от 20 об. %.

Бел. 2:

2) 75 mg/Nm3 в следните случаи, в които Ö к.п.д. Õ капацитетът на газовата турбина е определен по стандарт ISO Ö за условия на базов Õ основен товар:

i) газови турбини, използвани в комбинирана система на производство на топлина и електроенергия електричество, с общ Ö к.п.д. Õ капацитет, превишаващ 75 %;

ii) газови турбини, използвани в инсталации с комбиниран цикъл със среден общ годишен Ö к.п.д. на електропроизводство Õ електрически капацитет, надвишаващ превишаващ 55 %,

iii) газови турбини за механични Ö задвижвания Õ трансмисии.

За единичните газови турбини Ö в инсталации с единичен цикъл Õ, които не отговарят на никоя от горните категориите, посочени в забележка (2), но чийто Ö к.п.д. Õ капацитет надвишава превишава 35 %, определен по стандарт ISO за условия на базов основен товар, пределно допустимите стойности на емисиите нормите за допустими емисии Ö на азотни окиси (NOx) Õ са 50x*η/35, където като η е Ö к.п.д. Õ капацитетът на газовата турбина, изразен в проценти Ö (определен по стандарт ISO за условия на базов основен товар). ÕБел. 3:

4) ÖТези Õ Тази пределно Ö норми за допустими емисии Õ допустима стойност на емисиите Ö също Õ не се Ö прилагат Õ прилага по отношение на газови турбини, които Ö използват Õ изгарят Ö течни горива — Õ леки и средни дестилати.

ÖЗа газовите турбини Õ ð (включително и инсталациите с комбиниран цикъл — ССGT) ï , Ö зададените в таблицата в настоящата точка норми за допустими емисии на азотни окиси (NOx) и на въглероден окис (СО) се прилагат само при натоварване над 70%. Õ

Резервните газови турбини за аварийни случаи, които работят не повече от 500 часа годишно, Ö не са включени в обхвата на зададените в настоящата точка норми за допустими емисии Õ. Съответният оператор на такива инсталации Ö следва Õ да води отчетност за Ö използваното време на работа Õ .
ò нов

6. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прахообразни вещества за котли, използващи твърди или течни горива 


Номинална  входяща  топлинна мощност

Въглища, включително лигнитни въглища

Биомаса и торф

Течни горива

50-100

30

30

30

100-300

25

20

25

> 300

20

20

20

ê 2001/80/ЕО (адаптиран)ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ НА ЕМИСИИТЕ НА ПРАХ

А. Пределно допустими стойности на емисиите на прах, изразени в mg/Nm3 (при съдържание на О2 в отпадъчните газове: 6 % за твърдите горива, 3 % за течните и газообразните горива), приложими за новите и съществуващите инсталации, посочени съответно в член 4, параграфи 1 и 3:

Вид гориво

Номинална входяща топлинна мощност

(MW)

Пределно допустима стойност на емисиите

(mg/Nm3)

Твърди

≥ 500

< 500

5073

100

Течни74


всички инсталации

50

Газообразни

всички инсталации

5 по правило

10 за доменни газове

50 за газове от черната металургия, които могат да бъдат употребявани другаде

Б. Пределно допустими стойности на емисиите на прах, изразени в mg/Nm3, приложими към новите инсталации, посочени в член 4, параграф 2, с изключение на газовите турбини:

Твърди горива (съдържание на О2: 6 %)

от 50 до 100 MWth

> 100 MWth

50

30

Течни горива (съдържание на О2: 3%)

от 50 до 100 MWth

> 100 MWth

50

30

За две инсталации с номинална топлинна мощност от 250 MWth на островите Крит и Родос, които ще получат разрешение преди 31 декември 2007 г., се прилага пределно допустима стойност на емисиите от 50 mg/Nm3.

Ö 7. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прах за котли, използващи Õ газообразни горива (съдържание на О2 в отпадъчните газове: 3%) По правило Ö В общия случай Õ

5

За Доменен газ Газове от доменни пещи

10

За гГазове, получени от черната металургия, които могат да бъдат използвани другаде

30

Ö Част 2 Õ

ÖНорми за допустими емисии на горивни инсталации, съгласно посоченото в член 33, параграф 3 Õ


ê 2001/80/ЕО Член 2 (адаптиран)

Ö 1. Всички норми за допустими емисии се задават при следните условия: температура 273,15 К; налягане 101,3 kPa, с корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове, и отговарят на съответстващо нормално съдържание на O2 в отпадъчните газове, равно на 6% при използване на твърди горива, 3% за котли, използващи течни или газообразни горива, и 15% за газови турбини или газови двигатели Õ.


ò нов

В случаите на газотурбинни инсталации с комбиниран цикъл (CCGT) и допълнително горене, съответстващото нормално съдържание на O2 в отпадъчните газове може да бъде определено от компетентния орган, като бъдат отчетени специфичните характеристики на съответната инсталация. 
ê 2001/80/ЕО Приложения III и IV (адаптиран)

ð нов

Ö 2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, използващи твърди или течни горива ÕНоминална  входяща  топлинна мощност

Въглища, включително лигнитни въглища

Биомаса

Торф

Течни горива

 50-100 

 400

200

 300 

 350 

 100-300 

 200 

200

 300

250 в случай на изгаряне в псевдокипящ слой ï

 200 

 > 300 

 150

200 в случай на изгаряне в псевдокипящ слой —от циркулиращ тип или под налягане ï

 150 

 150 

200 в случай на изгаряне в псевдокипящ слой ï

 150 

ê 2001/80/ЕО Приложение V (адаптиран)

Ö 3. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, използващи газообразни горива Õ Б. Пределно допустими стойности на емисиите на SO2, изразени в mg/Nm3 (съдържание на O2: 3 %), приложими към новите инсталации, посочени в член 4, параграф 2


Газообразни горива — общо Ö В общия случай Õ

35

Втечнен газ

5

Ö Нискокалорични коксови газове Õ Газове с ниска калоричност, изпускани от коксови пещи, газове от доменни пещи

400

Ö Нискокалорични доменни газове Õ Газове с ниска калоричност, изпускани от доменни пещи

200

ê 2001/80/ЕО Приложение VI, буква Б (адаптиран)ð нов

ð 4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи твърди или течни горива ï

ðНоминална  входяща  топлинна мощност ï

ðВъглища, включително лигнитни въглища ï

ðБиомаса и торф ï

ðТечни горива ï

 50-100 

 300 

Ö400 при прахово горене на лигнитни въглища Õ 250 

 300 

 100-300 

 200 

 200 

 150 

 > 300 

 150

200 при прахово горене на лигнитни въглища ï

 150 

 100 

ð 5. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) и на въглероден окис (СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво ï
ðАзотни окиси (NOх) ï

ðВъглероден окис (СО) ï

ðГазови котли ï

 100 

 100 

ðГазови турбини (включително инсталации с комбиниран цикъл — CCGT)(1) ï

 50(2) 

 100 

ðГазови двигатели ï

 75 

 100 

ê 2001/80/ЕО Приложение VI (адаптиран)ð нов

Забележки:

Ö1) Посочените в настоящата точка норми за допустими емисии на азотни окиси (NOx) и на въглероден окис (СО) са валидни също и за газови турбини, използващи течни горива — леки и средни дестилати. Õ

Ö2) За газовите турбини в инсталации с единичен цикъл, чийто к.п.д. надвишава 35%, определен по ISO за условия на базов товар, нормите за допустими емисии са 50x*η/35, където η е к.п.д. на газовата турбина, изразен в проценти (определен по ISO за условия на базов товар).Õ

ÖЗа газовите турбини Õ ð (включително и за инсталациите с комбиниран цикъл — ССGT) ï , Ö зададените в таблицата в настоящата точка норми за допустими емисии на азотни окиси (NOx) и на въглероден окис (СО) се прилагат само при натоварване над 70%.Õ

Резервните газови турбини за аварийни случаи, които работят не повече от 500 часа годишно, Ö не са включени в обхвата на зададените в настоящата точка норми за допустими емисии Õ. Съответният оператор на такива инсталации Ö следва Õ да води отчетност за Ö използваното време на работа Õ .


ê 2001/80/ЕО Приложение VII (адаптиран)

Ö 6. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прахообразни вещества за котли, използващи твърди или течни горива Õ


ò нов

Номинална  входяща  топлинна мощност (MWth)
50- 300

20

> 300

10

20 за биомаса и торф

ê 2001/80/ЕО Приложение VII (адаптиран)

Ö 7. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прахообразни вещества за котли, използващи газообразни горива Õ

По правило Ö В общия случай Õ

5

За Доменен газ Газове от доменни пещи

10

За гГазове, получени от черната металургия, които могат да бъдат използвани другаде

30

ê 2001/80/ЕО (адаптиран)ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Част 3

ÖМониторинг на емисиите Õ МЕТОДИ ЗА ОТЧИТАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕМИСИИТЕА. Методи за отчитане и оценка на емисиите, изпускани от горивни инсталации.

1. До 27 ноември 2004 г.

Концентрациите на серен двуокис (SO2), на прах и на азотни оксиди (NOх) се измерват текущо за новите инсталации, за които е дадено разрешение съгласно член 4, параграф 1, с номинална топлинна мощност, превишаваща 300 MW. Същевременно, наблюдението на SO2 и на праха може да бъде ограничено до непланирани измервания или до други подходящи процедури за определяне в случаите, когато тези измервания или процедури, които трябва да бъдат проверени и признати от компетентните органи, могат да бъдат използвани за определяне на концентрацията.

В случай на нови инсталации, за които е дадено разрешение съгласно член 4, параграф 1 и които не са посочени в първа алинея, компетентните органи могат, ако сметнат за необходимо, да изискват за тези три вредни вещества извършването на постоянни измервания. Ако не се изискват постоянни измервания, периодично се извършват одобрени от компетентните органи подходящи непланирани измервания и процедури за оценка на количеството налични в емисиите субстанции.

2. От 27 ноември 2002 г. и без да се засяга член 18, параграф 2.

1. Компетентните органи изискват постоянни измервания на кКонцентрациите на серен двуокис (SO2), азотни окиси (NOх) и на прах, изпускани от отпадните Ö в отпадъчните Õ газове на всички горивни инсталации, чиято номинална Ö входяща Õ топлинна мощност Ö е равна или по-голяма от Õ превишава 100 MW, Ö следва да бъдат измервани постоянно Õ .
ò нов

Концентрацията на въглероден окис (СО) в отпадъчните газове от горивни инсталации, използващи газообразни горива, чиято номинална входяща топлинна мощност е равна или по-голяма от 100 MW, следва да бъдат измервани постоянно. 
ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

ð нов

2. Чрез дерогация от първа алинея, Ö Компетентният орган Õ постоянните измервания Ö може да реши да не изисква посочените в точка 1 постоянни измервания Õ не са задължителни в следните случаи:а) за горивните инсталации, чийто експлоатационен период е по-малък от 10 000 оперативни часа;

б) за серен двуокис (SO2) и прах, изпускани от горивни инсталации, консумиращи природен газ или турбини Ö горивни инсталации Õ, работещи с природен газ;

в) за серен двуокис (SO2), произлизащ от газови турбини горивни инсталации, работещи с петрол със съдържание на сяра, което е известно течно гориво с известно съдържание на сяра, в случай на липса на оборудване за десулфуризация Ö на отпадъчните газове Õ ;

г) за серен двуокис (SO2), изпускан от горивни инсталации, работещи с биомаса, ако експлоатиращият операторът може да докаже, че емисиите на серен двуокис (SO2) по никакъв начин не могат да бъдат по-високи от предписаните пределно допустими стойности на емисиите норми за допустими емисии.

3. Ако В случаите, при които не се изискват постоянни измервания, се изискват непостоянни непланирани измервания ð на серен двуокис (SО2), на азотни окиси (NOx), на прах и, специално при горивните инсталации на газообразни горива, също и на въглероден окис (СО), ï поне Ö веднъж Õ на шест месеца.
ò нов

4. За горивни инсталации, използващи въглища, включително лигнитни въглища, общите емисии на живак следва да бъдат измервани поне веднъж годишно.
ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

5. Ö Като алтернативна мярка на посочените в точка 3 измервания на серен двуокис (SO2) и азотни окиси (NOx), Õ могат да се прилагат Ö други Õ процедури, проверени и одобрени от компетентните органи Ö компетентния орган Õ , за оценка Ö определяне Õ на емисиите Ö на серен двуокис (SO2) и азотни окиси (NOx) Õ . Тези процедури се позовават на подходящите При тези процедури следва да се прилагат подходящи стандарти на CEN от момента, в който въпросните стандарти бъдат на разположение., Ако или ако подходящи стандартите на CEN не съществуват, се прилагат стандартите на ISO, националните или международни стандарти, гарантиращи получаването на данни с еквивалентно научно качество.

3. В случай на инсталации, които трябва да спазват определените в член 5, параграф 2 и в приложение III стойности на десулфуризация, се прилагат изискванията, които се отнасят до измерванията на емисиите на SO2, предвидени в параграф 2 от настоящата точка. Освен това редовно трябва да се следи съдържанието на сяра в горивото, което се вкарва в инсталацията.

64. Компетентните органи Ö Компетентният орган Õ трябва да бъдат уведомявани бъде уведомяван за Ö значими Õ промените в съставките или във вида на използваното гориво или за в начина на експлоатация на централата работа на инсталацията. Те решават Ö Компетентният орган решава Õ дали разпоредбите в областта на контрола изискванията за мониторинг, посочени в параграф 2 точки от 1 до 4, са все още подходящи или трябва да бъдат променени.

75. Постоянните измервания, извършвани съгласно точка 1 параграф 2, следва да включват Ö измерване на Õ подходящите експлоатационни параметри съдържанието на кислород, температурата, налягането и съдържанието на водна пара Ö на отпадъчните газове Õ. Когато взетите за проби Ö отпадъчни Õ газове за гориво са изсушени преди анализа на емисиите, постоянният контрол постоянното измерване на съдържанието на водна пара в Ö отпадъчните газове Õ газовете за гориво не е необходимо.

8. Представителни измервания (т.е. чрез вземане на проби и анализ) Ö Вземането на проби и анализът Õ на съответните вредните замърсяващи вещества и Ö измерванията на Õ подходящите експлоатационни параметри работните параметри, както Ö и осигуряването на качеството на автоматичните измервателни системи Õ и контролните измерителни методи за калибриране на Ö тези Õ системи, следва да се извършват в съответствие със вземане на проби на автоматичните измервателни апарати, се извършват веднага, след като стандартите на CEN бъдат на разположение. При липсата на стандарти на CEN, трябва да се прилагат стандартите на ISO, националните или международни стандарти, които предоставят гарантиращи получаването на данни с еквивалентна научна стойност еквивалентно научно качество.

Уредите за постоянни измервания Ö Автоматичните измервателни системи Õ следва да се контролират чрез паралелни измервания съгласно съответните методи поне веднъж годишно.
ê 2001/80/ЕО Член 13 (адаптиран)

Член 13

Държавите-членки взимат необходими мерки, за да гарантират, че експлоатиращият ще Ö Операторът следва да Õ уведомява компетентните органи в разумни срокове Ö компетентния орган Õ за резултатите от проверката на Ö автоматичните измервателни системи Õ постоянните измервания, за резултатите от контрола на измервателните уреди и за резултатите от непостоянните измервания, както и за всички извършвани измервателни операции, за да се прецени, дали са спазени разпоредбите на настоящата директива.
ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

ð нов

96. ÖСпрямо нивото на нормите за допустими емисии, Õ Сстойностите на 95 процентовите доверителните интервали от 95% от на единствен измерен резултат от единично измерване, не следва да превишават следните проценти от пределно допустимите стойности на емисиите нормите за допустими емисии:

ðВъглероден окис ï

 10% 

Серен двуокис

20%

Азотни окиси

20%

Прах

30%

10. ПриетитеУтвърдените средни часови и дневни стойности следва да се определят въз основа на приетите измерените действителни средните часови стойности, измерени след изваждането на доверителния интервал, посочен по-горе дефиниран в точка 9.

11. Не се отчита всеки дДен, в който повече от три средни часови дневни стойности е трябвало да бъдат обявени за невалидни поради повреди или операции по поддръжката на уреда за постоянен контрол Ö автоматичната измервателна система Õ, не се отчита. Ако поради причини от такъв характер се наложи обявяването за невалидни на повече от десет дни в годината, компетентният орган изисква от експлоатиращия следва да изиска от оператора да вземе мерки за подобряване на надеждността на уреда за постоянен контрол Ö автоматичната измервателна система Õ .

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница