Доклад №0200006012 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Балчик за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 гстраница1/9
Дата13.09.2016
Размер1.27 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОДИТЕН ДОКЛАД

0200006012

за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Балчик

за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 260 от 17.10.2013 г. на председателя на Сметната палата


СЪДЪРЖАНИЕ
Списък на съкращенията

3

Част първа РЕЗЮМЕ

4

Част втора ВЪВЕДЕНИЕ

5

1. Основание за извършване на одита

5

2. Информация за одитирания обект

5

3. Цели на одита

6

4. Обхват на одита и ограничения в обхвата

6

5. Критерии за оценка

7

Част трета КОНСТАТАЦИИ

7

І. Бюджет

7

1. Вътрешни актове

7

2. Бюджетна процедура

8

3. Изпълнение на бюджета

12

4. Общински дълг

26

5. Други

28

ІІ. Възлагане на обществени поръчки

31

1. Обща информация

31

2. Вътрешни актове

32

3. Планиране на обществени поръчки

34

4. Процедури по реда на ЗОП

35

5. Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана

38

6. Обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП (отм.)

40

7. Непроведени процедури/поръчки

41

8. Изпълнение на договорите

44

ІІІ. Имущество

47

1. Обща информация за управляваните имоти

47

2. Вътрешни актове

48

3. Актове за собственост

49

4. Управление на имотите

50

5. Придобиване и разпореждане с имотите

52

6. Участие в търговски дружества

56

Част четвърта ЗАКЛЮЧЕНИЕ

57

Част пета ПРЕПОРЪКИ

58
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
АОП

Агенция за социално подпомагане

АОП

Агенция по обществени поръчки

АОС

Акт за общинска собственост

АПИО

Административно правно и информационно обслужване

ВРБК

Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

ВАС

Върховен административен съд

ВППВМОП

Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки в Община Балчик

ВПФУК

Вътрешни правила за финансово управление и контрол в Община Балчик

ДДС

Данък върху добавената стойност

ДР

Допълнителни разпоредби

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДСП

Домашен социален патронаж

ЕБК

Единна бюджетна класификация

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗОБ

Закон за общинските бюджети

ЗОД

Закон за общинския дълг

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗОС

Закон за общинската собственост

ЗПСК

Закон за приватизация и следприватизационен контрол

ЗФУКПС

Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор

ИБСФ

Извънбюджетни сметки и фондове

ФУК

Финансово управление и контрол

МВКВП

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

МФ

Министерство на финансите

НВМОП

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

НОАМТЦУ

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик

НСИООБ

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Балчик

НОРПУРОИ

Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

НУЖНННПЖ

Наредба за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост

ОбС

Общински съвет

ПИ

Поземлен имот

ПМС

Постановление на Министерския съвет

ПОСИ

Правно обслужване и специализирана информация

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

ПОС

Публична общинска собственост

ПРБК

Първостепенен разпоредител с бюджетни кредити

РМС

Решение на Министерски съвет

СП

Сметна палата

СМР

Строителни и монтажни работи

УП

Устройствен правилник

ЦБ

Централен бюджет

ЧОС

Частна общинска собственост

Част първа

РЕЗЮМЕ
В изпълнение на Програмата за одитна дейност на Сметна палата за 2012 г. е извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Балчик, който обхваща периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.

Областите на изследване, предмет на одита, са управленските решения относно бюджетната процедура и изпълнението на бюджета, и извънбюджетните сметки и фондове; планиране, възлагане и изпълнение на обществени поръчки; управление, придобиване и разпореждане с имоти - общинска собственост.

Бюджетът на Община Балчик за 2011 г. по приходите и разходите е в размер на 30 306 860 лв. Общото изпълнение на бюджета към 31.12.2011 г. е 24 608 176 лв. Към 30.09.2012 г. уточненият годишен план на бюджета по приходите и разходите е
24 069 411 лв., изпълнението към 30.09.2012 г. възлиза на 17 633 655 лв.

Общинският бюджет е законосъобразно съставен, допуснати са несъответствия при планиране на преходния остатък в държавните дейности, както и неоснователно планиране на разходи за публична социална услуга, която не е предоставяна. При приемане на бюджетите за 2011 г. и 2012 г. от органите на изпълнителната власт на общината и областта са използвани законово регламентираните възможности за връщане и оспорване пред съда на актове на ОбС. Бюджетът за 2011 г. е представен в Сметната палата и Министерство на финансите след законоустановения срок. Изменението на бюджета е извършено в съответствие с нормативните и вътрешните актове.

Действията на общинската администрация са допринесли за повишаване събираемостта на общинските приходи, с изключение на приходите от наеми на общинско имущество, при които е отчетен ръст на просрочените вземания. Управленските действия за събиране на дължимите наемни вноски се оценяват като недостатъчни и неефективни.

.............................................................................................................................................

Въведените от кмета на общината писмени процедури за предварителен контрол и двоен подпис допринасят за минимизиране на рисковете, но е установено неспазването им преди поемане на задължение. Инвестиционната програма на общината се характеризира с мащабност, социална и екологична насоченост. Разходите са документално обосновани, удостоверено е приемането на стоките/услугите. Въведеният предварителен контрол за законосъобразност преди извършване на разход е прилаган последователно и е действал ефективно, с някои изключения. *.................................................................................................

...........................................................................................................................................................

План-сметките на ИБСФ са приети след изтичане на нормативно определения срок. Значителен е броят на изпълняваните през одитирания период договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми и други програми на Европейския съюз. За участието на общината със собствени средства или за временно, заемообразно финансиране на разходите по проектите е ангажиран бюджетен ресурс в т. ч. и чрез поемане на общински дълг.

Спазени са законовите изисквания за поемане и обслужване на общинския дълг. Допуснато е внасяне в ОбС на предложение за поемане на дългосрочен дълг и съответно приемане на решение за поемането му, без проектът да е предложен за обсъждане от местната общност по реда на Закона за общинския дълг. Значителният размер на финансовите задължения от поетия общински дълг крие рискове при обслужването му.

С въведените Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки е създаден вътрешен ред, доразвиващ нормативните изисквания, но същите не са актуализирани съобразно промените в ЗОП от 2012 г. Въведените правила и процедури по ФУК са насочени към намаляване на рисковете за постигане на целите на одитирания обект, но се нуждаят от доразвиване, систематизиране и конкретизиране. Установени са слабости в процеса на планиране на обществените поръчки в Община Балчик за одитирания период, довели до извършване на нарушения на нормативните изисквания, свързани с непровеждане на процедури или несъбиране на оферти. Вътрешният контрол не е осигурил постигане на съответствие с нормативните изисквания, при извършване на разходи в приложното поле на ЗОП и НВМОП (отм.).

При възлагане на обществените поръчки чрез открита процедура по ЗОП са спазени принципите за свободна и лоялна конкуренция и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Избраното от възложителя правно основание за провеждане на процедурите на договаряне без обявление е законосъобразно. При възлагане на обществени поръчки по реда на глава осма „а“ от ЗОП са допуснати еднотипни нарушения при сключване на договорите - определените изпълнители не са представили всички изискуеми документи. Възлаганията по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.), са в съответствие с нормативните изисквания, спрямо приетия критерий за оценка. При възлагане на една обществена поръчка са нарушени изискванията на НВМОП (отм.) за събиране на не по-малко от 3 оферти, съдържащи техническо и финансово предложение. Договорите за обществени поръчки са изпълнени при спазване на договорените клаузи за цена, количество, качество и срок.

Действащите през одитирания период вътрешни актове във връзка с управлението и разпореждането с общинска собственост не са изцяло съобразени с действащата през периода нормативна уредба и е установена необходимост от тяхната актуализация и допълване. Процесът по съставяне и регистриране на актове за общинска собственост е в съответствие с нормативните изисквания. Управленските решения за отдаване под наем и разпореждане с имоти – общинска собственост са законосъобразни. Не е създадена организация за своевременно получаване на информация за финансовото състояние на търговските дружества, в които участва общината и за контрол по изпълнение на действащ концесионен договор. Осъществяван е предварителен контрол за законосъобразност преди сключване на договорите за управление и разпореждане с


имоти – общинска собственост.
Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Основание за извършване на одита

Одитът за съответствие при финансовото управление на Община Балчик за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. е извършен на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за Сметната палата и в изпълнение на Заповед № ОД-2-060 от 10.09.2012 г. на Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата и Заповед № ОД-2-097 от 20.12.2012 г. на Цветан Цветков, заместник-председател на Сметната палата2. Информация за одитирания обект

Община Балчик, с административен център гр. Балчик, е разположена на територия от 442 кв. км. Урбанистичната структура включва 23 населени места с общо население 20 317 жители (към 01.02.2011 г.).

Община Балчик е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. По смисъла на чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), общината е юридическо лице с право на собственост и самостоятелен общински бюджет.

Орган на местното самоуправление е Общински съвет (ОбС) – Балчик, който определя политиката за изграждане и развитие на общината. Организацията и дейността на ОбС – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са уредени в правилник. Общинският съвет се състои от 21 общински съветници.

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт, чийто правомощия са регламентирани в чл. 44, ал. 1 от ЗМСМА. На основание чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за администрацията, органи на изпълнителната власт в Община Балчик към 01.01.2011 г. са кметовете на 17 кметства и 2 кметски наместници, а към 30.09.2012 г. – кметовете на 7 кметства и 12 кметски наместници.

Дейността на общинския съвет, на кмета на общината и на кметовете на кметства се подпомага от общинска администрация - обща и специализирана, всяка от които структурирана в две дирекции. Числеността на общинската администрация и звената към нея към 01.01.2011 г. е 107 бройки, а към 30.09.2012 г. – 90 бройки, в т.ч. двама заместник-кметове. За одитирания период устройството, организацията, редът на дейност и функциите на администрацията са определени с Устройствен правилник за организацията и дейността на Общинска администрация в Община Балчик, мандат 2007–2011 (УП), утвърден със Заповед № 284/13.03.2008 г. на кмета на общината и Устройствен правилник на Общинската администрация на Община Балчик, мандат 2011 – 2015 г., утвърден със Заповед № 763/30.07.2012 г. на кмета на общината.

Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) по бюджета на Община Балчик през 2011 г. са 17, а през 2012 г. - 16.

Отговорност за управленските решения по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) за одитирания период носи Николай Добрев Ангелов – кмет на Община Балчик.1


3. Цели на одита

3.1. Да се анализират и оценят управленските решения по отношение на съответствието на бюджетния процес, изпълнението на приходите и разходите с приложимото законодателство, вътрешни актове и договори.

3.2. Да се анализират и оценят управленските решения по отношение на спазването на изискванията на нормативните актове за възлагане и изпълнение на обществените поръчки.

3.3. Да се анализират и оценят управленските решения по отношение на спазването на законовите разпоредби по управлението и разпореждането с имуществото на общината.

3.4. Да се оцени адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол във всяка от изследваните области.


  1. Обхват на одита и ограничения в обхвата

4.1. Одитната задача обхваща:


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница