Доклад №0200008212 за извършен одит за съответствие при финансовото управлениестраница1/9
Дата25.07.2016
Размер1.51 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОДИТЕН ДОКЛАД
0200008212
за извършен одит за съответствие при финансовото управление

на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 258 от 17.10.2013 г. на председателя на Сметната палатаСЪДЪРЖАНИЕ


Част първа

РЕЗЮМЕ

4

Част втора


ВЪВЕДЕНИЕ

6

1. Основание за извършване на одита


6

2. Информация за одитирания обект


6

3. Цели на одита


8

4. Обхват на одита


8

5. Критерии за оценка

9

Част трета

КОНСТАТАЦИИ

9

І. Бюджет


9

1. Вътрешни актове

10

2. Бюджетна процедура


12

2.1. Планиране на бюджета на МТИТС. Приет бюджет за 2011 г. и 2012 г., и извършени корекции

12

2.2. Изготвяне на тригодишни бюджетни прогнози и проектобюджети за 2011 г. и 2012 г. на МТИТС

13

2.3. Приет бюджет на МТИТС за 2011 г. и за 2012 г. Месечно разпределение на средствата

14

2.4. Утвърдени бюджетни сметки на МТИТС-ЦУ за 2011 г. и 2012 г. и извършени корекции

17

3. Изпълнение на бюджета

21

3.1. Приходи администрирани от МТИТС - ЦУ към 31.12 2011 г. и 30.09.2012 г.

22

3.2. Разходи извършени от МТИТС - ЦУ към 31.12 2011 г. и 30.09.2012 г.

27

ІІ. Възлагане на обществени поръчки

46

1. Обща информация

46

2. Вътрешни актове

47

3. Планиране на обществени поръчки

50

4. Процедури по реда на ЗОП и НВМОП (отм.)

51

5. Избор на изпълнители по рамкови споразумения на ЦООП

53

6. Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана

54

7. Обществени поръчки по реда на чл. 2, ал.1 от НВМОП (отм.)

55

8. Изпълнение на сключените през одитирания период договори по реда на ЗОП и НВМОП (отм.)

55

ІІІ. Имущество

57

1. Обща информация за управляваните имоти

57

2. Вътрешни актове

58

3. Актове за собственост

58

4. Управление на имотите

60

4.1. Отдадени под наем недвижими имоти

60

Част четвърта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

62

Част пета

ПРЕПОРЪКИ

63

СПИСЪК НА СЪКРЩЕНИЯТА


АОП

Агенция по обществени поръчки

АДС

Акт за държавна собственост

АПДС

Акт за публична държавна собственост

АЧДС

Акт за частна държавна собственост

ВРБК

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

ВПРОВОП

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки

ДДС

Данък добавена стойност

ДИЗ

Държавeн инвестиционен заем

ДМС

Допълнително материално стимулиране

ДП

Държавно предприятие

ЕСОЕД

Единна среда за обмен на електронни документи

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗВО

Звено за вътрешен одит

ЗФУКПС

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

ЗМПВВППРБ

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗУДБ

Закон за устройството на държавния бюджет

ИА

Изпълнителна агенция

МДААР

Министерство на държавната администрация и административната реформа

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МФ

Министерство на финансите

МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТ

Министерство на транспорта

НВМОП

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

ОКИ

Отчет за касово изпълнение

ОП

Оперативна програма

ПРБК

Първостепенен разпоредител с бюджетни кредити

ПМС

Постановление на Министерския съвет

ППЗОП

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

РЕУ

Регистър на електронните услуги

РЗ

Работна заплата

РИО

Регистър на информационните обекти

РМС

Решение на Министерския съвет

РОП

Регистър на обществените поръчки

РСМР

Ремонтни строително монтажни работи

РРД

Регистър на регистрите и данните

СМР

Строително монтажни работи

СДУС

„Стопански дейности и управление на собствеността”

УП

Устройствен правилник

ФУК

Финансовото управление и контрол

ЦБ

Централен бюджет

ЦУ

Централно управление

ЦООП

Централен орган за обществени поръчки

щ.бр.

Щатни бройки

Част първа

РЕЗЮМЕ

Одитът за съответствие при финансовото управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г., е извършен в изпълнение на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г.

В обхвата на одита са включени: организацията на бюджетния процес при планирането на бюджета на МТИТС, управленските решения във връзка с изпълнението на бюджета на МТИТС – Централно управление (ЦУ), възлагането на обществените поръчки, управлението на недвижимото имущество на МТИТС - ЦУ и контрола на бюджетните средства.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище София. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Утвърдената организационна структура на министерството и числеността на персонала съответстват на определените с Устройствения правилник на МТИТС.

От МТИТС - ЦУ са спазени нормативните изисквания при изготвянето и утвърждаването на длъжностните и поименните разписания на длъжностите.

Тригодишните бюджетни прогнози за 2011 г. - 2013 г. и 2012 г. - 2014 г. на МТИТС и проектите на бюджети за 2011 г. и 2012 г. са разработени и съставени в съответствие с нормативните изисквания и указанията на Министерството на финансите (МФ).

Със Закона за държавния бюджет на РБългария (ЗДБРБ) за 2011 г. и за 2012 г. са приети бюджетите на МТИТС за съответната година. С ПМС № 334 от 29.12.2010 г. и ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2011 г. и 2012 г. на МТИТС е определена субсидия за капиталови разходи за 2011 г. и за 2012 г. С разчетите за финансиране, одобрени от министъра на финансите, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 1 от Постановлението, са определени средства за капиталови разходи по обекти за строителство и основен ремонт, както и за дълготрайни активи с единична стойност над 200 000 лв.

Коригирането на приетите бюджети на МТИТС за 2011 г. и за 2012 г. е извършено в съответствие с действащите нормативни актове. От министерството е регламентиран с вътрешен акт редът за извършването им, както и отговорностите на отделните дирекции.

С извършени корекции от МФ е завишен размерът на разходите за всяка от двете години около три пъти, свързано основно с усвояване на средства по Държавни инвестиционни заеми (ДИЗ).

От МТИТС са изготвени и представени в МФ месечни разпределения на бюджетите, съгласно указанията на Министерството на финансите.

Реализираните приходи от МТИТС през 2011 г. са в размер на 62 017 860 лв. и съставляват 122.80 на сто спрямо уточнения годишен план. За деветмесечието на


2012 г. са събрани 50 877 348 лв. или 108.58 на сто изпълнение спрямо уточнения план. Най- значителни са приходите от: концесии, държавни такси и приходи и доходи от собственост.

Към 31.12.2011 г. са отчетени разходи от МТИТС в размер на 206 524 200 лв. или 99.34 на сто изпълнение на уточнения план, а към 30.09.2011 г. – 144 778 393 лв. или 85.44 на сто изпълнение на уточнения годишен план.

В рамките на приетите бюджети на МТИТС от министъра са утвърждавани бюджетни сметки на МТИТС - ЦУ за 2011 г. и за 2012 г. по дейности, програми и елементи на Единната бюджетна класификация (ЕБК) за съответната година. Корекциите по бюджетните сметки са законосъобразни, но актуализираните бюджетни сметки не са одобрявани от главния секретар. Изготвяни са месечни разпределения на разходите.

От извършения одит на МТИТС –ЦУ е установено, че прилаганите вътрешни правила през одитирания период са в съответствие с действащата през периода нормативна уредба. Не са въведени вътрешни правила, свързани с организацията на бюджетния процес. Със заповеди на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията са определени областите на дейност на заместник - министрите и главния секретар на министерството.

Администрираните приходи от МТИТС - ЦУ са законосъобразни. За 2011 г. техният размер е 24 510 664 лв, а към 30.09.2012 г. - 24 883 932 лв. Преобладаващата част от тях са приходи от концесии. Те са постъпили по бюджета на министерството в определените със сключените договори размери и срокове.

Централното управление на министерството има просрочени вземания, които към 31.12.2011 г. възлизат на 14 860 733 лв., а към 30.09.2012 г. са 13 879 271 лв. От ръководството на министерството са предприети действия за тяхното събиране, но те не са достатъчно ефективни.

Предмет на одита са и извършените разходи от МТИТС - ЦУ, които през 2011 г. са в размер на 149 893 445 лв. и съставляват 97,32 на сто спрямо уточнения план, а към 30.09.2012 г. - 108 906 304 лв., или 90, 23 на сто спрямо уточнения план.

Взетите управленски решения за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите от МТИТС - ЦУ и наетите по допълнително щатно разписание служители през одитирания период са в съответствие с изискванията на нормативните и вътрешни актове.

Спазени са изискванията на ПМС № 66 от 1996 г. при назначаване на лицата и определяне на размера на месечните им възнаграждения. Изготвени са поименни щатни разписания на длъжностите на назначените лица по Постановлението, утвърдени от министъра. Наемането на лицата по програма „Старт на кариерата” и изплащането на възнагражденията през одитирания период е извършено в съответствие с договорените условия. Значителна част от наетите лица по програмата са назначени в министерството .

Разходите за външни услуги и текущ ремонт са извършени при спазване изискванията на нормативните и вътрешните актове на МТИТС.

За краткосрочни командировки на служителите в чужбина са извършени разходи въз основа на издадени заповеди за командировки от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Изплатените дневни и квартирни пари на командированите служители в чужбина са в определените с Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, размери и валути. Допуснато е закъснение при отчитане на част от получените аванси във валута и представяне на докладите за извършената работа от командированите лица, което не съответства на разпоредбите на Наредбата.

Разходите за основен ремонт са в рамките на планираните средства по бюджета на МТИТС – ЦУ, а за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи са извършени целево, съгласно тяхното предназначение.

Проверените разходи са документално обосновани, осъществяван е предварителен контрол за законосъобразност преди извършването им и е прилагана системата на двоен подпис.

През одитирания период са прилагани приетите вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки. Управленските решения при планиране на обществените поръчки са в съответствие с Вътрешните правила.

Провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и изпълнението на сключените договори е извършено при спазване разпоредбите на действащите през одитирания период нормативни и вътрешни актове, с изключение на поставени изисквания, които необосновано ограничават участието на лица в процедурата в нарушение на чл. 25, ал. 5 от ЗОП.

Осъществяван е предварителен контрол преди подписване на договорите и на отделните етапи на изпълнението им. Проверените договори за обществени поръчки не са изменяни, с което е спазено изискването на ЗОП. За изпълнението на поръчките са изплатени средства в рамките на договорените.

В МТИТС- ЦУ е създадена добра организация за управление на предоставеното имущество. Прилагани са изготвените Вътрешни правила за придобиване, управление и разпореждане с дълготрайни материални активи - недвижими имоти и движими вещи държавна собственост, предоставени за управление на МТИТС. Разграничени са правомощията и задълженията на отделните звена и длъжностни лица, отговарящи за управлението на собствеността на министерството. От МТИТС не е подписано споразумение с ИА „Морска администрация”, която ползва част от сградата на ул.”Дякон Игнатий”, за заплащане на дължимите суми за използваните консумативи от Агенцията.
Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ1. Основание за извършване на одита

Одитът се извършва на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за Сметната палата и в изпълнение на заповеди № ОД-2-082 от 14.09.2012 г. и № ОД -2-087 от 07.11.2012 г. на заместник-председателите на Сметната палата.2. Информация за одитирания обект


Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище София, ул. Дякон Игнатий № 9. Министерството е организирано в дирекции, които подпомагат министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е централен едноличен орган на изпълнителната власт за провеждане на държавната политика в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление. Той ръководи и представлява министерството.

Отговорност за управленските решения по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) за одитирания период носят Александър Светославов Цветков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, освободен с Решение на Народното събрание от 19.05.2011 г. и Ивайло Ангелов Московски - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, избран с Решение на Народното събрание от 19.05.2011 г. 1

При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник - министри. През одитирания период четирима зам.-министри са изпълнявали длъжността, от които двама освободени през 2011 г.2

Министърът е определил със заповеди областите на дейност на заместник-министрите и главния секретар, както и функциите на главния секретар на министерството.3 Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

Организацията, дейността, функциите и числеността на персонала на МТИТС и на неговите организационни структури и административни звена са определени в УП на МТИТС, приет с ПМС № 232 от 28.09.2009 г.

Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет. Политическият кабинет е организационна структура, която подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.

Организацията на дейността на администрацията се ръководи, координира и контролира от главния секретар.

Съгласно разпоредбата на чл. 32. ал. 1 от УП на МТИТС структурата на министерството включва дирекция "Звено за вътрешен одит" (ЗВО), инспекторат, дирекция "Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт", звено "Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност", обща администрация, организирана в 6 дирекции, и специализирана администрация, организирана в 10 дирекции.

С чл. 32, ал. 2 от УП на МТИТС е определена общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството - 334 щатни бройки (щ.бр.). Числеността на отделните организационни структури и административни звена е посочена в Приложение към чл. 32, ал. 3 от Устройствения правилник.

От МТИТС - ЦУ са изготвени длъжностни и поименни разписания на длъжностите, утвърдени от министъра, в съответствие с изискванията на Глава втора, Раздел II ”Правомощия на министъра”, чл.17, т.1 от УП на МТИТС и чл.11 от Наредбата за прилагане на класификатора за длъжностите в администрацията. Длъжностните разписания са изготвени по образец, съгласно Приложение № 1 на Наредбата.

Въз основа на утвърдените длъжностни разписания, актовете за назначаване на държавните служители, сключените трудови договори и допълнителните споразумения към тях са изготвени поименни разписания на длъжностите по образец съгласно приложение № 2 на Наредбата.Утвърдените щатни бройки на МТИТС - ЦУ към 01.01.2011 г. са 334, от които са заети 303 щ.бр., а към 31.12.2011 г. съответно утвърдени са 334 щ.бр., заети 290 щатни бройки. Към 01.01.2012 г. са утвърдени - 334 щ. бр., заети - 290 щ.бр. и към 30.09.2012г. - утвърдени 334 щ. бр., заети - 299 щатни бройки. 4
Утвърдената организационна структура на министерството и числеността на персонала съответстват на определените с УП на МТИТС. От МТИТС – ЦУ са спазени нормативните изисквания при изготвяне и утвърждаване на длъжностните и поименните разписания на длъжностите.

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница