Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съвета


Определяне на нормите за допустими емисии в атмосферата при съвместното изгаряне на отпадъцистраница13/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

Определяне на нормите за допустими емисии в атмосферата при съвместното изгаряне на отпадъци

1. Посочената по-долу формула (правило на смесите) Ö следва Õ трябва да се прилага във всички случаи, когато в таблица от настоящото приложение Ö настоящата част Õ не е установена обща специфична норма за допустими емисии „С“

Нормата за допустими емисии на всяко разглеждащно замърсяващо вещество и на въглеродния оксид окис (СО), съдържащи се в горивните Ö отпадъчните Õ газове, отделени от съвместното изгарянето на отпадъците, трябва да се изчислява, както следва:

  

Vотпадъци

:

обемът на изгорелите Ö отпадъчните Õ газове, произхождащи от изгарянето на отпадъците, определено от единствените на база единствено тези отпадъци, имащи най-слаба топлоотделителна стойност най-малката топлина на изгаряне, специфицирана посочена в разрешителното, и отнесена към условията изчислен при нормалните условия, определени от настоящата директива.

Ако количеството на отделената от съвместно изгарянето на опасни отпадъци получената топлина от изгарянето на опасни отпадъци достига е по-малко от 10 % от общата топлина, отделена от инсталацията, Vотпадъци трябва да се изчислява от (теоретично) количество (теоретично) на отпадъци, които, ако бъдат изгорени, ще произведат отделяне на топлина в размер на 10 %, като общата топлина остава фиксирана от общата отделена топлина, която е била установена.Cотпадъци

:

Отпадъци: пределнодопустими стойности на емисия норми за допустими емисии, установени за инсталациите за изгаряне Ö на отпадъци, зададени в Õ част 3 приложение V за разглежданите замърсяващи вещества и за въглеродния оксид.

Vпроцес

:

обемът на изгорелите Ö отпадъчните Õ газове, произхождащи получени от действието на инсталацията, включително от изгарянето на разрешените горива, които се използват обикновено обичайно в инсталацията (с изключение на отпадъците), определено на базата на такова съдържанието на кислород, на което каквото отговарят нормите за допустими емисии, Ö зададени Õ от Общностното или от национално законодателство установено от регламентацията на в Общността или национална, към която емисиите трябва да бъдат отнесени. При липса на регламентация Ö законодателство Õ за този тип инсталацияи е целесъобразно да се използва реалното съдържание на кислород в несмесените изгорели отпадъчните газове, без към тях да бъде добавен допълнителен въздух, който не е необходим за процеса при неналожително добавяне на въздух в процеса. Другите условия, към които трябва да бъдат отнесени резултатите от мерките, са посочени в настоящата директива.

Спроцес:

:

процес: пределнодопустими стойности на емисия така норми за допустими емисии, както са установени Ö зададени Õ в таблиците на настоящото приложение Ö настоящата част Õ за някои промишлени сектори Ö дейности Õ и някои замърсители или, при липса на такава таблица или на такива стойности норми, пределнодопустимите стойности на емисия нормите за допустими емисии, които се взимат предвид, и на въглеродния оксид в димните газове на инсталациите, които са съобразени със законовите, подзаконовите и административните национални разпоредби, отнасящи се до тези за такива инсталации и изгарящи нормално разрешени горива (с изключение на отпадъци). При липса на такива разпоредби се използват установените в разрешителното пределнодопустими стойности на емисия норми за допустими емисии. При липса на установени в разрешителното стойности норми се използват реалните масови концентрации на маса.

С :

:

общи норми за допустими емисии и Ö при съответно Õ съдържание на кислород така, както са установени Ö зададени Õ в таблиците на това приложение Ö настоящата част Õ за някои индустриални сектори Ö дейности Õ и някои замърсяващи вещества или, при липса на такива таблици или на такива стойности норми, сумата на пределно допустими стойности нормите за допустими емисии за въглеродния оксид (СО) и за замърсяващите вещества, които заместват нормите за допустими емисии, както е посочено в конретни приложения на настоящата директива се взимат предвид вместо пределнодопустимите стойности на емисия заместват установени в пригодните приложения на настоящата директива. Общото съдържание на кислород, заместващо реалното съдържанието на кислород за целите на нормализацията еднаквяването, се определя на базата на съдържанието, посочено по-горе, като се съблюдават частичните парциалните обеми.

ÖВсички норми за допустими емисии следва да се отнасят за температура 273,15 К, налягане 101,3 kPa и да са с корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове. ÕДържавите-членки могат да установяват правила, регулиращи предвидените в настоящата част изключения директива отклонения от правилата.

2.II.1. Специални разпоредби за пещите за цимент, изгарящи съвместно отпадъци

Средни дневни стойности (за постоянни измервания). Периоди на проба и други спецификации за измерване: виж член 7. Всички стойности се изразяват в mg/m3 (в ng/m3 за диоксините и фураните).

2.1 ÖЗададените в точки 2.2 и 2.3 норми за допустими емисии следва да се прилагат: като средноденонощни стойности за общ прах, хлороводород (HCI), флуороводород (HF), азотни окиси (NOx), серен двуокис (SO2) и общ органичен въглерод (TOC) (в случаите на постоянно измерване); като средни стойности за период на пробовземане от минимум 30 минути и максимум 8 часа за тежки метали; и като средни стойности за период на пробовземане от минимум 6 часа и максимум 8 часа за диоксини и фурани. Õ

Резултатите от извършените измервания за проверка дали пределнодопустимите Ö Всички Õ стойности на емисия се спазват, се нормализират, за да съответстват на трябва да бъдат отнесени към следните условия: температура 273 градуса по Келвин, налягане 101.3 кРа, съдържание на кислород 10 %, сух газ.

Половинчасовите Ссредните стойности за половин час са необходими единствено за изчисляване на средните дневни средноденонощните стойности.

2.2II.1.1 С — общи норми за допустими емисии Ö (в mg/Nm3 — с изключение на стойностите за диоксини и фурани) за следните видове замърсяващи вещества: Õ 


Замърсяващи вещества 

С

Общо прах

30

Хлороводород (HCl)

10

Флуороводород (HF)

1

NOx за съществуващи инсталации

800

Азотни окиси (NOx) за нови инсталации

 500  8283

Кадмий и талий (Cd + Tl)

0,05

Живак (Hg)

0,05

Антимон, арсен, олово, хром, кобалт, мед, манган, никел и ванадий (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V)

0,5

Диоксини и фурани Ö (ng/Nm³) Õ 

0,1

До 1 януари 2008 г. компетентните органи могат да разрешават изключения за NОx за съществуващите пещи за цимент, работещи със сух процес или за пещите за цимент, които изгарят по-малко от три тона отпадъци на час при условие че разрешителното предвижда за NОx обща норма за допустима емисия, която не надвишава 1200 mg/m3.

До 1 януари 2008 г. компетентните органи могат да разрешават изключения за праха за пещите за цимент, които изгарят по-малко от три тона отпадъци на час, при условие че разрешителното предвижда обща норма за допустима емисия, която не надвишава 50 mg/m3.

2.3II.1.2. С — общи норми за допустими емисии за SО2 и на общ органичен въглерод и ООВ

Замърсяващо вещество

С

SO2

50

Общ органичен въглерод (ТОС) ООВ

10

Компетентните органи могат да разрешат Компетентният орган Ö може да предостави дерогации спрямо зададените в настоящата точка норми за допустими емисии Õ в случаите, когато общият органичен въглерод (ТОС) и серният двуокис (SO2) не се отделят от изключения в случаи, когато не се отделят SO2 и при изгарянето на отпадъци.

II.1.3. II.1.3. Норми за допустими емисии на СО

Нормите за допустима емисия на СО могат да бъдат установени от компетентния орган.

3.II.2. Специални разпоредби за горивните инсталации, изгарящи съвместно отпадъци

3.1II.2.1. ÖСпроцес, изразено като Õ Средни дневни средноденонощни стойности Ö (mg/Nm³) Õ ð , в сила до 31 декември 2015 г. ï

Без да се засяга Директива 88/609/ЕИО и в случай, че за големите горивни инсталации са установени по-строги норми за допустими емисии съобразно бъдещото законодателство на Общността, последните заменят за засегнатите инсталации и замърсяващи вещества нормите за допустими емисии, установени в таблиците по-долу. (Спроцес). В този случай таблиците по-долу се адаптират незабавно към тези по-строги норми за допустими на емисии съобразно процедурата, предвидена в член 17. ÖЗа определяне на номиналната топлинна входяща мощност на горивни инсталации, следва да бъдат спазвани правилата за обединяване, дефинирани в член 32. Õ

Половинчасовите Ссредните стойности за половин час са необходими единствено за изчисляване на средните дневни средноденонощните стойности.

С процес:

С процес за твърди горива, Ö с изключение на биомаса, Õ изразено в mg/Nm3 (6 % съдържание на О2 от 6 %):Замърсяващи вещества

< 50 MWth

50-100 MWth

от 100 до 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

 850 

 200 

 200 

Общ случай
850

от 850 до 200

(линейно намаление от 100 до 300 MWth)

200

Местни горива
процент на десулфуризация ≥90 %

или процент на десулфуризация ≥92 %

или степен на десулфуризация ≥95 %

NOx

-

400

 200  300

200

Прах

50

50

30

30

До 1 януари 2007 г. и без да се засяга съответното законодателство на Общността нормата за допустима емисия за NОx не се прилага за инсталациите, изгарящи единствено опасни отпадъци.

До 1 януари 2008 г. компетентните органи могат да разрешават изключения за NОx и SO2 за съществуващите инсталации за съвместно изгаряне с общ капацитет между 100 и 300 MWth, използващи техниката на втечнения слой и изгарящи твърди горива, при условие че разрешителното предвижда за Спроцес стойност, която не надвишава 350 mg/Nm3 за NОx и не надвишава 850—400 mg/Nm3 (линейно намаляване от 100 до 300 MWth) за SO2.

С процес за биомаса, изразено в mg/Nm3 (6 % съдържание на О2 от 6 %):Под биомаса се разбират продуктите, представляващи в цялост или в една част растителна земеделска или горска маса, която е в състояние да бъде използвана за извличане на нейното енергийно съдържание, както и на отпадъците, изброени в член 2, параграф 2, буква а), i)—v).

Замърсяващи вещества

< 50 MWth

от 50 до 100 MWth

от 100 до 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

200

200

200

NOx

-

350

300

 200  300

Прах

50

50

30

30

До 1 януари 2008 г. компетентните органи могат да разрешават изключения за NОx за съществуващите инсталации за съвместно изгаряне с общ капацитет между 100 и 300 MWth, използващи техниката на втечнения слой и изгарящи биомаса при условие че разрешителното предвижда за Спроцес стойност, която не надвишава 350 mg/Nm3.

Спроцес за течните горива, изразено в mg/Nm3 (3 % съдържание на О2 от 3 %):Замърсяващи вещества

< 50 MWth

от 50 до 100 MWth

от 100 до 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

850

Ö 400 Õ от 850 до 200

(линейно намаление от 100 до 300 MWth)200

NOx

-

400

 200  300

200

Прах

50

50

30

30


ò нов

3.2 Спроцес, изразено като средноденонощни стойности, в сила след 1 януари 2016 г.

За определяне на номиналната топлинна входяща мощност на горивни инсталации, следва да бъдат спазвани правилата за обединяване, дефинирани в член 32. Половинчасовите средни стойности са необходими единствено за изчисляване на средноденонощните стойности.

3.2.1 Спроцес за нови горивни инсталации, съгласно посоченото в член 33, параграф 2:

С процес за твърди горива, с изключение на биомаса (6 % съдържание на О2):

Замърсяващо вещество

< 50 MWth

50-100 MWth

от 100 до 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

400

за торф: 300

200

200

NOx

-

300

за прахообразни лигнитни въглища 400

200

200

Прах

50

30

25

за торф: 20

20

С процес за биомаса (6 % съдържание на O2)

Замърсяващо вещество

< 50 MWth

от 50 до 100 MWth

от 100 до 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

200

200

200

NOx

-

300

250

200

Прах

50

30

20

20

С процес за течни горива (3 % съдържание на O2)

Замърсяващо вещество

< 50 MWth

от 50 до 100 MWth

от 100 до 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

350

250

200

NOx

-

400

200

150

Прах

50

30

25

20

3.2.2 Спроцес за горивни инсталации, съгласно посоченото в член 33, параграф 3:

С процес за твърди горива, с изключение на биомаса (6 % съдържание на О2):

Замърсяващо вещество

< 50 MWth

50-100 MWth

от 100 до 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

400

за торф: 300

200

за торф: 300, освен при изгаряне в псевдокипящ слой, когато е 250

150

при изгаряне в псевдокипящ слой - циркулиращ или под налягане или, в случай на изгаряне на торф — при всякакъв псевдокипящ слой: 200

NOx

-

300

за торф: 250

200

150

за прахообразни лигнитни въглища 200

Прах

50

20

20

10

за торф: 20

С процес за биомаса (6 % съдържание на O2)

Замърсяващо вещество

< 50 MWth

от 50 до 100 MWth

от 100 до 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

200

200

150

при изгаряне в псевдокипящ слой: 200

NOx

-

250

200

150

Прах

50

20

20

20

С процес за течни горива (3 % съдържание на O2)

Замърсяващо вещество

< 50 MWth

от 50 до 100 MWth

от 100 до 300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

350

200

150

NOx

-

300

150

100

Прах

50

30

25

20

ê 2000/76/ЕО (адаптиран)è1 Поправка, ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 52

3.3II.2.2. С — общи норми за допустими емисии Ö на тежки метали (mg/Nm3), Õ 

С, изразенои в ng/Nm3 (6 % съдържание на О2). Всички средни стойности се отнасят за период на проба Ö пробовземане Õ от най-малко тридесет минути и най-много осем часа Ö (съдържание на О2 — 6% за твърди горива и 3% за течни горива) Õ

Замърсител Ö Замърсяващи вещества Õ

С

Кадмий и талий (Cd + Tl)

0,05

Живак (Hg)

0,05

Антимон, арсен, олово, хром, кобалт, мед, манган, никел и ванадий (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V)

0,5

Ö3.4 С — общи норми за допустими емисии (ng/Nm3) на диоксини и фурани Õ

С, изразенои в ng/Nm3 (6 % съдържание на О2). Всички средни стойности се отнасят за период на проба Ö пробовземане Õ от най-малко шест часа и най-много осем часа Ö (съдържание на О2 — 6% за твърди горива и 3% за течни горива). Õ

Замърсител Ö Замърсяващи вещества Õ

С

Диоксини и фурани

0,1

4II.3. Специални разпоредби за Ö инсталации за съвместно изгаряне Õ за в промишлените сектори, непосочени в точка II.1 или в точка II.2 точки 2 и 3 от настоящата част, които изгарят съвместно отпадъци

4II.3.1. С — общи норми за допустими емисии Ö (ng/Nm3), Õ

C Ö за диоксини и фурани, Õ изразенои като в ng/Nm3. Всички средниа стойности, измерена при се отнасят до период на Ö пробовземане Õ проба от най-малко шест часа и най-много осем часа:

Замърсител Ö Замърсяващи вещества Õ

С

Диоксини и фурани

0,1

Ö4.2 С — общи норми за допустими емисии (mg/Nm3) на тежки метали Õ 

С изразенои Ö като Õ в mg/Nm3. Всички средни стойности се отнасят до за период на проба Ö пробовземане Õ от най-малко тридесет минути и най-много осем часа:

Замърсител Ö Замърсяващи вещества Õ

С

Кадмий и талий (Cd + Tl)

0,05

Живак (Hg)

0,05

ПРИЛОЖЕНИЕ IV Част 5

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница