Договор №: рд02-29-394/16. 11. 2011 г. Възложителстраница1/16
Дата15.08.2018
Размер1.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Проект: Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) на Република България за

периода 2012 – 2022 г.Договор №: РД02-29-394/16.11.2011 г.

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториалното устройство”

Ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, 02/94 059

Изпълнител: “Национален център за териториално развитие” ЕАД

София, 1000, ул. “Алабин” № 16-20, 02/980 03 08, office@nctrhp.bgИзпълнителен директор: Проф. д-р. арх. Веселина Троева

Разработващ екип:

д-р арх. Петко Еврев - ръководител

проф. д-р. арх. Веселина Троева

арх. Стойчо Мотев

инж. Светла Василева

икон. Стойко Дошеков

инж. Надежда Ярловска

геогр.Емил Никитов

икон. Димитър Димитров

мат. Мария Новакова

арх. Ирина Ангелова

урб. Бойко Кермекчиев

инж. Диана Антонова

инж. Наталия Денева

арх. Детелина Тотева

Срок за изпълнение: декември. 2011 г.

Съдържание

Част 2: Анализ на проблемите и възможностите пред регионалното развитие


1. Икономическо развитие 1

1.1. Секторно развитие 1

1.1.1. Аграрен сектор (селско, горско стопанство, риболов и аквакултури) 5

1.1.2. Индустрия 6

1.2. Преки чуждестранни инвестиции 7

2. Икономическа активност, заетост и безработица 8

2.1. Пазар на труда 9

2.2. Изводи 13

3. Изследвания, технологично развитие и иновации 14

4. Туризъм 18

5. Демографско развитие 21

6. Социално развитие 32

6.1. Образование 32

6.2. Здравеопазване 34

7. Инфраструктурно развитие 38

7.1. Транспортна инфраструктура и достъп 38

7.1.1. Пътна мрежа 39

7.1.2. Железопътна мрежа 45

7.1.3. Воден транспорт 48

7.1.4. Енергийна инфраструктура 49

7.1.5. Газификация 53

7.1.6. Телекомуникации и информационни технологии 55

8. Състояние на Околната среда 62

8.1. Общи промени в областта на околната среда 62

8.1.1. Климатични промени 63

8.1.2. Състояние на атмосферния въздух 66

8.1.3. Състояние на водите 67

8.1.4. Състояние на почвите 69

8.1.5. Състояние на подземните богатства 71

8.1.5.1. Горивно енергийни 71

8.1.5.2. Метални полезни изкопаеми 71

8.1.5.3. Неметални суровини 71

8.1.6. Опазване на биоразнообразието - Национална екологична мрежа 71

8.1.7. Отпадъци 73

8.1.8. Радиационно състояние 75

8.1.9. Шумови въздействия. 75

8.1.10. Екологичното състояние на районите 769. Природни и културни ценности на регионите - фактори за идентичност, устойчивост и икономически растеж 78

9.1. Природни ценности и ландшафт 78

9.2. Културни ценности 80

10. Териториално-урбанистично развитие на българските райони 82

10.1. Северозападен район 86

10.2. Северен централен район 87

10.3. Североизточен район 88

10.4. Югоизточен район 88

10.5. Южен централен район 89

10.6. Югозападен район 89

11. Неформални райони 92

12. Райони (общини) за целенасочена подкрепа 99

13. Уязвимост на българските райони пред заплахите / предизвикателствата – глобализация, демографски упадък, климатични промени, енергийна зависимост 102

Таблици:

Таблица 1: Структура на БДС, Брутен вътрешен продукт, НСИ, 2009 г. 4

Таблица 2: Обработваема земя 6

Таблица 3: Земеделски земи 6

Таблица 4: Заети лица и коефициенти на заетост на населението на 15-64 навършени години, НСИ, 2010 г. 9

Таблица 5: Заети лица и коефициенти на заетост на население на 20-64 навършени години, НСИ, 2010 г. 11

Таблица 6: Източници на финансиране на НИРД като % от БВП, НСИ 14

Таблица 7: Разходи за НИРД по сектори и области на науката, НСИ, 2010 г. 15

Таблица 8: Дял на иновативните предприятия, от общия брой, НСИ, 2008 г. 16

Таблица 9: Разходи за научно-изследователска и развойна дейност NUTS 2, НСИ 16

Таблица 10: Персонал, зает с НИРД, по сектори, статистически райони и пол, НСИ 18

Таблица 11: Средства за подслон, НСИ, 2010 г. 19

Таблица 12: Национални курорти – статистика, НСИ, 2010 г. 20

Таблица 13: Обекти на образованието, НСИ 33

Таблица 14: Население на един лекар по статистически зони, статистически райони и по области за периода 2008 - 2010 година, НСИ 36

Таблица 15: Културни институции по райони, 2010 г. 38

Таблица 16: Автомагистрали в България по райони от ниво 2 /км/ 40

Таблица 17: Дължина и структура на републиканската пътна мрежа по райони 41

Таблица 18: Гъстота на пътна мрежа* към 31.12. 2010г 41

Таблица 19: Достъп до Интернет, НСИ 56

Таблица 20: Водоснабдителна и канализационна инфраструктура 60

Таблица 21: Характеристики на териториално-урбанистичното развитие на районите в Р. България 86

Фигури:

Фиг. 1: БДС по икономически сектори в хил. лв., 2009 г. 3

Фиг. 2: Принос на районите от ниво 2 към БВП на страната 4

Фиг. 3: Туристическо развитие по райони 19

Фиг. 4: Полово-възрастова пирамида, НСИ, 2011 г. 25

Фиг. 5: Относителен дял на населението на 65 и повече години, НСИ, 1.02. 2011г. 27

Фиг. 6: Коефициент на възрастова зависимост, НСИ, 2011 г. 28

Фиг. 7: Лечебни и здравни заведения, НСИ, 2010 г. 34

Фиг. 8: Легла в лечебни и здравни заведения, НСИ, 2010 г. 35

Фиг. 9: Гъстота на пътна мрежа (км/кв.км) 42

Фиг. 10: Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет и широколентова връзка 57

Фиг. 11: Относителен дял на домакиствата с достъп до интернет и широколентова връзка по райони 58

Фиг. 12: Разпределение на регистрираните стойности по шумови диапазони за периода 2000 – 2009 г., % 76

Фиг. 13: Дял от територията, попадаща в Европейска екологична мрежа Натура 2000, МОСВ 78

Карти:

Карта 1: Брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в сравнение с покупателната способност (СПП) на ниво 2, Европа, 2008 г. спрямо 2000 г. 2

Карта 2: Брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в сравнение с покупателната способност (СПП) на ниво 2, Европа, 2008 г. 2

Карта 3: Брутен вътрешен продукт на човек, Структура на БДС, НСИ, 2009 г. 3

Карта 4: Разпределение и обем на преки чуждестранни инвестиции, НСИ, 2009 г. 8

Карта 5: Коефициент на заетост на лицата от 15 до 64 години, НСИ, 2010 г. 10

Карта 6: Заети лица и коефициенти на заетост на население на 20-64 навършени години, НСИ, 2010 г. 11

Карта 7: Ниво на заетост за групата на възраст между 20 – 64 години на ниво 2, Европа, 2009 г. 11

Карта 8: Ниво на заетост за жените на възраст между 15 – 64 години на ниво 2, Европа, 2009 г. 12

Карта 9: Звена на НИРД в аграрния сектор 15

Карта 10: Териториална структура на ВУЗ, НСИ, 2010 г. 17

Карта 11: Динамика на населението, 2011 – 2001 г., НСИ 21

Карта 12: Динамика на населението на ниво 3, Европа, 2008 г. 21

Карта 13: Население към 01.02.2011 г. – обем, възрастова структура и естествен прираст, НСИ, преброяване 23

Карта 14: Гъстота на населението 23

Карта 15: Гъстота на населението на ниво3, Европа, 2008 г. 24

Карта 16: Коефициент на заместване, НСИ, 2011 г. 29

Карта 17: Коефицент на заместване на ниво3, Европа, 2009 г. 30

Карта 18: Пътна мрежа и транспортни коридори, 2011 г. 40

Карта 19: Теоретичен потенциал за слънчева енергия 50

Карта 20: Теоретичен потенциал за вятърна енергия 51

Карта 21: Газопроводна мрежа 54

Карта 22: Урбанистична структура 83

Карта 23: Население в градските центрове, Европа, 2008 г. 83

Карта 24: Йерархична система от градове - центрове 84

Карта 25: Неформални райони – планински райони за целенасочена подкрепа 93

Карта 26: Обхват на районите за трансгранично сътрудничество 94

Карта 27: Общини с малко население и без изявен градски център, 2011 г. 100

Карта 28: Райони за целенасочена подкрепа 101

Карта 29: Сравнение между общини без изявен градски център и райони за целенасочена подкрепа 101

Карта 30: Брой на предизвикателствата пред европейските райони 103

Карта 31: Индекс на уюзвимост от демографски промени, 2020 105

Карта 32: Индекс на уюзвимост от климатични промени, 2020 105

Карта 33: Индекс на уюзвимост от енергийни предизвикателства, 2020 106

Карта 34: Индекс на уюзвимост от ефекта на глобализацията, 2020 106

Списък на използвани съкращения и абревиатури

Е-XXX Номерация на пътища от Европейската пътна мрежа

ESPON Европейска мрежа за наблюдение на пространственото планиране (териториалното развитие)

FUA Функционален урбанистичен ареал, зона на влияние на голям град

MEGA Голям метрополитен град (агломерация) с общоевропейско значение според категоризацията на ESPON

PPS Паритет на покупателна способност

АМ Автомагистрала

БВП Брутен вътрешен продукт

БДС Брутна добавена стойност

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници

ВУЗ Висши учебни заведения

ГКПП Граничен контролно пропускателен пункт

ЕВРОСТАТ1 Статистическа служба към Европейската комисия

ЕК Европейска комисия

ЕС Европейски съюз

ЕС25 Европейски съюз преди присъединяването на България и Румъния

ЕС27 Европейски съюз след присъединяването на България и Румъния

ЕТК Европейски транспортен коридор

ЗАТУРБ Закон за териториално устройство на Република България

ЗРР Закон за регионалното развитие

ИНТЕРАКТ Програма за финансиране

ИНТЕРРЕГ Инициатива (програма) за стимулиране на развитието и кооперирането между регионите в Европейския съюз.

ИПГВР Интегриран план за градско възстановяване и развитие

МОСВ Министерство на околната среда и водите

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НЕМ Национална екологична мрежа

НИРД Научно-изследователска и развойна дейност

НКН Недвижимо културно наследство

НКПР Национална концепция за пространствено развитие

НСИ Национален статистически институт

НСРР Национална стратегия за регионално развитие

ОПАК Оперативна програма „Административен капацитет”

ОПРР Оперативна програма "Регионално развитие"

ОПРЧП Оперативна програма за развитие на човешките ресурси

ПЧП Публично-частно партньорство

РПМ Републиканска пътна мрежа

РУС Районна устройствена схема

СЗ(Р) Северозападен (район)

СИ(Р) Североизточен (район)

СЦ(Р) Северен централен (район)

ТРАСЕКА Транспортен коридор Европа-Кавказ-Азия

УРБАКТ Програма за финансиране в областта на усъвършенстване на обмяната на опит между европейските градове

ЮЗ(Р) Югозападен (район)

ЮИ(Р) Югоизточен (район)

ЮЦ(Р) Южен централен (район)

Част 2: Анализ на проблемите и възможностите пред регионалното развитие


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница