Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница15/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

Прагове и контрол на емисиите Ö норми за допустими емисии Õ

31. Нормални условия означават Ö Нормите за допустими емисии за отпадъчни газове се задават при Õ температура 273,.15 К и Ö , Õ налягане 101,.3 kPa Ö и с корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове Õ .;Дейност

(праг на потребление на разтворители в тонове/годишно)Праг

(праг на потребление на разтворители в тонове/годишно)Пределно допустими нНорми стойности за допустими емисии в отпадъчни газове (mg C/Nm3)

Ö Норми Õ Стойности за дифузни емисии (процент от вложените разтворители)

Пределно Норми за допустими общи стойности за общо количество на емисиите

Специални разпоредби

нови Ö инсталации Õ

съществуващи Ö инсталации Õ

нови Ö инсталации Õ

съществуващи Ö инсталации Õ

1

Топъл офсет с рулон

(> 15)


15—25

> 25


100

20


30 (1)

30 (1)


(1) Остатъците от разделител Ö разредител Õ в готовия продукт не следва да се считат за дифузни емисии

2

Производство на хартия за Ддълбок печат Ö за публикации Õ

(> 25)

75

10

15


3

Други видове дълбок печат, флексография, ротативен ситопечат, ламиниране или лакиране (> 15),
ротативен ситопечат върху текстил/картон (> 30)

15—25

> 25


> 30 (1)

100

100


100

25

20

20


(1) Праг за ротативен ситопечат върху текстил и картон

4

Повърхностно почистване Ö с помощта на съединенията, посочени в член 54, параграф 5 Õ , член 5, параграф 6 и 8

(1)

(> 1)


1—5

> 5


20 (12)

20 (12)15

10

(12) Нормата за допустими емисии Пределно допустимата стойност се отнася за масата на съединенията в mg/Nm3, а не за общото количество въглерод

5

Други видове повърхностно почистване

(> 2)


2—10

> 10


75 (1)

75 (1)20 (1)

15 (1)


(1) Инсталациите, които докажат пред компетентния орган, че средното съдържание на органични разтворители във всички използвани почистващи материали не надвишава 30 тегловни %, се освобождават от задължението за прилагане на тези стойности.

6

Боядисване (< 15) и пребоядисване на автомобили

> 0,5

50 (1)

25
(1) Следва да се докаже съответствие с член 9, параграф 3 точка 2 от част 8, въз основа на 15-минутни средни измервания.

7

Нанасяне на пПокритиея на намотки Ö върху рулони Õ

(> 25)

50 (1)

5

10
(1) За инсталациите, в които се използват техники, които позволяват повторна употреба на оползотворени разтворители, нормата за допустими емисии пределно допустимата стойност за емисии е 150.

8

Нанасяне на Ддруги видове покрития, включително покрития върху метал, пластмаса, текстил(51), тъкани, филм и хартия

(> 5)


5—15

> 15


100 (1) (4)

50/75 (2) (3) (4)1 25 (4) 

20 (4)


(1) Пределно допустимата стойност Нормите за допустими емисии се прилагат за нанасяне на покрития и процеси на сушене при контролирани условия Ö на затворено пространство Õ .

(2) Първата норма за допустими емисии пределно допустима стойност за емисии се прилага за процеси на сушене, втората — за процеси на нанасяне на покрития.

(3) За инсталациите за покрития върху текстил, в които се използват техники, които позволяват повторна употреба на възстановени оползотворени разтворители, Ö стойността на Õ нормата за допустими емисии пределно допустимата стойност за емисии, която се прилага за процеси на нанасяне на покритие и сушене е 150.

(4) Дейностите по нанасяне на покритие, Ö които не могат да бъдат провеждани Õ при контролирани условия Ö на затворено пространство Õ (като корабостроене, боядисване на самолети) могат да бъдат освободени от задължението за спазване на тези стойности в съответствие с член 5, параграф 3, буква б). 54, параграф 3.

(5) Ротативният ситопечат върху текстил е включен в дейност № 3.


9

Нанасяне на пПокрития върху намотъчен проводник

(> 5)10 g/kg (1)

5 g/kg (2)(1) Прилага се за инсталации, при които средният диаметър на проводника телта е ≤ 0,1 mm.

(2) Прилага се за всички останали инсталации.10

Нанасяне на пПокритие на дървени повърхности

(> 15)


15—25

> 25


100 (1)

50/75 (2)25

20

(1) Пределно допустимата стойност Нормата за допустими емисиии се прилага за нанасяне на покрития и процеси на сушене при контролирани условия  на затворено пространство  .

(2) Първата стойност се прилага за процеси на сушене, а втората за процеси на нанасяне на покрития.11

Химическо чистене


20 g/kg (1) (2) (3)

(1) Изразена в чрез масата на емитирания разтворител за килограм изчистен и изсушен продукт.

(2) Нормата за допустими емисии Пределно допустимата стойност за емисии в член 5, параграф 8 в точка 2 на част 4 не се прилага за тоази Ö дейност Õ отрасъл.(3) Следното изключение се отнася само за Гърция: пределно допустимата стойност за общото количество емисии не се прилага за период от 12 години след датата на въвеждане в сила на настоящата директива, за съществуващи инсталации в отдалечени райони и/или острови с население до 2000 постоянни жители, където използването на авангардно технологично оборудване е икономически неосъществимо.

12

Импрегниране на дървесина

(> 25)

100 (1)

45

11 kg/m3

(1) ÖНормата за допустими емисии Õ Нне се прилага за импрегниране с креозот.

13

Нанасяне на Ппокритие върху кожа

(> 10)


10—25

> 25


> 10 (1)85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2


Нормите за допустими емисии Пределно допустимите стойности за емисии се изразяват в грамове емитиран разтворител на m2 от произведения продукт.

(1) За нанасяне на покритие върху кожа при производство на мебели обзавеждане и на конкретни продукти от кожа, използвани като дребни потребителски стоки, например чанти, колани, портфейли и т.н.14

Обувна промишленост

(> 5)25 g за чифт

Допустимата Ö норма Õ Пределно допустимите стойности за общото количество емисии се изразяват в грамове емитиран разтворител за чифт произведени обувки.

15

Ламиниране на дървесина и пластмаса

(> 5)30 g/m2
16

Слепващо покритие

(> 5)


5—15

> 15


50 (1)

50 (1)25

20

(1) Ако се използват техники, които позволяват повторна употреба на оползотворени разтворители, нормата за допустими емисии пределно допустимата стойност за емисии в отпадъчни газове е 150.

17

Производство на Ö смеси Õ препарати за покрития, лакове, мастила и лепила

(> 100)


100—1 000

> 1 000


150

150


5

3


5 % от вложения разходвания разтворител

3 % от вложения разходвания разтворителÖ Нормата Õ за допустима дифузна емисия Стойността за дифузни емисии не включва разтворителите, които се продават като част от Ö сместа за покритието Õ покриващия препарат в запечатан контейнер.

18

Преработка на каучук

(> 15)

20 (1)

25 (2)

25 % от вложения разходвания разтворител

(1) Ако се използват техники, които позволяват повторна употреба на възстановени оползотворени разтворители, нормата за допустими емисии пределно допустимата стойност за емисии в отпадъчни газове е 150.

(2) Нормата за Ö допустими Õ дифузни емисии Стойността за дифузни емисии не включва разтворителите, които се продават като част от продукти или Ö смеси Õ препарати в запечатан контейнер.19

Екстракция на растителни масла и животински мазнини, и рафиниране на растителни масла

(> 10)Животинска мас :
1,5 kg/тон

Рициново масло :


3 kg/тон

Рапично семе :


1 kg/тон

Слънчогледово семе :


1 kg/тон

Соеви зърна (нормално натрошени):


0,8 kg/тон

Соеви зърна (бели люспи): 1,2 kg/тон

Други семена и друга растителна маса:
3 kg/тон (1)
1,5 kg/тон (2)
4 kg/тон (3)


(1) Нормите за допустимото Пределно допустимите стойности за общо количество на емисиите за инсталации, в които се обработват отделни партиди семена и друга растителна маса, следва да се определят от компетентния орган за всеки отделен случай, като се прилагат най-добрите налични техники.

(2) Прилага се за всички процеси на разделяне на фракции, освен за отстраняването на смоли от масла.

(3) Прилага се за отстраняване на смоли.


20

Производство на фармацевтични продукти

(> 50)

20 (1)

5 (2)

15 (2)

5 % от вложения разходвания разтворител

15 % от вложения разходвания разтворител

(1) Ако се използват техники, които позволяват повторна употреба на възстановени оползотворени разтворители, нормата за допустими емисии пределно допустимата стойност за емисии в отпадъчните газове е 150.

(2) Нормата за допустими дифузни емисии Стойността за дифузни емисии не включва разтворителите, които се продават като част от продукти или Ö смеси Õ препарати в запечатан контейнер.Част 3

II. Ö Норми за допустими емисии за инсталации от Õ Аавтобояджийската промишленост

1. Нормите за допустимото Пределно допустимите стойности за общото количество на емисиите се изразяват в грамове емитиран Ö органичен Õ разтворител спрямо повърхностната площ на продукта в квадратни метри и в килограми емитиран Ö органичен Õ разтворител спрямо каросерията на автомобила.

2. Повърхностната площ на всеки продукт, посочен в таблицата по-долу, се определя, както следва:

- повърхностната площ, изчислена от общата площ, върху която се нанася покритие чрез електрофореза и повърхностната площ на всички части, които биха могли да се добавят в следващи фази на процеса на нанасяне на покритие, които се покриват със същите покрития като използваните за въпросния продукт, или общата повърхностна площ на покривания в инсталацията продукт.

Повърхността, върху която се нанася покритие чрез електрофореза, се изчислява по формулата:

2 х общото тегло на корпуса обвивката на продукта

средната дебелина на металния лист х плътността на металния листТози метод се прилага и за други покривни части с нанасяно покритие, изработени от листов материал.

За изчисляване на повърхностната площ на другите добавени части или на общата повърхностна площ, върху която се нанася покритие в инсталацията, се използват системи за автоматизирано проектиране или други равностойни методи.3. Ö Нормите за допустими емисии Õ Пределно допустимата стойност за по отношение на общото количество на емисиите в таблицата по-долу се отнасят за всички етапи на процеса, който се извършва в една и съща инсталация, от нанасяне на покритие чрез електрофореза или всеки друг вид процес на нанасяне на покритие, до окончателното пастиране и полиране на повърхностното покритие, както и за в т.ч. използваният разтворител за почистване на оборудването, включително на пръскащи камери и друго стационарно оборудване, както по време, така и извън времето за производство. Пределно допустимата стойност за общо количество на емисиите се изразяват като сума от масата на органичните разтворители на квадратен метър от общата повърхностна площ на боядисвания продукт и като сума от масата на органични съединения за една автомобилна каросерия.

Дейност

(праг на потребление на разтворители в тонове/годишно)Производствен праг

(отнася се за годишното производство на боядисано изделие)Норма за допустимото Пределно допустима стойност за общото количество емисии

Нови Ö инсталации Õ

Съществуващи Ö инсталации Õ

Боядисване на нови автомобили (> 15)

> 5 000

45 g/m2 или 1,3 kg/каросерия +33 g/m2

60 g/m2 или 1,9 kg/каросерия +41 g/m2

≤ 5000 при самоносеща черупкова конструкция или > 3500 при конструкция с рама изградена върху шаси

90 g/m2 или 1,5 kg/каросерия +70 g/m2

90 g/m2 или 1,5 kg/каросерия +70 g/m2Допустима Ö норма Õ Пределно допустима стойност за общото количество емиси (g/m2)

Боядисване на нови кабини за камиони (> 15)

≤ 5 000

65

85

> 5 000

55

75

Боядисване на нови Ö ванове Õ фургони, и камиони и ремаркета (> 15)

≤ 2 500

90

120

> 2 500

70

90

Боядисване на нови автобуси (> 15)

≤ 2 000

210

290

> 2 000

150

225

4. Инсталациите за боядисване на автомобили под посочените в точка 3 от таблицата прагове за разтворители трябва да отговарят на определените в част 2 приложение IIА изисквания в сектора за Ö боядисване Õ пребоядисване на автомобили.
ê 1999/13/ЕО Член 5 (адаптиран)

Част 4

ÖНорми за допустими емисии по отношение на летливите органични съединения, обозначени със специфични фрази за риск Õ1.7. По отношение на изпускането Ö емисиите Õ на посочените в параграф 6 ЛОС член 53 летливи органични съединения, когато масовият дебит на общото количество съединения, водещ до означаване по този член параграф, е по-висок или равен на 10 g/h, трябва да се съблюдава норма за допустими емисии пределно допустимата стойност за емисии от 2 mg/Nm3. Нормата за допустими емисии Пределно допустимата стойност за емисии се отнася за общия масов сбор общото количество на отделните съединения.

2.8. По отношение на изпускането Ö емисиите Õ на халогенирани ЛОС летливи органични съединения, обозначени с фразата за риск R40 Ö или R68 Õ , когато масовият дебит на общото количество съединения, водещ до обозначаване с R40 Ö или R68 Õ , е по-висок или равен на 100 g/h, трябва да се съблюдава норма за допустими емисии пределно допустимата стойност за емисии от 20 mg/Nm3. Нормата за допустими емисии Пределно допустимата стойност за емисии се отнася за общия масов сбор общото количество на отделните съединения.
ê 1999/13/ЕО (адаптиран)

Част 5 ПРИЛОЖЕНИЕ IIБ

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница