Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница5/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Глава IV

ÖСпециални разпоредби за инсталациите за изгаряне на отпадъци и инсталации за съвместно изгаряне Õ
ê 2000/76/ЕО (адаптиран)

Член 1

Цели

Настоящата директива има за цел да предотврати или да ограничи в възможно най-висока степен отрицателните въздействия от изгарянето и съвместното изгаряне на отпадъците върху околната среда и по-специално замърсяването, дължащо се на емисиите във въздуха, в почвата, в повърхностните води и в подземните води, както и рисковете за здравето на хората, произтичащи от това.

Тази цел трябва да бъде постигната чрез налагането на условия за експлоатация и строги технически изисквания, като се установяват норми за допустими емисии от инсталациите за изгаряне и за съвместно изгаряне на отпадъци в Общността и като се удовлетворяват и изискванията на Директива 75/442/ЕИО.
ê 2000/76/ЕО (адаптиран)

Член 382

Обхват

1.


Настоящата директива глава се прилага за инсталации за изгаряне Ö на отпадъци Õ и за съвместно изгаряне на отпадъци Ö , в които се извършва изгаряне или съвместно изгаряне на твърди или течни отпадъци Õ.

Член 3

Определения

За целите на настоящата глава директива Ö инсталациите за изгаряне на отпадъци и инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци включват Õ1. "отпадъци": всякакъв твърд или течен отпадък, както е определен в член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО;

2. "опасни отпадъци": всякакъв твърд или течен отпадък, както е определен в член 1, параграф 4 на Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци [19].

Специфичните изисквания на настоящата директива, отнасящи се до опасните отпадъци, не се прилагат за опасните отпадъци, изброени по-долу:

а) течни горими отпадъци, включително използвани масла, определени в член 1 на Директива 75/439/ЕИО на Съвета от 16 юни 1975 г. относно обезвреждането на използваните масла [20], при условие че удовлетворяват следните критерии:

i) тяхното съдържание откъм маса на ароматни полихлорни въглеводороди, например на полихлорбифенили (ПХБ) или на пентахлорфенол (ПХФ), не надвишава концентрациите, установени в законодателството на Общността в тази област;

ii) тези отпадъци не стават опасни поради факта, че съдържат други съставки, изброени в приложение II на Директива 91/689/ЕИО в количества или в концентрации, които не са съвместими с реализацията на целите, установени в член 4 на Директива 75/442/ЕИО, и

iii) тяхната чиста топлоотделителна способност достига най-малко 30 MJ на килограм,

б) всеки течен горим отпадък, който не отделя в газовете или пряко при горенето си емисии, различни от тези, произхождащи от горенето на газьол, както е определен в член 1, параграф 1 на Директива 93/12/ЕИО на Съвета [21], или на концентрация на емисии, по-голяма от тези, произхождащи от горенето на така определения газьол;

3. "смесени битови отпадъци": домакинските отпадъци, както и отпадъците, произхождащи от търговските, индустриалните и административните дейности, които по своя характер и състав са аналогични на домакинските отпадъци, но с изключение на фракциите, посочени в приложението на Решение 94/3/ЕО на Комисията [22], в позиция 20 01, които са събирани отделно при източника и с изключение на другите отпадъци, посочени в позиция 20 02 на посоченото приложение;

4. "инсталация за изгаряне": всяко оборудване или техническа единица, стационарна или подвижна, предназначена за термична обработка на отпадъци, със или без оползотворяване на отделената при горенето топлина. Термичната обработка включва горенето чрез оксидляване или всеки друг процес, като пиролиза, газообразуване или плазмено обработване в степен, при която веществата, произлизащи от това, биват впоследствие изгаряни.

Настоящото определение покрива мястото и цялата инсталация, представлявана от всички линии на изгаряне Ö или съвместно изгаряне Õ , от инсталациите за приемане, за складиране и за предварителна обработка на същото място на отпадъците; системите за захранване с отпадъци, с гориво и с въздух; котела; инсталациите за обработка на изгорелите Ö отпадъчните Õ газове; на Ö същото Õ мястото - инсталациите за обработка или за складиране на остатъците и на използваните Ö отпадъчните Õ води; комина; апаратите и системите за командване на операциите по изгаряне или Ö съвместно изгаряне Õ и на записване и на наблюдение Ö мониторинг Õ на условията на изгаряне Ö или съвместно изгаряне Õ ;.

5. "инсталация за съвместно изгаряне": стационарна или подвижна инсталация, чиято основна цел е да се произвежда енергия или материали и: която използва отпадъци като обичайно или помощно гориво, или в която отпадъците биват подложени на термична обработка с оглед тяхното унищожаване.

Ако съвместното изгаряне е извършено, така че основната цел на инсталацията е да не бъде да произвежда енергия или материални продукти, а по-скоро да бъде приложена термична обработка спрямо отпадъците, инсталацията трябва да бъде оценена Ö се възприема Õ като инсталация за изгаряне Ö на отпадъци Õ по смисъла на точка 4.Настоящото определение покрива мястото и цялата инсталация, включително всички линии за съвместно изгаряне, инсталациите за приемане, за складиране и за предварителна обработка на същото място на отпадъците; системите за захранване с отпадъци, с гориво и с въздух; котела; инсталациите за обработка на изгорелите газове; на мястото — инсталациите за обработка или за складиране на остатъците и на използваните води; комина; апаратите и системите за командване на операциите по изгаряне и на записване и на наблюдение на условията на съвместно изгаряне;

6. "съществуваща инсталация за изгаряне или за съвместно изгаряне": инсталация за изгаряне или за съвместно изгаряне:

а) която е в действие и за която е било издадено разрешително съобразно законодателството на Общността в сила преди 28 декември 2002 г., или

б) която е одобрена или регистрирана за изгаряне или за съвместно изгаряне, и за която е било издадено разрешително преди 28 декември 2002 г. съобразно законодателството на Общността, което е в сила, при условие че инсталацията бъде въведена в експлоатация най-късно на 28 декември 2003 г., или

в) която, по мнението на компетентния орган, е предмет на пълно искане за разрешително преди 28 декември 2002 г., при условие че инсталацията бъде въведена в експлоатация най-късно на 28 декември 2004 г.;

7. "номинален капацитет": сборът от капацитетите за изгаряне на пещи, чиято инсталация за изгаряне е съставена така, както е специфицирана от производителя и одобрена от ползвателя, като се взима предвид в частност стойността на топлоотделяне на отпадъците, изразена във вид на количество изгорени отпадъци за един час;

8. "емисия": пряката или непряка емисия във въздуха, водата или почвата на вещества, на вибрации, на топлина или на шум, произлизащи от съсредоточени или разпръснати източници от инсталацията;

9. "норми за допустими емисии": масата, изразена в зависимост от някои специфични параметри, концентрацията и/или равнището на една емисия, която не е надхвърлена в течение на един или повече дадени периоди;

10. "диоксини и фурани": всички полихлорни дибензо-п-диоксини и дибензофурани, изброени в приложение I;

11. "ползвател": всяко физическо или юридическо лице, което използва или контролира инсталацията, или, ако това е предвидено в националното законодателство, всяко лице, на което са били делегирани икономически правомощия за решения във връзка с техническото функциониране на инсталацията;

12. "разрешително": едно или повече писмени решения, издадени от компетентния орган, издаващ разрешителни за експлоатиране на дадена инсталация, под уговорка за спазване на някои условия, които гарантират, че инсталацията удовлетворява всички предписания на настоящата директива. Едно разрешително може да бъде издадено за една или повече инсталации или части от инсталации на същото място, експлоатирани от същия ползвател.

13. "остатък": всяка течна или твърда материя (включително пепел и сгурии; летящи пепели и котелен прах; твърди продукти от реакция, произхождащи от обработката на газовете; утайката от почистване, произхождаща от обработката на използваните води; използваните катализатори и използвания активен въглен) отговарящ на определението за "отпадък", фигуриращо в член 1, буква а) на Директива 75/442/ЕИО, която е резултат от процеса на изгаряне или на съвместно изгаряне, на обработката на изгорелите газове или на използваните води или на всяка операция, осъществена в инсталацията за изгаряне или за съвместно изгаряне.
ê 2000/76/ЕО Член 2 (адаптиран)

2. От приложното поле на настоящата директива се изключват посочените по-долу инсталации: ÖНастоящата глава не се прилага за следните инсталации: Õ

а) инсталации, където се обработват изключително следните отпадъци:

Öi) отпадъците, изброени в член 3, параграф 21, буква б), Õi) земедлески или горски растителни отпадъци;

ii) растителни отпадъци, произхождащи от хранително-преработвателния сектор, ако е валоризирана отделената топлина;

iii) влакнести растителни отпадъци, резултат от производство на чиста дървесинна каша и от производството на хартия, произлизаща от дървесинната каша, ако са съвместно изгорени на мястото на производството и ако е оползотворена отделената топлина;

iv) дървесни отпадъци, с изключение на дървесните отпадъци, които може да съдържат халогенизирани органични съставки или тежки метали след обработка с консерванти за дърво или за поставяне на покритие, включително в частност дървесни отпадъци от този тип, произхождащи от отпадъци от строителство или от разрушаване;

v) отпадъци от корк;

iivi) радиоактивни отпадъци;

iiivii) животински черупки Ö трупове Õ , както са регулирани от Директива 90/667/ЕИО, без да се засягат бъдещите ѝ изменения Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека43;

ivviii) отпадъци, резултат на проучване и експлоатация на петролни и газови ресурси, произхождащи от крайбрежни инсталации и изгорени на борда на тези инсталации;

б) експериментални инсталации, използвани за изследване, разработване и изпитване, имащи за цел да подобрят процеса на изгаряне и обработващи по-малко от 50 тона отпадъци на година.


ê 2000/76/ЕО (адаптиран)

Член 394

Заявления Ö за издаване на Õ и разрешителнои

1. Без да се засяга разпоредбата на член 11 от Директива 75/442/ЕИО или на член 3 от Директива 91/689/ЕИО, инсталация за изгаряне или съвместно изгаряне не може да бъде експлоатирана, без да е издадено разрешително за осъществяване на тези дейности.

2. Без да се засяга Директива 96/61/ЕО, зЗаявлението за Ö издаване на Õ разрешително за инсталация за изгаряне Ö на отпадъци Õ или за Ö инсталация за Õ съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ , отправена до компетентния орган, включва описание на мерките, предвидени за да гарантират, че Ö са изпълнени следните изисквания Õ :

а) инсталацията е създадена и оборудвана и ще бъде Ö поддържана и Õ експлоатирана по такъв начин, че изискванията на настоящата глава директива да ще бъдат спазевани, и като се отчитат категориите отпадъци, които ще се изгарят Ö или ще се изгарят съвместно Õ ;

б) отделената топлина от изгарянето и съвместното изгаряне се оползотворява, когато това е осъществимо, най-вече чрез комбинираното производство на топлина и електричество, производството на пара Ö или електричество Õ за промишлени цели или за градско отопление;

в) Ö количеството на Õ произведените остатъци Ö и тяхната вреда Õ ще бъдат сведени до минимум и малко вредни, и те ще доколкото е възможно, и, при нужда, Ö бъдат Õ рециклирани Ö , когато това е целесъобразно Õ ;

г) Ö обезвреждането Õ отстраняването на остатъците, чието създаване не може да бъде избегнато или намалено, или които не могат да бъдат рециклирани, ще се осъществява при спазването на националното законодателство и законодателството това на Общността.

3. Разрешителното се издава, само когато от заявлението е видно, че техниките за измерване на емисиите във въздуха, които са предложени в нея, отговарят на изискванията на приложение III и, що се отнася до водата, спазват изискванията на приложение III, параграфи 1 и 2.

Член 40

Ö Условия на разрешителното Õ14. Разрешителното Ö съдържа следното Õ , издадено от компетентния орган за дадена инсталация за изгаряне или за съвместно изгаряне, освен когато удовлетворява всички приложими условия, определени в Директиви 91/271/ЕИО, 96/61/ЕО, 96/62/ЕО, 76/464/ЕИО и 1999/31/ЕО:

а) Ö списък на всички Õ изброява изрично категориите отпадъци, които могат да бъдат обработвани,. Списъкът използва, ако е възможно, Ö включващ Õ най-малкото категориите отпадъци, установени в Ö Европейския списък на отпадъците, утвърден с Решение 2000/532/ЕО на Комисията Õ Европейския каталог на отпадъците (ЕКО) и Ö съдържащ Õ съдържа, при нужда, информацияи за количеството Ö на всяка категория Õ на отпадъците;

б) посочва общия капацитет на изгаряне или на съвместно изгаряне на инсталацията;
ê 2000/76/ЕО Член 8, параграф 6 (адаптиран)

6. Разрешителното:

ва) установява нормите за допустими емисии Ö във въздуха и водата; Õ за замърсяващи вещества, посочени в приложение IV, съобразно параграф 2, и по начин да задоволи изискванията, посочени в параграф 3, буква а);

гб) определя параметрите за проверка на функционирането за отпадъчните води, най-малкото Ö изискванията Õ за рН, температурата и дебита Ö на заустването на отпадъчни води; Õ
ê 2000/76/ЕО (адаптиран)

дв) посочва какви са процедурите Ö и честотата Õ за вземане на проби и измерване, използвани, за да бъдат удовлетворени изискванията, налагащи периодично да се мери всяко замърсяване на въздуха и на водата Ö които следва да бъдат използвани, за да се спазят условията за мониторинг на емисиите Õ ;.
ê 2000/76/ЕО Член 13 (адаптиран)

е) 1. Компетентният орган установява в разрешителното максималната допустима продължителност на технически неизбежните спирания, разстройвания или повреди на системите за пречистване или на системите за измерване, по време на които Ö емисиите Õ концентрациите в изхвърлянията в атмосферата и в пречистените използвани води на регламентираните вещества Ö заустването на отпадъчни води Õ могат да надвишават предвидените норми за допустими емисии.
ê 2000/76/ЕО (адаптиран)

25.Ö Освен изискванията, предвидени в параграф 1, Õ Рразрешителното, издадено от компетентния орган за дадена инсталация за изгаряне Ö на отпадъци Õ или за Ö инсталация за Õ съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ , работеща с опасни отпадъци, Ö включва следното Õ освен предвидените в параграф 4 индикации:

а) Ö списък с Õ изброява количествата на различните категории опасни отпадъци, които могат да бъдат обработвани;

б) специфицира за тези опасни отпадъци минималния и максимален дебит за маса на тези опасни отпадъци, минималната и максимална стойност на отделяне на топлина и максималното съдържание на замърсяващи вещества, например ПХБ, ПХФ, хлор, флуор, сяра, тежки метали Ö и други замърсяващи вещества Õ .

36. Без да се засягат разпоредбите на Договора, Ддържавите-членки могат да изброяват категории отпадъци, Ö за включване Õ посочени в разрешителното, които могат да получат разрешително да бъдат изгаряни съвместно в Ö някои Õ определени категории инсталации за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ .

7. Без да се засяга Директива 91/61/ЕО,4. Ккомпетентният орган периодично Ö преразглежда Õ проучва и актуализира, ако е необходимо, условията, свързани с разрешителното.

9. В случай, че дадена инсталация за изгаряне или за съвместно изгаряне не бъде съобразена с разпоредбите на разрешителното, в частност относно нормите за допустими емисии за въздуха и за водата, компетентните органи взимат наложителните мерки, за да се уверят в спазването на тези разпоредби.

Член 417

Ö Контрол на емисиите Õ Норми за допустими емисии във въздуха


ê 2000/76/ЕО Член 6, параграф 5 (адаптиран)

15. Инсталациите за изгаряне и съвместно изгаряне се създават, оборудват, конструират и използват така че да избягват изхвърлянето в атмосферата на емисии, водещи до сериозно замърсяване на атмосферата на равнището на почвата; в частност изгорелите Ö Отпадъчните Õ газове Ö от инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци Õ трябва да бъдат изхвърляни по контролиран начин и съобразно съответните норми на Общността, отнасящи се до качеството на въздуха, посредством комин, чиято височина се изчислява така, че да предпазва здравето на хората и околната среда.
ê 2000/76/ЕО (адаптиран)

21.Ö Емисиите в атмосферата от инсталации за изгаряне на отпадъци и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци не следва да надвишават нормите за допустими емисии, установени в части 3 и 4 от приложение VI или определени в съответствие с част 4 от посоченото приложение Õ Инсталациите за изгаряне се създават, оборудват, конструират и експлоатират така че нормите за допустими емисии в изгорелите газове, установени в приложение V, да не бъдат превишавани.

2. Инсталациите за съвместно изгаряне се създават, оборудват, конструират и експлоатират така че нормите за допустими емисии в изгорелите газове, определени съобразно приложение II или посочени в приложение II, да не бъдат превишавани.

Ако в дадена инсталация за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ повече от 40 % от отдаването на топлина произлиза от опасни отпадъци, Ö или ако в инсталацията се изгарят съвместно необработени смесени битови отпадъци, Õ се прилагат нормите за допустими емисии, установени в част 3 от приложение VIV.3. Резултатите от осъществените мерки за проверка на спазването на нормите за допустими емисии, се отнасят към условията, посочени в член 11.

4. В случай на съвместно изгаряне на смесени и необработени битови отпадъци, пределнодопустимите стойности се определят съобразно приложение V и приложение II не се прилага.

5. Без да се засягат разпоредбите на Договора, държавите-членки могат да установят норми за допустими емисии за ароматните полициклични въглеводороди или други замърсители.

Член 8

Заустване на отпадъчни води от пречистване на изгорели газове

1. Заустване на отпадъчни води от пречистване на изгорели газове от инсталация за изгаряне или за съвместно изгаряне, трябва да бъде обект на разрешително, издадено от компетентните органи.

32. Заустването във водна среда на отпадъчни води от пречистване на Ö отпадъчни Õ изгорели газове, се ограничава в рамките на възможното и Ö концентрациите на замърсяващи вещества не следва да надвишават Õ най-малкото съобразно нормите за допустими емисии, установени в част 5 от приложение VI IV.

3. При спазване на условията, предвидени в специална разпоредба, отпадъчните води, произхождащи от пречистването на изгорелите газове, могат да бъдат зауствани във водна среда след отделна обработка, при условие:

а) че удовлетворява условията на съответните разпоредби на Общността, национални и местни, във вид на норми за допустими емисии, и

б) че концентрациите откъм маса на замърсяващи вещества, посочени в приложение IV, не надвишават нормите за допустими емисии, които са посочени там.

4. Нормите за допустими емисии се прилагат в точката, при която Ö отпадъчните Õ използваните води от пречистване на Ö отпадъчни Õ изгорелите газове, съдържащи вредни вещества, посочени в приложение IV, бъдат се заустватени от инсталацията за изгаряне Ö на отпадъци Õ или от Ö инсталацията Õ за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ .Когато отпадъчните води от пречистване на изгорели газове се обработват на място заедно с отпадъчните води, произхождащи от други източници, разположени на мястото на инсталацията, мерките, установени в член 11, трябва да бъдат осъществявани от ползвателя според обстоятелствата:

а) по течението на отпадъчните води, произхождащи от системата за пречистване на изгорелите газове, преди неговото влизане в инсталацията за общо обработване на отпадъчните води;

б) по друго течение или течения на отпадъчни води преди тяхното влизане в инсталацията за общо обработване на отпадъчни води;

в) в точката, където отпадъчните води, произхождащи от инсталация за изгаряне или за съвместно изгаряне, биват окончателно изхвърляни след обработка.

Ползвателят е задължен да осъществи подходящи изчисления на баланса на масата, за да определи какви са равнищата на емисиите, които в точката на окончателно заустване на използваните води могат да бъдат приписани на използваните води, произхождащи от пречистването на изгорелите газове, за да се провери дали се спазват нормите за допустими емисии, посочени в приложение IV за течения на отпадъчни води, произхождащи от пречистването на изгорелите газове.

Не се допуска в никакъв случай смесването на използвани води, за да се отговори на нормите за допустими емисии, посочени в приложение IV.

5. Когато Ö отпадъчните Õ използваните води от пречистване на Ö отпадъчни Õ изгорели газове, съдържащи замърсяващи вещества, посочени в приложение IV, сеа обработватни извън инсталацията за изгаряне Ö на отпадъци Õ или Ö инсталацията Õ за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ в инсталация за обработка, изключително предназначена за пречистване на този тип отпадъчни води, нормите за допустими емисии, Ö установени Õ фигуриращи в част 5 от приложение VI IV, трябва да бъдат прилагани в точката, в която отпадъчните води напускат инсталацията за обработка.Ö Когато отпадъчните води от пречистване на отпадъчни газове се обработват заедно с други източници на отпадъчни води, на място или във външна инсталация, Õ

Ако тази външна инсталация за обработка не е предназначена изключително за обработка на отпадъчни води, произхождащи от инсталации за изгаряне, Ö операторът следва Õ ползвателят трябва да Ö прави Õ осъществява пригодни изчисления за баланса на масата, Ö като използва резултатите от измерванията, установени Õ предвидени в параграф 4, букви а), б) и в), Ö част 6, точка 2 от приложение VI Õ за да се определи какви са равнищата на емисиите, които в точката на Ö при Õ окончателното заустване на отпадъчните води Ö , които може да се дължат Õ могат да бъдат приписани на отпадъчните води от пречистване на Ö отпадъчни Õ изгорелите газове, за да се провери дали се спазват нормите за допустими емисии, посочени в приложение IV за теченията на използвани води, произхождащи от пречистването на изгорели газове.

Не се допуска в никакъв случай смесването на Ö отпадъчни Õ използвани води, за да се Ö изпълнят Õ отговори на нормите за допустими емисии, посочени в част 5 от приложение VI IV.57.Обектите с инсталации за изгаряне Ö на отпадъци Õ и Ö с инсталации Õ за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ, включително Ö съответните Õ зоните за складиране на свързани отпадъци, трябва да бъдат създадени Ö се проектират Õ и експлоатиратни така, че да се избегне неразрешеното и инцидентно заустване на всякакви замърсяващи вещества в почвата, в повърхностните води и в подземните води.

съобразно разпоредбите на законодателството на Общността в тази област. Освен това Ттрябва да бъде предвиден колектор за Ö замърсени Õ заразени дъждовни води, стичащи се от Ö площадката Õ мястото на инсталацията за изгаряне Ö на отпадъци Õ или Ö на инсталацията Õ за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ, както и за Ö замърсена Õ заразената вода в резултат на преливанията или от противопожарни операции вода. Капацитетът на складиране на този колектор трябва да бъде достатъчен, за да могат тези води при нужда да бъдат анализирани и обработени преди изхвърлянето им.

8. Без да се засягат разпоредбите на Договора, държавите-членки могат да установят норми за допустими емисии за ароматните полициклични въглеводороди или други замърсители.
ê 2000/76/ЕО Член 13 (адаптиран)

63. Без да се засяга член 456, параграф 43, буква в), инсталацията за изгаряне Ö на отпадъци Õ или Ö инсталацията Õ за съвместно изгаряне Ö на отпадъци, Õ или Ö отделните пещи, които са част от инсталацията за изгаряне на отпадъци или от инсталацията за съвместно изгаряне на отпадъци Õ линията за изгаряне не продължават в никакъв случай да изгарят отпадъци за повече от четири часа без прекъсване в случай на надвишаване на нормите за допустими емисии.; освен това,

Ö Общата продължителност на експлоатацията Õ натрупаното време на работа за една година при такива условия за една година следва трябва да бъде Ö не повече Õ по-малко от 60 шестдесет часа.

Ö Времевото ограничение, установено във втората алинея Õ Тази продължителност от шестдесет часа се прилага за Ö пещите Õ линии за цялостната инсталация, които са свързани с една-единствена система за пречистване на Ö отпадъчни газове Õ дим.
ê 2000/76/ЕО (адаптиран)

Член 4213

Анормални условия на експлоатация Ö Повреда Õ

2. В случай на повреда Ö операторът Õ ползвателят намалява или прекратява експлоатацията на инсталацията в първия възможен момент, докато може да нормалното ѝ функциониране бъде възстановено нормалното ѝ функциониране.
ê 2000/76/ЕО (адаптиран)

Член 4311

Изисквания в областта на измерванията Ö Мониторинг на емисиите Õ

1. Държавите-членки гарантират, или като специфицират изискванията за спазване в условията в разрешителното, или като установяват общи принудителни предписания, така че Ö мониторингът на емисиите се извършва в съответствие с части 6 и 7 от приложение VI Õ да удовлетворяват параграфи 2—12 и 17 относно въздуха и параграфи 9 и 14—17 относно водата.2. Мерките за атмосферните замърсители, посочени по-долу, се осъществяват в инсталациите за изгаряне и съвместно изгаряне съобразно приложение III:

а) непрекъснати мерки спрямо следните вещества: NOх, при условие че са установени норми за допустими емисии, CO, общ прах, общ органичен въглерод (ООВ), HCl, HF и SO2;

б) следните непрекъснати мерки за експлоатационните параметри: температура в близост до вътрешната преграда или до друга представителна точка на горивната камера, лицензирана от компетентния орган, концентрация на кислород, налягане, температура и съдържание на водна пара в изгорелите газове;

в) най-малко две измервания годишно за тежки метали, за диоксини и фурани; във всеки случай в течение на дванадесетте първи месеца от експлоатацията се осъществява едно измерване на всеки три месеца. Държавите-членки могат да установят честота на измерване на емисиите за ароматните полициклични въглеводороди или за други замърсители, ако са установили норми за допустими емисии.

3. Времето на престой, както и минималната температура и съдържанието на кислород в изгорелите газове, трябва да бъдат обект на подходящи проверки най-малко един път при пускането в действие на инсталацията за изгаряне или съвместно изгаряне и при най-неблагоприятните условия на експлоатация, които могат да се предвидят;

4. Непрекъснатите измервания на водородния флуорид (HF) може да бъде пропусната, ако спрямо хлороводорода (HCl) бъде прилагана обработка, гарантираща, че нормите за допустими емисии няма да бъдат надхвърлени. В този случай емисиите от HF се подлагат на периодични проверки, както е посочено в параграф 2, буква в).

5. Непрекъснатите измервания на съдържанието на водна пара не е необходимо, когато пробите от изгорелите газове са изсушени преди анализа на емисиите.

6. Компетентният орган може да разреши в разрешителното непрекъснатото измерване на HCl, на HF и на SO2 в инсталациите за изгаряне или за съвместно изгаряне да бъде заменено с периодични мерки по смисъла на параграф 2, буква в), ако ползвателят може да докаже, че емисиите на посочените замърсяващи вещества не могат в никакъв случай да бъдат по-големи от установените норми за допустими емисии.

7. Намаляването на честотата на периодичните мерки от два пъти на година на един път на всеки две години за тежките метали и от два пъти на година на един път годишно за диоксините и фураните може да бъде разрешено от компетентния орган в издаденото разрешително, при условие че емисиите, произхождащи от съвместно изгаряне или изгаряне бъдат по-малки от 50 % от нормите за допустими емисии, определени съобразно приложение II или приложение V, според случая, и при условие че са налице критерии за предписанията, които ще се спазват, уточнени според процедурата, предвидена в член 17. Тези критерии се основават най-малкото на разпоредбите на втора алинея, букви а) и б).

До 1 януари 2005 г. намаляването на честотата на измерванията може да бъде разрешено дори и ако не са налице такива критерии, при условие че:

а) отпадъците, които ще се изгарят или изгарят съвместно, бъдат единствено съставени от някои горими фракции, сортирани от безопасни отпадъци, неподдаващи се на рециклиране и представящи някои характеристики и че е целесъобразно да се уточнят на базата на оценката, посочена в буква г);

б) за тези отпадъци са налице национални критерии за качество, за които Комисията е била уведомена;

в) съвместното изгаряне и изгарянето на тези отпадъци е съобразно с плановете за управление на отпадъците, посочени в член 7 на Директива 75/442/ЕИО;

г) ползвателят може да предостави на компетентния орган доказателство, че емисиите остават при всякакви обстоятелства в чист вид по-ниски от нормите за допустими емисии, установени в приложение II или в приложение V за тежки метали, за диоксини и фурани; тази оценка трябва да се основава на информации за качеството на въпросните отпадъци и на разглежданите мерки на емисиите на замърсители;

д) критериите за качество и новата периодичност на измерванията са специфицирани в разрешителното, и

е) всички решения, засягащи честотата на измерванията, посочени в настоящия параграф, както и информациите за обема и качеството на засегнатите отпадъци, се съобщават ежегодно на Комисията.

8. Резултатите от осъществените измервания за проверка на спазването на нормите за допустими емисии трябва да бъдат отнесени към следните условия относно кислорода съобразно формулата, посочена в приложение VI:

а) температура 273 К, налягане 101.3 кРа, съдържание на кислород 11 %, сух газ — в изгорелите газове на инсталациите за изгаряне;

б) температура 273 К, налягане 101.3 кРа, съдържание на кислород 3 %, сух газ — в изгорелите газове по време на изгаряне на използвани масла така, както са определени в Директива 75/439/ЕИО;

в) когато отпадъците се изгарят или се изгарят съвместно в атмосфера, обогатена на кислород, резултатите от измерванията могат да бъдат отнасяни към съдържание на кислород, установено от компетентния орган в зависимост от особеностите на конкретния вид;

г) в случай на съвместно изгаряне резултатите от измерванията трябва да бъдат отнасяни към общо съдържание на кислород, изчислено според показателите в приложение II.

Когато емисиите от вредни вещества са намалени чрез обработка на изгорели газове в инсталация за изгаряне или съвместно изгаряне, обработваща опасни отпадъци, предвиденото в първа алинея уеднаквяване относно съдържанието на кислород се осъществява, само ако измереното съдържание на кислород в течение на същия период като за засегнатото замърсяващо вещество надвишава прилаганото стандартно съдържание на кислород.
ê 2000/76/ЕО (адаптиран)

Член 10

Контрол и мониторинг

1. Трябва да бъде инсталирано оборудване за измерване и да се използват похвати за наблюдение на параметрите, на условията и на концентрацията на маса, които съответстват на процеса на изгаряне или на съвместно изгаряне.

2. Предписанията, отнасящи се до измерванията, които ще се осъществяват, се установяват в разрешителното, издадено от компетентният орган или в условията, които са приложени към него.

23. Правилното Иинсталирането и автоматизираното функционирането на Ö автоматизирани измервателни системи Õ оборудването за наблюдение на емисиите във въздуха и във водата се подлежиагат на Ö контрол Õ проверки и на годишнио проверочнио изпитванияе Ö , както е предвидено в част 6, точка 1 от приложение VI Õ. Трябва да се извършва маркиране посредством паралелните осъществени мерки според методите на позоваване най-малко веднъж на три години.

34. Ö Компетентният орган определя Õ лЛокализирането на точките за Ö вземане Õ извършване на проби или за измерванияе, Ö които ще бъдат използвани за мониторинг на емисиите Õ се установява от компетентния орган.

5. Емисиите във въздуха и във водата биват периодично измервани съобразно приложение III, точки 1 и 2.
ê 2000/76/ЕО Член 11 (адаптиран)

49. Всички резултати от Ö мониторинга Õ измерванията се записват, обработват и представят по пригоден начин, Ö който позволява на компетентния орган Õ за да се позволи на компетентните органи да проверяват според процедурите, които ще се установяват от посочените органи, дали се спазват разрешените експлоатационните условия и нормите за допустими емисии, Ö които фигурират в разрешителното Õ установени чрез настоящата директива.

10. Относно изхвърлянията на вещества във въздуха нормите за допустими емисии се оценяват като спазени, ако:

а) - никоя от средните дневни стойности не надвишава една от пределнодопустимите стойности на емисия, установени в приложение V, буква а), или в приложение II,

- 97 % от средните всекидневни стойности за година не надвишават нормата за допустими емисии, установена в приложение V, буква д), първо тире;

б) или никоя от средните стойности за половин час не надвишава нормите за допустими емисии, фигуриращи в приложение V, буква б), колона А, или, при нужда, 97 % от средните стойности за половин час, установени за година, не надвишават нормите за допустими емисии, фигуриращи в приложение V, буква б), колона Б;

в) никоя от средните стойности за периода на проба, предвидено за тежките метали, за диоксините и фураните, не надвишава нормите за допустими емисии, установени в приложение V, букви в) и г), или в приложение II;

г) се спазват разпоредбите на приложение V, буква д), второ тире, или на приложение II.

11. Средните стойности за половин час или средните стойности за десет минути се определят през периода на ефективно действие (с изключение на фазите на потегляне и на гасене, когато не е изгорен нито един отпадък), изхождайки от измерените стойности след изваждане на стойността на интервала на доверие, посочен в приложение III, точка 3.

За да бъде една средна дневна стойност валидна, трябва за същия тип денонощие да не са отстранени повече от пет средни половинчасови стойности заради лошо действие или работа по поддръжка на системата за постоянно измерване. Годишно не повече от десет средни дневни стойности не могат да бъдат отстранявани заради лошо функциониране или поддръжка на системата за постоянно измерване.

12. Средните стойности за периода на проба и средните стойности в случай на периодични измервания на флуороводорода (HF), на хлороводорода (HCl) и на серния двуоксид (SO2), се определят според обстоятелствата, предвидени в член 10, параграфи 2 и 4, и в приложение III.

513. От момента, в който пригодните техники за измерване бъдат на разположение в Общността, Комисията, произнасяйки се съобразно процедурата, предвидена в член 17, решава Ö определя Õ датата, от след която трябва да бъдат осъществявани постоянни измервания на нормите за допустими емисиите на тежки метали, на диоксини и фурани в Ö атмосферата Õ ъв въздуха.
ò нов

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 69, параграф 2.
ê 2000/76/ЕО Член 11 (адаптиран)

Член 44

Ö Спазване на нормите за допустими емисии Õ10. Относно изхвърлянията на вещества във въздуха Ö Нормите за допустими емисии във въздуха и във водата, Õ нормите за допустими емисии се Ö считат за Õ оценяват като спазени Ö , ако са изпълнени условията, описани в част 8 от приложение VI Õ .

14. Измерванията по-долу се извършват в точката на изхвърляне на използваните води:

а) постоянни измервания на параметрите, посочени в член 8, параграф 6, буква б);

б) дневни измервания чрез прецизна проба на общото количество на твърдите вещества във вид на суспензия; като алтернатива държавите-членки могат да предвидят измервания на базата на представителна пропорционална проба на оттока за период от 24 часа;

в) измервания, осъществени най-малко веднъж на месец за пропорционална представителна проба от потока на изхвърлените вещества за период от 24 часа на замърсяващите вещества, посочени в член 8, параграф 3 и съгласно точки от 2 до 10 на приложение IV;

г) Най-малко едно измерване на всеки 6 месеца за диоксини и фурани; във всеки случай трябва да бъде осъществявано едно измерване всеки три месеца през първите дванадесет месеца от експлоатацията на инсталацията. Държавите-членки могат да установят честота на измерване на емисиите за ароматните полициклични въглеводороди или за други замърсители, ако са установили норми за допустими емисии.

15. Наблюдението на масата на замърсяващите вещества, намиращи се в обработваните използвани води съобразно законодателството на Общността и предвидено в разрешителното, което посочва също и честотата на измерванията, които ще се извършват.

16. Относно изхвърлянията на вещества във въздуха нормите за допустими емисии се оценяват като спазени, ако:

а) за общите количества твърди вещества във вид на суспензия (замърсяващо вещество № 1) 95 % и 100 % от измерените стойности не надвишават съответните норми за допустими емисии, посочени в приложение IV;

б) за тежките метали (замърсяващи вещества № 2—10), не повече от едно измерване на година не надвишава нормите за допустими емисии, посочени в приложение IV; или, ако държавата-членка предвижда повече от 20 проби на година, не повече от 5 % от тези проби не надвишават нормите за допустими емисии, посочени в приложение IV;

в) за диоксини и фурани (замърсяващо вещество 11), полугодишните измервания не надвишават нормата за допустима емисия, установена в приложение IV.
ê 2000/76/ЕО (адаптиран)

Член 456

Условия на експлоатация

1.Инсталациите за изгаряне Ö на отпадъци Õ биват експлоатирани така, че да достигат равнище на изгаряне, Ö при което Õ така че съдържанието на Ö общ Õ цялостен органичен въглерод (ЦОВ) в на пепелта и сгуриите да бъде по-малко от 3 % от сухото тегло на тези материали или тяхната загуба Ö при запалване Õ в огъня да бъде по-малка от 5 % от това сухото тегло Ö на материала Õ . Ако е необходимо, се използват пригодни техники за предварителна обработка на отпадъците.2.Инсталациите за изгаряне Ö на отпадъци и инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци Õ се Ö проектират Õ създават, оборудват, конструират и Ö експлоатират Õ използват така, че, дори при най-неблагоприятни условия, които могат да се предвидят, Ö температурата на Õ газовете, произлизащи от Ö изгарянето или съвместното изгаряне на отпадъци Õ процеса, да Ö бъде повишена Õ бъдат отведени след последното впръскване на въздух за горенето по хомогенен и контролиран начин при температура Ö до най-малко Õ 850 °C Ö поне Õ за две секунди, измервани в близост до вътрешната преграда или от друга представителна точка на горивната камера, разрешена от компетентния орган.

Ако става дума за Ö се изгарят или изгарят съвместно Õ опасни отпадъци, чието съдържание на халогенизирани органични вещества, изразено в хлор, е по-голямо от 1 %, Ö то Õ температурата, Ö необходима за спазване на разпоредбите на първа алинея Õ, трябва да бъде доведена до Ö следва да бъде най-малко 1 100 °C Õ за най-малко две секунди.Ö При инсталации за изгаряне на отпадъци определените в първа и втора алинея температури следва да се измерван близо до вътрешната преграда на горивната камера. Компетентният орган може да разреши измерването да се извършва в друга представителна точка на горивната камера. Õ

3. Всяка Ö горивна камера Õ на инсталационна линия Ö инсталацията Õ за изгаряне Ö на отпадъци Õ бива оборудвана с най-малко еднаин допълнителнаен горелкаител. който трябва да Ö Тази горелка Õ се задейства автоматично, когато температурата на горивнитея газове падне под Ö температурите, посочени в параграф 2 Õ 850 °C или 1 100 °C, според случая, след последното впръскване на въздух за горенето. Таези горелкаители биват използванаи също Ö и при операциите по пускане и спиране Õ във фазата на задействане и при гасенето, за да Ö гарантира Õ обезпечат Ö , че тези Õ постоянна температуриа от 850 °C или 1 100 °C, според случая, Ö се поддържат постоянни Õ по време на посочените Ö операции Õ фази и Ö докато Õ за такава продължителност, за каквато неизгорелите отпадъци се намират в горивната камера.

По време на задействането и на гасенето или когато температурата на горивния газ падне под 850 °C или 1 100 °C, според случая, Татеози допълнителнани горелкаители не можегат да бъдеат захранванаи с горива, които могат да предизвикат по-високи емисии от тези, които създавани при горенето на газьол по смисъла на член 1, параграф 1 от на Директива 93/12/ЕИО от 23 март 1993 г. на Съвета относно съдържанието на сяра в някои течни горива44, 75/716/ЕИО на Съвета за втечнен газ или за природен газ.

2. Инсталациите за съвместно изгаряне се създават, оборудват, конструират и се използват така че дори при най-неблагоприятни условия газовете, произлизащи от съвместно изгаряне, да бъдат изведени след последното впръскване на въздух за горенето, по хомогенен и контролиран начин при температура 850 °C за две секунди. Ако става дума за опасни отпадъци, чието съдържание на халогенизирани органични вещества, изразено в хлор, е по-голямо от 1 %, температурата трябва да бъде доведена до 1 100 °C за най-малко две секунди.

43.Инсталациите за изгаряне Ö на отпадъци Õ и Ö инсталациите Õ за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ притежават и използват автоматична система, която възпрепятства захранването с отпадъци Ö в следните случаи Õ :

а) по време на Ö операциите по пускане Õ фазата на заработване, докато бъде достигната температурата, Ö посочена в параграф 2 Õ от 850 °C или 1 100 °C, според случая, или уточнената съгласно съобразно член 46, параграф 1 параграф 4 температура;

б) всеки път, когато температурата, Ö посочена в параграф 2 Õ от 850 °C или 1100 °C, според случая, или уточнената съгласно съобразно член 46, параграф 1 параграф 4 температура, не се бъде поддържана;

в) всеки път, когато Ö непрекъснатите измервания Õ постоянните мерки, предвидени от настоящата директива, показват, че Ö някоя Õ една от нормите за допустими емисии е надхвърлена поради разстройване или повреда на системите Ö за пречистване на отпадъчни газове Õ пречистване.56. Топлината, отделена при Ö от инсталациите за Õ изгарянето Ö на отпадъци Õ или Ö инсталациите за Õ съвместното изгаряне Ö на отпадъци Õ, се Ö усвоява Õ оценява в рамките на възможното.

67. Отпадъците от медицински дейности Ö , носещи Õ с риск от за инфекция, трябва да се бъдат въвеждатни пряко в пещта, без да бъдат смесвани предварително с други категории отпадъци и без да бъдат манипулирани пряко.

78.Ö Държавите-членки гарантират, че Õ Управлението на инсталацията за изгаряне Ö на отпадъци Õ или Ö инсталацията Õ за съвместно изгаряне Ö на отпадъци се експлоатира и контролира Õ трябва да бъде осигурено от физическо лице, имащо компетенциите да осъществява това управление.

Член 46

Разрешение за промяна на условията за експлоатация

1.4. Компетентният орган може да разреши условия, различни от тези, установени в член 45, параграфи 1, 2 и 3, а по отношение на и за температурата в параграф 4 от посочения член 3, и фигуриращи в разрешителното за някои категории отпадъци или за някои термични обработки, при условие че Ö са спазени другите Õ изискванията на настоящата глава директива бъдат спазвани. Държавите-членки могат да установят правила, регулиращи тези разрешенияителни.

2.Ö При инсталациите за изгаряне на отпадъци Õ Ппромяната на условията на експлоатацияонните условия не може да води до повече остатъци или до остатъци по-богати на органични Ö замърсяващи вещества Õ замърсители, отколкото остатъците, които са били получени при условията, предвидени в параграфи 1, 2 и 3 от член 45.

Компетентният орган може да разреши условия, различни от тези, установени в параграф 2, и, относно температурата, в параграф 3, и фигуриращи в разрешителното за някои категории отпадъци или при някои термични обработки, при условие че бъдат спазвани изискванията на настоящата директива. Такова разрешително трябва да бъде подчинено най-малкото на спазването на разпоредбите, отнасящи се до нормите за допустими емисии, установени в приложение V за общия органичен въглерод и въглеродния оксид (СО).

Ö 3. Инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци, на които е издадено разрешение да променят условията на експлоатация в съответствие с параграф 1, следва да се придържат най-малко към нормите за допустими емисии, определени в част 3 от приложение VI за общия органичен въглерод и въглеродния окис (СО). ÕВ случай на съвместно изгаряне на собствени отпадъци на мястото на тяхното производство в съществуващи Ккотлите за кори Ö от сектора Õ в промишлеността за производство на хартиена каша и на хартия, Ö изгарящи съвместно отпадъци от кора на мястото на производство, които са в експлоатация и притежават разрешително преди 28 декември 2002 г., и на които е разрешено да променят условията на експлоатация в съответствие с параграф 1, следва да се придържат Õ такова разрешително трябва да бъде подчинено най-малкото Ö към Õ на спазването на разпоредбите, фигуриращите в част 3 от приложение VI V относно норми за допустими емисии за общия органичен въглерод.

Ö 4. Държавите-членки съобщават на Комисията Õ Ввсички Ö условията на експлоатация Õ експлоатационни условия, Ö които са разрешени Õ определени съгласно съобразно настоящия параграфи 1, 2 и 3, и резултатите от осъществените проверки, се съобщават от държавата-членка на Комисията в рамките на информацията, предоставяна Ö в съответствие с изискванията за представяне Õ съобразно разпоредбите, отнасящи се до изработването на доклади Ö съгласно член 67 Õ .Член 475

Доставяне и приемане на отпадъци

1. Ö Операторът Õ Ползвателят на инсталация за изгаряне Ö на отпадъци Õ или Ö инсталация Õ за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ взима всички необходими предпазни мерки относно доставянето и приемането на отпадъците, с цел да предотврати или да намали във възможно най-голямата степен отрицателното въздействие върху околната среда, в частност замърсяването на въздуха,почвата, повърхностните и подземните води, както и Ö други отрицателни въздействия върху околната среда, Õ миризми и шум и преки рискове за здравето на хората. Тези мерки трябва най-малкото да удовлетворяват изискванията, посочени в параграфи 3 и 4.

2. Ö Операторът Õ Ползвателят определя масата на всяка категория отпадъци, ако е възможно, съгласносъобразно Европейския списък с отпадъци, установен с Решение 2000/532/ЕО на Комисията класификацията на ЕКО, преди да приеме да получи отпадъците в инсталацията за изгаряне Ö на отпадъци Õ или Ö инсталацията Õ за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ.

3. Преди отпадъците да могат да бъдат приети в дадена инсталация за изгаряне Ö на отпадъци Õ или Ö инсталация Õ за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ, Ö операторът следва Õ ползвателят трябва да Ö набави наличната Õ има на свое разположение информацияи за отпадъците, най-вече с цел да провери спазването на съобразността с изискванията на разрешителното, уточнени в член 40 4, параграф 2 5.

Тазиези информацияи включват Ö следното Õ :

а) Ö цялата Õ всяка административна информация за процеса на производство, съдържаща се в документите, посочени в параграф 4, буква а);

б) физическия и, и доколкото е Ö възможно Õ целесъобразно, химическия състав на отпадъците, както и всякаички другиа информацияи, позволяващаи да се прецени дали са подходящи за предвидената обработка по изгаряне;

в) рисковете, характерни за отпадъците, веществата с които те не трябва да бъдат смесвани и предпазните мерки, които трябва да се вземат по време на тяхното Ö манипулиране Õ обработване.

4. Преди опасните отпадъци да Ö се приемат Õ могат да бъдат приети в дадена инсталация за изгаряне Ö на отпадъци Õ или Ö инсталация Õ за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ , Ö операторът Õ ползвателят осъществява Ö поне Õ минимум следните процедури по приемане:

а) проверка на необходимите документи по смисъла на Директива Ö 20…/…ЕО Õ 91/689/ЕИО и при нужда, по смисъла на Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно надзора и Ö контрола върху превоза Õ проверката на трансфера на отпадъци при влизането, при излизането в рамките на, Ö за и от Õ Европейската общност45, както и Ö законодателството, отнасящо се до Õ разпоредбите, отнасящи се до превоза на опасни Ö товари Õ вещества;

б) доколкото е целесъобразно, например в случай на отпадъци от дейности по здравеопазване с риск за инфекция, Ö вземане Õ проверка на представителни проби, Ö доколкото е целесъобразно, и по Õ възможност преди разтоварването, за да се провери посредством проверки тяхната съобразност с информациятаите, предвиденаи в параграф 3, и за да се позволи на компетентните орган да определят характера на обработваните отпадъци.

Тези Ппробите Ö , посочени в буква б), Õ трябва да бъдат се съхраняватни най-малко един месец след изгарянето Ö или съвместното изгаряне на въпросните отпадъци Õ .

5. Компетентниятте Ö орган Õ органи можегат да предвидият изключения от параграфи 2, 3 и 4 Ö за инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, които са част от инсталация, попадаща в обхвата на глава II и изгарят или изгарят съвместно единствено отпадъци, генерирани от посочената инсталация Õ промишлени инсталации или предприятия, които изгарят или съвместно изгарят само собствени отпадъци на мястото, където те са произведени, при условие че изискванията на настоящата директива бъдат спазвани.Член 489

Остатъци

1. Количеството и вредността на остатъците, предизвикани от експлоатацията на инсталацията за изгаряне или за съвместно изгаряне Ö се свеждат Õ трябва да бъдат сведени до минимум. Остатъците се трябва да бъдат рециклиратни, Ö когато това е целесъобразно Õ при необходимост, пряко в инсталацията или извън нея съобразно приложимото законодателство в Общността за тази област.

2. Превозът и междинното складиране на сухите остатъци във вид на прах, например прахът, произхождащ от котлите, и сухите остатъци в резултат на обработката на горивните газове, трябва да бъдат се осъществяватни по такъв начин, че да се избегне тяхното разпръскването Ö на тези остатъци Õ в околната среда, например в затворени съдове.

3. Преди да бъдат определени начините за обезвреждане или рециклиране на остатъците от инсталациите за изгаряне и за съвместно изгаряне, се извършват подходящи опити, за да се определят физическите и химическите характеристики, както и потенциалът на замърсяване на различните остатъците от изгарянето. Анализът Ö Тези опити Õ обхващат общата разтворима фракция и разтворимата фракция на тежките метали.
ê 2000/76/ЕО Член 4 (адаптиран)

Член 49

Ö Съществена промяна Õ8. Когато ползвателят на Ö Промяната в експлоатацията Õ на дадена инсталация за изгаряне Ö на отпадъци Õ или Ö инсталация Õ за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ Ö , обработваща единствено Õ на безопасни отпадъци предвижда изменение на експлоатацията, водещо до Ö , в инсталация по Глава II, която включва Õ изгаряне или съвместно изгаряне на опасни отпадъци, това изменение се счита за оценява като същественао Ö промяна Õ по смисъла на член 2, параграф 10, буква б) на Директива 96/61/ЕО, и се прилага член 12, параграф 2 на посочената директива.
ê 2000/76/ЕО (адаптиран)

Член 5012

Ö Отчетност и информиране на обществеността относно инсталациите за изгаряне на отпадъци и инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци Õ Достъп до информацията и участие на обществото

1. Без да се засягат разпоредбите на Директива 90/313/ЕИО на Съвета46 и Директива 96/61/ЕО на Съвета, Ззаявления за нови разрешителни за инсталации за изгаряне Ö на отпадъци Õ и Ö инсталации Õ за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ се предоставят на Ö обществеността на Õ едно или повече обществено достъпни места, като например местните служби, за достатъчен период Ö от време Õ , за да Ö се даде възможност на обществеността Õ може обществото да повдигне направи възражения Ö срещу заявленията Õ , преди компетентният орган да вземе решение. Това решение, придружено от най-малко един екземпляр от разрешителното, и всяко последващо Ö актуализиране Õ усъвършенстване, биват също предоставени на обществено разположение.

2. За инсталациите за изгаряне Ö на отпадъци Õ или Ö инсталациите Õ за съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ , чийто номинален капацитет е равен на или по голям от два тона на час, и независимо от член 15, параграф 2 на Директива 96/61/ЕО, Ö докладът, посочен в член 67, следва да съдържа информация, Õ на разположение на обществото се предоставя годишен доклад от ползвателя до компетентния орган, отнасяща се до функционирането и Ö мониторинга Õ наблюдението на инсталацията Ö и да представя развитието на операциите по изгаряне и съвместно изгаряне, както и емисиите в атмосферата и във водата по отношение на нормите за допустими емисии. Тази информация Õ се предоставя на разположение на обществеността. Този доклад представя най-малко развитието на операциите и на емисиите в атмосферата и във водата по отношение нормите за допустими емисии, постановени от настоящата директива.3. Компетентният орган подготвя списък на инсталациите за изгаряне Ö на отпадъци Õ или Ö инсталациите за Õ съвместно изгаряне Ö на отпадъци Õ , чийто номинален капацитет е по-малък от два тона на час, и го предоставя на обществено разположение.
ê 2000/76/ЕО (адаптиран)

Член 14

Клауза за повторно проучване

Без да се засягат разпоредбите на Директива 96/61/ЕО, Комисията представя преди 31 декември 2008 г. доклад до Европейския парламент и до Съвета за опита по прилагане на настоящата директива, най-вече относно новите инсталации, за осъществения прогрес в техниката на проверка на емисиите и за опита при управлението на отпадъците. Освен това докладът взима предвид развитието на състоянието на технологията, натрупания опит при експлоатацията на инсталациите и изискванията в областта на околната среда. Този доклад съдържа специфичен раздел, засягащ прилагането на приложение II.1.1 и в частност степента на познание дали съществуващите пещи за цимент, посочени в бележка към приложение II.1.1, са в икономически и технически смисъл в състояние да спазват нормите за допустими емисии за NОx, наложени от това приложение за новите пещи за цимент. При нужда докладът включва предложенията за ревизия на съответните разпоредби на настоящата директива. В бъдеще, преди изработване на посочения доклад, Комисията предлага при нужда изменение на приложение II.3, ако сериозни количества отпадъци са се насочили към други типове инсталации за съвместно изгаряне от тези, посочени в приложения II.1 и II.2.

Член 15

Доклади

Докладите за изпълнението на настоящата директива се изработват съобразно процедурата, предвидена в член 5 от Директива 91/692/ЕИО на Съвета. Първият доклад покрива поне първия цялостен период от три години, следващи 28 декември 2002 г. и е съобразен с периодите, посочени в член 17 от Директива 94/67/ЕО и в член 16, параграф 3 на Директива 96/61/ЕО. За тази цел Комисията изработва своевременно подходящ въпросник.

Член 16

Бъдещо привеждане в съответствие на настоящата директива

Комисията, действайки съобразно процедурата, предвидена в член 17, параграф 2 изменя членове 10, 11 и 13 и приложения I и III с оглед привеждането им в съответствие с техническия прогрес или с новите данни, отнасящи се до полезното въздействие върху здравето, което може да се получи от намаление на емисиите.
ê 1999/13/ЕО (адаптиран)


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница