Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница8/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Глава VII

Ö Комитет, преходни и заключителни разпоредби Õ
ò нов

Член 66

Компетентни органи

Държавите-членки определят компетентните власти и организации, отговорни за изпълняване на задълженията, произтичащи от настоящата директива.

Член 67

Представяне на доклади от страна на държавите-членки

1. Държавите-членки гарантират, че на Комисията ще бъде предоставяна информация относно изпълнението на настоящата директива, относно представителни данни за емисиите и други въздействия върху околната среда, относно нормите за допустими емисии и прилагането на най-добрите налични техники в съответствие с членове 15 и 16.

Държавите-членки следва да разработят и редовно да обновяват национални информационни системи, с помощта на които да предоставят в електронен формат информацията, посочена в първата алинея.

2. Комисията определя вида и формата на информацията, която трябва да бъде предоставена от държавите-членки съгласно параграф 1.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2.

3. В срок от 3 години от датата, посочена в член 71, параграф 1, и на всеки три години след това, Комисията представя доклад до Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на настоящата директива въз основа на информацията, посочена в параграф 1, придружен, когато е необходимо, от законодателно предложение.

Член 68

Изменения на приложения

Въз основа на най-добрите налични техники Комисията адаптира части 3 и 4 от приложение V, части 1, 2, 6, 7 и 8 от приложение VI, части 1, 5, 6, 7 и 8 от приложение VII и части 2 и 4 от приложение VIII към научно-техническия прогрес.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2.
ê 82/883/ЕИО

Член 10

1. Създава се комитет за привеждане в съответствие с техническия прогрес (оттук нататък наричан „комитета“), който се състои от представители на държавите-членки и се председателства от представител на Комисията.
ê 807/2003 Член 3 и Приложение III, точка 34

Член 11

1. Комисията се подпомага от Комитета по адаптиране към техническия напредък.
ê 1882/2003 Член 3 и Приложение III, точка 61 (адаптиран)

Член 1969

Процедура на кКомитетите
ê 1882/2003 Член 1 и Приложение I, точка 17, и Член 3 и Приложение III, точка 61

1. Комисията се подпомага от комитет.


ê 2000/76/ЕО

Член 17

Комитет по регулиране

1. Комисията се подпомага от комитет по регулиране.

2. В случай, че е направено позоваване на настоящия параграф, членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО се прилагат при спазване на разпоредбите на член 8 от него.
ê 807/2003 Член 3 и Приложение III, точка 34

2. Когато се прави позоваване на настоящия член, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО55.
ê 1882/2003 Член 1 и Приложение I, точка 17, и Член 3 и Приложение III, точка 61

2. При позоваване на настоящия член се прилагат разпоредбите на членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО56, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от същото решение.
ê 807/2003 Член 3 и Приложение III, точка 34, 1882/2003 Член 3 и Приложение III, точка 61, 2000/76/ЕО Член 17

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е три месеца.
ê 807/2003 Член 3 и Приложение III, точка 34, 1882/2003 Член 1 и Приложение I, точка 17, и Член 3 и Приложение III, точка 61

3. Комитетът приема свой процедурен правилник.
ê 2000/76/ЕО Член 17

3. Комитетът приема свой процедурен правилник.
ò нов

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.
ê 1999/13/ЕО Член 14 (адаптиран)

Член 14

Санкции

Държавите-членки определят приложимите санкции за нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат необходимите мерки за тяхното изпълнение. Определените санкции трябва да са ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки съобщават тези разпоредби на Комисията най-късно до посочената в член 15 дата и възможно най-скоро я уведомяват за всяко последващо изменение.
ê 2000/76/ЕО (адаптиран)

Член 19

Санкции

Държавите-членки определят санкции, приложими за нарушенията на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива. Така предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки нотифицират тези разпоредби на Комисията най-късно на 28 декември 2002 г. и я нотифицират незабавно за всяко последващо изменение, отнасящо се до тези разпоредби.
ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

Член 16

Държавите-членки определят санкциите, които се прилагат в случай на нарушение на националните разпоредби, приети въз основа на настоящата директива. Така предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.
ò нов

Член 70

Санкции

Държавите-членки определят санкции, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива. Така предвидените санкции са ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки нотифицират Комисията за тези разпоредби най-късно до [ден/месец/година (напр. 1 януари 2011 г.)] и я нотифицират незабавно за всяко последващо изменение, отнасящо се до тях.
 

Член 71

Транспониране

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 2, член 3 параграф 4, член 3, параграфи 14—18, член 4, параграф 2, членове 5 и 6, член 8, параграф 1, член 9, параграф 2, буква б), член 12, параграф 8, член 13, параграф 1, буква д), член 14, член 15, параграф 1, буква г), член 15, параграфи 3—5, член 16, параграфи 2—5, член 17, член 18, параграфи 2—4, член 22, параграфи 2—3, член 22, параграф 4, букви б) и г), членове 23, 24 и 25, член 26, параграф 1, буква г), член 26, параграф 2, член 26, параграф 3, букви в)—ж), член 29, букви а)—б), членове 30 и 32, член 33, параграф 3, член 35, параграфи 2—4, член 36, член 37, параграф 2, член 43, параграф 5, член 65, параграфи 2 и 4, членове 66—67 и член 70 и следните елементи от приложенията: точки 1.1; 2.5, буква в); 3.5; 4.7; 5.2; 5.3; 6.1, буква в); 6.4, буква б); 6.6; 6.9 и 6.10 от приложение I; точка 1, буква б) от приложение IV; части 1—4 от приложение V; част 1, буква б); част 4, точки 2.2, 3.1 и 3.2; част 6, точки 2.5 и 2.6 от приложение VI; част 7, точка 3 от приложение VII; част 1, точка 1 и точка 2, буква в) и част 3, точки 2—3 от приложение VIII не по-късно от [ден/месец/година (напр. 30 юни 2012 г., т.е. 1,5 години след влизане в сила)]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби считано от [ден/месец/година (напр. 30 юни 2012 г., т.е. 1,5 години след влизане в сила)]. Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, обхваната от настоящата директива.Член 72

Отмяна

1. Директиви 78/176/ЕИО, 82/883/ЕИО, 92/112/ЕИО, 96/61/ЕО, 1999/13/ЕО и 2000/76/ЕО, изменени от актовете, изброени в приложение IX, част А, се отменят считано от [ден/месец/година (напр. 1 януари 2014 г., т.е. 3 години след влизане в сила)], без да се засягат задълженията на държавите-членки относно срока за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в приложение IX, част Б.

2. Директива 2001/80/ЕО, изменена с актовете, изброени в приложение IX, част Б, се отменя считано от 1 януари 2016 г., без да се засягат задълженията на държавите членки относно срока за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в приложение IX, част Б.

3. Позоваванията на отменените директиви се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение Х.


ò нов

Член 73

Преходни разпоредби

1. По отношение на инсталации, посочени в приложение I, в точки 1.2, 1.3, 1.4, 2.1—2.4, точка 2.5, букви а) и б), точки 2.6, 3, 4.1—4.6, 5.1, 5.2, точка 5.3, букви а) и б), точка 5.4, точка 6.1, букви а) и б), точки 6.2—6.5, точка 6.6, букви б) и в), точки 6.7 и 6.8, както и по отношение на инсталации, посочени в точка 1.1 с номинална входяща топлинна мощност по голяма или равна на 50 МW и на инсталации, посочени в буква а) от точка 6.6 с повече от 40 000 места за птици, които са в експлоатация и притежават разрешително или са подали пълно заявление за получаване на разрешително преди посочената в член 71, параграф 1 дата, при условие че посочените инсталации са пуснати в експлоатация не по-късно от една година след тази дата, държавите-членки прилагат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в съответствие с член 71, параграф 1, считано от [ден/месец/година (напр. 1 януари 2014 г., т.е. 3 години след влизане в сила)].

2. По отношение на инсталации, посочени в приложение I, в буква в) от точка 2.5, букви в), г) и д) от точка 5.3, буква в) от точка 6.1, точки 6.9 и 6.10, както и по отношение на инсталации, посочени в точка 1.1 с номинална входяща топлинна мощност по малка от 50 МW и на инсталации, посочени в буква а) от точка 6.6 с по-малко от 40 000 места за птици, и които са в експлоатация преди посочената в член 71, параграф 1 дата, държавите-членки прилагат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в съответствие с член 71, параграф 1, считано от [ден/месец/година (напр. 1 юни 2015 г., т.е. 4,5 години след влизане в сила)].

3. По отношение на горивни инсталации, обхванати от глава III, държавите-членки прилагат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в съответствие с член 71, параграф 1, считано от 1 януари 2016 г.

4. По отношение на горивни инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, част 4, точка 3.1 от приложение VI се прилага до 31 декември 2015 г..

От 1 януари 2016 г. обаче по отношение на посочените инсталации се прилага част 4, точка 3.2 от приложение VI
 

Член 74

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.Член 75

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

[…] […]

ê 96/61/ЕО (адаптиран)ПРИЛОЖЕНИЕ I

Категории промишлени дейности, посочени в член 1 11

1. Инсталациите или частите от инсталации, използвани за изследователска работа, разработки и изпитвания на нови продукти и процеси, не са предмет на настоящата директива.

2. Посочените по-долу прагови стойности по принцип се отнасят до производствените капацитети или обемите произведена продукция. Когато даден оператор изпълнява няколко дейности, които попадат под еднао и същао подзаглавие Ö точка, се изпълняват Õ в една и съща инсталация, или една и съща площадка, капацитетите на такива дейности се сумират.
ò нов

При изчисляване на общата номинална входяща топлинна мощност на споменатите в точка 1.1 инсталации, не следва да се отчитат в изчислението тези горивни съоръжения, които са с номинална входяща топлинна мощност под 3 MW.

При изчисляване на общата номинална входяща топлинна мощност на споменатите в точка 1.1 инсталации, не следва да се отчитат в изчислението горивните съоръжения които са с номинална входяща топлинна мощност под 50 MW и годишна използваемост не повече от 350 часа годишно.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

ð нов

1. Енергийно стопанство

1.1 Изгаряне Ö на горива Õ в инсталации с Ö обща Õ номинална Ö входяща Õ топлинна мощност, превишаваща 50 MW (1) ð равна или по-голяма от 20 MW. ï

1.2. Ö Рафиниране на Õ Рафинерии за минерални масла и газове Ö суров нефт и газ Õ

1.3. Ö Производство на кокс. Õ Коксови пещи

1.4. Заводи за гГазифициране Ö или Õ и втечняване Ö на горива. Õ въглища

2. Производство и обработване на метали

2.1. Инсталации за пПържене и агломериране на метални руди (включително съдържащи сяра Ö сулфидни Õ руди).

2.2. Инсталации за пПроизводство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене, с капацитет над 2,5 тона за час.

2.3. Инсталации за оОбработване на черни метали:

а) Ö експлоатация на Õ станове за горещо валцоване с капацитет над 20 тона нерафинирана стомана за час;

б) Ö експлоатация на Õ ковашки цехове с чукове, чиято енергия превишава 50 килоджаула на чук, където използваната топлинна мощност превишава 20 MW;

в) Ö нанасяне на Õ защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 тона нерафинирана стомана за час.

2.4. Ö Експлоатация на Õ Ллеярни за черни метали с производствен капацитет над 20 тона Ö добри отливки Õ дневно.

2.5. ÖОбработване на цветни метали: Õ Инсталации

а) за производството на цветни нерафинирани метали от руди, обогатени продукти или Ö вторични суровини Õ отпадъци от метали чрез металургични, химични и електролитни процеси;

б) за производство на метал чрез топене, включително сплавяване на цветни метали Ö , включително на отпадни продукти, Õ (рафиниране, леене в леярски цехове и др.), с капацитет на топене над 4 тона дневно за олово и за кадмий и 20 тона дневно за всички останали метали., Ö но без експлоатацията на леярни; Õ
ò нов

в) експлоатация на леярни за цветни метали, произвеждащи лети метални изделия, с производствен капацитет на добри отливки над 2,4 тона дневно за олово и кадмий и 12 тона дневно за всички останали метали.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

ð нов

2.6. Инсталации за пПовърхностна обработка на метали Ö или Õ и пластмаси чрез


електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка
е над 30 m3.

3. Добив и преработка на нерудни минерални суровини

3.1. Инсталации за пПроизводство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно и зна варовик в ротационни пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно.

3.2. Инсталации за пПроизводството на азбест Ö или Õ и изработване на продукти на азбестова основа.

3.3. Инсталации за пПроизводство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно.

3.4. Инсталации за рРазтопяване на минерални вещества, включително производството на минерални влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно.

3.5. Инсталации за иИзработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 тона дневно и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 m3 и Ö или Õ с плътност на подреждане за една пещ над 300 kg/m3.

4. Химическа промишленост

ÖЗа целите на настоящия раздел,Õ Ппроизводство в смисъла на категориите дейности, съдържащи се в настоящия раздел, означава производство в промишлен мащаб чрез химическна ð или биологична ï обработка на вещества или групи вещества от списъка в раздели точки от 4.1 до 4.74.6.

4.1. Химически инсталации за пПроизводството на основни органични химически вещества, като:

а) Ö прости Õ въглеводороди (ациклични и циклични;, наситени и ненаситени;, алифатни и ароматни);

б) б) кислородсъдържащи въглеводороди, като: алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, естери, ацетати, етери, пероксиди прекиси, епоксидни смоли;

в) серосъдържащи въглеводороди;

г) г) азотосъдържащи въглеводороди, като: амини, амиди, съединения на тривалентния азот, Ö нитросъединения или Õ нитрати, нитрити, нитрили, цианати, изоцианати;

д) д) фосфоросъдържащи въглеводороди;

е) халогеносъдържащи въглеводороди;

ж) органометални съединения;

з) з) Ö основни видове Õ пластмаси (полимерни ð , ï синтетични влакна и влакна на целулозна основа);

и) синтетичен каучук;

й) багрила и пигменти;

к) повърхностноактивни средства и повърхностноактивни вещества.

4.2. Химически инсталации за пПроизводството на основни неорганични химически вещества, като:

а) газове: Ö като Õ амоняк, хлор, или хлороводород, флуор, или флуороводород, въглеродни оксиди окиси, съединения на сярата, азотни оксиди окиси, водород, Ö серен двуокис Õ , карбонилхлорид;

б) киселини: Ö като Õ хромова киселина, флуороводородна киселина, фосфорна киселина, азотна киселина, хлороводородна киселина, сярна киселина, олеум, сернисти киселини;

в) основи: Ö като Õ амониев хидроксид хидроокис, калиев хидроксид хидроокис, натриев хидроксид хидроокис;

г) соли: Ö като Õ амониев хлорид, калиев хлорат, калиев карбонат, натриев карбонат, перборат, сребърен нитрат;

д) неметали, метални окиси и други неорганични съединения, като: калциев карбид, силиций, силициев карбид.

4.3. Химически инсталации за пПроизводството на фосфорни, азотни и калиеви торове (прости или смесени торове).

4.4. Химически инсталации за пПроизводството на други Ö продукти за защита на растенията и биоциди Õ .

4.5. Инсталации, които използват химични и/или биологични процеси за пПроизводството на фармацевтични продукти, Ö включително междинни продукти Õ .

4.6. Химически инсталации за пПроизводството на експлозиви.
ò нов

4.7. Производство на химически продукти за използване като горива или смазочни материали.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

ð нов

5. Управление на отпадъцитеБез да се засяга действието на член 11 от Директива 75/442/ЕИО или член 3 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци(1):

5.1. Инсталации за оОбезвреждане и/или оползотворяване на опасни отпадъци, определени в списъка, посочен в член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО, и определени в приложения II A и II Б (функции R1, R5, R6, R8 и R9) към Директива 75/442/ЕИО и в Директива 75/439/ЕИО на Съвета от 16 юни 1975 г. относно изхвърлянето на отработени масла, с капацитет над 10 тона дневно., Ö включващо следните дейности: Õ

Öа) биологично третиране; Õ

Öб) физикохимично третиране; Õ

Öв) изгаряне (инсинерация) или съвместно изгаряне; Õ

Öг) смесване; Õ

Öд) препакетиране; Õ

Öе) съхраняване със складов капацитет над 10 тона; Õ

Öж) използване главно като гориво или за целите на други способи за енергопроизводство; Õ

Öз) пречистване/регенериране на разтворители; Õ

Öи) рециклиране/възстановяване на неорганични материали, различни от метали или метални съединения; Õ

Öй) регенериране на киселини и основи; Õ

Öк) възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването; Õ

Öл) възстановяване на компоненти от катализатори; Õ

Öм) повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла. Õ

5.2. Инсталации за иИзгаряне на ð неопасни ï битови отпадъци съгласно определението в Директива 89/369/ЕИО на Съвета от 8 юни 1989 г. за предотвратяването на замърсяването на въздуха от нови инсталации за изгаряне на битови отпадъци и Директива 89/429/ЕИО на Съвета от 21 юни 1989 г. за предотвратяване замърсяването на въздуха, предизвикано от новите инсталации за изгаряне на битови отпадъци с капацитет над 3 тона за час.

5.3. Инсталации за оОбезвреждане ð или оползотворяване ï на неопасни отпадъци съгласно определението в приложение II A към Директива 75/442/ЕИО, под заглавия D8 и D9, с капацитет над 50 тона дневно., Ö включващо следните дейности: Õ

Öа) биологично третиране; Õ

Öб) физикохимично третиране; Õ
ò нов

в) подготовка на отпадъци за съвместно изгаряне;

г) третиране на шлака и пепел;

д) третиране на метален скрап.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

5.4 Депа, приемащи над 10 тона дневно отпадъци или с общ капацитет над 25000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци.

6. Други дейности

6.1. Промишлени инсталации за пПроизводство Ö в промишлени условия Õ на:

а) целулоза от дървесина или други влакнести материали;

б) хартия Ö или Õ и картон с производствен капацитет над 20 тона дневно.;


ò нов

в) дървесни плоскости с изключение на шперплат, с производствен капацитет над 600 m3 дневно.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

ð нов

6.2. Инсталации за пПредварителна обработка (дейности като: измиване, избелване, мерсеризиране) или багрене на Ö текстилни Õ влакна и/или текстил с капацитет над 10 тона дневно.

6.3. Инсталации за дДъбене на необработени и сурови кожи при капацитет над 12 тона готова продукция дневно.

6.4. а) Ö Експлоатация на Õ Ккланици с производствен капацитет над 50 тона трупно месо дневно.

б) Ö Третиране Õ и преработване, ð без случаите само на опаковане, на следните суровини, независимо дали са предварително обработени или не, ï Ö предназначени Õ за производство на хранителни продукти ð за хора или животни ï :

i) животински суровини (без Ö обработването само на Õ мляко) с производствен капацитет над 75 тона готова продукция дневно;

ii) зеленчукови Ö растителни Õ суровини с производствен капацитет над 300 тона готова продукция дневно (средна стойност за тримесечие).
ò нов

(iii) смеси от животински и растителни суровини с производствен капацитет на готова продукция в тонове дневно по-голям съответно от:


  • 75, ако величината А е равна на или по-голяма от 10; или

  • [300- (22,5 x A)] във всички останали случаи;

където „А“ представлява съдържанието на животински съставки (в проценти) в готовата продукция по производствен капацитет.

В крайното тегло на готовата продукция не се включва теглото на опаковката.

Настоящата подточка не се отнася за случаите, когато използваната суровина е само мляко.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

в) Третиране и преработване Ö само на Õ мляко, с количество постъпващо мляко


над 200 тона дневно (средна стойност за година).

6.5. Инсталации за оОбезвреждане или оползотворяване на животински трупове Ö или Õ и животински отпадъци с капацитет над 10 тона дневно.

6.6 Инсталации за иИнтензивно отглеждане на птици или свине с повече от:

а) 40000 места за птици;
ò нов

а) 40 000 места за бройлери или 30 000 места за кокошки носачки или 24 000 места за патици или 11 500 места за пуйки;
ê 96/61/ЕО

б) 2 000 места за свине за угояване (над 30 kg); или

в) 750 места за свине майки.
ò нов

В случай, че в една и съща инсталация се отглеждат други видове птици — в сравнение с посочените видове в буква а), или други биологични видове — в сравнение с посочените в букви а), б) и в), праговата стойност за броя на животните или птиците следва да се изчисли въз основа на същото количество азот в екскрементите, каквото отговаря на посочените по-горе прагови стойности.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

6.7 6.7. Инсталации за пПовърхностно третиране на вещества, предмети или продукти с използване на органични разтворители, по-конкретно за апретиране, щамповане, грундиране, обезмасляване, придаване на водонепропускливост, оразмеряване, боядисване, почистване или импрегниране, с консумация на органични разтворители над 150 kg на час или над 200 тона годишно.6.8 Инсталации за пПроизводството на въглерод или електрографит чрез изгаряне или графитизиране.
ò нов

6.9 Консервиране на дървесина и дървени изделия с производствен капацитет над 75 m3 дневно.

6.10 Третиране във външни инсталации на такива отпадъчни води, които не попадат в обхвата на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. относно пречистването на битовите отпадъчни води57 и които се изпускат от инсталация, попадаща под обхвата на глава I. 
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ДИРЕКТИВИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 20

1. Директива 87/217/ЕИО за предотвратяването и намаляването на замърсяването на околната среда с азбест.

2. Директива 82/176/ЕИО относно пределните стойности и целевите показатели за качество за изхвърлянията на живак от отрасъла на хлор-алкална електролиза.

3. Директива 83/513/ЕИО относно пределните стойности и целевите показатели за отделянето на кадмий.

4. Директива 84/156/ЕИО относно пределните стойности и целите за качество на изхвърлянията на живак по сектори, различни от производството с хлорно-алкална електролиза.

5. Директива 84/491/ЕИО относно пределните стойности и целите за качество за отделянето на хексахлороциклохексан.

6. Директива 86/280/ЕИО относно пределните стойности и целите за качество на заустванията на определени опасни вещества, включени в списък 1 от приложението към Директива 76/464/ЕИО, изменена с Директиви 88/347/ЕИО и 90/415/ЕИО, изменящи приложение II към Директива 86/280/ЕИО.

7. Директива 89/369/ЕИО за предотвратяването на замърсяването на въздуха, предизвикано от новите инсталации за изгаряне на битови отпадъци.

8. Директива 89/429/ЕИО за намаляването на атмосферното замърсяване от съществуващи инсталации за изгаряне на битови отпадъци.

9. Директива 94/67/ЕО за изгарянето на опасни отпадъци.

10. Директива 92/112/ЕИО относно процедурите за хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на замърсяването, причинено от отпадъците от производството на титанов двуокис.

11. Директива 88/609/ЕИО относно ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферния въздух от големите горивни инсталации, последно изменена с Директива 94/66/ЕО.

12. Директива 76/464/ЕИО относно замърсяването на водната околна среда на Общността, причинено от определени опасни вещества.

13. Директива 75/442/ЕИО за отпадъците, изменена с Директива 91/156/ЕИО.

14. Директива 75/439/ЕИО за обезвреждането на отработени масла.

15. Директива 91/689/ЕИО за опасните отпадъци.
ê 96/61/ЕО (адаптиран)

ð нов

ПРИЛОЖЕНИЕ IIIII

Показателен списък на основните замърсяващи вещества, които следва да се вземат предвид, ако имат значение при определянето на норми за допустими емисии Ö Списък на замърсяващите вещества Õ

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница